მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მარინა ქორიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი, მ. აბაშიძის პრ. №56, ბ.1
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 05.07.1958
ტელეფონი: 599501669
ელ-ფოსტა: marinakoridze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
გენეტიკა, გერონტოლოგია
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2018)
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: მანდარინ კოვანო ვასეს სპონტანური და ინდუცირებული მუტანტების ბიოგენეტიკური თავისებურებების შესახებ
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.11.05
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, გენეტიკა 03.00.15
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004963
გაცემის თარიღი: 02.2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, ბიოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: MB № 094445
გაცემის თარიღი: 02 .10. 1986
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:
1973–1975წწ აჭარის რადიომაუწყებლობის კომიტეტი – კორესპონდენტი, გადაცემათა წამყვანი (შტატგარეშე)
1975 –1977 წწ კანისა და ვენერიულ სნეულებათა აჭარის რესპუბლიკური დისპანსერი – სანიტარი
1980–1988წწ კანისა და ვენერიულ სნეულებათა აჭარის რესპუბლიკური დისპანსერი – მედ. ლაბორანტი
1987 –1992წწ შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი– მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)
1992 –2006წწ შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი– მასწავლებელი (შტატით)
2006 – 2011წწ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
2006–2010წწ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბიოლოგიის დეპარტმენტის ხელმძღვანელი
2010წ – დან განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებებლი
2011 წ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
2012წ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
2013წ-საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. and Koridze, M. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315 © 2012 Academic Journals .
2. Koridze M, Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I. Study of some biogerontological factors associated with women longevity in ajara population. Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
3. S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. Alergology and immunology. T. 13 №3. 249-251. 2012
4. M. Nagervadze*, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze and S. Tckvitinidze. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Available online at
5. M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. Koridze Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). J. Georgian Medical news. 11 (188).
6. K Dolidze, N. Turmanidze, M. Koridze. - For Studying Questions Of Hybridization In Plant Of Tea (Thea Sinensis L.)- The 1st International Symposium on Environment And Forestry 4-6 November 2010- Trabzon/Turkey, Volume 3
7. Koridze M, Khukhunaishvili R, Zosidze N,Akhvlediani L, Nagevadze M, Koiava T, Parulava I. Tskvitinidze S. Demographic picture of long-livers the mountain region of Ajara (Georgia, Caucasus) Aging clinical and experimental research Official Journal of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics. vol. 23, suppl. to No.1 pp. 186 ISSN: 1594-0667
8. Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M., Turmanidze N. About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. // Subtropikal crops 1-4 (261-264) , 2010. (ISSN 0207 9224).
9. .Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M. Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropical Cultures and Their Function in Producing Culti-Genetic Genofund. Materials of Internationnal Conference & Exhibition. Batumi, Georgia. May 7-9. p. 24. 2010.
10. . Koridze, M,. Khukhunaishvili R, Dolidze K, Jakeli E - Features of Spontaneous and Induced Mutants of Citrus Nobilis Kovano Vasse. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. 2009. vol. 7.n.1-2. pp. 35-39
11. M. Nagervadze, A. Diasamidze, Khukhunaishvili R, M. Koridze, G. Dumbadze, L. Akhvlediani, - Characteristics of the frequency distribution of some immunogenic markers in the population of the mountain region (Khulo) of Ajara. Bullettin of the Georgian Academy of Sciences . 2009. v.33, N 2
12. M. Koridze , R, Khukhunaishvili, Farulava I, - Coefficient of Metilation as a Probable Genetic Marker of Aging. Collection of Works of the Medical Students and Doctors of The Black Sea Region.2009. 190th
13. M.Koridze, , R. Khukhunaishvili , N.Zhorzholiani, I. Charkviani - Biogerontological Factors Associated with Longevity. Collection of Works of the Medical Students and Doctors of The Black Sea Region.2009. pp. 36-40
14. მ. ქორიძე, რ.ხუხუნაიშვილი,ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი- მანდარინ კოვანო ვასეს სპონტანური და ინდუცირებული მუტანტების ძირითადი ბიოლოგიური თავისებურებანი.რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2009 .ტ.XII. გვ.76-79
15. რ.ხუხუნაიშვილი, მ. ქორიძე - ცილოვანი მარკერები ციტრუსების ბიომრავალფეროვნების კვლევაში. აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2009. გვ.210-214.
16. მ. ქორიძე, რ.ხუხუნაიშვილი,ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი - ქიმიური და მექანიკური ცვალებადობის თავისებურებანი მანდარინ კოვანო ვასეს მუტანტებში. რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2009 .ტ.XII. გვ.71-75
17. ა. დიასამიძე, ქ. დოლიძე, ნ. თურმანიძე, მ.ქორიძე -სპონტანური მუტაციური პროცესის შესწავლის საკითხები ციტრუსებში.საქ. სახ. სას. სამ. უნივ. სამეც. შრომები. 2009. ტ.2 №4 (49). 5გვ.
18. ქ. დოლიძე. ა. დიასამიძე, მ.ქორიძე - მუტაცია და ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება. რსუ შრომები.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 2009. ტ.XV გამომც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’ 59-65
19. მ.ქორიძე, ი. ჩარკვიანი, რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ნაგერვაძე, ნ.ჟორჟოლიანი- ზოგიერთი ბიოლოგიური თავისებურებების შესწავლა დღეგრძელებში. ბათუმის II სროლა-სემინარი “ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები.”2009. გვ.106-115
20. M. Koridze; R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze at all.- The study of Gerontologic Issues on the Example of Adjara Rregion population. The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging . 2008. pp. 27-28
21. R. Khukhunaishvili , M.Koridze - Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus) .6th European Congress of Biogerontology 2008 Ageing and individual life history. The Netherlands 2008
22. რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ცინცაძე, მ.ქორიძე - ფსორიაზით დაავადებულთა ერითროციტული ანტიგენური მარკერებისა და ჰუმორული იმუნური სტატუსის შესწავლა აჭარის მოსახლეობაში. რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა, 2008. ტ.XII, გვ.66-70
23. მ. ქორიძე, რ.ხუხუნაიშვილი - მანდარინ კოვანო ვასეს ინდუცირებული მუტანტების ზრდისა და შესვენების პერიოდები. რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2008 .ტ.XII. გვ.71—76
24. რ.ხუხუნაიშვილი, მ. ქორიძე - იქთიოზური გენოდერმატოზების გავრცელება აჭარის მოსახლეობაში და დაავადებულების ზოგიერთი გენეტიკური და იმუნური თავისებურების შესწავლის შედეგები. რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2008 .ტ.XII. გვ.60-66
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:


1. Second internacional Conference ,,From Maturity to Ageing’’ Batumi, 27-29 August 2012 ,,Georgia Factor Associates with Women Longevity Adjara Population’’
2. International-Scince Conference Compiuting,Ediucation. Scinces Batumi 2012
3. VII EUROPEAN CONGRESS Healthy and Active Ageing For Europeans. Bologna, Italy 14-17 April 2011 ,,Demographic picture of long-livers the mountain region of Ajara (Georgia, Caucasus)’’
4. 1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium. 04-06 November. 2010 (Karadeniz Technical University, Trabzon – Turkey). For studing question of hybridization in plant of tea (Thea sinensis L.).
5. The 1st International Symposium on Environment And Forestry 4-6 November 2010- Trabzon/Turkey, Volume 3
6. 2 nd International Cogress of the Ceorgian Respiratory Association, Batumi, Ceorgia, june 10-12, 2010. Certificate 867. Credit 12
7. მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: "თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები". 21-28 ივლისი, 2012. თბილისი- ჩაქვი.
8. International Conference And Exhibition – Batumi-Spring-2010, Georgia,7-9 May-EACCME-UEMS CME Credits:7
9. Some Bio-gerontological Peculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia.19thIAGG word congress of Gerontology and Geriatrics. 2009 5-9 July. Paris
10. Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus) . 6th European Congress of Biogerontology Ageing and individual life history. 2008 30 November-3 December. The Netherlands
11. The study of gerontologic issues on the example of Adjara Rregion population. . The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging is dedicated to the 90 th Anniversity of Tbillisi State University .2008
12. The Biological Diversity of Adjara (South Colchic)- International Coference. Batumi. 5-7 June, 2008


ეროვნული:
„ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ – ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სკოლა-სემინარი. 2008წ.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული ენა, ინგლისური ენა
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Internet Explorer, Adoble Ohotoshop, Outlook Explorer, PowerPoint, Microsovt Excel
სტაჟირება, ტრენინგები:

ათკრედიტიანი პროგრამა – ,,აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება,, – 4 კრედიტი. 2010 წ. სერტიფიკატი RWT/00147
• განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა - 5 კრედიტი. 2011 წ. . სერტიფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში
• სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში -2 კრედიტი. 2012 წ.
• საჯარო სკოლის დირექტორების შეფასების ექსპერტის უნარ-ჩვევები. 2012 წ. სერტიფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში
გრანტები:
• ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტემპუსის საგრანტო პროექტი No. 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES. ,,ინდივიდუალური საჭიროებების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია“. (“Access to Inclusive Education and Social Integration (ASPIRE))”. 2012-2015
• Grant Agreement N. 2012-2740/001-001-EMA2. Erasmus Mundus Action 2 project EUROEAST. 2012-2016
• საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470 ,,ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN Ss) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში”. 2009-2010.
• საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470. ,,ტელომერული ჰეტეროქრომატინის დეკონდენსაცია, როგორც ათეროსკლეროზის შემაჩერებელი’’ 2008
• Dcondesation of telomerus chromatin, as preventing factor of atherosclerosis GNSF N4307(2008-2009)
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
საბუნებისმეტყველო
დარგი:
ბიოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
2013-2014 სასწავლო წლის ინდივიდუალური დატვირთვა
1. გენეტიკა- ბკ, ბიოლ. III.- 30 პრაქტიკული (Iსემესტრი)
2. ბიოლოგიის შესავალი -ბკ , ბიოლ. ეკოლ. ქიმია, გეოგრ.. -15 ლექცია, 30 პრაქტიკული(I სემესტრი)
3. ზოგადი გენეტიკის საფუძვლები-ერთ.საფ, სტომატოლოგია I -15ლექცია (II სემესტრი)
4. სამედიცინო გენეტიკის საფუძვლები- ერთსაფ,,. მედიცინა.I -30 ლექცია(I Iსემესტრი)
5. ფილოგენეტური ბიომრავალფეროვნება (ატესტ.)-ბკ, ბიოლ IV -15 პრაქტიკული (II სემესტრი)
6. სასწავლო/საველე პრაქტიკა გენეტიკაში-ბკ. ბიოლ. III. – 40 სთ (II სემესტრი)
7. გერონტოლოგია-მაგ, ბიოლ I -15ლექცია, (I I სემესტრი)


სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი, ხუთშაბათი 1400 –1500 (314 აუდიტორია) 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა