მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ადამ მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: ტაბიძის 15 ,ბინა 13-14.
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 05.07.1974
ტელეფონი: 577712050
ელ-ფოსტა: adam.maxaradze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
თანამონაწილეობით ჩადენილი დანაშაული; ჯგუფური დანაშაული; ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულზე
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი (10.01.2011)
იურიდიულ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი (4.03.2011)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1997წელი
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ა.უ №015093.
გაცემის თარიღი: 1997
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული
სადისერტაციო თემა: სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაზულში დახმარებისათვის
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1998
განათლების მიმართულება, დარგი: სისხლის სამართლის, კრიმინოლოგიისა და სასჯელაღსრულების
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №005246
გაცემის თარიღი: 2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა
სამუშაო გამოცდილება:
2004-2006 - ბსუ სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის კათედრის მასწავლებელი.
2006-2009 –რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2009–დან 2010 წლამდე რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი.
2011–დან დღემდე რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სრული პროფესორი.
2011წლის 4 მარტიდან დღემდე სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. მონოგრაფიული გამოკვლევა: ა.მახარაძე, ,,სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულში დახმარებისათვის”, გამ-ბა უნივერსალი, თბილისი 2006,ISBN99940-61021-6
2. სტატია: თანამონაწილეობაში დანაშაულებრივი ქმედების ურთიერთცოდნის შესახებ // რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები , გამ–ბა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010
3. სტატია: ა. მახარაძე, ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულში თანამონაწილეობაზე// სამეცნიერო–იურიდიული ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი,“, გამ–ბა ,, საქ. მოსამართლეთა ასოციაცია,“ თბილისი, 2009, №3
4. სტატია: ა. მახარაძე, სასჯელის ინდივიდუალიზაციის საკითხისათვის თანამონაწილეობით ჩადენილ დანაშაულში// ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი," გამ–ბა ,,საქ. მოსამართლეთა ასოციაცია," თბილისი, 2011
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:
ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windovs, Word,Excel
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში 2007 წელს წარდგენილ საგრანტო პროექტში მონაწილეობა. პროექტის შიფრი 2–780, პროექტმა მიიღო შეფასება 81,3.
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
სამართალმცოდნეობა
დარგი:
სისხლის სამართალი
2010-2011 სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი და ხუთშაბათი 13:00სთ–დან 18:00 საათამდე 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა