მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> მართვის ორგანოები >> დეკანი
ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: გულადი ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, ბესიკის 44. ბინა 26
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 22/06/1973
ტელეფონი: +995 97 584860; +995 79 584860
ელ-ფოსტა: guladi@bsu.edu.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დაპროგრამების ტექნოლოგიები, მონაცემთა ბაზები;
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი 16.09.2013 - 16.09.2018
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
სადისერტაციო თემა: „ბინარულ მიმართებათა ნახევარჯგუფები და მათი პროგრამული უზრუნველყოფა“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი
: ზუსტი მეცნიერებანი, კომპიუტერული მეცნიერებანი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: უა №005891
გაცემის თარიღი: 1996 წლის 21 სექტემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ბინარულ მიმართებათა ნახევარჯგუფები და მათი პროგრამული უზრუნველყოფა“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22/09/2006
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა (ალგებრა, რიცხვთა თეორია)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003920;
გაცემის თარიღი: 2006 წლის დეკემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის Ph.m.01.01. 04.№3 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №26
სამუშაო გამოცდილება:
01/09/1997 - 01/01/2006 - ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრის მასწავლებელი.
04/03/1998 - 05/01/2005 - ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრის ინჟინერ-პროგრამისტი.
05/01/2005 - 01/09/2005 - ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტი, საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი.
01/01/2006 - დღემდე - ბათუმის რუსთაველის უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
01/09/1999 - 01/03/2003 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის ინფორმატიკის კათედრის მასწავლებელი.
01/03/2003 - 01/05/2005 - ბათუმის საზღვაო აკადემიის ინფორმატიკის კათედრის გამგე.
01/05/2005- 01/10/2008 - დღემდე - ბათუმის საზღვაო აკადემიის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი
01/10/2008 - დღემდე - ბათუმის საზღვაო აკადემიის მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Программное обеспечение некоторих своиств полных полугрупп бинарних отношений, Международная конференция “Теоретические и прикладные аспекты построения программных систем”. Украина, Киев, 7-9 декабря, Тезисы докладов. 116-120, 2005, И. Дидманидзе И. Сурманидзе
2. О конечном X - полурешетке обьеденений, Я. Диасамидзе, Ш. Махарадзе, О. Гиврадзе Сборник, Современная математиуа и ек приложения, Алгкбра и геометрия, том. 27, 46-94, 2005,
3. Description of Clases , Ya. Diasamidze, Sh. Makharadze,O. Givradze Journal of Mathematical Sciences, new York, 2008
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო:

ეროვნული:
1. „On uniform n-shape theory ” - 1st International Summer School and Conference: “New Trends in Geometry and Topology, 2009; ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი ; 2005
3. სამეცნიერო კონფერენცია: “მათემატიკა და მისი გამოყენებანი”; ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2008 წელი
უცხო ენების ცოდნა:
ქართული(მშობლიური), ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(საშუალოდ), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება:
- ზუსტი მეცნიერებანი
დარგი:
კომპიუტერული მეცნიერებანი
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. მაგისტრატურა 1 კურსი (ბიზნეს ინფორმატიკა) - საგანი - დაპროგრამების ტექნოლოგიები

2. მაგისტრატურა 1 კურსი (ბიზნეს ინფორმატიკა) - საგანი - WEB ტექნოლოგიები

3. დაპროგრამების საფუძვლები - ბაკ. საფაკულტეტო 1 კურსი - 60 სთ

4. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება - ბაკ. კომპიუტინგი 1 კურსი - 15 სთ

5. ვიზუალური დაპროგრამება c№ (არჩევითი) - ბაკ. მინორი სპეც. 4 კურსი - 15 სთ

6. მონაცემთა სტრუქტურები - ბაკ. კომპიუტინგი 2 კურსი - 45 სთ

7. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება - ბაკ. მინორი სხვა. 3 კურსი - 45 სთ

8. VBA (საოფისე დაპროგრამება) ბაკ. კომპიუტინგი 2 კურსი - 45 სთ

9. VBA (საოფისე დაპროგრამება) ბაკ.ბაკ. მინორი სხვა. 3 კურსი - 15 სთ

10. ა) ვიზუალური დაპროგრამება c№ ბაკ. კომპიუტინგი 3 კურსი - 15 სთ

11. ბ) ვებ დაპროგრამება - ASPx - ბაკ. კომპიუტინგი 4 კურსი - 45 სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ყოველდღე 12სთ-დან-14სთ-მდე ოთახი N202 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა