მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ტურიზმის ფაკულტეტი
 
მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> ისტორია
ჩვენს შესახებ

ისტორია
ტურიზმის ფაკულტეტი შეიქმნა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემირი საბჭოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №112 დადგენილებით და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2010 წლის 20 ოქტომბრის №01 გადაწყვეტილებით - ,,რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტს გამოეყოს ტურიზმის პროგრამული მიმართულება (,,ტურიზმის“ საბაკალავრო და ,,ტურიზმის მენეჯმენტის” სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები) და მის ბაზაზე ჩამოყალიბდეს ტურიზმის ფაკულტეტი“.
მისია
ტურისტული მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების ხელშეწყობა და განათლების პოპულარიზაცია.
ტურიზმისა და მასპინძლობის დარგისათვის მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, რომლებსაც ექნებათ სათანადო თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები, რაც მათ საშუალებას მისცემს იყვნენ კონკურენტუნარიანი როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ტურისტული მომსახურების ბაზარზე.

საგანმანათლებლო პროგრამები:
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა:
• სასტუმრო საქმისწარმოება - 10 თვე (IV საფეხური, 1 ეროვნული გამოცდა)
• სასტუმრო საქმისწარმოება - 10 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)
• სარესტორნო საქმისწარმოება - 4 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)
• ტუროპერატორი - 6 თვე (III საფეხური, სრული ზოგადი განათლება)

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 4 წ.

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 2 წ.
სპეციალიზაცია:
• ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი
• ეკოლოგიური ტურიზმი
• კულტურული ტურიზმი
• რეკრეაციული ტურიზმი
• აგროტურიზმი
• სამკურნალო ტურიზმი და საკურორტო საქმიანობა

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა - ტურიზმი - 3 წ.

ტურიზმის ფაკულტეტი არის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ძირითადი სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის პირობებში შეიმუშავებს და ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) და პროფესიული განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს ტურიზმის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.
ფაკულტეტის აკადემიურ პერსონალს შეადგენს კონკურსის წესით არჩეეული 1 სრული, 4 ასოცირებული და 5 ასისტენტ პროფესორი. მოწვეული არიან მოწინავე პროფესორები, პროფესიონალი პრაქტიკოსები და უცხოელი სპეციალისტები.

ინოვაციური საგანმანათლებლო პროექტი:
სტუდენტთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებისათვის ფაკულტეტზე მოქმედებს ,,ტურისტული სააგენტო UNItour”-ი.

ფაკულტეტის პარტნიორი ორგანიზაციები:
• GIZ- საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (გერმანია)
• CIM - საერთაშორისო მიგრაციის ფონდი (გერმანია)
• აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
• დრეზდენის ,,ევროპის ბიზნეს-კოლეჯი“
• მიუნხენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტი
• შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (თურქეთი, ტრაპიზონი)
• სასტუმრო -Sheraton Batumi
• სასტუმრო - Georgia Palace Hotel
• სასტუმრო - ერა პალასი
• Turkish Airlines
• TAV Georgia

ჩვენი წარმატების საფუძველს წარმოადგენს: სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება, საქმიან წრეებთან ურთიერთობა, სწავლების პროცესში მოწინავე პროფესორების, პროფესიონალი პრაქტიკოსების და უცხოელი სპეციალისტების მონაწილეობა, რაც პრაქტიკის მოთხოვნებთან სასწავლო პროგრამების მუდმივი შეთანაწყობის საშუალებას მოგვცემს.

ჩვენ ვისწრაფვით ვიყოთ უკეთესები! 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა