მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> ფაკულტეტის შესახებ >> სტრუქტურა
ფაკულტეტის სტრუქტურა

მართვის ორგანოები
1. ფაკულტეტის საბჭო
2. დეკანი
3. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სასწავლო-სამეცნიერო და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
1. სადისერტაციო საბჭო
2. კურიკულუმის კომიტეტი
3. ფაკულტეტის სამდივნო
4. ფიზიკის დეპარტამენტი
5. მათემატიკის დეპარტამენტი
6. კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა