მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> დაცული დისერტაციები
დაცული დისერტაციები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოფიო სანიკიძე
სადისერტაციო თემა: „ვიზუალური რეკლამის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

Светлана Шамоглы
სადისერტაციო თემა: „CЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ДОМ-ХОЗЯЙСТВО» В БОЛГАРСКОЙ, РУССКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА

ირინე ბრუნჯაძე
სადისერტაციო თემა: „ადამიანის ეთნომენტალური სამყარო და ურთიერთობის ველი

ირმა შარაძე
სადისერტაციო თემა: „ქართული ეთნოსი რუსულ ლიტერატურაში

ნაილე სურმანიძე
სადისერტაციო თემა: „მურღულის ხეობის მეტყველების თავისებურებანი

მედეა აბაშიძე
სადისერტაციო თემა: „ინტერპერსონალური კომუნიკაციის ლინგვოპრაგმატიკა საზღვაო-საურთიერთო პრაქტიკაში

ლეილა გოგიტიძე
სადისერტაციო თემა: „იმპერატივი როგორც სამეტყველო სტრატეგია

Ольга Хитрук
სადისერტაციო თემა: „ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ ОЦЕНОЧНОГО ХАРАКТЕРА

თეა ზოიძე
სადისერტაციო თემა: „შემოქმედებითი ბილინგვიზმის პრობლემა

ლია ფარტენაძე
სადისერტაციო თემა: „ნაციონალური მენტალიტეტისა და ენობრივ მოვლენათა კორელაცია სამყაროს ენობრივ სურათში

ნუნუ ბაკურიძე
სადისერტაციო თემა: „იმპრესიონიზმის ფილოსოფია მარსელ პრუსტის შემოქმედებაში

ნატალია სალუქვაძე
სადისერტაციო თემა: „СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЖАЮЩИХ ЭМОЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ

სულხან ალექსაია
სადისერტაციო თემა: „აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კონფლიქტები და მათი დარეგულირების პრობლემები

ნანა მსახურაძე
სადისერტაციო თემა: „ლექსიკურ-სემანტიკური და პრაგმატიკული ტრანსფორმაციები პოლიტიკურ დისკურსში (ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენოვან მასალაზე დაყრდნობით)

ნონა მეტრეველი
სადისერტაციო თემა: „ელფრიდე იელინეკის რომანი „პიანისტი ქალი“, როგორც ფსიქოსტრუქტურალისტური ლიტერატურა

თემურ კეჟერაძე
სადისერტაციო თემა: „ფრიდრიხ შილერის პიესების ინტერპრეტაციები ქართულ თეატრში

თეონა ბერიძე
სადისერტაციო თემა: „ქრისტა ვოლფის რომანების პოეტიკა

ლაშა ბაჟუნაიშვილი
სადისერტაციო თემა: „რიჩარდ ნიქსონისა და ჯერალდ ფორდის რესპუბლიკური ადმინისტრაციების პოლიტიკა ირანის მიმართ

ჩიბურდანიძე რატი
სადისერტაციო თემა: „მხატვრულ-სტილისტური ტენდენციები XX საუკუნის 70-იანი წლების ქართულ ფერწერაში

მხიტარიანი ქრისტინა
სადისერტაციო თემა: „ინგლისური ენის განვითარების თანამედროვე პერსპექტივები და რეტრონიმიის ფაქტორი სამყაროს ენობრივი სურათის მოდელირებაში

ღლონტი ირმა
სადისერტაციო თემა: „ბი-/პოლილინგვი ბავშვის სამყაროს ენობრივი სურათის მეტაფორული მოდელირება

როდინაძე სვეტლანა
სადისერტაციო თემა: „ინგლისურენოვანი მარინისტული ტექსტები და მათი თარგმანის როლი ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ფორმირების პროცესში

შაინიძე ჟუჟუნა
სადისერტაციო თემა: „ლიტერატურული სკოლები და დაჯგუფებები თანამედროვე ქართულ მწერლობაში (XX საუკუნის 70-90-იანი წლები)

ეკატერინე მჟავანაძე
სადისერტაციო თემა: „ტექსტებზე ორიენტირებული კომპეტენციების სწავლება/სწავლა უცხოური ენების მაგალითზე

ნინო სამნიძე
სადისერტაციო თემა: „აბსოლუტურ კონსტრუქციათა ლინგვოსემიოტიკური და სტილისტური თავისებურებანი ინგლისურენოვან მხატვრულ ნარატიულ ტექსტში

არმაზ მელაძე
სადისერტაციო თემა: „ენის ლოგიკა და ენობრივი სტრუქტურა ლინგვისტურ-ფილოსოფიური თარგმანის თეორიასთან მიმართებით“

ნათია აბაშიძე
სადისერტაციო თემა: „პარონიმული ატრაქცია და მისი შეპირისპირებით-ტიპოლოგიური კვლევა ფრანგულ და ქართულ ენებში“

თამარ სირაძე
სადისერტაციო თემა: „ეპიფანია ტომას სტერნზ ელიოტის პოეზიაში

თათია ნაკაშიძე
სადისერტაციო თემა: „უცხოური ენის, როგორც მეორე ენის, სწავლება/სწავლის მიმართულების ,,კულტურათა დიალოგის” ასახვა უმაღლესი სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამებში
______________________________________________________________________________________________________________________


განათლების ფაკულტეტი

ნატო ჭყონია
სადისერტაციო თემა: „მრავალმხრივი განათლების შინაარსის თანამედროვე პრობლემები

რუსუდან ქავთარაძე
სადისერტაციო თემა: „მედიაპედაგოგიკა - რეალობა და პერსპექტივები ქართულ სინამდვილეში

ლელა გოგუაძე
სადისერტაციო თემა: „ ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენების პრობლემა უცხოური ენის სწავლებაში

ნინო მიქელაძე
სადისერტაციო თემა: „ენის სწავლების ტექნოლოგიები სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებების გათვალისწინებით

კიკვაძე ირინა
სადისერტაციო თემა: „მოსწავლეთა ცოდნის უნარ-ჩვევების განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება

ციცაგი ბესიკ
სადისერტაციო თემა: „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის პედაგოგიურ–ფსიქოლოგიური ასპექტები პიროვნების ფორმირების პროცესში

გელაძე გენადი
სადისერტაციო თემა: „კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან პედაგოგიური საქმიანობის ასპექტები

ხათუნა ხალვაში
სადისერტაციო თემა: „წერა ზოგადი განათლების საბაზო და საშუალო საფეხურზე
______________________________________________________________________________________________________________________


სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

რამინ ცინარიძე
სადისერტაციო თემა: „რეგიონული საინვესტიციო პროცესების რეგულირების საფინანსო ეკონომიკური მექანიზმი

ლია ბერიძე
სადისერტაციო თემა: „ბიზნესურთიერთობების სრულყოფის, სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები საქართველოში

ნატალია რობიტაშვილი
სადისერტაციო თემა: „მოსახლეობის შემოსავლებისა და ცხოვრების დონის დიფერენციაციის სტატისტიკის აქტუალური საკითხები საქართველოში

ლეილა ცეცხლაძე
სადისერტაციო თემა: „მცირე ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სტრატეგია თანამედროვე საბაზრო სისტემაში

ლილით მელოიანი-ფუტკარაძე
სადისერტაციო თემა: "სოციალური დაზღვევის როლი მოსახლეობის სოციალური რისკებისაგან დაცვაში"

მამუკა გოგელია
სადისერტაციო თემა: "ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების ფორმირება"

სულიკო ფუტკარაძე
სადისერტაციო თემა: ,,საქართველოს საგადასახადო სისტემა და მისი სრულყოფის პრობლემები თანამედროვე ეტეპზე
______________________________________________________________________________________________________________________


ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

მირანდა გორგილაძე
სადისერტაციო თემა: ,,ფორთოხლის წვენის ნატურალობის მახასიათებელი პარამეტრების დადგენა და მათი განსაზღვრის მეთოდიკების შემუშავება

ფირუზა ვარშანიძე
სადისერტაციო თემა: „ფერდობებზე თხილის მოსავლის კრეფა მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

ნათელა დუმბაძე
სადისერტაციო თემა: „ჩაის პლანტაციების მძიმედ გასხვლის სამანქანო ტექნოლოგიისა და ტექნიკური საშუალებების დამუშავება მცირე ენერგეტიკის ბაზაზე.

ლამზირი გორგილაძე
სადისერტაციო თემა: „ხორბლის სილაქავეების გამომწვევთა პოპულაციების სახეობრივი და შიდასახეობრივი სტრუქტურა საქართველოში და სელექციისათვის საწყისი მასალის შერჩევა

ცისანა ცეცხლაძე
სადისერტაციო თემა: „ქერის ნაცრის გამომწვევის Blumeria graminis DS. f.sp.Hordei Marchal შიდასახეობრივი დიფერენციაცია საქართველოში

მზიური გაბაიძე
სადისერტაციო თემა: ,,ხორბლის ნაცრის გამომწვევი პათოგენის ვირულენტური სტრუქტურა საქართველოში

მირანდა წეროძე
სადისერტაციო თემა: ,,ფიტოფაგი მწერების ეკოლოგიური თავისებურებანი და მათი პათოგენი სოკოები აჭარის სუბტროპიკულ ზონაში

გიული ბერიძე
სადისერტაციო თემა: ,,აჭარისა და ართვინის ვილაიეთის სუბტროპიკული ზონის აგროცენოზთა ალგოფლორის სისტემატიკა და ეკოლოგიური ასპექტი

სოსო მეფარიშვილი
სადისერტაციო თემა: „ხორბლის სეპტორიოზის განვითარების თავისებურებები და მასთან ბრძოლის ხერხები საქართველოს პირობებში

ნანი აროშიძე
სადისერტაციო თემა: „ტოპინამბურის (მიწავაშლა - Helianthus tuberosus L.) საქართველოში ინტროდუცირებული ჯიშის შესწავლა და ფრუქტოზად გადამუშავების ტექნოლოგია

არჩილ ძირკვაძე
სადისერტაციო თემა: „აჭარისა და ართვინის ვილაიეთის ტყის შემქმნელ ძირითად ფორმაციებში ბუნებრივი განახლებისა და აღმონაცენ-მოზარდის ფორმირების თავისებურებანი

რუსლან დავითაძე
სადისერტაციო თემა: „აჭარის დაცული ტერიტორიების ტყის მცენარეულობა(მრავალფეროვნება, ტიპოლოგია, ეკოლოგია).

აბუსელიძე ფადიკო
სადისერტაციო თემა: „მცირე სიმძლავრიანი სათიბელების მოდერნიზაცია ახალი ტიპის მჭრელი აპარატის გამოყენებით
______________________________________________________________________________________________________________________


საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

მზია დიასამიძე
სადისერტაციო თემა: „გვარი Rubus L. (Rubus caucasicus Focke, Rubus hirtus W.et K., Rubus saxatilis L.) ფლავონოიდური ნაერთები
______________________________________________________________________________________________________________________


ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

რიმა თხილაიშვილი
სადისერტაციო თემა: „კომუნიკაციური სისტემების ოპტიმიზაცია ინფორმაციის შეკუმშვა-გაფართოების დროს

ვახტანგ ბერიძე
სადისერტაციო თემა: „არალოკალური სასაზღვრო პირობების მქონე დიფერენციალური განტოლებებისათვის ოპტიმალური მართვის ამოცანების ამოხსნის ზოგიერთი რიცხვითი ალგორითმი

გრიგოლ კახიანი
სადისერტაციო თემა: „პროგნოზირების ადაპტური ალგორითმების შექმნა ხელოვნური ნეირონული ქსელების გამოყენებით 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა