მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> იურიდიული ცნობარი >> საუნივერსიტეტო აქტები
საუნივერსიტეტო აქტები

გადაწყვეტილება №01 09.09.2011
,, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების დებულება

დადგენილება №56(კოდიფიცირებული) 20.04.2011
რსუ-ს სადოქტორო პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება №55(კოდიფიცირებული) 20.04.2011
„რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“ დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №02 (კოდიფიცირებული, ცვლილებებით)20.04.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება №33 04.03.2011
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება №74 23.07.2010
2008 წლის 12 სექტემბრის №76 დადგენილების ბათილად ცნობისა და „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული უმაღლესი განათლების კრედიტების აღიარების წესის“ დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №4 16.07.2010
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება №01 15.03.2010
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე

გადაწყვეტილება №4 29.09.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება №125 27.10.2009
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“ დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №2 25.09.2009
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №2 20.10.2008
სასწავლო დისციპლინის განმეორებით ჩაბარების საფასურის დადგენის შესახებ

გადაწყვეტილება №2 16.07.2008
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №1 16.07.2008
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №13 23.10.2007
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიერ სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება №3 25.09.2007
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის საფასურის ტარიფებისა და სტუდენტთა მიერ სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა