მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> გრანტები >> შესრულებული გრანტები >> შესრულებული გრანტები
შესრულებული გრანტები

1.საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის გრანტი, საპარტნიორო პროექტი № G -1775 “საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გაუმჯობესება მათი მოსავლიანობისა და დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის შესწავლის გზით“
პარტნიორი ორგანიზაცია: დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო
კოლაბორატორი: სურსათისა და გარემოს კვლევის სააგენტო.
„fera“ http://www.fera.defra.gov.uk/
01 დეკემბერი 2009 - 01 მარტი 2013 წელი
2. საერთაშორისო პროექტი (SRO/GLO/*) №/CRN)
"ხორბლის ხანგრძლივი გამძლეობა", პროექტის ნაწილი - "ხორბლის ჟანგების მონიტორინგი".
01 ივნისი 2009 - 01 აგვისტო 2009

3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი (№308)
"საქართველოში შემოტანილი და ადგილობრივ გარემოსთან შეგუებული ხორბლის ჩანასახოვანი პლაზმის მოსავლიანობის, ხარისხის და დაავადებისადმი მდგრადობის ურთიერთკავშირის დადგენა ხორბლის ჯიშების გაუმჯობესების მიზნით".
01 მარტი 2009 - 01 მარტი 2011

4. ISTC-ის პროექტი (№WS01-SB106/150-08)
მცენარეთა პათოლოგიის პირველი საერთაშორისო ტრანსკავკასიური კონფერენცია.
25 სექტემბერი 2008 - 27 სექტემბერი 2008

5. USDA-CSREES საერთაშორისო თანამშრომლობის პროგრამა ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში სასოფლო-სამეურნეო კვლევების სფეროში
პროექტი "ხორბლის ყვითელი და მურა ჟანგას ვირულენტობა და ხორბლის ჯიშების შეფასება".
10 მაისი 2004 - 10 მაისი 2006

6. ISTC-ის პარტნიორული პროექტი (№G-1993p)
"მცენარეთა დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის ამაღლების, საკარანტინო დაავადებების შესწავლისა და კულტურათა ეროვნული კოლექციის შექმნის გზით".
01 მაისი 2004 - 30 აპრილი 2008

7. “აჭარაში მუტაგენური და სხვა მავნე ფაქტორების შედეგად ბიოცენოზების ცვალებადობის დადგენა”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი, 1997-1999წწ;

8. ,,აჭარის აბორიგენულ და ინტროდუცირებულ ხეხილოვან მცენარეთა გენოფონდის შესწავლა, იშვიათი ჯიშების გამოვლენა და მათი კონსერვაცია” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი - დ. ბარათაშვილი 2000-2001წწ;

9. "აჭარის ნარინჯოვან მცენარეთა არსებული მდგომარეობის შესწავლა და პლანტაციების აღდგენითი ღონისძიებების შემუშავება". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი 2002-2003წწ;

10. ,,საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გავრცელებული მავნებელ დაავადებების შესწავლა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შემუშავება • აჭარაში მუტაგენური და სხვა მავნე ფაქტორების შედეგად ბიოცენოზების ცვალებადობის დადგენა”. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი, 1997-1999წწ;

11. ,,აჭარის აბორიგენულ და ინტროდუცირებულ ხეხილოვან მცენარეთა გენოფონდის შესწავლა, იშვიათი ჯიშების გამოვლენა და მათი კონსერვაცია” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი 2000-2001წწ;

12. `აჭარის ნარინჯოვან მცენარეთა არსებული მდგომარეობის შესწავლა და პლანტაციების აღდგენითი ღონისძიებების შემუშავება“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-დ. ბარათაშვილი 2002-2003წწ;

13. ,,საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე გავრცელებული მავნებელ დაავადებების შესწავლა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ეკოლოგიურად უსაფრთხო ღონისძიებების შემუშავება“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-გ. ჩხუბაძე 2003-2004წწ;

14. ,,შავი ზღვის-ცვალებადი ბედის ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა და სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება“ (სოროსის ფონდის დაფინანსებით) ხელმძღვანელი ს. ფაღავა, თანაშემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი, ნ. ხალვაში 2002-2003წწ;

15. ,,საქართველოს ს/მ ინტესიფიკაციის ამაღლების მიზნით მაღალინტენსიური სუბტროპიკული კულტურების ციტრუსების (მანდარინი, ფორთოხალი), კივისა და ბერძნული კაკლის სარგავი მასალის გამოყვანის ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება“-მსოფლიოს ბანკი. ხელმძღვანელი-ვ. პაპუნიძე, ძერითადი შემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი. ნ. ბერიძე, ბ. ფერცელიძე, ე. მაჭუტაძე, 2003-2004წწ;

16. “აჭარის რეგიონის ერთიანი სახელმწიფო ტყის ფონდის I დონის ტყის ინვენტარიზაცია დაფუძნებული ლანდშაფტურ ეკოლოგიურ პრინციპზე“; დონორი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი; გრანტის მიმღები / როლი პროექტში: ზ. მანველიძე /კონსულტანტი. ) 2005-2006 წწ

17. “საქართველოს ფლორის ინვაზიურ სახეობათა სიის შედგენა პროექტი № IB73EO-110830“; დონორი ორგანიზაცია: ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ინტერნაციონალური (SCOPES-Georgia) პროგრამა; გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე, დ. ხარაზიშვილი, ნ. მემიაძე /კონსულტანტები

18.“მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე/ბუფერული ზონის მდგრადი მეტყევეობის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება“; დონორი ორგანიზაცია: ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი და კრიტიკული ეკოსისტემების დაცვის ფონდი (CEPF); გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი; ნ. მემიაძე, დ. ხარაზიშვილი /კონსულტანტები. 2008-2009წწ.

19. “სამხრეთ კოლხეთის ველური ფლორის საქართველოს “წითელ ნუსხა“ -ში შეტანილი სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: ფონდი NACRES. ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/ ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტები/ .2008 წელი.

20. “ამიერკავკასიის ტენიანი სუბტროპიკების დენდროფლორის იშვიათი და რელიქტური სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო ცენტრი (NACRES). ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/, ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტი/. 2008 წელი.

21. “საქართველოში Galanthus woronowii და Cyclamen coum –თან მიმართებაში CITES –ის მოთხოვნების შესრულების გაუმჯობესება (საველე კვლევები)“ ძირითადი შემსრულებელი: ზ. მანველიძე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო, 2009 წელი.

22. „Strengthening Transboundary Cooperation between Turkey and Georgia”/~ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის გაძლიერება თურქეთსა და საქართველოს შორის~ /ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი/; ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისი; 2009 წ.

23. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის ბიზნესცენტრის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ხელშეწყობა და საოფისე ტექნიკით აღჭურვა“. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2009-2010 წელი.

24. “Perforation of Regional Strategy of Forest Adaptation to Climate Change in South Caucasus Countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia Project “GE0040 ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.

25. “საქართველოში ბუნების ძეგლების კონსერვაციის ინიციატივა“ (“Launching the Conservation of Georgia’s Natural Monuments”) /ზ. მანველიძე / პროექტის რეგიონალური კოორდინატორი/; სახეობების კონსერვაციის ცენტრი (NACRES); 2009 წ.

26. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის მარკეტინგის ხელსეწყობა“ ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.

27. ,,აჭარის დაცული ტერიტორიების შენობა-ნაგებობების აღჭურვა გარემოს დამზოგავი მზის ენერგიის /ჰელიო სისტემებით“ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF). 2010 წელი.

28.საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. ხელმძღვანელი-გ. ჩხუბაძე 2003-2004წწ;

29. ,,შავი ზღვის-ცვალებადი ბედის ზღვის ჩაქვი-სარფის სანაპირო ზოლისა და მიმდებარე აქვატორიის რადიაციული მდგომარეობის შესწავლა და სამეცნიერო კვლევების პოპულარიზება“ (სოროსის ფონდის დაფინანსებით) ხელმძღვანელი ს. ფაღავა, თანაშემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი, ნ. ხალვაში 2002-2003წწ;

30. ,,საქართველოს ს/მ ინტესიფიკაციის ამაღლების მიზნით მაღალინტენსიური სუბტროპიკული კულტურების ციტრუსების (მანდარინი, ფორთოხალი), კივისა და ბერძნული კაკლის სარგავი მასალის გამოყვანის ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელება“-მსოფლიოს ბანკი. ხელმძღვანელი- ვ. პაპუნიძე, ძერითადი შემსრულებლები: დ. ბარათაშვილი. ნ. ბერიძე, ბ. ფერცელიძე, ე. მაჭუტაძე, 2003-2004წწ;

31. "აჭარის რეგიონის ერთიანი სახელმწიფო ტყის ფონდის I დონის ტყის ინვენტარიზაცია დაფუძნებული ლანდშაფტურ ეკოლოგიურ პრინციპზე“; დონორი ორგანიზაცია: მსოფლიო ბანკი; გრანტის მიმღები / როლი პროექტში: ზ. მანველიძე /კონსულტანტი. ) 2005-2006 წწ

32. "საქართველოს ფლორის ინვაზიურ სახეობათა სიის შედგენა პროექტი № IB73EO-110830“; დონორი ორგანიზაცია: ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის დეპარტამენტის ინტერნაციონალური (SCOPES-Georgia) პროგრამა; გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე, დ. ხარაზიშვილი, ნ. მემიაძე /კონსულტანტები

33. "მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე/ბუფერული ზონის მდგრადი მეტყევეობის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება“; დონორი ორგანიზაცია: ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი და კრიტიკული ეკოსისტემების დაცვის ფონდი (CEPF); გრანტის მიმღები/როლი პროექტში: ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი; ნ. მემიაძე, დ. ხარაზიშვილი /კონსულტანტები. 2008-2009წწ.

34. "სამხრეთ კოლხეთის ველური ფლორის საქართველოს `წითელ ნუსხა~ -ში შეტანილი სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: ფონდი NACRES. ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/ ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტები/ .2008 წელი.

35. "ამიერკავკასიის ტენიანი სუბტროპიკების დენდროფლორის იშვიათი და რელიქტური სახეობების ex situ კონსერვაცია ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში“ დონორი ორგანიზაცია: საქართველოს სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო ცენტრი (NACRES). ზ. მანველიძე /იდეის ავტორი/, დ. ხარაზიშვილი /პროექტის ხელმძღვანელი/, ნ. მემიაძე, რ. ჭაღალიძე /კონსულტანტი/. 2008 წელი.

36. "საქართველოში Galanthus woronowii და Cyclamen coum –თან მიმართებაში CITES –ის მოთხოვნების შესრულების გაუმჯობესება (საველე კვლევები)“ ძირითადი შემსრულებელი: ზ. მანველიძე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო, 2009 წელი.

37. „Strengthening Transboundary Cooperation between Turkey and Georgia”/~ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის გაძლიერება თურქეთსა და საქართველოს შორის“ /ზ. მანველიძე / პროექტის ხელმძღვანელი/; ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისი; 2009 წ.

38. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის ბიზნესცენტრის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთის შეძენა, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე ხელშეწყობა და საოფისე ტექნიკით აღჭურვა“. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2009-2010 წელი.

39. "Perforation of Regional Strategy of Forest Adaptation to Climate Change in South Caucasus Countries (Armenia, Azerbaijan, Georgia Project “GE0040 ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.

40. "საქართველოში ბუნების ძეგლების კონსერვაციის ინიციატივაც (“Launching the Conservation of Georgia’s Natural Monuments”) /ზ. მანველიძე / პროექტის რეგიონალური კოორდინატორი/; სახეობების კონსერვაციის ცენტრი (NACRES); 2009 წ.

41. ,,მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში მეფუტკრეობის მარკეტინგის ხელსეწყობა“ ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) საქართველოს ოფისი. 2010 წელი.

42.,,აჭარის დაცული ტერიტორიების შენობა-ნაგებობების აღჭურვა გარემოს დამზოგავი მზის ენერგიის /ჰელიო სის ტემებით“ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (EPF). 2010 წელი.

43. GNSF/ST/08/8-521 “აჭარა-გურიაში გავრცელებული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით“. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (პროექტის სამეცნიერო ხელმძვანელი დ. ბარათაშვილი, ძირითადი შემსრულებლები: ნ. ხალვაში, დ. ქამადაძე).

44. “აჭარის ჭრაგავლილი წიფლნარების აღდგენა და ოპტიმიზაცია მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად~. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (თანამონაწილე ორგანიზაცია - ვ.გულისაშვილის სამტო მეტყევეობის ინსტიტუტი) 2009-2010წწ. (ძირითადი შემსრულებელი ზ. მანველიძე),

45. “აჭარის ველური ფლორის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი სახეობების კულტურაში მოყვანის და რეალიზაციის ხელშეწყობა მტირალას ეროვნული პარკის ბუფერულ ზონაში“ ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი~ D(დირექტორი - ზ.მანველიძე), 2009-2010წწ. 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა