მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 
მთავარი >> ჩვენ შესახებ >> ხელმძღვანელი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

სახელი: მერაბ
გვარი: ხალვაში
მისამართი (რეგისტრაციის ადგილი): ხელვაჩაური,მახინჯაური
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი): 05/09/1972
პირადი ნომერი: 61007002647
ტელ: 893 24 83 17
E-mail: m.khalvashi@bsu.edu.ge
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
განათლება
1991-1996 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი
1996-1999 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1996
დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი - აუ 042305
გაცემის თარიღი - 1996 1 ოქტომბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1996-1999 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა(07.00.06) კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ქალაქები და საქალაქო ცხოვრება სამხრეთ დასავლეთ საქართველოში გვიან ანტიკურსა და ადრეშუასაუკუნეების ხანაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 19.09.2001; (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის 07. 06.№3 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №1).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუნანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია (არქეოლოგია)
დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი -~ 002864 ;
გაცემის თარიღი - 2001 წლის დეკემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია - საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი (2011 წლის 1 აპრილიდან)
სამუშაო გამოცდილება:
2006 -2011 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი
2004-2006 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
1999-2004 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორის მადგილე სამეცნიერო დარგში
2004-2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი
2000-2004 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
1996-1999 ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის ანტიკური ხანის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
1996 -2008 ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის განყოფილების მეცნიერ-თანამშრომელი(0,5 საშტატო ერთეულზე)
2004-2009 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
1, აფსაროსი ახ.წ. 4-5 საუკუნეებში,„ძიებანი”,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი,13-14,თბილისი, 2004
2. ქიოსური ამფორები: ტიპოლოგიურ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაციისა და კოლხეთის ქიოსთან ურთიერთობის საკითხისათვის(სამხრეთ–დასავლეთი საქართველოს მონაცემების მიხედვით),ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის შრომები, 3, ბათუმი,2005
3. ქიოსური ამფორების ერთი ჯგუფის დათარიღების საკითხისათვის( ფიჭვნარის ძვ.წ.5 ს. ბერძნული ნეკროპოლის მიხედვით),„ძიებანი“საქართველოს არქეოლოგიაში,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი,15-16, თბილისი,2005
4. აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულის მეორე ნახევარში,ვანის ΧΙ საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები(ქართულ და ინგლისურ ენებზე), „ძიებანი“ „ძიებანი”,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის სახ. არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის ჟურნალი, დამატებანი ΧΙΙΙ, თბილისი,2005
5. გონიო–აფსაროსი ბიზანტიურ ხანაში(წერილობითი და არქეოლოგიური მასალის მიხედვით),“ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, თბილისი,2009 წლის
6. სინოპური ამფორები გონიო–აფსაროსიდან,ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, 7,ბათუმი,2008
7. ზენდიდის ციხე,დიდაჭარობა,გამომცემლობა შპს „სეზანი“,ბათუმი,2009
8. ფიჭვნარის იმპორტული ამფორები,ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ”ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”,თბილისი,2008,(თესიზები)
9. აფსაროსი ძვ.წ. 1 ათასწლეულში,გონოი-აფსაროსი VIII(შრომების კრებული),ბათუმი,2009
10. Гонио-апсар (Краткая история), Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, Издательство, Государственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики, Батуми,2008
11. Апсарская крепость в I-III вв. н.э. (По данным письменных и археологических источников), ISSN 978-99940-968-0-0 «Археология и этнография Кавказа», Тбиписи,2007
12. On tne datinge of one group of chian amphoras (based on finds from the Pichvnari greek nekpopolis of tne 5TH century bc), ISSN 28971-206 AncienT Civilizations from scythia to siberia- An International Journal of ComparaTive Studies in History and aRchaeology , Brill, Leiden, vol.12, 3-4,2006
13. Apsarus in the First Half of the 1st Millenium B.C. ISSN 2-84667-106-8, Pont-Euxin et Polis. Actes du Xe Symposium de Vani, Paris, Presses Universitaires Franche-Comte,2005
14 Roman amphorae from Gonio-Apsarus. “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009
15. Chian amphorae from Kobuleti-Pichvnari, “produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” Actes de la Table Rounde Intrrnationale de Batoumi et Trabzon,2719 April 2006 ,TATABS I, Varia Anrtolica XXI, Paris,2009
16. Byzantine Amphorae from the Easten Black sea CoasT, produqtion and Trade of Amphorae in the Black Sea” abstraqtes de la Table Rounde Intrrnationale de beld in Kiten ,nessebar, Sredetz,September 26-30 2007,TATABS II, Bulgaria,sofia,2007
სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა
1. ვანის XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი-“ შავიზღვისპირეთი ელინისტური სამყაროს სისტემაში“თბილისი, 2005 წ;
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ- მასწავლებელთა და სტუდენტთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია,” ბათუმი, 2006 წ;
3. საერთაშორისო კონფერენცია- „ბიზანტიოლოგია საქართველოში–2”, ბათუმი-ტრაპიზონი. 2007,26-28 ოქტომბერი(მომხსენებელი)
4. ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ”ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში”,თბილისი-ბათუმი-სიღნაღი,2008,21-19 ივნისი(მომხსენებელი)
5. სამეცნიერო კონფერენცია-„კოსოვოს პრეცენდენტი და საქართველო,გამომცემლობა’’ ბათუმი, 2008,15 მაისი
6. ”დიდაჭარობა-”საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,ხულო-დიდაჭარა,2009 წლის მაისი(მომხსენებელი)
7.საერთაშორისო კონფერენცია- „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“,ბათუმი,2009,29-30 მაისი(მომხსენებელი)
8. international Round-Table,PATABS I-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea-I”,ბათუმი-ტრაპიზონი, 2006 წ. (2 მოხსენება);
9. international Round-Table-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- II ”, ბულგარეთი,2007 წ. 27-28 სექტემბერი (მომხსენებელი);
10. The 3 international coloqium-„Production and Trade of Ampforae in the Black Sea- III ”, რუმინეთი, კონსტანცა, 2009 წ. 6-10 ოქტომბერი.თეზისები და პროგრამა დაბჭდილია, იხ.www.minac.ro (მომხსენებელი);
11. Fourth international congress on Black Sea antiquites, The Bosporus: Gateway beTween The Ancient WesT and East(1 st Millennium BC-5tH Century AD),IsTanbul-14-18 September 2009, (მომხსენებელი);
12. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Ватими, 2006, 7-8 сентября,(www.caucasus.org.ge), (მომხსენებელი);
13. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», Тбилиси, 2009, 25-27 июня, (www.caucasus.org.ge) (მომხსენებელი);
უცხო ენების ცოდნა
ქართული (მშობლიური), რუსული, გერმანული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
Word, Excel
სტაჟირება, ტრენინგები
1)ასოციაცია „ სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება“, კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში(კასუს)-სერტიფიკატის N 0032.
2) კლინიკური სწავლებისა და პრაქტიკული კომპონენტების დანერგვის მიზნით 2009 წლის მაისში სპეციალური ტრეინინგი გავიარე პოლონეთის უმაღლეს სასწავლებლებში-ვარშავის იაგელონის,ლაზარსკის, კოზმინსკის,ლოძის უნივერსიტეტები
3) ”ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”,2009,7-10 ივნისი
გრანტი
1) BABSI scholaship სამეცნიერო კვლევისათვის, ბრიტანეთის აკადემიის ანკარის არქეოლოგიური ინსტიტიტი, 2004,(ხელმძღვანელი)
2) საერთაშორისო სასწავლო გრანტი (ხელმძღვანელი).
„ პროფესიული კვლევისა და განვითარების ჩამოყალიბდა ბსუ-ში“;
მიზანი:სწავლისა და სწავლების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა
დონორი: ფონდი-„ ღია საზოგადოება-საქართველო“, ასოციაცია-„ გრენა“ .
3) სასწავლო გრანტი (მონაწილე)
”ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარაო ორგანიზაციების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის(”პარტნიორები-Ciwi,Gmbh,GTZ,GTC,BBS)
პედაგოგიური მოღვაწეობა - მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი - ისტორია 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა