მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
 მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

1. ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია (მმართველი სუბიექტებია): ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
2. ფაკულტეტი შედგება შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან:
ა) სადისერტაციო საბჭო
ბ) კურიკულუმის კომიტეტი
გ) ბიოლოგიის დეპარტამენტი
დ) გეოგრაფიის დეპარტამენტი
ე) ქიმიის დეპარტამენტი
ვ) საბაზისო მედიცინის დეპარტამენტი
ზ) კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტი
თ) კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტი
ი) სტომატოლოგიის დეპარტამენტი
კ) ფარმაციის დეპარტამენტი
ლ) ეთიკის კომიტეტი
მ) საბაზო სტომატოლოგიური კლინიკა
ნ) სამედიცინო განათლებისა და მედიკოსთა პროფესიული განვითარების ცენტრი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა