მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

პაატა ჩაგანავა
პირადი ნომერი: 61002001058
მისამართი : 6010, ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის 9, ბინა 14
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07.07.1976
ტელეფონი: (+995) 77 54 54 90
E-mail: pataya@mail.ru

განათლება:
2006 - ასპირანტურა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
2000-2002 - მაგისტრატურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
1992-1996 - ბაკალავრიატი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემის დასახელება: რეგიონში საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში მშენებლობის დარგის ეფექტიანობის ამაღლების მექანიზმი და მისი პრაქტიკული რეალიზაციის გზები აჭარაში.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 20.04.2006
განათლების მიმართულება/დარგი: 08.00.03.–მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა
დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი: № 005401
გაცემის თარიღი: 20.04.2006.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო

სამუშაო გამოცდილება
09.1998–დან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
09.2009–დან 12.2010–მდე – საქართველოს მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
04.2000–დან 01.2010-მდე - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი.
12.2008–დან-09.2009-მდე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე.
04.2007–დან - 12.2008–მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი.
09.2006-დან – 4.2007–მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
09.2006–დან – 01.2008–მდე - შპს „სანდასუფთავების“ ეკონომიკური განვითარების კოორდინატორი.
06.2000–დან- 05.2004–მდე - დემოკრატიისა და რეგიონალიზმის ცენტრის თანამშრომელი
10.1998-დან – 04.2000–მდე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს მაკროეკონომიკური პოლიტიკასა და ეკონომიკური რეფორმების განყოფილების უფროსი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. A model of regional efficient building market, ISSN 0132-1447 Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 173 N1, Tbilisi, 2006, 195-196;
2. რეგიონის მშენებლობის სახელმწიფო რეგულირება გარდამავალ პერიოდში, „საქართველოს ეკონომიკა“, ყოველთვიური საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, N3(100), თბილისი, 2006, გვ.55-56.
3. საინვესტიციო პროცესები აჭარის ტურიზმის სფეროში, ISSN 1987-5231 კრ.: ტურიზმის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები (აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, X), გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2007, გვ.60-108;
4. რეგიონის ეფექტიანი სამშენებლო ბაზრის მოდელი, ISBN 978-99940-25-11-4 კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2007, გვ. 238-243;
5. აჭარის სამშენებლო ბაზრის ეკონომიკური ეფექტიანობის პრობლემები, ISSN 1512-4991 კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VII, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2008, გვ.209-217;
6. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თავისებურებები აჭარის მშენებლობაში, ISSN 1987-5231 კრ.: აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, X, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2008, გვ.32-69;
7. რეგიონის მშენებლობის ეფექტიანი ფუნქციონირების მექანიზმი საბაზრო ურთიერთობების პერიოდში, ISSN 1987-5231 კრ.: აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, XI, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ.44-60;
8. აჭარის მშენებლობაში ტექნოლოგიური განვითარების ეფექტიანი სტიმულირების გზები, ISSN 1987-5231 კრ.: აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, XI, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ.61-72;
9. რეგიონის მშენებლობის დარგის ეკონომიკური თავისებურებები, ISSN 1987-5231 კრ.: აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, XI, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ.73-83;
10. მოლაპარაკების პროცესში ფასის დადგენის მექანიზმი და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვა, ISBN 978-9941-409-46-2 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის „გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები“ მასალები, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ.22-48;
11. რეგიონის სამშენებლო ბაზრის ეკონომიკური ეფექტიანობის კრიტერიუმები, „საქართველოს ეკონომიკა“, ყოველთვიური საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, N2(99), თბილისი, 2009, გვ.74-75;
12. სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქციები წარმოების მართვაში (სალექციო კურსი), ISBN 978-9941-409-84-4 გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, 238გვ.
13. ტურიზმის ბიზნესის რისკ–ფაქტორები. ISSN 1512-4991 გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.229–235;
14. სამკურნალო–გამაჯანსაღებელი ტურიზმი – ტურიზმის სეზონურობის დაძლევის საშუალება. ISSN 1987–5231. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.34–42.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა
1. „ტურისტული და სამრეწველო ინფრასტრუქტურის დაჩქარებული მშენებლობა ქალაქის ეკონომიკური ზრდის ძირითადი ფაქტორი“. რესპუბლიკური კონფერენცია (მრგვალი მაგიდა-საჯარო დისკუსია) „ბათუმი საზღვაო-საკურორტო და ტურისტული ქალაქი თუ სატრანსპორტო-სამრეწველო ცენტრი?“, ბათუმი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 2006წ.
2. „მოლაპარაკების პროცესში ფასის დადგენის მექანიზმი და მასთან დაკავშირებული რისკების მართვა“. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები“, ბათუმი, 2009.

სტაჟირება, ტრენინგები:
1. „ხარისხის მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლოს დაწესებულებებში“, ბათუმი, 2009;
2. „ეკონომიკური კვლევის მეთოდები“, ბათუმი, 2009;
3. „ბიზნეს–ინტეგრირებული პროექტის მენეჯმენტი“, ბათუმი, 2009.
4. „გაეროს განვითარების პროგრამის აჭარის ეკონომიკური განვითარების პროექტი“, კონსულტანტი. ბათუმი, 2008;
5. „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“, ბათუმი, 2007;
6. „ფინანსური ტრენინგი ქ.ბათუმის საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოს წევრებისათვის“, ტრენერი, ბათუმი, 2006
7. „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში“, თბილისი, 2005

უცხო ენების ცოდნა
ქართული ენა, რუსული ენა, ინგლისური ენა.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Windows, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet Explorer და სხვა. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა