მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ლეილა ახვლედიანი

აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი

მისამართი: 6010, ბათუმი, ინასარიძის ქ.2, ბ9,

მოქალაქეობა: საქართველო

დაბადების თარიღი: 16/01/71

ტელეფონი: (+99593) 53 70 72

ელ-ფოსტა: lelabasa@mail.ru

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
იმუნოლოგია, მიკრობიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ასოცირებული პროფესორი 2009-2013
განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე (2011 თებერვლი)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2006

განათლების მიმართულება, დარგი: იმუნოლოგია

დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 005471
გაცემის თარიღი: სექტემბერი, 2006 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000406
გაცემის თარიღი: 27 დეკემბერი, 1996 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:
2010 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
2010, ოქტომბერი-
2011, იანვარი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.
2009- დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2007- 2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსი
2006- 2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
2003-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული იმუნოგენეტიკის ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.
2008–დღემდე "შპს სამედიცინო ცენტრ მედინას" ლაბორატორიის ექიმი.
1999- 2008 ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს იმუნოლოგიის ლაბორატორია, იმუნოლოგიის ლაბორატორიის გამგე.
1999-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, მასწავლებელი.
1997-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, ასისტენტი.
1996-1998 ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.L.Akhvlediani. Prevalence of Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis among women with infertility problem and pregnant women. Georgian Med News. 2012 Jul; (208-209):63-6.
2. S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. Allergology and immunology. T. 13 №3. 2012. 249-251.2012
3. Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L.and Qoridze, M. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-seneitive pulmonary tuberculosis. Africican Journal of Biotechnology Vol.11(104),pp16809-16813,27 December, 2012.DOI:10.5897/AJB12.823.ISSN1684-5315. Academic Journals.
4. Nagervadze*, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze and S. Tckvitinidze. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals.

5. მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, რ. ხუხუნაიშვილი, ლ. ახვლედიანი. ერთროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. 2010.

6. M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. Khoridze Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). J. Georgian Medical news. 11 (188).
7.. ი. ნაკაშიძე, ლ. ახვლედიანი, მ. ნაგერვაძე. ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კიბოსთან. ISSN 1512-0392. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. №5(60) 2010. 36-40.
8. Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze g., Koridze M., Tskvitinidze S. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 2010. 26-30.
9. М. Нагервадзе, Л. Ахвледиани. Особенности Распространения эритроцитарных групповых антигенов среди инфицированных гепатитом В и С и здоровых доноров. ISSN 2070-8092. Ж. Таврический медико-биологический вестник. 2010. Т. 13. №1 (49). 148-153.
10. Нагервадзе М. А., Ахвледиани Л. Т., Каландаров Р. С., Донсков С. И. Распределение антигенов, фено-, гапло- и генотипов системы RH-HR у жителей Аджарии, инфицированных вирусами гепатита В и С. Научно-практический журнал Вестник службы кровы России. №1, 2010.
11. A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze. Paculiarities of spreading erythrocyte group antigens among population of the khelvachauri district. ISBN 978-9941-412-22-6. Batumi-Spring-2010. International conference and exhibition. Programme and abstracts. P.25
12. S. Tskvitinidze, R. khukunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze, L. Akvlediani. Distribution of erythrocyte group antigens (ABO, RH-HR, KELL, MN) and alleles in sensitive and resistant forms of pulmonary tuberculosis. ISSN 1512-2778 Georgian respiratory Journal, V. 6, S. 1, 2010. P. 90.
13. Akhvlediani L., Gugushvili N., Loria R., Zoidze Sh., Jaliashvili A., Mamisaishvili M. Analysis of immunity against Rubella of pregnant women and post vaccination student. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Shota Rustaveli State University, Batumi. 2009.31-36.
14. Nagervadze M., Xuxunaishvili R., Diasamidze A., Qoridze M., Dumbadze G., Akhvlediani L. Characterictics of the frequency distribution of some immunogenetic markers in the population of the mountain region (khulo) of Ajara. ISSN 0132-1447. Bulletin of the Georgian Acad. of Science Vol.3, N 2, Tbilisi, Georgia. 2009.
15. Akhvlediani L., Nagervadze M., Dumbadze G. Detection of Tolerance Against Human Chorionic Gonadotropin at Malignant and Benign Tumors of Female Reproduction System. ISSN 1512-0112. Georgian Medical News, N 6(171),Tbilisi, Georgia. 2009. 20-23.
16. G. Dumbadze, R. Dumbadze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani. A. Diasamidze. The Concordance and Discordance of Blood Groups antigens in twins. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Shota Rustaveli State University, Batumi. 2009. 82-86.
17. Nakashidze I., Diasamidze A., Akhvlediani L., Nagervadze M., Dumbadze G. Association of erythrocyte ABO, Rh-Hr group antigens, genotype and phenotype features with breast and uterus cancer. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Shota Rustaveli State University, Batumi. 2009. 100-104.
18. ახვლედიანი ლ., ნაგერვაძე მ. დუმბაძე გ. წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ორსულებში. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 6-11. 2008.
19. ახვლედიანი ლ., დიასამიძე ა., ნაგერვაძე მ., დუმბაძე გ., ნაკაშიძე ი. G კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 44-49. 2008.
20. ახვლედიანი ლ., მამისაიშვილი მ. “წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტის თავისებურებები ორსულებში”. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა-სემინარი "ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები", 2008.
21. ვანიძე მ., ცეცხლაძე ე., ახვლედიანი ლ. ფეიჰოას (Feijoa sallowian Berg.) ექსტრაქტის ბიოლოგიური აქტივობა. //ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 2008.
22. Nagervadze M.,Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G., Khukhunaishvili R., Koridze M. Distribution features of some erythrocytic group-specific antigens significant for clinical medicine in Adjara region.ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 1. Tbilisi, Georgia. 2007. 41-45.
23. Nagervadze M.,Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G. Distribution frequency of erythrocytic ABO system alleles in Adjara region. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 2. Tbilisi, Georgia. 2007. 47-50.
24. Akhvlediani L., Tchkonia G., Nagervadze M., Dumbadze G. HBsAg Spreading among Seafarers and Humoral Immunity Indexes of HBsAg Carriers. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci.,Biol.Ser. B, vol. 5, N 3-4. Tbilisi, Georgia. 2007. 43-47.
25. Нагервадзе М. А. Диасамидзе А. О., Ахвледиани Л. Т., Думбадзе Г.А., Донсков С. И. Группы крови (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) среди населении Аджарии. Вестник службы крови России, №1, март, Москва. 2007. 8-15.
26. Nagervadze M., Diasamidze A ., Akhvlediani L., Dumbadze G., Turmanidze N. Frequency of Occurrence of Rh-Hr Genetic Marcers in the Population of Keda Region of Ajara, Georgia. ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-2, Tbilisi, Georgia. 2006. 343-344.
27. ახვლედიანი ლ., ნაკაშიძე ი., დიასამიძე ა.. ანტი-აქგβ აუტოანტისხეულების როლი ქალის რეპროდუქციული სისტემის სიმსივნეებში. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. შრომათა კრებული. 2006. 32-40.
28. ნაგერვაძე მ., ქოიავა თ., დუმბაძე გ., ახვლედიანი ლ. იმუნოგენეტიკური მარკერების ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. შრომათა კრებული. 2006. 151-164.
29. ახვლედიანი ლ., ჯალიაშვილი ა., დევაძე რ., დაიასამიძე ხ. იმუნოგლობულინები და ჰეპატიტების იმუნოპათოგენეზი. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. შრომათა კრებული. 2006. 40-50.
30. Akhvlediani L., Chikadze N., Janikashvili N., Kartvelishvili M., Nagervadze M., Baratashvili D. Level of Human Chorionic Gonadotropin at Malignant Tumors of Female Reproduction System. ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-1,Tbilisi, Georgia. 2006. 185-187.
31. Nagervadze M., Akhvlediani L., Dumbadze G., Bagrationi K.,Diasamidze A. Distribution of Rh-Hr antigens in Adjara population. ISSN 1512-2123/ Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 4, N 1. Tbilisi, Georgia. 2006. 48-51.
32. Nagervadze M., Diasamidze A., Akhvlediani L., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N, Cecxladze D. Blood group antigens correlation with pulmonary tuberculosis in Ajara population.ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 4. № 2. Tbilisi, Georgia. 2006.85-88.
33. Nagervadze M., Diasamidze A ., Akhvlediani L., Dumbadze G. Erytrocytic Phenotype Frequency Distrybution in Population of Keda Region (AJARA). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 4, N 4. Tbilisi, Georgia. 2006. 79-82.
34. ნაგერვაძე მ., ქოიავა თ., დუმბაძე გ., ახვლედიანი ლ. იმუნოგენეტიკური მარკერების (ABO, Rh, MN, Kell) ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”, ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 2006. 151-163.
35. Nagervadze M., Diasamidze A., Akhvlediani L., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N. Correlation between blood RH sistems group antigens with pulmonary tuberculosis. ISSN 1512-2123 Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 3, N 4.Tbilisi, Georgia. 2005. 47-51.
32. Akhvlediani L., Chikadze N., Janikashvili N., Kartvelishvili M., Baloiani D., Porakishvili N. Lymphocyte subpopulations in the blood of women with malignant and benign tumors of reproductive system. // Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. 2005. 3(3). 43-48.
36. ა. ჯალიაშვილი, თ. ჩამბა, მ. ნაგერვაძე, ლ. ახვლედიანი. HBsAg მტარებელ პირთა გამოკვლევა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელსა და ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემია, სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. 2005. 149-150.
37. ა. ჯალიაშვილი, ლ. ახვლედიანი, მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე. B და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა გამოკვლევა ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე და HBsAg მტარებელ პირთა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელი. ISSN 1512-2530. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, ჟურნალი “ინტელექტუალი”. №1. თბილისი. 2005. 107-112.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

საერთაშორისო:
1. მედიკოსთა XXXIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია "ბაკურიანი 2013". თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 23 თებერვალი - 2 მარტი. 2013. ბაკურიანი.
2. International Conference & Exhibition, Batumi – Spring – 2010, May 7 – 9, 2010. Batumi, Georgia. The value of measurement of CMV IgG avidity as a powerful tool for diagnostic CMV infection.
3. The Georgian Respiratory Association 2nd International Congress. June 10-12, 2010, Batumi, Georgia.
4. Second international conference „from maturity to ageing”. August, 27-29, 2012. Batumi, Georgia.
5. VII Georgian congress of allergology and immunology. V international congress “health and drugs”. October 5-8, 2012. Tskhaltubo-Batumi, Georgia.
6. XXXII International Conference-Workshop. Modern approaches in clinical and experimental medicine and new technologies. 21-28 July, 2012, Tbilisi, Tchakvi.
7. ერითროციტური ABO, Rh, Kell, ჯგუფური ანტიგენების ასოციაცია საშვილოსნოს კიბოთი ავადობასთან. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „კოლხა“,ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, მაისი, 2009.
8. Analysis of immunity against Rubella of pregnant women and post vaccination student. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Shota Rustaveli State University, Batumi. 30 April-1 may, 2009.
9. The Concordance and Discordance of Blood Groups antigens in twins. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Shota Rustaveli State University, Batumi. 30 April-1 may, 2009.
10. Autoantipodies against human chorionic gonadotropin in patient with malignant and benign tumors of reproductive system. საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის IV ეროვნული კონგრესი, ალერგოლოგიის მსოფლიო ორგანიზაციის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ევროპის აკადემიისა და საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის ერთობლივი სესია, წყალყუბო, მეტეხი პალასი, თბილისი, 26-29 სექტემბერი, 2008.
11. HBV SPREADING AMONG SEAFARERS AND HUMORAL IMMUNITY INDEXES OF HBsAg CARRIERS. 9th International Ssymposium on Maritime Health, 3-6 june, Esbjerg-Denmark, 2007.53.
12. THE SPREAD OF HCV AMONG THE SEAFARERS. 9th International Symposium on Maritime Health, 3-6 june, Esbjerg-Denmark, 2007.57.
13. B და C ჰეპატიტების გავრცელება ქართველ მეზღვაურთა შორის. საქართველოს საზღვაო მედიცინის I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2005.

ეროვნული:
1,HBsAg მტარებელ პირთა გამოკვლევა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელსა და ერითროციტულ ანტიგენებზე. // ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციისა და მაცნიერებათა აკადემიის პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია. 2005.
2. ანტი-აქგβ აუტოანტისხეულების როლი ქალის რეპროდუქციული სისტემის სიმსივნეებში. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. პირველი სკოლა სემინარი. 2006.
3. იმუნოგენეტიკური მარკერების ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. პირველი სკოლა სემინარი. 2006.
4. იმუნოგლობულინები და ჰეპატიტების იმუნოპათოგენეზი. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. პირველი სკოლა სემინარი. 2006.
5. წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ორსულებში. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარი. 2008.
6. G კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარი. 2008.
7. ფეიჰოას (Feijoa sallowian Berg.) ექსტრაქტის ბიოლოგიური აქტივობა. //ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. II სკოლა–სემინარი. 2008.
8. B და C ჰეპატიტით დასნებოვნების მაჩვენებელი დიალიზზე მყოფ პაციენტებში. // ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. მესამე სკოლა სემინარი. 2012.
9. მიკოლაზმისა და ურეაპლაზმის გავცელება ორსულებში.//ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. მესამე სკოლა სემინარი. 2012.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (ძალიან კარგად), ინგლისური (კარგად), გერმანული(საშუალოდ).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, Access, PowerPoint .. PhotoShop, Internet Explorer.

სტაჟირება, ტრენინგები:
1. Training in: “International Practice Oriented Curricula Development”, Aalen, Germany.
24-30 September, 2012
2. ტრენინგი თემაზე: „საქართველოში მეცნიერ ბიოლოგთა ინტელექტუალური საკუთრებისმართვა. როგორ დავიცვათ საკუთარი ნაშრომი და მიიღოთ სარგებელი. 4-6 ივნისი, 2012, თბილისი, საქართველო.
3. ტრენინგი თემაზე: „შემოქმედებითი უნარების განვითარება და სასწავლო კურსის სილაბუსში ასახვა“. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012.
4. ინგლისური ენის upper intermediate კურსი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011-2012
5. Training in Distance Learning: “Cooperation and Exchanging Best Practices in the Fields of Innovation and E-Learning in the Higher Education of Estonia and Georgia”. Tallin, Tartu, Estonia. “Open society Estonia”.8-14 November, 2010
6. ტრენინგი ხარისხის უზრუნველყოფასა და სამაგისტრო პროგრამების დიზაინში: Workshop on Quality Assurance: Design of a Master; Workshop on QA and Revision of MAES Curriculum. ბათუმი. 2009 წლის, ივნისი.
7. ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში „E-Learning opportunities for n Georgia – How to modernize the education system with free of charge resources”, პროექტი-„Development Bulb“ (2009 წლის 2-5 თებერვალი), ლატვია (რიგა).
8. ERASMUS MUNDUS EXSTERNAL COOPERATIONT WINDOW FOR GEORGIA, ARMENIA AZERBAIJAN ”ჩარჩო პროექტი Lot5, პროექტის ფარგლებში თესალონიკის (საბერძნეთი) პაპაჰიორჰიუს ჰოსპიტალის იმუნოლოგიური ლაბორატორია. კვლევითი და დიაგნოსტიკური მეთოდების შემსწავლელი კურსი. საბერძნეთი, (2008 წლის14 იანვრიდან 15 მარტამდე)
9. “ERASMUS MUNDUS EXSTERNAL COOPERATIONT WINDOW FOR GEORGIA, ARMENIA AZERBAIJAN ” ჩარჩო პროექტი Lot5, აკადემიური პერსონალის მობილობის ფარგლებში წაკითხული სალექციო კურსი იმუნოლოგიაში თესალონიკის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ჯანდაცვისა და მედიცინის სკოლის სამედიცინო ლაბორატორიული კვლევის სპეციალობის სტუდენტთათვის. საბერძნეთი, (2008 წლის14 იანვრიდან 15 მარტამდე);
10. საკვალიფიკაციო ტრეინინგი თეორიულ და პრაქტიკულ იმუნოლოგიასა და ჰემატოლოგიაში - ლონდონის უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო კოლეჯი და სამედიცინო სკოლა (Royal Free and University Collage Medical School, University College London. UK. London, 2000 წლის თებერვალი-მარტი) და CRITC თსუ-ს ბაზაზე 1997-2000წწ.

გრანტები:
1 ევროგაერთიანება INTAS -ის სამეცნიერო გრანტი: "B ქრონიკული ლიმფოიდური ლეიკემიის იმუნოთერაპია", თანამდებობა: მეცნიერ-მუშაკი, 2002-2005;
2 GNSF-ის გრანტი: ერითროციტური (ABO,Rh-Hr, Kell,MN,Ss) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანტროპოლოგიაში. თანამდებობა: მეცნიერ-მუშაკი. 2008-2009;

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მედიცინა
დარგი:
ბიოლოგია, იმუნოლოგია, მიკრობიოლოგია, ლაბორატორიული საქმე

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. „დიპლომირებული მედიკოსი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „ ზოგადი იმუნოლოგია“ (15 ლექცია, 30 ლაბორატორიული);
2. „დიპლომირებული სტომატოლოგი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „იმუნოლოგიის საფუძვლები“ (10 ლექცია, 10 პრაქტიკულ/ლაბორატორიული);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგია“, - ბაკალავრიატი (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი „იმუნოლოგია“ (25 ლექცია, 20 პრაქტიკულ/15 ლაბორატორიული);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიოლოგი minor", - ბაკალავრიატი (VIII სემესტრი), სასწავლო კურსი „იმუნოლოგია“ (25 ლექცია, 15 ლაბორატორიული);
1. „ფარმაციის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა- (III სემესტრი), „მიკრობიოლოგიის, ვირუსოლოგიის და იმუნოლოგიის საფუძვლები“ (10 ლექცია, 20 პრაქტიკულ/ლაბორატორიული);
2. დიპლომირებული მედიკოსი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია“ (10 ლექცია);
3. „დიპლომირებული სტომატოლოგი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის საფუძვლები“ (5 ლექცია);
4. „დიპლომირებული მედიკოსი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „ მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია“ (15 ლექცია, 15 ლაბორატორიული);
5. „დიპლომირებული მედიკოსი“-ს ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა - (IX სემესტრი), სასწავლო კურსი „ klinikuri laboratoria“ (15 ლექცია, 20 ლაბორატორიული);
6.საგანმანათლებლო პროგრამა "საექთნო საქმე" ბაკალავრიატი. (IV სემესტრი), (15 ლექცია, 20 ლაბორატორიული);
7, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა "ბიოლოგია" სასწავლო კურსი - „მიკრობიოლოგია" (I სემესტრი), (15 ლექცია, 15 ლაბორატორიული);
8, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა "ბიოლოგია" სასწავლო კურსი „კვლევის მეთოდები II" (I სემესტრი), (10 ლექცია, 20 ლაბორატორიული);

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი–პარასკევი, 09:00–18:00 სთ 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა