მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი
 მთავარი >> ინსტიტუტის დირექტორი
ინსტიტუტის დირექტორი


სახელი და გვარი: როინ მალაყმაძე

მისამართი: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. 107, პირველი სადარბაზო, ბინა №12
ელ-ფოსტა: roini07@mail.ru
ტელ: 599161660
მოქალაქეობა: ქართველი
დაბადების თარიღი: 1974. 07. 10.

აკადემიური განათლება

• ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა: ისტორია. 1991-1996 წწ.
• ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა. სპეციალობა: ეთნოგრაფია, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია. 1997-2000 წწ.
აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგია და კულტურული ანთროპოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

• დირექტორის მოადგილე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრი. 2011 წლიდან 2012 წლამდე.
• უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბუსერიძე ტბელის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003 წ.
• უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბუსერიძე ტბელის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2003 წ.
• განყოფილების უფროსი, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხელვაჩაურის რაიონის განათლების, კულტურისა და სპორტის განყოფილება. 2004-2006 წწ.
• ისტორიის მასწავლებელი, ჩხუტუნეთის საშუალო სკოლა. 1991-2004 წწ.
• მასობრივი მუშაობის ორგანიზატორი, ჩხუტუნეთის საშუალო სკოლა. 1991 წ.
• საკრებულოს თავმჯდომარე, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 2006-2011 წწ.
• დირექტორი, სსიპ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. 2006-2011 წწ.

პუბლიკაციები, მონოგრაფიები

1. მალაყმაძე რ (თანაავტორი ნ. კახიძე). მაჭახლის ხეობის დედაეკლესია. ჩვენი სულიერების ბალავარი III. გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2011. Gგვ. 48-56.
2. მალაყმაძე რ. (თანაავტორები გ. ჩაგანავა, გ. ვანილიში) ქართული კულტურის ძეგლები თურქეთის შავიზღვისპირეთში. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები IX. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2010. გვ. 84-90..
3. მალაყმაძე რ. ლიგანის ხეობა (მონოგრაფია. ისტორიულ ეთნოლოგიური გამოკვლევა). – გამომცემლობა „არტანუჯი“. თბილისი, 2008. ილუსტრაციებით.
4. მალაყმაძე რ. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მოკლე ისტორია. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები VI. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2008. გვ. 6-17.
5. მალაყმაძე რ. ლიგანის ხეობის ტოპონიმიკა.–ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები V. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2007. გვ. 43–51.
6. Малакмадзе Р. «Мемхлианоба»-скотоводческий праздник в лиганском ущелье.-კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2007. Gგვ.148
7. მალაყმაძე რ. მევენახეობა და მეხილეობა ლიგანის ხეობაში.–სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები. I, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2007, გვ. 67–71. ილუსტრაციებით.
8. მალაყმაძე რ. ნავმშენებლობა ლიგანის ხეობაში.–საისტორიო მაცნე. XIII. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2004, გვ. 147–151.
9. მალაყმაძე რ. ქართული ხალხური თეატრალური სანახაობანი ლიგანის ხეობაში.–საისტორიო მაცნე. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2002, №11. გვ. 170–176.
10. მალაყმაძე რ. მატერიალური კულტურის ძეგლები ლიგანის ხეობაში.–საისტორიო მაცნე. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2002, № 11 (თანაავტორი ნ.კახიძე)
11. მალაყმაძე რ. ხალხური დღესასწაულები ლიგანის ხეობაში.–ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. ბათუმი, 2002. გვ. 94–102.
12. მალაყმაძე რ. ლიგანის ხეობის ისტორიიდან. ჩვენებურები, სტამბული, 2001, №41. გვ. 12–14 (თურქულ ენაზე).
13. მალაყმაძე რ. ნავმშენებლობა და ნაოსნობა ლიგანის ხეობაში. – კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. თბილისი, 2001, №10. გვ. 102–111

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კულტურული მემკვიდერეობის მენეჯმენტი: პრობლემები და პერსპექტივები. 2011,გონიო. თემა: “ვაზი, ღვინო და მარან-საწნახლები-კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური (აჭარის მაგალითზე)
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “დიდაჭარობა”. 2010, შუახევი, ხიჭაური. თემა: “კავკასორის ხალხური დღესასწაული ლიგანის ხეობაში”.
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ტაო-კლარჯეთი”. 2010 წ. 4-5 ოქტომბერი, თბილისი. თემა: “შუამთობის ტრადიციები ლიგანის ხეობაში”.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა” 2006, 7-8 სექტემბერი, ბათუმი. თემა: “მემხლიანობა”- მესაქონლეობასთან დაკავშირებული ხალხური დღესასწაული ლიგანის ხეობაში”.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

1. ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების (რუსთაველის) ფონდი. “საქართველოს მუსლიმური თემი თანამედროვეობის კონტექსტში” (ისტორიული, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული, სოციო-ფსიქოლოგიური, კულტუროლოგიური და სტატისტიკური ანალიზი) კონსულტანტი. 2009-2010 წწ.
სამეცნიერო ჟურნალების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა

• გ. კალანდია - ჩვენებურთა ბელადი. მთავარი რედაქტორი. თბილისი, 2010 წ.
• ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში. სარედაქციო საბჭოს წევრი. ბათუმი, 2010 წ.
• საქართველოს ეთნოგრაფია/ეთნოლოგია (როლანდ თოფჩიშვილის საერთო რედაქციით). რეცენზენტი. თბილისი, 2010 წ.
• ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები V, VI, VII, VIII და IX. რედაქტორის მოადგილე. ბათუმი, 2007-2010 წწ.
• სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევბი. აჭარა. II. სარედაქციო საბჭოს წევრი. ბათუმი, 2009 წ.
• ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა. რედაქტორი. ბათუმი, 2009 წ.
• სამხრეთ დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. აჭარა. III. სარედაქციო საბჭოს წევრი. ბათუმი, 2008 წ.
• თ. შიოშვილი - ი. ჭავჭავაძე და ქართული ხალხური სიმღერა. რედაქტორი. ბათუმი, 2007 წ.

უცხო ენების ცოდნა:
. თურქული (თავისუფლად)
. რუსული (თავისუფლად)
. გერმანული (ლეკსიკონით)

დამატებითი ინფორმაცია:

. თედო სახოკიას სახელობის დარგობრივი პრემია 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა