მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”
 


ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას

• ტექსტის კორექტირება
• ტექსტის დაკაბადონება
• ბეჭდვა
• აკინძვა
• ლამინირება
• ყდაში ჩასმა


შემდეგი სახის პოლიგრაფიული პროდუქციის დამზადებაზე:

• წიგნები, კრებულები, კატალოგები, ალბომები, ბროშურები;
• ჟურნალები, გაზეთები, ბიულეტენები;
• აფიშები, სარეკლამო ფურცლები, პროგრამები, მოსაწვევები;
• დიპლომები, სიგელები, ჩათვლის წიგნაკები, სტუდბილეთები;
• საფირმო ბლანკები, სარეგისტრაციო ჟურნალები, პორტფოლიოები, სერტიფიკატები და სხვა მსგავსი პროდუქცია


პროდუქციის მაქსიმალური ფორმატი - A3

ბეჭდვა - მონოქრონული

ავტორთა საყურადღებოდ

ტექნიკური მოთხოვნები და სტილი, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს გამომცემლობაში დასაბეჭდად წარმოდგენილი აკადემიური ნაშრომი

• გამომცემლობაში ელექტრონული სახით შემოსულ ტექსტს თან უნდა ერთვოდეს თავფურცელი, რომელშიც მითითებული იქნება ავტორის ვინაობა, სტატუსი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე ტექსტის ამონაბეჭდი.
• ტექსტი აწყობილი უნდა იყოს შემდეგი შრიფტით: AcadNusx 12 (ქართული); Times New Roman 12 (ევროპული ენებისთვის), ინტერვალი 1,5.
• ქართული ტექსტებისათვის უნდა გამოვიყენოთ ე.წ. ქვედა {„} და ზედა {“} ბრჭყალები, უცხოენოვანი ტექსტებისათვის – ე.წ. ზედა {" " }ბრჭყალები.
• ბიბლიოგრაფიის შედგენის პრინციპი, ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა იყოს ერთგვაროვანი და დაცული მთელ ნაშრომში.
• აკადემიური პუბლიკაცია, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ამას გამორიცხავს ნაშრომის სპეციფიკა, აღჭურვილი უნდა იყოს სამეცნიერო აპარატით (საძიებლები, ბიბლიოგრაფიული დანართი) და უცხოენოვანი რეზიუმეთი. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა