მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური >> უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ნუგზარ ღომიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: მთისძირის ქ.№98, ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 22/09/1972
ტელეფონი: (+99577) 17 97 27
ელ-ფოსტა: gomidze@bsu.edu.ge gomidze@yahoo.com gomidze@google.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• რადიოფიზიკა და კვლევის რადიოფიზიკური მეთოდები.
• დისტანციური ზონდირება. გარემოს სპექტროსკოპია და მონიტორინგი
• ტალღური პროცესები შემთხვევით–არაერთგვაროვან გარემოებში.
• ატმოსფეროს ფიზიკა.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი (2009-2013)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა, გამოთვლითი ტექნიკისა და ინფორმატიკის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1994
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება, ფიზიკა, ინფორმატიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №040335
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაძიებელი. სპეციალობა „რადიოტექნიკა და ელექტრონიკა“ . სპეციალობის კოდი: 01.02.03.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1995-1997
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო, ფიზიკა, რადიოტექნიკა და ელექტრონიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (რადიოფიზიკა-პლაზმის ფიზიკა) სპეციალობის შიფრი 01.04.03
სადისერტაციო თემა: ელექტრომაგნიტური ტალღების გამოსხივება და გაბნევა შემთხვევითად-არაერთგვაროვან გარემოებში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1997
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (რადიოფიზიკა-პლაზმის ფიზიკა) სპეციალობის შიფრი 01.04.03
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №001276
გაცემის თარიღი: 14.02.1997
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივ. ჯახახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
2013-დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტის ფიზიკა–მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი.
2006–დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
2008–2010 რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი.
2006–2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
2006–2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2000–2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი.
1996–2000 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერისტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი.
1995–1996 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სწავლების ტექნიკური ლაბორატორიის გამგე.
1994–1995 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
სტატიები:

Gomidze N.Kh, Shashikadze Z.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Jabnidze I. N. About fluorescence excitation spectrums. 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. Conference Proceedings. 9-13 September, Sudak, Ukraine, pp. 317-319.
Gomidze N., Khajishvili M., Makharadze K., Jabnidze I. Some Features of Radio-Spectral Diagnostics of Random Media via PM and PRM Oscillations. Journal of Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, published by Trans Tech Publications inc. Switzerland, Vol 420 (2013), pp. 305-310.
Gomidze N., Jabnidze I., Makharadze K., Khajishvili M., Shashikadze Z., Surmanidze Z., Surmanidze I. Numerical Analises of Fluorescence Characteristics of Watery Media via Laser Spectroscopy Method. Journal of Advanced Materials Research. Vol. 590 (2012), pp.206-211.
Davitadze Z., Gomidze N., Makharadze K. Control Laser Spectrofluorimeter with Microcontrollers. Journal of Advanced Materials Research. Vol. 590 (2012), pp. 201-205.
Gomidze N. Kh., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N., About Change of Impuls Outskirts during Propagation in Dispersive Media. Journal of Physics Procedia. Vol. 25, pp. 401-406, 2012.
Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Shashikadze Z.Kh. About Numerical Analises of Sea Water with Laser Spectroscopy Method. 2011 XXXth General Assembly and Scientific Symposium, 30th 2011 (5 vol.), pp. 1620-1624, ISBN: 978-1-4244-5117-3.
ღომიძე ნ., მახარაძე კ., შაშიკაძე ზ.. წყლიანი გარემოს დიაგნოსტიკის ეფექტური და ექსპრესული მეთოდი. სდასუ–ს შრომათა კრებული. ISSN: 1987-7722, გვ. 193-196, თბილისი, 2010
ღომიძე ნ., ხაჯიშვილი მ., ქორიძე ლ. ხმაურით მოდულირებული FM–რხევები. სდასუ–ს შრომათა კრებული. ISSN: 1987-7722, გვ.197-199, თბილისი, 2010
Jandieri G.V., Jandieri V.G., Khantadze A.G., Bzhalava T.N., Gomidze N.Kh., Gobadze M.N., Mchedlishvili N.P. Angle-of-arrival fluctuations of electromagnetic waves scattered by turbulent collision magnetized plasma laye. Proceedings of the 2009 international conference on scientific computing. ISBN: 1-0132-098-1. Las Vegas Nevada, USA, pp. 73-79, 2009.
Jandieri G.V., Ishimaru A., Jandieri V.G., Diasamidze Zh.M., Kokrashvili T.A., Gomidze N.Kh., Gobadze M., Bzhalava T.N. Diasamidze M.R. Hierarchy theory of turbulent mesoscale vortices in the lover atmosphere. Proceedings of the 2009 international conference on scientific computing. ISBN: 1-60132-098-1. Las Vegas Nevada, USA, pp. 125-132, 2009.
Jandieri G.V., Ishimaru A., Jandieri V.G., Khantadze A.G., Gomidze N.Kh., Kotetishvili K.V., Bzhalava T.N., Dekanosidze Sh.V., Surmanidze I.S. Peculiarities of the Spatial Spectrum of Scattered Electromagnetic Waves by Anisotropic Collisional Magnetized Turbulent Plasma Layer. ISBN: 978-1-934142-08-0. PIERS, Beijing, China, pp. 85-90, 2009.
Kutubidze B., Janelidze O., Gomidze N. Influence of lattice substrate longitude acoustic oscillation energy localisation on deep centres on island growth into epitaxial process. Journal “Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics”. Vol. 12, №3-4, 2009.
Jandieri G.V., Gobadze M.N., Shirokov I.B., Gomidze N.Kh., Gimpilevich Yu.B., Mchedlishvili N.P., Diasamidze Zh.M., Takidze I.G. Statistical simulation of statistical characteristics of scattered radiation by turbulent plasma layer. Georgian Engineers News, ISSN 1512-0287. №2, pp.22-36. Tbilisi. 2009.
ღომიძე ნ., ნაკაშიძე ო., სურმანიძე ზ. რადიოიმპულსის გავრცელება იზოტროპულ, დაჯახებად პლაზმაში. ჟურნალი „აღმაშენებელი“, №7, თბილისი, 2009.
ღომიძე ნ.ხ., ხაჯიშვილი მ.რ., ჯაბნიძე ი.ნ. რადიოიმპულსის მომვლების ფორმის ცვლილება დისპერსიულ გარემოში. რსუ შრომები. სერია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი და მდიცინა, ტ. 15, ბათუმი, 2009.
შაშიკაძე ზ. დავითაძე ზ. ნაკაშიძე ო. ღომიძე ნ.ხ. ზღვის წყლის დიაგნოსტიკის პრობლემები ლაზერული სპექტროსკოპიის (ფლუორესცენციის) მეთოდის გამოყენებით.. რსუ შრომები, სერია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი და მდიცინა, ტ. 15, ბათუმი, 2009.
Gomidze N.Kh., Maxaradze KA., Xajishvili M.R., Surmanidze I.S., Davitadze M.I. The wave structure functions of multiply scattered elecromagnetic waves by anisotropic layer of collisional magnetized turbulent plasma. XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science. Chicago, Illinois, USA, CD-file BP16.2, 2008.
Jandieri G.V., Jandieri V.G., Gvelesiani A.I., Gomidze N.Kh., Gobadze M.N. The features of the angular power spectrum of scattered radiation by anisotropic turbulent layer. XXIX URSI General Assembly, Chicago, Illinois, USA, CD-file FP2.3, 2008.
Jandieri G.V., Gomidze N.Kh., Diasamidze M.R., Jabnidze I.N., Davitadze M.I., Takidze I.G. The wave structure functions of multiply scattered electromagnetic waves by anisotropic layer of collisional magnetized turbulent plasma. Georgian Engineers News , ISSN 1512-0287. №1, pp.66-76. Tbilisi, 2009.
Gobadze M.N., Gomidze N.Kh. Angle-of-arrival fluctuations of radio waves scattered by turbulent collision magnetized plasma layer. 5-й международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникации РТ-2009». Севастополь, Украина, 2009.
Кутубидзе Б. В., Гомидзе Н.Х., Джанелидзе О.М. Рассеяние и захват горячих электронов глубокими центрами, локализовавшими энергию продольных акустических колебаний атомов решетки. Международная научная конференция «ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ». 2009.
ღომიძე ნ.ხ., სურმანიძე ი.ს., მახარაძე კ., აბულაძე ნ.ნ., ქავთარაძე ლ.ო. მრავალელემენტებიანი ანტენები უკაბელო კავშირის სისტემაში. რსუ შრომები, სერია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი და მდიცინა, ტ13, გვ. 225-229. ბათუმი, 2008.
შაშიკაძე ზ., ღომიძე ნ., დავითაძე ზ., ნაკაშიძე ო. წყალში გახსნილი და ემულგირებული ნავთობის ფლუორესცენციის სპექტრები. რსუ შრომები, სერია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი და მდიცინა, ტ. 13, გვ. 238-241. ბათუმი, 2008.
Gomidze N.Kh., Jabnidze I.N., Davitadze M.I. Surmanidze I.S., Kavtaradze L.O., Abuladze N.N. The structure functions of multiply scattered electromagnetic waves. 4-й международный молодежный научно-технический конференция «Современный проблемы радиотехники и телекоммуникации РТ-2008». Ст. 371-372. Севастополь, Украина, 2008.
Gomidze N.Kh., Didmanidze I.M, Davitadze M.I. Rodinadze Sh.Z. On teaching modules (courses of study) in the universities of countries participating in bologna processes. Congress of the black sea universities networks, „Forum of high education“. Kyiv, Ukraine, pp.21-22, 2008.
Гомидзе Н.Х., Шашикадзе З.Дж. Флюоресценция эмулгированных нефтей и нефтепродуктов в воде. 3-й Международный радиоэлектронный форум «ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» МРФ – 2008. Украина, Харков, 22-24 Октября, 2008.

სახელმძღვანელო:
ხ.ღომიძე, ნ.ღომიძე. ფიზიკა. გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". ISBN 978-9941-434-38-9. 2013. www.gomidze.bsu.ge


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

4th International youth scientific and technical conference “Modern problems of a radio engineering and telecommunications РТ-2008”. Sevastopol, Ukraine, 21 - 25 April, 2008. http://www.rt.sebastopol.ua/conf2008stud/prog_rt_2008.rar
Congress of the black sea universities networks, „Forum of high education“. Kyiv, Ukraine, April 2-5, 2008. www.bsun.org.ua
XXIX General Assembly of the International Union of Radio Science. Chicago, USA. August 7-16, 2008. http://www.ece.uic.edu/2008ursiga
3-й Международный радиоэлектронный форум «прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». Украина, Харков, 22 – 24 октября, 2008. http://kture.kharkov.ua/opencms/opencms/KNURE/news_article.html?articleNumber=0057&__locale=uk
The 2009 International Conference on Scientific Computing. Las-Vegas, 2009.
PIERS - Progress In Electromagnetics Research Symposium. Beijing, China, March 23-27, 2009. http://piers.mit.edu/piersproceedings/piers2k9BeijingProc.php
5th International youth scientific and technical conference “Modern problems of a radio engineering and telecommunications РТ-2009”. Sevastopol, Ukraine, 20 - 25 April, 2009. http://www.rt.sebastopol.ua/conf2009stud/prog_rt_2009.rar
6-я Международная молодежная научно-техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2010», 19 — 24 апреля 2010 г., Севастополь, Украина
International Conference & Exhipition Batumi - Spring - 2010. May 7-9, Batumi, Georgia.
International Conference "Modern Issues of Applied Physics". GTU, Tbilisi, March 30, 2011
11th International Conference on Laser & Fiber Optical Networks Modeling, Kharkov, Ukraine, September 4-8, 2011
XXXth URSI General Assemly and Scientific Symposium of International Union of Radio Science, Istambul, Turkey, August, 13-20, 2011
2011 International Conference on Physucs and Tecnology (ICPST 2011). Hong-Kong, December 10-13, 2011
2012 International Conference on Mechatronic Systems andMaterials Application, ICMSMA 2012; Qingdao; China; 8 September2012 through 9 September 2012.
International conference «The electronic TECHNICS And TECHNOLOGIES». IDENTIFICATION OF CHARACTERISTICS OF OIL AND OIL PRODUCTS FLUORESCENCE VIA ANALYSING FLUORESCENCE CHARACTERISTICS Khajishvili M.R., Makharadze K.A. Scientific supervisor Doc. of Physics and Mathematics Science Prof. Gomidze N.Kh. Kharkov, April 23-24, 2013.
6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. Sudak, Crimea, Ukraine, September 09-13, 2013.
2013 2and International Conference on Recent Trends in Materials and Mechanical Engineers (ICRTMME 2013). Singapore, September 21-23, 2013.ეროვნული:

პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-15-ე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, 2008, გვ.27.
პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, მასისი, 2010.
GNSF/ST08/5-451 გრანტის ფარგლებში ორგანიზებული პროფ. ხ.ხალვაშის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ფიზიკის აქტუალური პრობლემები, ბათუმი - 2012", ბათუმი, 28 თებერვალი, 2012 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. Word, Excel, Access, PowerPoint ...
2. MathCad, MathLab, ...
3. PhotoShop, CorelDraw ...
4. StatPlus, National Electronics - WorkBench, LabView, SpectraWiz...
5. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firebox …
6. Visual Basic, Visual C++
სტაჟირება, ტრენინგები:

30.06.2008 - 04.07.2008. "S&T Policy of Georgiaas an Instrument to Facilitate the Country Security". To confirm that he has successfully completed the NATO Advanced Training Course.
01.10.2010-25.12.2010. აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსმიერ განხორცილებული ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლოპროგრამის ელემენტალური საფეხური (72 სთ). სერთიფიკატის ნომერი: №35
17.06.2011-29.07.2011. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელიცენტრის ინგლისური ენის შესწავლის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამისსაშუალოზე დაბალი (B1) საფეხური (60 სთ). სერთიფიკატის ნომერი: B-1 №0002
10.2011-12.2011. English House. სერტიფიკატი ქალანის მეთოდის მე-4 საფეხურის (Intermediate) კურსის გავლის შესახებ.

გრანტები:


დაფინანსებული სამეცნიერო-საგრანტო პროექტები

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის FR/640/6-110/12. თანამენეჯერი. უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი (2013-2016)
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის GNSF/ST08/5-451 მენეჯერი და მეცნიერ-ხელმძღვანელი (2009-2012)
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის GNSF/ST06/5-023 ძირითადი პერსონალი, მეცნიერ-თანამშრომელი (2006-2008).

დაფინანსებული ინდივიდუალური გრანტები:

2012 წლის სახელმწიფო გრანტების კონკურსი „კვლევებიმოსწავლეთა მონაწილეობით“. პროექტი „ელექტრომაგნიტური ტალრების მონიტორინგი დაშეფასება“ (SC/22/6-110/12) – მეცნიერ– მეცნიერ–ხელმძღვანელი(web-page: www.gsnf.ge).


ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. საერთაშორისო კონფერენცია "პროგრესული ოპტოელექტრონიკა და ლაზერები" (2013_tr_289).


წარდგენილი გრანტები:

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. "გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი 2013" (AR/49/9-240/13)
უკრაინის სამეცნიერო–ტექნოლოგიური ცენტრი STCU, საქართველოსეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF, ერთობლივი„მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამა“ – მტცუ, (2013 წელი, წარდგენილი იქნა ერთიპროექტი MTCU/76/9-240/13. შეფასდა 91 ქულით).
FR/629/6-250/12. wasn’t estimated because it was considered as Applied Research project (2012).
სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (2009 წ)
Scientific Technology Center of Ukraine – STCU, Georgian National Scientific Fund – GNSF. Joint Program of Target Researches and Development“ (2008, two projects was submitted)
„Investigation of statistical characteristics of scattered radiation and wavy processes in turbulent atmosphere”. CORE-06-08 (2006).


პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:

ფიზიკა-მათემატიკა და კომპიუტინგი

დარგი:

ფიზიკა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
2012-2013 სასწავლო წლის დატვირთვა:

I სემესტრი

ფიზიკის შესავალი, 5 კრ. 60 ლქ (ჯგუფი).
ფიზიკური პროცესების მოდელირება, 5 კრ, 15 ლქ, 30 ლაბ.
სტატისტიკური რადიოფიზიკა (მაგისტრატურა), 10 კრ. 30 ლქ.
ტალღური პროცესები შემთხვევითად–არაერთგვაროვან გარემოში (მაგისტრატურა), 10 კრ. 30 ლქ.

II სემესტრი

ელექტრონიკის შესავალი, 5 კრ, 30 ლქ. 30 ჯგ.მუშ.
ელექტრო-რადიო გაზომვები, 5 კრ, 15 ლქ. 15 ლაბ.
ფიზიკის საფუძვლები (ეკოლოგია), 3 კრ, 15 ლქ, 15 ჯგ. მ.
გამოყენებითი რადიოფიზიკა (არჩევითი), 5 კრ, 15 ლქ, 15 ჯგ.მ., 15 ლაბ.
რადიოტექნიკის თეორიული საფუძვლები, 5 კრ, 20 ლქ, 30 ლაბ.

სულ: 380 სთ, მათ შორის ლექცია - 230 სთ, ჯგ. მუშ. - 60 სთ, ლაბ. - 90 სთ


სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 09:00-16:00, ხუთშაბათი 11:00-17:00 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა