მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი
 მთავარი >> დირექტორი
დირექტორი

სახელი და გვარი: გურამ მემარნე
პირადი ნომერი: № 61004011265
მისამართი: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზ.№428
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07.04.1956
ტელეფონი: 599 28 60 18
ელ-ფოსტა: plantimmunity@yahoo.com

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: აგრარული სფერო

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი.

განათლება : უმაღლესი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სუბტროპიკული მეურნეობის სწავლული აგრონომი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრონომია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1979 წლის 26 იანვარი
დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი Г-1 195305
გაცემის თარიღი 21.03.1979
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერების აკადემიური
დოქტორი.
სადისერტაციო თემა: “ინდუცირებული მუტაგენეზის გავლენა მანდარინ უნშიუს ფორმირებაზე.”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1987 წლის 11 დეკემბერი
განათლების მიმართულება, დარგი: მცენარეთა სელექცია
დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი СХ № 010980
გაცემის თარიღი 04. 05. 1988
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი

სამუშაო გამოცდილება:
2013 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფრეოვნების ინსტიტუტის დირექტორი;
2011-2012 – რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრი - დირექტორის მოადგილე, ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო მიმართულების ხელმძღვანელი;
2007-2011 - სსიპ - მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი - დირექტორი;
2004-2007 - სსიპ - მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი - დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
2002-2004 - აჭარის რეგიონული ასოციაცია - ,,კივი - მომავლის კულტურა’’- პრეზიდენტი;
1989-1994 - ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი – უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;
1984-1989 - ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი.
მეცნიერ-თანამშრომელი;
1981-1984 - ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტი - ასპირანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. G.Memarne ,,Inflience of chemical mutagens under variability of Lemon hybrid seedlings.” Plant Mutation reports , Vienna Austria, International atomicenergy agency, 2007.
2. გ. მემარნე ,,აჭარაში გავრცელებული ზოგიერთი სუბტროპიკული ხეხილოვნების ჯიშობრივი ასორტიმენტის ცვალებადობის საკითხისათვის”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“, 2008, №1(30), გვ. 64-65.
3. გ. მემარნე ,,აჭარა-გურიის ზონის ციტრუსოვან კულტურათა გენოფონდის თანამედროვე მდგომარეობა და მათი გამოყენების პერსპექტივები“.საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“, 2008, №1(30), გვ. 66-67.
4. გ. მემარნე ,,პათოგენური სოკოები ციტრუსოვანთა ნაყოფებზე დასავლეთ საქართველოში.“პირველი საერთაშორისო ამიერკავკასიური კონფერენცია ფიტოპათოლოგიში, თბილისი, 2008.
5. ა. მურვანიძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე, მ. წეროძე ,,ახალი პერსპექტიული ბიოინსექტიციდის გამოცდის შედეგები აჭარაში.“ მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, 2009, gv. 88-92
6. ა. მურვანიძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე, მ. წეროძე ,, საკარანტინო მავნებლის ამერიკული თეთრი პეპელას ბიოლოგიის შესწავლა და ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავება.“ მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, 2009, გვ.83-87.
7. ნ. მოწყობილი, ლ. ბერაძე, გ. მემარნე, ს. ჯაყელი, ა. მესხიძე ,,ჩაის მცენარის დაავადებათა გავრცელება საქართველოში.“ მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის შრომების კრებული, ტ. 2, ქობულეთი, 2009, gv. 12-16
8. ლ. ბერაძე, ა. მესხიძე, გ. მემარნე ,,ხურმის მცენარის პათოლოგიური სოკოები დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში.’’ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №26, 2009, გვ. 123-125.
9. ლ. ბერაძე, ა. მესხიძე, გ. მემარნე ,, ფეიჰოას მცენარის დაავადებანი.“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №26, 2009, გვ. 126-129.
10. ლ. ბერაძე, ლ. შავიშვილი, ლ. გორგილაძე, გ. მემარნე, ა. მესხიძე ,,აქტინიდიის (კივი) პათოგენური სოკოები დასავლეთ საქართველოს ტენიან სუბტროპიკებში.“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, №27, 2009, გვ. 128-132.
11. ლ.ბერაძე, ა.მესხიძე, გ.მემარნე ,,აქტინიდიის ჭკნობა (უილტი)“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი, 2011 წლის ივნისი, გვ.84-87.
12. Assessments of bisecurity and biosafety in the Institute of Phytopathology of Georgia. 4th Annual Conference of the Bisafety and Bisecurity: Moving towards International Standarts. September 18-20, 2012, Almaty, Kazakhstan. Abstract book, p.41

სამეცნიერო ფორუმებში ( საერთაშორისო) მონაწილეობა :

1. ამიერკავკასიის ქვეყნების ბიოტერორიზმის შეტევისგან თავდაცვა და კონტრზომების დაგეგმვის შეფასება - კონფერენცია, თბილისი, 25-30 სექტემბერი, 2004.
2. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები და გარემოსათვის ნაკლებად მავნე სასოფლო - სამეურნეო ტექნოლოგიები - კონფერენცია, დაბა ჩაქვი, 2005 წელი.
3. ინტელექტუალური საკუთრება - ISTC საერთაშორისო სემინარი, თბილისი, 14-15 მარტი, 2006 წელი.
4. პირველი საერთაშორისო ამიერკავკასიური კონფერენცია ფიტოპათოლოგიაში. თბილისი, 25-27 სექტემბერი, 2009 წელი.
5. Building capacity for improving plant health in Georgia through UK assistance and cooperation. Improving Plant Health in Georgia, through improved disease resistance of wheat, increasing knoweledge of quarantine diseases and establishment of a National Culture Collection- Geneva Switzerland, August 2009.
6. 12th Meeting of the Steering Committee of the CGIAR Program 12-16 September, Tbilisi,Georgia, 2009
7. ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო კვლევების გაუმჯობესება საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით - CGIAR-ის რეგიონული პროგრამების მმართველი კომიტეტის მე-12 შეხვედრა, თბილისი, 12-14 სექტემბერი, 2009.
8. International Conference&Exhibition Batumi-Spring-2010, Batumi, Georgia, 7-9 May, 2010.
9. Joint International Scientific Conference “Modernization of Agreiculture in the Conditions of
Globalization”, Batumi, Georgia, 29-30 June, 2010.
10. International Conference and Exhibition. Batumi, Georgia, 2010
11. ცენტრალური აზიისა და კავკასიის მესამე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია
,, Biosafety Trainers Training”. თბილისი, 2011.

გრანტები

საერთაშორისო:

1. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრისა და დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს საპარტნიორო პროექტი.კოლაბორატორი - დიდი ბრიტანეთის ცენტრალური სამეცნიერო ლაბორატორია. თემა - ,, მცენარეთა დაცვის გაუმჯობესება საქართველოში დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის ამაღლების, საკარანტინო დაავადებების შესწავლისა და კულტურათა ნაციონალური კოლექციის შექმნის გზით’’. საგრანტო ხელშეკრულება № G-1093 p. პროექტის შესრულების ვადა: 2004-2008 წწ. პროექტის სამეცნიერო კონსულტანტი.
2. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრისა და დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს საპარტნიორო პროექტი. კოლაბორატორი - დიდი ბრიტანეთის სურსათისა და გარემოს შესწავლის სააგენტო. თემა: ,,საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა: სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების გაუმჯობესება მათი დაავადებებისადმი გამძლეობის დონის შესწავლის გზით საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებში“. საგრანტო ხელშეკრულება №G–1775p. პროექტის შესრულების ვადა 2009-2011წწ. პროექტის სამეცნიერო კონსულტანტი.
3. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა(EPI) - ციტრუსების წარმოების სასწავლო პროგრამა”. აჭარა-გურიის რეგიონის კოორდინატორი.
4. ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი ,,ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა(EPI) - ციტრუსების წარმოების სასწავლო პროგრამა”. მანდარინის სექტორის მენეჯერი.

ეროვნული:
1. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი თემაზე: ,, აჭარა-გურიაში გავრცელებულ ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და კლონების შერჩევა სადედე -საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩუნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით.’’ საგრანტო ხელშეკრულება №521, 2009 წლის 5 მარტი. პროექტის შესრულების ვადა: მარტი 2009 წელი - მარტი 2011 წელი. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი.

სტაჟირება, ტრენინგები
1. მანდარინის წარმოების სწავლება. 2012. USAID
2. ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები. 2011.
3. Global Gap-ინსპექტირება, 2012.
4. Global Gap სტანდარტიზირება პირველადი წარმოებისათვის. 2012
5. ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და დაცვა. 2012
6. უსაფრთხოების ანალიზი და კრიტიკული კონტროლი. 2012
7. ტრენერთა მომზადება. 2011

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული - მშობლიური
რუსული - საშუალოდ
ინგლისური - ლექსიკონის გამოყენებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: საოფისე პროგრამები 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა