მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ასიე ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. ხელვაჩაური
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 03/04/1959
ტელეფონი: +99593) 34 41 55
ელ-ფოსტა: E-mail: asinsaze@ rambler.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საფინანსო, სადაზღვევო , ფულად-საკრედიტო სფერო
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
სრული პროფესორი 2013 წლიდან. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.
სადისერტაციო თემა: ადგილობრივი ფინანსების როლი საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.12.2001
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები, ფულის მიმოქცევა დაკრედიტი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 002883
გაცემის თარიღი: 2002 წლის მარტი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ- მექანიკოსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1983 წელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინერო-ტექნოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЛВ054382
გაცემის თარიღი: 17.021984
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
1.16.09 2013-დან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
2.22.05.2013-დან სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
3. 09.2009 -დან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
4. 08.2006 – 01.2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
5. 02.2002 – 05.2005 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგე
6.2003-2004-ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებებელი
7.1998-2001-ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
8. 1987-1998-ზოგადტექნიკური დისციპლინებისა და შრომის კათედრის მასწავლებელი
9. 1982-1985-ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხნის მექანიკური საამქროს ინჟინერ-ტექნოლოგი
10. 1977-1979-ბათუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი, ზეინკალი
11. 1976-1977-ბათუმის მანქანათმშენებელი ქარხნის მექანიკური საამქროს ხარატი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.სოციალური დაზღვევის ფონდის რესურსების ცვლილების ანალიზი ალბათურ–სტატისტიკური მეთოდით-ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი” გვ.127-138. 2013
2.სადაზღვევო მათემატიკის საფუძვლები (აქტუარული ანგარიშები), სახელმძღვანელო, 2013. გამომცემლობა "უნივერსალი".
3.სოციალური დაზღვევის სოციალურ–ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასება–––ჟურნალი, ბიზნესი და ანონმდებლობა, 2012. ივლისი.60
2.სოციალური დაზღვევის ფონდის ფინანსური მექანიზმი–ჟ. ეკონომიკა. 7–8.2012. გვ.70
4. „ბიზნესი, როგორც მოსახლეობის სოციალური დაცვის მექანიზმის შემადგენელი ნაწილი“ ჟ. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 2011 წ. ოქტომბერი-ნოემბერი, გვ. 70.
5. „სოციალური რისკები და მისგან დაცვის მექანიზმები“ ჟ. ეკონომიკა 1-2.20.12, გვ. 105.
6. „Modelof Social Protection of Population in Georgia“ ჟ. სომხეთი: ფინანსები და ეკონომიკა №4(142) 2012წ. აპრილი, გვ. 55.
7.ა.ცინცაძე, ნ.სვანიძე აქტუარული ანგარიშები დაზღვევაში, გამომცემლობა ,,უნივერსალი`` თბილისი,2009.
8. В. Глонти, А.Цинцадзе Проблемы финансовой обеспеченности бюджета Аджарской автономной республики, Журнал, Финансы и кредит, 17 (257) май, Москва, 71-76,2007
9. ვ. ღლონტი, ა.ცინცაძე. ა. დევაძე To Estimate the Financial-Economic Stability of the Regional Budget, 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics, Debrecen, Hungary,1079-1085, 2009
10. ვ. ღლონტი, ა.ცინცაძე, ნ. სვანიძე The system of indexes to assess effectiveness of budgetary process, 6th International conference Developments in Economic Theory and Policy, Faculty of Economics and Business, University of the Basque Country, Spain 121-129, 2009
11. ა.ცინცაძე, ლ. ონიანი Проблемы и перспективы развития региональных банков, Международная научно-практическая конференция: Социально-экономическое развитие регионов, Владикавказ 331-335, 2008
12.ვ. ღლონტი, ა.ცინცაძე ,,რეგიონის საფინანსო დამოუკიდებლობა და სამეურნეო სუბიექტების საქმიანი საფინანსო სტიმულირების პრობლემები, ჟურნალი
,,ეკონომიკა`` N 1-2, თბილისი, 60-67, 2007
13.ა.ცინცაძე, ლ.ონიანი ფასიანი ქაღალდების რეგიონული განვითარების პერსპექტივები,
ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკა`` N 2, თბილისი 105-113, 2006
14. ვ. ღლონტი, ა.ცინცაძე საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციის სოციალური ბარომეტრი,
ჟურნალი ,სოციალური ეკონომიკა`` №3, თბილისი 17-23, 2007
15. ა.ცინცაძე,.ვ. ღლონტი, ტერიტორიული ერთეული სახელმწიფო მოწყობის განმსაზღვრელი, ჟურნალი,,სოციალური ეკონომიკა`` N 4, თბილისი, 61-67, 2007
16. ა.ცინცაძე,.ვ. ღლონტი, ადგილობრივი ბიუჯეტების გამჭვირვალობის თანამედროვე პრობლემები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული,``გამჭვირვალე ადგილობრივი ბიუჯეტი`` ქუთაისი , 118-122, 2008
17. ბ.გეჩბაია, ა.ცინცაძე `მეწარმეობა და ფირმათაშორისი კავშირები აგრობიზნესში ,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, თბილისი, 287-290
18. ა.ცინცაძე,.ვ. ღლონტი, როგორ განვავითაროთ სდაზღვევო ბაზარი, ჟურნალი``ბიზნესი და კანონმდებლობა``N 3, თბილისი, 81-85, 2008
19. ა.ცინცაძე,.ვ. ღლონტი, დეცენტრალიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის განმტკიცების აუცილებელი პირობა, საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, `გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია`` ქუთაისი 149-153, 2009
20. ვ. ღლონტი, ა.ცინცაძე , საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფა სხვადასხვა დონის ბიუჯეტების ფორმირებისათვის, ჟურნალი``ეკონომიკა და ბიზნესი`` N 1, თბილისი
186-192, 2009
21. ა.ცინცაძე, სადაზღვევო პროდქტის არსის გაგებისათვის, ჟურნალი`` ბიზნესი და მენეჯმენტი`` N 1, რსუ, ბათუმი, 171-175, 2009
22. ა.ცინცაძე, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის საშუალება რეგიონის განვითარებისათვის, გამომც. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, ბათუმი, 150-156,2006
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.The 17th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics--University of Copenhagen, Department of Mathematical Sciences, 2013.103 July--Georgian Social Insrance Fund Manajement Problems and probalbilistic and Statistical Analusis of Fund Capital Manajement.
2.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია--აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი,2013, 24-25 მაისი 'აქტუარული ანგარიშების გამოყენების პრობლემები ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე'
3.Bergami R, Schuller A, Vojtko V,Conference on International Trade, Education and Marketing, Zelenec, Czech Republic, 2010, 7–10 December, 'Dinamical Estimation prediction of business Value of Regional Insurance Companies'.
4.საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და მეცნიერება“გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2010,1–2 ოქტომბერი, 'სამედიცინო დაზღვევის შემაფერხებელი ფაქტორები'.
5. საერთაშორისო - სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ბიზნესში“ 2010 წლის 16-17 აპრილი. სტატიის დასახელება: „ბიზნესის როლი მოსახლეობის სოციალურ დაცვაში“, გვ. 218.
6. საერთაშორისო - სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“ 2011 წლის 24-25 სექტემბერი. სტატიის დასახელება: „მოსახლეობის სოციალური დაცვის მოდელი საქართველოში“ გვ. 57.
7.IX საერთაშორისო-სამეცნიეროკონფერენციაახალგაზრდამეცნიერებისთვის“Economicand social development of Ukraine in the XXI century: national identity andglobalization trends” 2012 წლის 23-24 თებერვალი. სტატიის დასახელება: „Model of Social Protection of Population inGeorgia“ გვ. 187.
8.th International Conference Developments in Economic Theory and Policy2009,3-4 JulyFaculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, Bilbao, Spain
9.4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics
2009, 25-26 March, Faculty of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Debrecen, Hungary
10. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია``გლობალიზაცია,მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია” 200916-17 მაისი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისი

11.5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy 2008 10-11 July,Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, Bilbao, Spain

12.Международная научно-практическая конференция:Социально-экономическое развитие регионов 2008Владикавказский институт управленияВладикавказ
13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში 2008, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი
თბილისი
14.Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы экономики, управления и юриспруденции»2008
Мурманский государственный университет и University of Lapland, Finland

ეროვნული:
1.ადგილობრივი კონფერენცია "ეკონომკის საგადასახადო რეგულირების სრულყოფის და რეგიონული განვითარების საფინანსო–ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში"–ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–ფინანსების, აღრიცხვის და აუდიტის დეპარტამენტი, 2011 წელი.
2.ადგილობრივი კონფერენცია "ეკონომკის საგადასახადო რეგულირების სრულყოფის და რეგიონული განვითარების საფინანსო–ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში"–ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი–ფინანსების, აღრიცხვის და აუდიტის დეპარტამენტი, 2012 წელი.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული კარგად, თურქული, ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, .Poverpoint, Publisher, Internet
სტაჟირება, ტრენინგები:
1.ინგლისური ენის შესწავლის კურსები– ტეხასის უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტით დაფინანსებული
2.ტალინის უნივერსიტეტი-სწავლებისა და შეფასების სემინარები
3.უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები--ბსუ, განათლების ფაკულტეტი
4.ინტეგრირებული პროექტების მართვის ტრენერი--ბსუ-ს ბიზნეს სკოლისა და გერმანიის GTZ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი.
გრანტები:
საგრანტო პროექტი " ინტერნაციონალიზაციისა და უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის შედარებითობის ხელშეწყობა (PICQA)"" სემინარის მონაწილე ქ. ალიკანტე-ესპანეთი, ქ. ერევანი-სომხეთი.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ფინანსები

დარგი:
ეკონომიკური მეცნიერებანი; ბიზნესის ადმინისტრირება
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.სადაზღვევო ბაზარი-15სთ. ლექცია, - ფინანსები IV კურსი
2.აქტუარული ანგარიშები დაზღვევაში-30 სთ. ლექცია, 60 სთ. პრაქტიკული-ფინანსების სპეც.IIIკურსი
3.დაზღვევა -30 სთ. ლექცია, 30 სთ. პრაქტიკული-ფინანსების II კურსი
4.რისკები და დაზღვევა-30 სთ. ლექცია, 30 სთ, სემინარი-ფინანსები და საბანკო საქმე- მაგ.
5.დაზღვევა-30 სთ. ლექცია, 30 სთ. სემინარი-ფინანსების სპეც. III კურსი- minor
6. ფინანსური მენეჯმენტი--30 სთ. ლექცია-- ფინანსები, minor
6.საბაკალავრო ნაშრომი-20 სთ.-ფინანსების სპეც..IV კურსი
7.სამაგისტრო ნაშრომი-60 სთ- ფინანსები და საბანკო საქმე
8.დოქტორანტის ხელმძღვანელი–40 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
კონსულტაციები ჩატარდება ყოველდღიურად 13-დან 14 საათამდე 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა