მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
 

მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები
1. ფაკულტეტის საბჭო
2. დეკანი
3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.

სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
ა) სადისერტაციო საბჭო;
ბ) კურიკულუმების კომიტეტი;
გ) სოციალურ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტი;
დ) იურიდიულ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტი;
ე) ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დარგობრივი დეპარტამენტი;
ვ) ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დარგობრივი დეპარტამენტი;
ვ) ეთიკის კომიტეტი;
ზ) იურიდიული კლინიკა;
თ) ბიზნესის ცენტრი; 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა