მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნინო დვალიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 6010, ბათუმი,ბესიკის ქუჩის შესახვევი №13
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 15.06.1960
ტელეფონი: ( 0422) 277545 , (+ 995) 593303963
ელ-ფოსტა: ndvalidze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ტექსტის ლინგვისტიკა და პრაგმატიკა
- შეპირისპირებითი კვლევა ინგლისურ და ქართულ ფილოლოგიაში;
- ლინგვოკულტუროლოგია და პრაგმატიკა ;
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
-სტილისტიკა/ტექსტის ინტერპრეტაცია
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2018)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი,ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 24.06.1985
განათლების მიმართულება, დარგი: ანგლისტიკა/ ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: MB №094783 ( წარჩინებით)
გაცემის თარიღი: 12.09.1985
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი(დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: პუბლიცისტური ტექსტის თხრობითი დინამიკის ლინგვისტური ორგანიზაცია ‘(ინგლისურენოვანი ესეის მასალაზე)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: P 10.01№7 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება ოქმი№9 9.01.2002.)
განათლების მიმართულება, დარგი: სპეციალობა 10.02.04 რომანულ–გერმანიკული ენათმეცნიერება
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №002937
გაცემის თარიღი: 2002 წლის აპრილი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის თავმჯდომარეობით.
სამუშაო გამოცდილება:
2009– 2013 ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

1985–1987 ქედის რაიონის სოფ. კოკოტაურის 8 წლიან სკოლა.
ინგლისური ენის მასწავლებელი.

1987–1989 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტი, უცხოური ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრა, ლაბორანტი და მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით.

1989–1993 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმავე კათედრის მასწავლებელი

1995  იმავე კათედრის უფროსი მასწავლებელი

2005–2006 რექტორის მოადგილის ( საგარეო ურთიერთობათა დარგში) თარჯიმან-რეფერენტი

2006–2009 კონკურსის შედეგად არჩეული ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
სახელმძღვანელოები:
1. მონოგრაფია- ტექსტის ლინგვისტიკასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა.  გამომც. რსუ  – 2009.
2. Teaching English Through Story-telling (Course book).  Nino  Dvalidze.  Michael Berman.
Batumi. 2012.
3. სალექციო კურსი სტილისტიკაში. (ელექტრო ვერსია). ბსუ – 2013.

სტატიები:
2. ქრისტიანობის შემოსვლა და ენა. რსუ-ს შრომები . 2009
3. ტექსტისა და დისკურსის ურთიერთ-განმსაზღვრელი მიმართებები და
განსხვავებანი ლინგვისტიკაში. - საერთაშორისო კონფერენციის მასალები-
ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. რსუ. 2009
4. პოლისემიის ლექსიკოლოგიური ამბივალენტობა და მისი მხატვრულ თარგმანში ადექვატური ტრანსპოზიციის პრობლემატური ასპექტები . ქუთაისის წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „ ენა და კულტურა“ . 2010.
5. Teaching idioms – HOMO LOQUES –Georgian Multilingual Association. volume-3, 2012.
6. სიტყვის პოლისემიის ლექსიკოლოგიური პრობლემები და თარგმანში მათი ადექვატური ტრანსპოზიციის სირთულეები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ენა და კულტურა“. ქუთაისი – 2010.
7. ალიტერაციული და ტავტოლოგიური იდიომების ეტიმოლოგია და ლექსიკონებში მათი თარგმანის ადექვატურობა.(თეზისები). II საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში.ბათუმი–2012.
8. Confusables. - HOMO LOQUES –Georgian Multilingual Association. volume- 5 – 2013.
9.  ალიტერაციული და ტავტოლოგიური იდიომების ეტიმოლოგია და ლექსიკონებში მათი თარგმანის ადექვატურობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“–XXII. თბილისი –2013.


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.“ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.“ რსუ. საერთაშორისო კონფერეცია . ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2. „ საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში“ . რსუ .2010.
3. საერთაშორისო კონფერეცია „ ენა და კულტურა „ ქ სუ. 2010.
4. „ საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში“ . ბსუ.  2012.

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:
ქართული(მშობლიური),ინგლისური,რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; word, excel ,internet .
სტაჟირება, ტრენინგები:

1. ტრენინგი ინგლისური ენის სწავლების მეთოდოლოგიაში – “More Learning, Less Teaching”(MLLT) 1 -2004
2. “More Learning, Less Teaching”(MLLT) 1 -2005
3. “Modern English Language Teaching” (MELT)-2006
4. “Developing Writing Skills” (DWS) – 2006
5. ბრიტანეთის საბჭოს პროექტი “ასწავლეთ ინგლისური” ფარგლებში-ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის 2 კურსი TKT Essentials and Classroom Language for Teachers-2009
6. OXFORD HOUSE CERTIFICATE in English language teaching through story-telling, conducted by MICHAEL BERMAN. Teacher’s training courses held in Batumi, 2010.
7. Teaching Speaking Skills through Video – British council- Batumi -2010.
8. Tti Certificate confirming that she has attended a 15 –hour course in English Language
    Teaching, poetry and folksongs- conducted by MICHAEL BERMAN.  Teacher’s training courses held in Batumi, 2011.
9.  In 2010 was certified for taking part in the international conference in lexicology. Batumi.
10.  სერთიფიკატი –მონაწილეობა ტრენინგში ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის– 2011 წ.
11. In 2011 was certified for being an English teacher of the RSU professors -the project “Strengthening higher Agribusiness Education in Georgia “supported by USDA/FAS/CADI
12. In 2011 was certified for attendance the training course in Bilingual Lexicography for teaching foreign languages.
13. In 2011 was certified for 15 hour Teacher Training course held in London at Tti School.      OVERSEAS  TEACHER TRAINING COURSE CERTIFICATE.
14. In 2011 was certified for completion a 15 lessons in English as a Foreign Language –Advanced   London - Tti
15. In 2011 was certified for completion a 15 lessons in Business English –Advanced   London - Tti
16. in 2011 was certified for completion a 12 hours of a TOEIC preparation course
17.  in 2011 was certified  for an  Achievement in TOEIC –English for International Communication test -  London - Tti
18. In 2012 was certified for taking part in the international conference in lexicology. Batumi.
19. „პარალელური ელექტრონული კორპუსი,როგორც სასწავლო მეთოდური და კვლევის ტექნოლოგია“. EWMI–G–Pac-ის აღმოსავლეთ–დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ტრენინგი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. –  2012.


გრანტები:
2008 წ. რუსთაველის ფონდის საგრანტო პროექტის „ენობრივი გარემოს კომპენსატორული მოდელირება კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ვიზუალიზაციის მეთოდის გამოყენებით“ მონაწილე. საძიებელი შრიფტი: 179_08_02-030. საბოლოო შეფასება 75 ქულა
     www.rustavelisfondi.org.ge
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ინგლისური ფილოლოგია
დარგი:
ინგლისური ენა და ლიტერატურა, ენათმეცნიერება
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

ინგლისურენოვანი მხატვრული ტექსტის სტილისტიკური ანალიზი -150 სთ
ტექსტის ლინგვისტიკა -30სთ
პრაგმალინგვისტიკა -30სთ
დოქტ. სემინარი-10სთ
.სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა-80სთ
სადოქტორო ნაშრომის თანახელმძღვანელობა 20სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი – 12 სთ– 13 სთ,
სამშაბათი – 12 სთ – 13 სთ
ხუთშაბათი – 12სთ – 13 სთ
პარასკევი – 12 სთ – 13 სთ

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა