მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> ადმინისტრაცია >> დეკანის მოადგილე
დეკანის მოადგილე

ქეთევანი დოლიძე

მისამართი: ბათუმი 6010 ; შ.ხიმშიაშვილის 9, ბინა 19
დაბადების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი): 12/08/1950
ტელ: (+99577) 783505
E-mail: Ketod@posta.ge
თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

განათლება
1994 – ბიოლოგიის დოქტორი
1975–1978 – ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა გენეტიკის ( 03.00.15 ) სპეციალობით.
1969–1974 – შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ბუნებისმეტყველების ფაკულტეტი, სპეციალობა – ბიოლოგია–ქიმია, დიპლომი – Y № 000519, წარჩინებით
კვალიფიკაცია – ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი,
დიპლომის რეკვიზიტები: № 000696, საქ. აგრარული უნივერსიტეტი, Ag 06.01 C №6 სამეცნიერო–საატესტაციო სააბჭოს გადაწყვეტილება, ოქმი №14 , 21.12.94
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტთან არსებული სწავლულ ექსპერტთა საბჭო, თბილისი, 27.04.95
სამეცნიერო– პედაგოგიური წოდება – დოცენტი, ატესტატი გა № 0000261, სპეციალობით გენეტიკა – 03.00.15, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილება, ოქმი №6, 29.06.98.

სამუშაო გამოცდილება:
2009 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დეკანის მოადგილე
2006 – 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი, ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
1975 – 2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი.
1974 – 1975 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრის ლაბორანტი შეთავსებით
1999 – 2005 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილების გამგე.
1973 – 1976 – საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფკავშირის აჭარის საოლქო კომიტეტის პლენუმის წევრი.

პროფესიული განვითარების კურსები / ტრენინგები
1. ასოციაცია “სკოლა, ოჯახი საზოგადოება“- კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია და ჩრდილო აიოვას უნივერსიტეტი; სპეციალობა „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში“- 2004. სერტიფიკატი № 0037
2. ინგლისური ენის შესწავლის ცენტრი (გლოსა), სერტიფიკატი №00038

ენების ცოდნა
ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური. ფრანგული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
Microsoft office Word, Excel

2004-2009 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
1. Долидзе К. О полиэмбриoнии у цитрусовых. // АГРО XXI . №1-6. ©ООО Изд. Аграрус, Москва. Стр.42-43. 2004-2005.
2. Долидзе К.,ДиасамидзеА. ,Турманидзе Н., Гогмачадзе Л. Особенности расщепления гибридов при скрещивании разных по урожайности и качеству форм чая сорта Колхида. // Электроино-произвжурнал АгроЭкоИнфо. №1. Москва. 6 стр. 2009.
3. Долидзе К.,Турманидзе Н., Диасамидзе А., Гогмачадзе Л. Динамика интенсивности фотосинтеза в некоторых формах листьев растений чая. // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1. Москва . 5 Стр. 2009.
4. Dolidze K. Peculiarities of mutation variabiliti in citrus corresponding with plant age. Bull of the Georgian Acad. of sciences, vol 169, №2, Tb. p. 346-349.2004.
5. Dolidze K., A. Diasamidze. Effect of pollen grain on polyembryony degree in the citrus plants. Proc. Georgian Acad.of Sci., Biol.Ser. B, Vol. 4, N 3, Tb. p. 73-76. 2006.
6. დოლიძე ქ. ქრომოსომთა სტრუქტურული დარღვევები ჩაის ბუნებრივ პოპულაციებში. საქ. სახ. Aაგრარული უნივ. სამეცნ. შრომები. თბ. კონფერენციის მასალები. გვ. 203–205. 2008.
7. დოლიძე ქ., დიასამიძე ა. ჩაის მცენარის ბუნებრივი პოლიპლოიდების ციტოგენეტიკური კვლევის შედეგები. რსუ შრომები.№12. გამომც.“ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. Gგვ. 82-88. 2008.
8. დოლიძე ქ., დიასამიძე ა. პოპულაციური პოლიმორფიზმი, როგორც გადარჩევის წინაპირობა და მისი მოქმედების შედეგი. რსუ შრომები № 12 გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. გვ. 76-82. 2008.
9. დოლიძე ქ., დ. ბარათაშვილი. ბუნებრივი მუტაციური პროცესები ჩაის მცენარეში რსუ შრომები. № 12. გვ. 88-96.გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2008.
10. სულაბერიძე ი., დოლიძე ქ. ჯორჯლის ლიმფური სტრუქტურის ცვლილებები ფიზიკური დატვირთვის დროს. რსუ შრომები, №12. გვ.54-60. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2008.
11. ცინცაძე ნ., ცინცაძე რ., დოლიძე ქ. ინფექციის პრობლემა თანამედროვე კლინიკურ მედიცინაში. რსუ შრომები, № 12. გვ. 16–21. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათუმი. 2008.
12. Koridze M., Khukhunaishvili R., Dolidze K., Jakeli E. Features of spontaneous and induced mutants of citrus nobilis Kovano vasse. Proc. Georgian Acad.of Sci., Biol.Ser. B, Vol. 7, N 1-2, Tb. P.35-38. 2009.
13. დოლიძე ქ., დიასამიძე ა., თურმანიძე ნ. ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთ გენეტიკურ და ბიოევოლუციურ კანონზომიერებათა მექანიზმების შესახებ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება” მასალები.2008 წლის 5-7 ივნისი, გვ. 202-209. ბათუმი. 2009.
14. ქორიძე მ., ხუხუნაიშვილი რ., დოლიძე ქ., ჯაყელი ე. ქიმიური და მექანიკური ცვალებადობის თავისებურებანი მანდარინ კოვანო ვასეს მუტანტებში. რსუ შრომები ,№ 15. გვ. 71–76. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
15. ცინცაძე ნ., თურმანიძე ნ., დოლიძე ქ. ინფექცია „Nellicobacter pilori“ სხვადასხვა გასტროენტეროლოგიური და არაგასტროენტეროლოგიური დაავადებების პათოგენეტიკური ფაქტორი. რსუ შრომები. №15. გვ. 22–27. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
16. ცინცაძე ნ., თურმანიძე ნ., დოლიძე ქ. ატიპიური პნევმონიების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები რსუ შრომები. №15. გვ. 31–37. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
17. ქორიძე მ., ხუხუნაიშვილი რ., დოლიძე ქ. მანდარინ კოვანო ვასეს სპონტანური და ინდუცირებული მუტანტების ძირითადი ბიოლოგიური თავისებურებანი . რსუ შრომები. №15. გვ. 76–79. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
18. თურმანიძე ნ., დოლიძე ქ., დიასამიძე ა. პლასტიდური პიგმენტების შემცველობის ცვალებადობა ჩაის ზოგიერთი ფორმის ფოთლებში. ბსუ შრომები. №15. გვ. 65–71. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
19. Dolidze K., Diasamidze A. For studing question of hybridization in plant of tea (Thea sinensis L.) Annalis of Agrarian Science vol.17 № 2 Tb. 2009..
20. დოლიძე ქ..,დიასამიძე ა., ქორიძე მ. მუტაცია და ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება. ბსუ შრომები. №15. გვ. 59-65. გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 2009.
21. დოლიძე ქ., დიასამიძე ა., ქორიძე მ., თურმანიძე ნ. სპონტანური მუტაციური პროცესის შესწავლის საკითხები ციტრუსებში . საქ. სახ.Aაგრარული უნივ. შრომები, ტ. 2 №4 (49) თბ. 5 გვ. 2009.

სამეცნიერო ფორუმებში / კონფერენციებში მონაწილეობა
• თემა: ქრომოსომთა სტრუქტურული დარღვევები ჩაის ბუნებრივ პოპულაციებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში” თბილისი, საქ. სახ. აგრარული უნივერსიტეტი. 2008 წლის 29-31 მაისი.
• თემა: ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთი გენეტიკური და ბიოევოლუციური კანონზომიერების მექანიზმების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება”. 2008 წლის 5-7 ივნისი.
• თემა: ბუნებრივი მუტაციები ციტრუსებში. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია

ქ.დოლიძის მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოები:
1. ა. დიასამიძე, ქ დოლიძე. გენეტიკა (სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთათვის). გამომცემლობა `ბათუმის უნივერსიტეტი~, 1998. 456 გვ.
2. ა. დიასამიძე, ქ. დოლიძე. ზოგადი გენეტიკა (სახელმძღვანელო). Gგამომცემლობა `ბათუმის უნივერსიტეტი~, ბათუმი, 2003. 492 გვ.
3. ჰისტოლოგია (სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის). ბათუმის უნივერსიტეტი. 2010. (მომზადებულია დასაბეჭდად).

ქ. დოლიძის მიერ რედაქტირებული წიგნები (კრებული/ჟურნალი):
1. ა. დიასამიძე, შ. გოლიაძე _ მამრობით გენომზე ქიმიური მუტაგენეზის გენერაციული გავლენის შედეგები ციტრუსებში. გამომცემლობა „აჭარა“. ბათუმი. 1997. 111 გვ.
2. ა. დიასამიძე _ ევოლუციური მოძღვრების საფუძვლები. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2000. 534 გვ.
3. როგორ ვიზრდებოდით (ბიოლოგიური კათედრები ისტორიის კვალდაკვალ). გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2000. 148 გვ.
4. ა. დიასამიძე _ გეგმა-პროგრამა ევოლუციურ თეორიაში. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2001. 100 გვ.
5. მ. დავითაძე _ აჭარის ადვენტური ფლორის ბიომორფოლოგიური ანალიზი. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2002. 215 გვ.
6. მ. დავითაძე _ ყვავილი თოვლში. აჭარა. 2003. 237.
7. ბიოლოგია-ინგლისური ენის სპეციალობის ბუკლეტი. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2003. 60 გვ.
8. ა. დიასამიძე _ ბიოევოლუცია. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2006. 705 გვ.
9. ბსუ შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია). პერიოდული გამოცემა. 1998-2003 – რედაქტორის მოადგილე
10. ბსუ შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია). პერიოდული გამოცემა. 2003 – 2010 – რედაქტორი
11. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის განყოფილების შრომები. I ტომი. 2000. 243 გვ – რედკოლეგიის წევრი.
12. ა. დიასამიძე _ მემკვიდრეობისა და ცვალებადობის ბალანსის ბიოლოგიური რეგულაცია და ევოლუციური მნიშვნელობა. გამომც. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი. 1999. 128 გვ. _ რეცენზენტი.
13. ა. დიასამიძე - ბიოევოლუცია. ბათუმის უნივერსიტეტი. ბათუმი 2008, 741 გვ.
14. ნ. ალასანია, ნ.ლომთათიძე, ნ.ზარნაძე. ადამიანის ეკოლოგია (დამხმარე სახელ მძღვანელო).ბათუმი, 2009.
15. ნ.ლომთათიძე, ნ.ზარნაძე, ნ.ალასანია. ონტოგენეტიკა (სახელმძღვანელო). ბათუმი, 2009.

სამეცნიერო აკადემიების, საზოგადოებების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა
• იაკობ გოგებაშვილის სახელობის საქართველოს პედაგოგიური საზოგადოების წევრი
• საქართველოს გენეტიკოსთა საზოგადოების წევრი
• ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი (სამეცნიერო განყოფილების გამგის სტატუსით)
• ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სერია) – რედაქტორი

დამატებითი ინფორმაცია
• ვარ უმაღლესი სკოლის დამსახურებული მუშაკი
• დაჯილდოვებული ვარ იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგთა კავშირის რეგიონული ორგანიზაციის საპატიო სიგელით
• ვარ 50 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორიU
• ვარ ჩაის ორი ახალი ჯიშის ავტორი (თანაავტორობით) – ВИЧ-10 და ВИЧ-11 ( მოწმობა № 8803129 და № 8800311 – ცნობა გაცემულია 6.07.88. № 645).
• ვარ საფაკულტეტო სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
• ვიყავი 2 სპეციალიზებული სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
• ვიყავი სპეციალიზებული 10 სადისერტაციო საბჭოს წევრი
• ვარ საფაკულტეტო კურიკულუმის წევრი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა