მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ვახტანგ მიქაშავიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, ფიროსმანის ქ. №10, ბინა 6
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 28 აგვისტო 1968 წელი
ტელეფონი: (+995) 99154522
ელ-ფოსტა: vo_me@hotmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა
ტურიზმის ეკონომიკა
ინვესტიციები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასოცირებული პროფესორი (2013-2018)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: სამშენებლო კომპლექსის განვითარების რეგიონული თავისებურებები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ეკონომიკური რეფორმების პერიოში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 20.05.2003
განათლების მიმართულება, დარგი: მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა, შიფრი 08.00.03
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №003692
გაცემის თარიღი: 2003 წლის ივლისი,
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპრეტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი, წარჩინებით УВ№996145
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
  01.09.2006 - დან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის  ფაკულტეტი, ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამის მმართველი, ასოცირებული პროფესორი;
  01.05.1995 - 01.09.2006 წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი, უფროსი მსაწავლებელი, დოცენტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სპეციალობათა დეპარტამენტის უფროსი მ/შ.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
ტურიზმის განვითა¬რების რეგიონული ასპექტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1512-4991 ნიკო ბერძენიშვი¬ლის ინსტი¬ტუ¬ტი, შრომები–VII. გამომ¬ცემლობა “შო¬თა რუს¬¬თავე¬ლის სა¬ხე¬ლ¬მწიფო უნივერ¬სიტეტი”, ბათუმი, 2008;
2.    ქვეყნის უსაფრთ¬ხოე¬ბა და აჭარის ეკონო¬მიკური განვი¬თარების პრიორიტეტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 99928-0-236-5 აჭარის არ სავაჭრო –სამ¬რეწველო პალა¬ტის კრებული: რე¬გიონები და ქვეყნის სა¬სურსათო უსა¬ფრ¬თხოების უზრუნ¬ველ¬ყოფა. გამომ¬ც. “აჭარა”, ბათუმი, 2008;
3.    აჭარის კაპიტა¬ლუ¬რი მშენებლობის განვითარების საკითხები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN  1987-5398 რსუ-ს შრო¬მე¬ბი (საბუნე¬ბის¬მეტ¬ყვე¬ლო მეცნიე¬რე¬ბა¬ნი, მედიცინა), XII. გამომცემლობა “შო¬თა რუსთაველის სა¬ხელ¬მწიფო უნივერ¬სიტეტი”, ბათუმი, 2009;
4.    აჭარის ტურიზმი საბაზრო ურთიერ¬თო¬ბის პირობებში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-7609 რსუ-ს სო¬ცია¬¬ლურ მეცნი¬ერებათა, ბიზ¬ნესის და სამართალ¬მცოდ¬ნეო¬ბის ფაკულტეტის ”შრო¬მე¬ბი”, ტ. I. გამომ¬ცემ¬ლობა `შოთა რუსთავე¬ლის სა¬ხელ¬მწიფო უნი¬ვერსი¬ტეტი”, ბათუ¬მი, 2009;
5.    საერთაშორისო ტუ¬რიზმის განვითა¬რე¬ბის თანამედროვე ტენდენ¬ციები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სო¬ცია¬ლურ–ეკონო¬მიკური პრობლე¬მე¬ბი, XI. გა-მომ¬ც. “შოთა რუს¬თა¬ველის სახელმ¬წიფო უნი¬ვერსიტე¬ტი”, ბათუმი, 2009;
6.    აჭარის მანქანათმშენებლობის განვითარების აქტუალური საკითხები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოცია¬ლურ–ეკონო¬მი¬კური პრობლე¬მე¬ბი, XI. გამომცე. “შოთა რუს¬თა¬ვე¬ლის სახელმ¬წი¬ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ¬მი, 2009;
7.    რისკის მართვის ზო¬გიერთი საკითხი ინ¬ვე¬სტიციურ–სამშე¬ნებ¬ლო საქმიანობაში. ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სო¬ცი¬ა¬¬ლურ–ეკონომიკური პრობ¬ლემები, XI. გამომ¬ც. “შოთა რუსთა-ველის სახელ¬მ¬წი¬ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ¬მი, 2009;
8.    მცირე მეწარმეობა–რეგიო¬ნის ეკო¬ნო¬მიკ¬უ¬რი განვითა¬რე¬ბის მნიშვნელოვანი  მი-მართულება (თანაავტორი ჯ.გუსეინოვა). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოცია¬ლურ–ეკონო¬მი¬კური პრობლე¬მე¬ბი, XI. გამომც. “შოთა რუს¬თა¬ვე¬ლის სახელმ¬წი¬ფო უნივერსიტეტი”, ბათუ-მი, 2009;
9.    სათბობ-ენერგე¬ტი¬კუ¬¬¬ლი კომპლექსის გან¬ვი¬თარება – ქვეყ¬ნისა და რეგიო¬ნების ეკო-ნომიკური უსაფ¬რთ¬ხო¬ების პრიორიტე¬ტული მიმა¬რ¬თულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 978-9941-409-46-2 კრებული: გარდა¬მავალი პე¬რი¬ო¬დის სოციალურ–ეკონო-მიკური პრობლე¬მე¬ბი და გადაწყვეტის გზები (ეკო¬ნომიკა, სოციოლოგია, ფსი¬ქო¬ლოგია). გამომ¬ც. “შოთა რუსთაველის სა¬ხელ¬¬მწიფო უნივერ¬სიტეტი”, ბათუმი, 2009;
10.    კვებისა და სასოფ¬ლო–სამეურნეო ნედ¬¬ლეულის გადა¬მა¬მუ¬შავებელი მრეწველო¬ბა–ქვეყ¬ნისა და რეგი¬ო¬ნების განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISSN 1512-48-27 ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის კულ¬ტეტის პროფესორ–მასწავლე¬ბელ¬თა მესამე სამეც¬ნიე¬რო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ბათუმი, 2009;
11.    საშენ მასალათა მრეწ¬ველობა და მისი სანედლეუ¬ლო ბაზის განვითარების პერს-პექტივები აჭარაში (თანაავტორი გ.ხომერიკი, ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1987-5398 რსუ-ს შრო-მები (საბუნე¬ბისმეტყველო მეცნიე¬რე¬ბანი, მედიცი¬ნა), XIII. გამომცემ¬ლობა “შოთა რუს¬თა¬¬ველის სახელ¬მწი¬ფო უნი¬ვერსიტეტი”, ბათუმი, 2009;
12.    ინვესტიციური პოლიტიკა და სახელმწიფოს როლი საინვესტიციო საქმიანობაში. აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ჟურნალი: რეგიონული ეკონომიკა, #2, სექტემბერ-ოქტომბერი, ბათუმი, 2009;
13.    მცირე მეწარმეობა - ტურიზმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულება.  I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის – „ტურიზმი: „ეკონომიკა და ბიზნესი“ (ბათუმი–ტრაპიზონი),  კრებული, გამომც. ,,უნივერსალი“, თბ., 2010;
14.    ბათუმის საკურორტო–ტურისტული მეურნეობა – განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილების კრებული: „აჭარის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები XII” გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010;
15.    ტურიზმი და მცირე მეწარმეობის განვითარების პრობლემები აჭარაში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VIII, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010;
16.    მცირე მეწარმეობა–ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). საერთაშორისო კონფერენციის „დიდაჭარობა“ მასალები, ხულო–დიდაჭარა, 2010;
17.    ეკოტურიზმი – ბუნებრივი გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე).  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, IX, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010;
18.    უცხოური ინვესტიციები და ბათუმის საკურორტო ტურისტული მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე).  ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, გამოც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010.
19.    ეკოტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–991–17–31 რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–„ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, გვ. 154–158.
20.    საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ISBN 978–994–17–315–8, რსუ–ს სამეცნიერო შრომათა კრებული: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 113–115.
21.    აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარება უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–13–226–1, თსუს სამეცნიერო შრომების კრებული–„სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი, 2012, გვ. 348–353.
22.    ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემა და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–17–673–9, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–“მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2012, გვ. 33–37.
23.    ბათუმი–ტურისტული ქალაქი წარსული და თანამედროვეობა. ISSN 1987–47–45, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა– გამომც. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2012, გვ. 411–418.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.    მცირე მეწარმეობა–ტურიზმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი–ტრაბზონი, 5–6 ივნისი, 2010;
2.    მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემები და სამთო ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, ხულო–დიდაჭარა, 30–31 ოქტომბერი, 2010;
3.    მეცირე მეწარმეობა – ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,დიდაჭარობა“, ხულო–დიდაჭარა, 1–2 მაისი, 2010;
4.    მიქაშავიძე ვახტანგ, ბათუმი –ტურისტული ქალაქი.  წარსული და თანამედროვეობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა– II, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 30-31 ოქტომბერი, 2010.
5.    ეკოტურიზმი–ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“, ბათუმი, 24–25 სექტემბერი, 2011.
6.    საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, რსუ–ს II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი 4–5 ივნისი, 2011.
7.    აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარების უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). თსუ–ს I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისი, 28–29 ოქტომბერი, 2011.
8.    ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2–3 ივნისი, 2012.
9.    ბათუმის ტურისტული პოტენციალი, განვითარების შესაძლებლობები და პერსპექტივები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა–III“, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.
10.    ქალაქ ბათუმის  გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა– III, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.


ეროვნული:
1.    აჭარის ტურიზმი საბაზრო ურთიერ¬თო¬ბის პირობებში (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). შოთა რუსთაველის სახელ¬მწი¬ფო უნივერსიტეტი, სო¬ცია¬ლურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ¬მცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 5–6–7–8–9 ივნისი, 2008;
2.    სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარება–ქვეყნისა და რეგიონე¬ბის ეკონომიკური უსაფრთხოების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტი¬ტუტი, ეკონომიკურ და სო¬ცია¬ლურ ურთიერთობათა კვ¬ლე¬ვის განყოფილება, რეს¬პუბლიკური სამეცნიერო კონ¬ფერენცია თემაზე: გარ¬დამავალი პერიოდის სოცია¬ლურ–ეკონომიკური პრობ¬ლე¬მები და გადაწყვეტის გზები (ეკონომიკა, სოციო-ლოგია, ფსიქოლოგია), ბათუმი, 15 ივნისი, 2009;
3.    ტურიზმი-რეგიონის სოციალურ-ეკო¬ნო¬მიკური განვითარების მნიშვნელო¬ვანი მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). შოთა რუსთაველის სახელ¬მწი¬ფო უნივერსიტეტი, სო¬ცია¬ლურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ¬მცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 8–9-10 ივნისი, 2009;
4.    კვებისა და სასოფლო–სამეურნეო ნედ¬ლეულის გადამამუშავებელი მრე¬წ¬ვე¬ლობა–ქვეყნისა და რეგიონის გან¬ვითარების პრიორიტეტული მი¬მარ¬თუ¬ლება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის ფა¬კულტეტი, პროფესორ–მას¬წავლებელთა მესამე სამეც¬ნიერო კონფერენცია, ბათუ¬მი, 20–21 ივნისი, 2009;
5.    ქვეყნის უსაფრთხოება და აჭარის ეკონომიკური განვითარების პრიორი¬ტე¬ტები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). აჭარის არ სავაჭრო–სამრეწ¬ველო პალატის მიერ ორგა¬ნი¬ზებული მეოთხე რესპუბ¬ლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 3–4 ივლისი, 2009;
უცხო ენების ცოდნა:
•ქართული ენა - მშობლიური
•რუსული ენა - თავისუფლად
•ინგლისური ენა - წერა-კითხვა, თარგმნა ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Power Point; Corel Draw; ArchiCAD; AutoCAD; Internet and E-mail
სტაჟირება, ტრენინგები:
•    სერთიფიკატი. Workshop: Quality Assurance for Higher Educatio degrees. June 7-10, 2009. Batumi State University, University Pierre Mendes – France, Institute For European Studies. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი;

•    სერთიფიკატი №0197 პირველი საფეხური, მიენიჭა 45 საათიანი კურსის „კრიტკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში“ (კაასუს) გავლის შედეგად,  ასოციაცია - „სკოლა-ოჯახი საზოგადოება“, 2005 წ;

•    ამერიკის საელჩოსა და საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობათა  კვლევის ფონდის მიერ ორგანიზებული სემინარის - „ეკონომიკის სწავლების ახალი მეთოდები და სახელმძღვანელოები“ - მონაწილე (თბილისი, 2001 წლის 14-15 აგვისტო);

•    მოწმობა №10, ბუღალტერი, საქართველოს პროფესიონალ ბუღლტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის აჭარის ფილიალი, 1999 წ.

გრანტები:
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიზნობრივი სასწავლო გრანტი – “მაღალი დონის ბიზნეს-განათლება -- საბაზრო ეკონომიკის საფუძველი” (Grant: S-GE500-GR-04-085; Date: September 7, 2004)
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ეკონომიკური მეცნიერებანი
დარგი:
ტურიზმი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

I სემესტრი:
•    საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“ (დამატებთი), ბაკალავრიატი, „ტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები“ (ლექცია 15სთ., ჯგ. მუშობა 30/60სთ.);
II სემესტრი:
•    საგანმანათლებლო მიმართულება „ტურიზმი“, ბაკალავრიატი, „ტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები“ (ლექცია 15/45სთ., ჯგ. მუშობა 45/180სთ.).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 13.00 – 14.00
სამშაბათი 13.00 – 14.00
ტურიზმის ფაკულტეტი, ოთახი №127


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა