მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ლალი თავაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: მელიქიშვილის 25
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 08.06.1978
ტელეფონი: 893 28 86 38
ელ-ფოსტა: lali.tavadze@gmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ინგლისური ფილოლოგია;
- პრაგმატიკა და სემანატიკა
- უცხო ენების სწავლების მეთოდიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013–16.09.2017)
 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი–ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2000 წლის 1 ივლისი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA 0006377
გაცემის თარიღი: 2000 წლის 7 ოქტომბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: დროისა და ადგილის დეიქსისი როგორც ენობრივ–კულტურული ფენომენი და მისი ვერბალიზაცია ინგლისურ ენაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 2009 წლის 1 მაისი
განათლების მიმართულება, დარგი: ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: რსუ 000024
გაცემის თარიღი: 28.01.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
2001-2008- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ინგლისური ენის კათედრის მასწავლებელი
2009 - დღემდე ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.     დეიქსისის პრობლემა თანამედროვე ენათმეცნიერებაში. ქსუ, ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის შრომები, ტომი III, 2003.
2.    დროის დეიქსისის პრობლემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში. ქსუ, II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები 2004.
3.    ტემპორალური მსაზღვრელები, წყობა და ღერძი. არ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ”საენათმეცნიერო ძიებანი” XX თბილისი 2005.
4.    სიახლოვე, სიშორე და დეიქსური ცენტრი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ V, 2007.
5.    დრო, კულტურა და დეიქსისი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ტ X, 2007.
6.    ენა, კულტურა და პიროვნება. რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ XIII, 2009.
7.    დეიქსისის, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენის ლოკალური და სპაციალური განზომილებები და მათი ვერბალიზაცია ენობრივ სისტემაში. სამეცნიერო ჯურნალი ”ენა და კულტურა” №2, 2009.
8.    დეიქსისის პრობლემა ენათმეცნიერებაში და მისი ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევის პრობლემა. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია ”ენა და კულტურა” 2010.
9.    სივრცე და დეიქსისი. ლოკალური სემანტიკის მქონე ლექსიკური ერთეულები. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, ტ. XII, თბილისი, 2010.
10.    Time deixis and its connection with language, culture and person.FIPLV, HOMO LOGUENS, Georgian multilingual association. Volume II, Tbilisi. 2011.
11.    Space deixis as linguo-cultural phenomenon and its verbalizasion in the English Language. FIPLV, HOMO LOGUENS, Georgian multilingual association. Tbilisi. 2011.
12.    დროის დეიქსისი მხატვრულ ნარატივში, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი. სამეცნიერო ჯურნალი ”ენა და კულტურა” №6, 2011.
13.     ადგილის დეიქსისი. დეიქსური თვალსაზრისით გამოყენებული ზმნების თავისებურებები. სამეცნიერო ჯურნალი ”ენა და კულტურა” №7, 2012.
14.    ჟესტურ-დეიქსური თვალსაზრისით გამოყენებული გამონათქვამები და მათი  ინტერპრეტაცია. სამეცნიერო ჯურნალი ”ენა და კულტურა” №8, 2013.

 სახელმძღვანელოს ავტორობა:
1.    სასწავლო სახელძღვანელო:  ნ.ქათამაძე, ლ.თავაძე “Reading Fiction”, ბათუმი, 2013.


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

2013 - ენა და კულტურა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქსუ
2011- Innovative aspects of study of the Black Sea countries culture, history, anthropology, literature and linguistics, 2nd international conference, Batumi, Georgia, 2010.
2010 -  ბათუმი - გაზაფხული 2010, საერთაშორისო კონფერენცია
2010 - ენა და კულტურა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქსუ
2009 - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -  საერთაშორისო
           კონფერენცია , რსუ


ეროვნული:
2007 - რსუ. პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია
2006 - რსუ. პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია.
2004 - ქუთაისის ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპიბლიკური კონფერენცია.
2003 – Teacher Training Conference, KSU

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური, რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft office word, excel, internet user
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. თარიღი 2004-დან 2004-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება MLLT (More Learning, Less Teaching, I - II)
2. თარიღი 2005-დან 2005-მდედაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება MELTI (Modern English Language Methodology Course , I-II)
3. თარიღი 2006-დან 2006-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება DWS (Developing Writing Skills)
4. თარიღი 2007-დან 2007-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება DAWS (Developing Academic Writing Skills)
5. თარიღი 2008-დან 2008-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება DAWS (Developing Academic Writing Skills)
6. თარიღი 2010-დან 2010-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება NQT (Newly Qualified Teachers)
7. თარიღი 2010-დან 2010-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება Teaching Knowledge Test
8. თარიღი 2010-დან 2010-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება Teacher Development Course
9. თარიღი 2010-დან 2010-მდე
ტრენინგის დასახელება English Language Teaching Through Story Telling, Oxford House

10. თარიღი 2011-დან 2011-მდე
ტრენინგის დასახელება English Language Teaching, Poetry and Folksongs, Oxford House

11. თარიღი 2011-დან 2011-მდე
ტრენინგის დასახელება ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის

12. თარიღი 2011-დან 2011-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება Business English
13. თარიღი 2011-დან 2011-მდე
ტრენინგის დასახელება ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა”

14.თარიღი 2011-დან 2011-მდე
დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში)
ტრენინგის დასახელება Teaching Speaking Skills Trough Video

15.    თარიღი 2012-დან 2012-მდე
ტრენინგის დასახელება ,,Languages in globalization era and foreign language online teaching moduls” (FIPLV) (MAG)

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული

დარგი:
ინგლისური ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.ინგლისური ენა A 2.1-60სთ
2.ინგლისური ენა A 2.2-210სთ
3.ინგლისური B2.2.1-120სთ
4.ინგლისური ენა (ბიზნეს ადმინისტრ. მაგისტრატურა)-45სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი, სამაშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი 16.00 – 17.00

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა