მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

როსტომ ბერიძე

პირადი ნომერი: 61008000112
მისამართი : ბათუმი, მელიქიშვილის ქ. 91, ბინა 48
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი : 20.07.1961
ტელ: +99599 71 62 63; +99577 71 62 63
E-mail: rostom.beridze@gmail.com; www.bsu.ge

სამეცნიერო ინტერესების სფერო : სტრატეგიული მენეჯმენტი, ტურიზმის დარგის ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, საბანკო მენეჯმენტი, კონკურენტული უპირატესობის პრობლემები, მარკეტინგული სტრატეგიები, ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგის განვითარების სტრატეგიები.

განათლება:
1. 2001-2003. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის დოქტორანტი.
სადისერტაციო თემა: საქართველოს საჰაერო -სატრანსპორტო სისტემის განვითარების სტრატეგია და პერსპექტივები.
2. 1986-1990. მოსკოვის კ.ა. ტიმირიაზევის სახელობის სას.- სამ. აკადემიის ეკონომიკის ფაკულტეტის ეკონომიკის კათედრის ასპირანტი.
ა) სადისერტაციო თემა: საქართველოს აგრარული სექტორის განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე პირობებში.
ბ) კვალიფიკაცია: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - 26.06.1990.
გ) განათლების მიმართულება, დარგი: 08.00.05. - ,,სახალხო მეურნეობის ეკონომიკა, ორგანიზაცია და მართვა”
დ) დიპლომის რეკვიზიტები: სერია/ნომერი: КД № 026220; გაცემის თარიღი(რიცხვი/თვე/წელი): 26.06.1990. დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: BAK.
3. 1978-1982. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.
სპეციალობა: ეკონომიკა და ორგანიზაცია. კვალიფიკაცია: ეკონომისტ-ორგანიზატორი.

სამუშაო გამოცდილება:
1. 01. 2011 წ. - დან. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი.
2. 09. 2009 - 01.2011. რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების მიმართულების სრული პროფესორი.
3. 09. 2006 - 09.2009. რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
4. 10.2004- 09.2006. რსუ-ს საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის უფრ. მასწავლებელი.
5. 10.2001- 10.2004. რსუ-ს ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის დოცენტი
6. 01. 2006 -08. 2010. რსუ-ს ბიზნესის სკოლის დირექტორი
7. 05. 1997- 02. 2000. საავიაციო კომპანიის - შპს ,,ჯერონის“ დირექტორი (უკრაინა)
8. 07. 1991- 11. 1994. კონლსალტინგური სამეცნიერო საწარმოს ,,აგრო-XXI საუკუნე“ დირექტორი
9. 08. 1990- 07. 1991. მოსკოვის სამერნეობათაშორისო გაერთიანება ,,ვოსხოდის“ კომერციული ცენტრის დირექტორი
10. 02. 1988- 12. 1989. მოსკოვის კ. ა. ტიმირიაზევის სახელობის სას.- სამ. აკადემიის ეკონომიკის კათედრის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
11. 02. 1983-12. 1986. საქართველოს მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ეკონომიკის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი.ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები
1. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. თბ., ,,უნივერსალი“, 2009. 200 გვ. (სახელმძღვანელო)
2. საბანკო მენეჯმენტი. თბ., ,,უნივერსალი“, 2009. 363 გვ. (სახელმძღვანელო)
3. სახელმძღვანელო ცნობარი ფერმერთათვის. ბათუმი, 2008. 80 გვ.
4. ბიზნესპროექტების მომზადება აგრარულ სექტორში. ბათუმი, რსუ. 2009. 52გვ.

სხვა შრომები, სამეცნიერო სტატიები
5. ბიზნესის სოციალური ორიენტაცია: ბიზნესის, სახელმწიფოს და მუნიციპალიტეტის ურთიერთმოქმედების მოდელი // სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ,,გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი” (29-30 მარტი) მასალები. ქუთაისი, 2008. გვ.99-105.
6. სახელმწიფოსა და ბიზნესის ეფექტიანი ურთიერთმოქმედების სისტემა // I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ (22–24 ოქტომბერი) მასალები. თბილისი, 2008. გვ. 31-33.
7. ავიაკომპანიის თანამედროვე მარკეტინგ-მენეჯმენტი. // ჟ. ,,საქართველოს ეკონომიკა“. -თბ., -2008. -№5. -გვ.80-83.
8. ტოტალური ხარისხის მენეჯმენტი, როგორც ავიასაწარმოს კონკურენტული უპირატესობის შექმნის პირობა // ჟ. ,,რეგიონული ეკონომიკა“. ბათუმი, 2008. № 1. გვ.28-30.
9. ბიზნესის განვითარების თანამედროვე პირობები და მეტამორფოზები // ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“. - 2009. № 1. გვ. 63-68.
10. ავიაკომპანიის სატარიფო პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ (16–17 მაისი) მასალები. ქუთაისი, 2009. გვ.100-105.
11. საპროექტო დაფინანსება და მისი შესაძლო გამოყენება აგრარულ სექტორში// სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის ,,რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უზრუნველყოფა“ (3-4 ივლისი) მასალები, ბათუმი, 2009. გვ.471-478.
12. კომპანიის განვითარების სტრატეგიები// საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები,გამოწვევები) (16–17 აპრილი) მასალები. ბათუმი, 2010. გვ.164-170.
13. აეროპორტის მარკეტინგული სტრატეგიების ფორმირება//საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“ (1-2 მაისი) მასალები. ქუთაისი, 2010. გვ.126-134.
14. ინოვაცია ბიზნესგანათლებაში (ტურიზმი) //საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (5-6 ივნისი) მასალები. ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010. გვ.721-722.
15. ავიაგადაზიდვების ბაზრის სტრუქტურიზაცია და მარკეტინგული თავისებურებები //პროფესორ მასწავლებელთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“, (18 დეკემბერი) მასალები. ქუთაისი. 2010. გვ. 25-27.
16. კომპანიის სტრატეგიული მარკეტინგი და კონკურენტული უპირატესობა// ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“. 2010. №2. გვ. 147-151.
17. ღვინის ტური აჭარაში // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (4-5 ივნისი) მასალები. ბათუმი, 2011. გვ.403-410.
18. დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების ეკოტურისტული პოტენციალი და მისი გამოყენების პრობლემები//
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (2-3 ივნისი) მასალები. ბათუმი, 2012. გვ.192-197.
19. ინოვაციების და სტრატეგიების რეალიზაცია - მასპინძლობის ინდუსტრიაში კონკურენტული უპირატესობის მიღწევის მთავარი ამოცანა// IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (8-9 ივნისი) მასალები. ბათუმი-ტრაპიზონი, 2013. გვ.91-97.

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,გლობალიზაციადა საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“ (2008 წლის 22-24 ოქტომბერი).
2. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ) , CIWI – კონსალტინგური კომპანია (გერმანია), გერმანიის საერთაშორისო მიგრაციისა და განვითარების ცენტრი (CIM), აჭარის ტურიზმის ასოციაცია (ATA), რსუ–ს ბიზნესის სკოლა (BBS). I საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ტურიზმისა და ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი“ (2008 წლის 28-29 ნოემბერი).
3. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციია ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ (16–17 მაისი). 2009. ქუთაისი,
4. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“, 2009, 21-23 მაისი, ბათუმი.
5. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციები ბიზნესში“ (პრობლემები, პერსპექტივები,გამოწვევები), 2010, 16–17 აპრილი, ბათუმი.
6. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, 2010, 1-2 მაისი, ქუთაისი.
7. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ 2010, 5-6 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.
8. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ 2011, 4-5 ივნისი, ბათუმი.
9. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ 2012, 2-3 ივნისი, ბათუმი.
10. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ 2013, 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული.

სტაჟირება, ტრენინგები:
1. ოქსფორდის მენეჯმენტის საკონსულტაციო ცენტრი -,,ლიდერობის სწავლების პროგრამა“ 21-22. 11. 2008.
2. საპროექტო მენეჯმენტის განვითარება, 04.2008; (გერმანია).
3. სასწავლო პროცესის მენეჯმენტი, 03. 2013 (გერმანია).

გრანტები:
1. პარტნიორული (CIWI GmbH, GTZ, CTC, BBS) სასწავლო საგრანტო პროექტი – ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“. გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) დაფინანსებით - პროექტის კოორდინატორი (2007-2009).
2. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ – პროექტის კოორდინატორი (2012-2014).
3. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“, ბსუ-პროექტის კოორდინატორი (517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR).

დამატებითი ინფორმაცია:
1. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო ანალიტიკური ჟურნალის ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“,
მთავარი რედაქტორი.
2. ამერიკელი ავტორების ა. ტომპსონისა და ა. სტრიკლენდის პოპულარული სახელმძღვანელოს ,,სტრატეგიული მენეჯმენტი“ ქართულენოვანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. 2010.
3. ამერიკელი ავტორების ჩარლზ გელდნერის და ბრენტ რითჩის პოპულარული სახელმძღვანელოს ,,ტურიზმი: საფუძვლები, პრაქტიკა, თეორია“ ქართულენოვანი გამოცემის მთავარი რედაქტორი და პროექტის ხელმძღვანელი. 2013.
4.საერთაშორისო ექსპედიციების ,,პირველი ქრისტიანული გზა საქართველომდე“ (ეგვიპტე, იორდანია, სირია, თურქეთი) და ,,სამი საქართველო“ (ტაო-კლარჯეთი, ფერეიდანი, საინგილო) ხელმძღვანელი. 2007-2008.

ინტერესების სფერო: მოგზაურობა ექსტრემალურ პირობებში (24-ზე მეტი ქვეყანა)

ჰყავს მეუღლე და ორი ვაჟიშვილი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა