მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> მართვის ორგანოები >> წარმომადგენლობითი საბჭო >> გადაწყვეტილებები
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილება №05 25.06.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა პედაგოგიური დატვირთვისა და აკადემიურ ჯგუფებში სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №01 10.06.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ბაზისბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულების 12 (თორმეტი) თვით ვადის გაგრძელების თაობაზე
გადაწყვეტილება №01 24.04.2014
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №03 31.01.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირისბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრში სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ განხორციელების წესის - დამტკიცების თაობაზე.
გადაწყვეტილება №04 26.12.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №06 29.10.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის დამტკიცების შესახებ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2013 წლის 25 დეკემბრის №3 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №01 20.06.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №04 07.06.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანის წესის შესახებ“ წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №3 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №01 19.03.2013
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებით დამტკიცებულ სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №02 01.02.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანის წესის შესახებ“ წარმომადგენლობითი საბჭოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №03 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №03 25.12.2012
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №06 07.09.2012
,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე” რსუ-ს წარმომადგენილიბითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის №2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №02 16.07.2012
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №04 23.03.2012
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე რსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 24 ივნისის №08 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №08 31.01.2012
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე რსუ-ს წარმომადგენლობით საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის №2 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის შესახებ
გადაწყვეტილება №05 29.09.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №04 29.09.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის რსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
გადაწყვეტილება №02 09.09.2011
სსიპ ,, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
გადაწყვეტილება №02/01 22.07.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე რსუ–ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის №2 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე
გადაწყვეტილება №09 24.06.2011
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათლების მართვის პროექტის (USAID) „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლის“დამტკიცების თაობაზე

 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა