მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> დეპარტამენტები >> ტურიზმის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ტურიზმის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ჟანი მიქაშავიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ხიმშიაშვილის 9, ბ.69
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 10/30/1930
ტელეფონი: (+995222) 21596
ელ-ფოსტა: vo_me@hotmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკა
აჭარის ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები
რეგიონული ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი 2013-2017

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვები დარგთაშორის კომპლექსში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.06.1979
განათლების მიმართულება, დარგი: 080005 – სახალხო მეურნეობის ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მართვა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЭК № 008021
გაცემის თარიღი: 19.12.1979
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ–ტექნოლოგი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:
09.2009–დან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი.

1.04.1981–დან 1.1.2011 წლამდე ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ეკონომიკურ და სოციოლოგიური ურთიერთობათა კვლევის განყოფილების უფროსი

1.04.1976–დან 1.04.1981–მდე ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

2006-2009 წლებში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი

1987-2006 წლებში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტის დოცენტი

1964-2006 წლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტტექნიკური ინსტიტუტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოცენტი

1962-1976 ბათუმის ფეხსაცმლის ფაბრიკის მთავარი ინჟინერი

1985-1962 წლებში ბათუმის ფეხსაცმლის ფაბრიკა. სხვადასხვა ტექნიკურ ეკონომიკურ თანამდებობებზე.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევა–ძიება ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტში 50 წლისთავზე. ISBN 1512-4991 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები–VI. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2008, გვ.114-143;
2. ტურიზმის განვითარების რეგიონული ასპექტები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 1512-4991 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები–VII. გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2008, გვ. 198-207;
3. აჭარის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების შემუშავების საკითხისათვის (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები, X. გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2008, გვ.5-30;
4. ქვეყნის უსაფრთხოება და აჭარის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 99928-0-236-5 აჭარის არ სავაჭრო –სამრეწველო პალატის კრებული: რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გამომც. “აჭარა”, ბათუმი, 2008, გვ.441-457
5. საშენ მასალათა მრეწველობა და მისი სანედლეულო ბაზის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე, გ. ხომერიკი). ISBN 1987-5398 რსუ-ს შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა), XV. გამომცემლობა `შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008, გვ.269-277;
6. ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები, პრობლემები, პერსპექტივები. აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ჟურნალი: რეგიონული ეკონომიკა, №2, სექტემბერ-ოქტომბერი, ბათუმი, 2008, გვ.6-9;
7. აჭარის კაპიტალური მშენებლობის განვითარების საკითხები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-5398 რსუ-ს შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა), XII. გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.23-27;
8. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები, XI. გამომც. “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.5-13;
9. აჭარის მანქანათმშენებლობის განვითარების აქტუალური საკითხები. (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: აჭარის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები, XI. გამომცე. “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.24-30;
10. სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარება–ქვეყნისა და რეგიონების ეკონომიკური უსაფრთხოების პრიორიტეტული მიმართულება (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე).
ISSN 978-9941-409-46-2 კრებული: გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები (ეკონომიკა, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია). გამომც. “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, გვ.5-21;
11. კვებისა და სასოფლო–სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობა–ქვეყნისა და რეგიონების განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1512-48-27 ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა მესამე სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, ბათუმი, 2009, გვ.238-254;
12. ტურიზმი და მცირე მეწარმეობის განვითარების პრობლემები აჭარაში (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN1512-4991 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები – VIII. გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 180–193;
13. ბათუმის საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა_განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: ,,აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, XII”, გამომც. ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2010, გვ. 5-33;
14. ბათუმქალაქობის დღესასწაულის აღდგენასთან დაკავშირებული ანკეტური გამოკითხვის შედეგების ანალიზი (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-5231 კრებული: ,,აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, XII”, გამომც. ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2010, გვ. 142-151;
15. აჭარის ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები. ISBN978-9941-12-842-4 I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, (ბათუმი_ტრაპიზონი), კრებული, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 93-102;
16. მცირე მეწარმეობა_ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 978-9941-0-2796-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,დიდიაჭარობა” მასალები, ხულო_დიდაჭარა, 2010, გვ. 347-348;
17. ეკოტურიზმი – ბუნებრივი გარემოს დაცვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN1512-4991 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, IX. გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.217-228;
18. უცხოური ინვესტიციები და ბათუმის საკურორტო ტურისტული მეურნეობის განვითარების პერსპექტივები (თანავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISSN 1987-7560 ჟ. „ბიზნესი და მენეჯმენტი“, გამოც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.233-227.
19. ეკოტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 978-9941-17-315-8, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–„ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 154–158.
20. აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარების უცხოური გამოცდილება (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–13–226–1, თსუს სამეცნიერო შრომების კრებული–„სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი, 2012, გვ. 348–353.
21. ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემა და პერსპექტივები (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–17–673–9, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–“მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2012, გვ. 33–37.
22. ინვესტიციების როლი ბათუმის საკურორტო–ტურისტული მეურნეობის განვითარებაში. ISSN 1987–47–45, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა–II“, გამომც. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2012, გვ. 392–402.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. აჭარის ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები. I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, მიძღვნილი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი, ბათუმი–ტრაპიზონი, 5–6 ივნისი, 2010;
2. მეცირე მეწარმეობა – ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,დიდაჭარობა“, საქართველო საპატრიარქოს წმინდა აბუსერისძე ტბელის სახელობის უნივერისტეტი, ხულო–დიდაჭარა, 1–2 მაისი, 2010;
3. ინვესტიციების როლი ბათუმის საკურორტო–ტურისტული მეურნეობის განვითარებაში. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: – „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, II, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 30–31 ოქტომბერი, 2010;
4. ეკოტურიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები აჭარაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველო საპატრიარქოს წმინდა აბუსერისძე ტბელის სახელობის უნივერისტეტი, ხულო–დიდაჭარა, ოქტომბერი, 2010.
5. ეკოტურიზმი–ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტ.  ვ. მიქაშავიძე). რსუ–ს საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“, ბათუმი, 24–25 სექტემბერი, 2011.
6. აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარების უცხოური გამოცდილება (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). თსუ–ს I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისი, 28–29 ოქტომბერი, 2011.
7. ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). რსუ–ს III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2–3 ივნისი, 2012.
8. ქალაქ ბათუმის  გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა– III, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.


ეროვნული:
1. ტურიზმის და გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება ქალაქ ბათუმის ეკონომიკური ზრდის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, რესპუბლიკური კონფერენცია თემაზე: ”ბათუმი საზღვაო-საკურორტო და ტურისტული ქალაქი თუ სატრანსპორტო-სამრეწველო ცენტრი?”, ბათუმი, 18 ოქტომბერი, 2008;
2. აჭარის ტურიზმი საბაზრო ურთიერთობის პირობებში (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 5–6–7–8–9 ივნისი, 2006;
3. ქვეყნის უსაფრთხოება და აჭარის ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტები (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). აჭარის არ სავაჭრო–სამრეწველო პალატის მიერ ორგანიზებული მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 3–4 ივლისი, 2009;
4. სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარება–ქვეყნისა და რეგიონების ეკონომიკური უსაფრთხოების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთობათა კვლევის განყოფილება, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: გარდამავალი პერიოდის სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები (ეკონომიკა, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია), ბათუმი, 15 ივნისი, 2009;
5. აჭარის დაცული ტერიტორიები და ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 7–9–10 ივნისი, 2009;
6. კვებისა და სასოფლო–სამეურნეო ნედლეულის გადამამუშავებელი მრეწველობა–ქვეყნისა და რეგიონის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება (თანაავტ. ვ. მიქაშავიძე). ბათუმის საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, პროფესორ–მასწავლებელთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 20–21 ივნისი, 2009.
უცხო ენების ცოდნა:
1. ქართულიენა – მშობლიური
2. რუსული – ძალიან კარგად
3. ინგლისური ენა: წერა–კითხვა, თარგმნა (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
• Microsoft Office Word
• Internet & E-mail
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ბიზნესის ადმინისტრირება
დარგი:
ტურიზმი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

I სემესტრი:
•    საგანმანათლებლო მიმართულება ,,ტურიზმი“, ბაკალავრიატი, "ტურისტულ–რეკრეაციული რესურსები" (15/45სთ. ლექცია, 30/150სთ. ჯგუფში მუშაობა);

II სემესტრი:
•    საგანმანათლებლო მიმართულება ,,ტურიზმი“ (დამატებითი), ბაკალავრიატი, "ტურისტულ–რეკრეაციული რესურსები" (15სთ. ლექცია, 30/60სთ. ჯგუფში მუშაობა);

•    საგანმანათლებლო მიმართულება ,,ტურიზმი“, ბაკალავრიატი, "ტურიზმის ბიზნესის საფუძვლები" (45სთ. ჯგუფში მუშაობა).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 13.14 – 14.14
სამშაბათი 13.14 – 14.14
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოთახი №116


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა