მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> განყოფილებები >> ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება >> სამეცნიერო თემატიკა
სამეცნიერო თემატიკა

1. ინვაზიური (ადვენტური) მცენარეები ზღვისპირა აჭარაში.
2. აჭარაში გავრცელებული ხეხილოვნების ბიომრავალფეროვნების შესწავლა. ენდემური, იშვიათი და სამეურნეო თვალსაზრისით პერსპექტიული ჯიშების გამოვლენა და გენოფონდის შენარჩუნების მიზნით მათი კონსერვაცია.
3.ნარინჯოვანთა გენოფონდის შესწავლა, იშვიათი, ქრობადი, ადგილობრივ პირობებთან ადაპტირებული, სამეურნეო თვალსაზრისით პერსპექტიული სახეობების, ჯიშების, ჰიბრიდების გამოვლენა და გენოფონდის შენარჩუნების მიზნით მათი კონსერვაცია.
4 .აჭარის ზღვისპირეთის ფლორის ანტიმიკრობული თვისებების შესწავლა.
5. მაღალდეკორატიული იაპონური კამელიის ჯიშების, ფორმებისა და ჰიბრიდების ზრდა-განვითარების, ყვავილობისა და გამრავლების ბიოლოგიური და გენეტიკური თავისებურებანი.
6.იხტიოფაუნისა და ძუძუმწოვრების ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება, დაცვა, მონიტორინგი და მენეჯმენტი, in situ კონსერვაცია. თევზის კომერციული სახეობების მდგრადი გამოყენება, პასუხისმგებლიანი მეთევზეობის დამკვიდრება და განვითარება.

შესრულებული გრანტები:
1. “აჭარაში მუტაგენური და სხვა მავნე ფაქტორების შედეგად ბიოცენოზების ცვალებადობის დადგენა”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ.ბარათაშვილი,1997-1999წწ;
2.,,აჭარის აბორიგენულ და ინტროდუცირებულ ხეხილოვან მცენარეთა გენოფონდის შესწავლა, იშვიათი ჯიშების გამოვლენა და მათი კონსერვაცია” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი - დ. ბარათაშვილი 2000-2001წწ;
3. "აჭარის ნარინჯოვან მცენარეთა არსებული მდგომარეობის შესწავლა და პლანტაციების აღდგენითი ღონისძიებების შემუშავება". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი 2002-2003წწ;
4. ,,საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გავრცელებული მავნებელ დაავადებების შესწავლა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შემუშავება • აჭარაში მუტაგენური და სხვა მავნე ფაქტორების შედეგად ბიოცენოზების ცვალებადობის დადგენა”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი - დ. ბარათაშვილი, 1997-1999წწ;
5. ,,საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გავრცელებული მავნებელ დაავადებების შესწავლა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შემუშავება“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი - გ. ჩხუბაძე, 2003-2004წწ;
6. ,,შავი ზღვის-ცვალებადი ბედის ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა და სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება“ (სოროსის ფონდის დაფინანსებით) ხელმძღვანელი ს. ფაღავა, თანაშემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი, ნ. ხალვაში 2002-2003წწ;
7. ,,საქართველოს ს/მ ინტესიფიკაციის ამაღლების მიზნით მაღალინტენსიური სუბტროპიკული კულტურების ციტრუსების (მანდარინი, ფორთოხალი), კივისა და ბერძნული კაკლის სარგავი მასალის გამოყვანის ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება“-მსოფლიოს ბანკი. ხელმძღვანელი-ვ. პაპუნიძე, ძირითადი შემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი. ნ. ბერიძე, ბ. ფერცელიძე, ე. მაჭუტაძე, 2003-2004წწ;
8. “საქართველოს ფლორის ინვაზიურ სახეობათა სიის შედგენა პროექტი № IB73EO-110830“; დონორი ორგანიზაცია: ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ინტერნაციონალური (SCOPES-Georgia) პროგრამა; გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე, დ. ხარაზიშვილი, ნ. მემიაძე /კონსულტანტები/.
9.“მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე/ბუფერული ზონის მდგრადი მეტყევეობის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება“; დონორი ორგანიზაცია: ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი და კრიტიკული ეკოსისტემების დაცვის ფონდი (CEPF); გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი; ნ. მემიაძე, დ. ხარაზიშვილი /კონსულტანტები. 2008-2009წწ.
10. “სამხრეთ კოლხეთის ველური ფლორის საქართველოს “წითელ ნუსხა“ -ში შეტანილი სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: ფონდი NACRES. ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/ ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტები/ . 2008 წელი.
11. “ამიერკავკასიის ტენიანი სუბტროპიკების დენდროფლორის იშვიათი და რელიქტური სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო ცენტრი (NACRES). ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/, ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტი/. 2008 წელი.
12. “საქართველოში Galanthus woronowii და Cyclamen coum –თან მიმართებაში CITES –ის მოთხოვნების შესრულების გაუმჯობესება (საველე კვლევები)“ ძირითადი შემსრულებელი: ზ. მანველიძე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო, 2009 წელი.
13. „Strengthening Transboundary Cooperation between Turkey and Georgia”/~ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის გაძლიერება თურქეთსა და საქართველოს შორის~ /ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი/; ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისი; 2009 წ.
14. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის ბიზნესცენტრის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ხელშეწყობა და საოფისე ტექნიკით აღჭურვა“. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2009-2010 წელი.
15. “Perforation of Regional Strategy of Forest Adaptation to Climate Change in South Caucasus Countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia Project “GE0040 ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.
16. “საქართველოში ბუნების ძეგლების კონსერვაციის ინიციატივა“ (“Launching the Conservation of Georgia’s Natural Monuments”) /ზ. მანველიძე / პროექტის რეგიონ-ნალური კოორდინატორი/;სახეობების კონსერვაციის ცენტრი (NACRES);2009 წ.
17. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის მარკეტინგის ხელშეწყობა“. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.
18. ,,აჭარის დაცული ტერიტორიების შენობა-ნაგებობების აღჭურვა გარემოს დამზოგავი მზის ენერგიის /ჰელიო სისტემებით.“ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF).2010წელი.
19. "აჭარის რეგიონის ერთიანი სახელმწიფო ტყის ფონდის I დონის ტყის ინვენტარიზაცია დაფუძნებული ლანდშაფტურ ეკოლოგიურ პრინციპზე“; დონორი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი; გრანტის მიმღები / როლი პროექტში: ზ. მანველიძე /კონსულტანტი. 2005-2006წწ
20. GNSF/ST/08/8-521 “აჭარა-გურიაში გავრცელებული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი(პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი დ. ბარათაშვილი, ძირითადი შემსრულებლები: ნ. ხალვაში, დ. ქამადაძე).
21. “აჭარის ჭრაგავლილი წიფლნარების აღდგენა და ოპტიმიზაცია მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად~. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (თანამონაწილე ორგანიზაცია - ვ.გულისაშვილის სამთო მეტყევეობის ინსტიტუტი) 2009-2010წწ. (ძირითადი შემსრულებელი ზ. მანველიძე).
22. “აჭარის ველური ფლორის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი სახეობების კულტურაში მოყვანის და რეალიზაციის ხელშეწყობა მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში“ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ~ D (დირექტორი - ზ.მანველიძე), 2009-2010წწ. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა