მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
 

 
 
იურიდიული ცნობარი უნივერსიტეტის წესდება ბიბლიოთეკა გამომცემლობა სტუდენტური ცხოვრება გაზეთი “ბათუმის უნივერსიტეტი” საპატიო დოქტორები ემერიტუს-პროფესორები გაცვლითი პროგრამები
და სამეცნიერო გრანტები
სასარგებლო ბმულები ფოტოგალერეა დაცული დისერტაციები ელ. ფოსტამთავარი >> სწავლა ჩვენთან >> პროგრამების კატალოგი

პროგრამების კატალოგი
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) (II საფეხური)
2. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) (III საფეხური)
3. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) (IV საფეხური)
4. ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) (V საფეხური)
5. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი (III საფეხური)
6. კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი (IV საფეხური)
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
1. Practical Nursing
2. საექთნო საქმე
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
1. აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი
2. აგროინჟინერია
3. აგრონომია
4. ავტომობილის ზეინკლი (III საფეხური)
5. არქიტექტორ-ტექნიკოსი (გრაფიკოსი) (IV საფეხური)
6. ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (III საფეხური)
7. ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (IV საფეხური)
8. ელექტროამძრავი და ელექტრომომმარაგებელი დანადგარების ოსტატი (V საფეხური)
9. ელექტროენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია
10. ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (III საფეხური)
11. ზეინკალ–სანტექნიკოსი (III საფეხური)
12. ზეინკლი (III საფეხური)
13. კალატოზი (III საფეხური)
14. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი (III საფეხური)
15. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის (AutoCad) ოპერატორი (IV საფეხური)
16. მებათქაშე (III საფეხური)
17. მემცენარე (III საფეხური)
18. მეტყევეობა (III საფეხური)
19. მეფილე–მომპირკეთებელი (III საფეხური)
20. მეფუტკრეობა (III საფეხური)
21. მღებავი (III საფეხური)
22. მშენებლობის მწარმოებელი (IV საფეხური)
23. მცენარეთა დაცვის ტექნიკოსი
24. ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი (III საფეხური)
25. ნავთობისა და გაზის მეურნეობის ტექნიკოსი (IV საფეხური)
26. რკინაბეტონის სამუშაოთა მწარმოებელი (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე) (III საფეხური)
27. სამოქალაქო მშენებლობა
28. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი (III საფეხური)
29. სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი (IV საფეხური)
30. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი (III საფეხური)
31. სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი (IV საფეხური)
32. ქიმიური ტექნოლოგია
ტურიზმის ფაკულტეტი
1. Hotel Management
2. Restaurant Management
3. სარესტორნო საქმისწარმოება (III საფეხური)
4. სასტუმრო საქმისწარმოება (III საფეხური)
5. სასტუმრო საქმისწარმოება (IV საფეხური)
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები
განათლების ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. დაწყებითი განათლება
2. დაწყებითი განათლება
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. Computer Sciences
2. Mathematics
3. Physics
4. გამოყენებითი ფიზიკა
5. გამოყენებითი ფიზიკა
6. კომპიუტერული მათემატიკა
7. კომპიუტერული მათემატიკა
8. კომპიუტერული მეცნიერებები
9. მათემატიკა
10. ფიზიკა
11. ფინანსური მათემატიკა
12. ფინანსური მათემატიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. Biology
2. Chemistry
3. Ecology
4. Geography
5. Marine Biology
6. Pharmacy
7. ბიოლოგია
8. გეოგრაფია
9. ეკოლოგია
10. ზღვის ბიოლოგია
11. ფარმაცია
12. ქიმია
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. Engineering
2. Mining and Geoengineering
3. Telecommunication
4. TRANSPORT
5. აგროეკოლოგია
6. აგროინჟინერია
7. აგრონომია
8. არქიტექტურა
9. მშენებლობა
10. სამთო და გეოინჟინერია
11. სასურსათო ტექნოლოგია
12. სატყეო საქმე
13. ტელეკომუნიკაცია
14. ტრანსპორტი
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. Accounting
2. European Studies
3. Finances
4. Law
5. Management
6. Marketing
7. Psychology
8. ევროპისმცოდნეობა
9. ეკონომიკა
10. მარკეტინგი
11. მენეჯმენტი
12. საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე
13. საერთაშორისო ურთიერთობები
14. სამართალმცოდნეობა
15. ფინანსები
16. ფსიქოლოგია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. English Philology
2. French Philology
3. Georgian Philology
4. German Philology
5. Philosophy
6. Russian Philology
7. Turkish Philology
8. გერმანული ფილოლოგია
9. თარგმანმცოდნეობა
10. თურქეთისმცოდნეობა
11. თურქული ფილოლოგია
12. ინგლისური ფილოლოგია
13. ისტორია
14. რუსული ფილოლოგია
15. ფილოსოფია
16. ფრანგული ფილოლოგია
17. ქართული ფილოლოგია
ტურიზმის ფაკულტეტი
ძირითადი საგანმანათლებლო პროგრამები
1. Tourism
2. ტურიზმი
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები
განათლების ფაკულტეტი
1. განათლების ადმინისტრირება
2. განათლების ადმინისტრირება
3. საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის ან საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი
4. საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის ან საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი
5. უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. Mathematics
2. Radiophisics
3. ბიზნეს ინფორმატიკა
4. ბიზნეს ინფორმატიკა
5. მათემატიკა
6. რადიოფიზიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
1. Biology
2. Chemistry
3. Physical Geography, Soil Resources and Sustainable Development of Environment
4. ბიოლოგია
5. ფიზიკური გეოგრაფია, ნიადაგური რესურსები და გარემოს მდგრადი განვითარება
6. ქიმია
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
1. Civil and Industrial Engineering
2. Motor Transport
3. Techniques and Technologies of Oil and Gas Extraction, Transportation and Storage
4. Telecommunication
5. აგრარული ტექნოლოგიები
6. ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიები
7. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
8. ტელეკომუნიკაცია
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
1. Business Administration
2. Economics
3. Finances and Banking
4. Law
5. Psychology
6. ბიზნესის ადმინისტრირება
7. ეკონომიკა
8. კლინიკური ფსიქოლოგია
9. სამართალი
10. ფინანსები და საბანკო საქმე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. European Studies
2. Linguistics
3. Literary Theory and Georgian Literary Studies
4. Philosophy of Education
5. ევროპეისტიკა
6. ეთნოლოგია
7. ისტორია
8. ლინგვისტიკა
9. ლიტერატურის თეორია და ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა
10. შავიზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია
სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები
განათლების ფაკულტეტი
1. განათლება
2. განათლება
ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. Geometry Topology
2. Physics
3. გეომეტრია-ტოპოლოგია
4. თანამედროვე ალგებრა (ნახევარჯგუფები)
5. თანამედროვე ალგებრა (ნახევარჯგუფები)
6. ფიზიკა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
1. Biology
2. Bioorganic Chemistry
3. ბიოლოგია
4. ბიოორგანული ქიმია
ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
1. Civil and Industrial Engineering
2. აგროეკოლოგია, მცენარეთა დაცვა
3. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი
1. Business Administration
2. Finances, Money Circulation and Credit
3. ბიზნესის ადმინისტრირება
4. ეკონომიკა
5. ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. Linguistics
2. Literary Studies
3. არქეოლოგია
4. ისტორია
5. ლინგვისტიკა
6. ლიტერატურათმცოდნეობა
ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი
1. Dentistry
2. Medicine
3. მედიცინა
4. სტომატოლოგია
სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები
განათლების ფაკულტეტი
1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
2. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
1. ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა აზერბაიჯანულენოვანთათვის / სომხურენოვანთათვის


 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა