მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მარინე სიორიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: თბილისი, პაოლო იაშვილის ქ. 12/23; ბათუმი, ვახტანგ გორგასალის 74, ბ. 14
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 21.06.1957
ტელეფონი: 270600 (ბინის) მობ. 599 240 656
ელ-ფოსტა: msioridze@yahoo.fr
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორია;

შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (კომპარატივისტიკა);

ლიტერატურული ურთიერთობები და მხატვრული თარგმანი;

თარგმანის თეორია და ისტორია;

ფრაზეოლოგია/პარემიოლოგია.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებულიპროფესორი (2014-2019)
 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფრანგული და იტალიური ენების მასწავლებელი;
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25/06/1979
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ფრანგული ენა და ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Г-1 207015
გაცემის თარიღი: 26/06/1979
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოოგიის 10.01.12 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: ,,კონცეპტები – ,,ცა’’, ,,ციური სხეულები’’, ,,ქარი’’, ,,ცეცხლი’’, ,,მიწა’’ ფრანგული და იტალიური ენების კულტურულ სივრცეებში ფრაზეოლოგიის შუქზე’’.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P 10.12 #6 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება (ოქმი 4 10.03.2006).
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა თეორია და ისტორია.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 005234
გაცემის თარიღი: ივნისი, 2006
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
სამუშაო გამოცდილება:

2014-დან      ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ევროპული და ამერიკული ლიტერატურის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.

2010–2014    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის   საზღვარგარეთის ლიტერატურის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი.

2009–2010     შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე.

2008–2009    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის       უფროსი.

2006–2009    ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის რომანისტიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.      

2006–2009    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივრსიტეტის  წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.

2012–დან      აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატი)  „თარგმანმცოდნეობის“ საგანმანათლებლო პროგრამის   სასპეციალიზაციო მოდულის „ფრანგული ენა“  ხელმძღვანელი.

2007–დან      აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის  (ბაკალავრიატი) „ფრანგული ფილოლოგიის“  საგანმანათლებლო პროგრამის   დამატებითი  (minor)  სპეციალობის „ფრანგული ფილოლოგია“  ხელმძღვანელი.

2007-2009     დიპლომირებული სპეციალისტის პროფესიული  უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის „თარჯიმან-რეფერენტი“ ხელმძღვანელი.

1998–2006    ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის  მასწავლებელი.

1997–2006    ფრანგული ენისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის  კათედრის  მასწავლებელი.

1993–1996    უცხო  ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის  კათედრის მასწავლებელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
 1. სალექციო კურსი – „დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორია“ // გამომცემლობა „ალიონი“, ISBN 978-9941-435-19-5, 2013 წელი.
 2. სტატია – ფრანგული ,,ახალი რომანის“ თეორიული საფუძვლები და არქიტექტონიკა. // International scientific periodical edition “Intercultural communications“, Tbilisi, 2013, ISSN 1512-4363// EAN 9771512 43 6007.
 3. სტატია –  აბსურდის ფილოსოფია ანდრე მალროს შემოქმედებაში. // Multilingual Reviewing International Scientific Magazine „Scripta manent, Tbilisi, 2013. ISSN 1987-7390.
 4. სტატია – ფამილარული სტილი და „რეპი“ ფრანკოფონულ ლიტერატურაში. // კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. სტატია –გამომცემლობა „ქართული ენა”, თბილისი 2013, ISSN 1987-6653.
 5. სტატია –  La révolte, l'absurde et le suicide dans  ''Le Mythe de Sisyphe'' de Camus. // Multilingual Reviewing International Scientific Magazine „Scripta manent“, Tbilisi, 2013. ISSN 1987-7390.
 6. სტატია –  დრო, სივრცე და სიუჟეტური ქარგა ალენ რობ-გრიეს რომანში ,,საშლელები“. // კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. სტატია –გამომცემლობა „ქართული ენა”, თბილისი 2013, ISSN 1987-6653.
 7. სტატია –  Le mythe du Labyrinthe dans les écrits de Marguerite Yourcenar. // FIPLV. Homo Loquens.   Georgian Multilingual Association, Volume IV, Tbilisi. 2013. ISSN 1987-8761.
 8. სტატია – არგოტული ლექსიკა თანამედროვე ფრანგულ რომანში // კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გამომცემლობა ,,ქართული ენა”, XXXIV, თბილისი 2012, ISSN 1987-6653.
 9. სტატია – La réflexion culturelle de J.M.G. Le Clezio. FIPLV. Homo Loquens.   Georgian Multilingual Association, Volume III, Tbilisi. 2012. ISSN 1987-8761.
 10. სტატია – პარემიების თარგმნის პრობლემა ფრანგულსა და ქართულში // კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. სტატია –გამომცემლობა „ქართული ენა”, XXXIV, თბილისი 2012, ISSN 1987-6653.
 11. სტატია – L’image de la “Mer” dans la poésie de Victor Hugo.  FIPLV. Homo Loquens. Georgian Multilingual Association, Volume IV. Tbilisi. 2012. ISSN 1987-8761.
 12. სტატია – Dante's narrative style in the ″Divine Comedy″“ // International scientific periodical edition “Intercultural communications“ № 18, Tbilisi, 2012, ISSN 1512-4363// EAN 9771512 43 6007.
 13. სტატია – La phraséologie de «Couleur» dans les textes littéraires français. // Multilingual Reviewing International Scientific Magazine „Scripta manent“ №3 (15), Tbilisi, 2012. ISSN 1987-7390.
 14. სტატია – Les effets du déterminisme chez Zola.  FIPLV. Homo Loquens. Georgian Multilingual Association, Volume IV. Tbilisi, 2012. ISSN 1987-8761.
 15. სტატია – იდიომების ეთნოკულტურული სპეციფიკა ფრანგულ და იტალიურ ლიტერატურულ დისკურსში // International scientific periodical edition “Intercultural communications“ №19, Tbilisi, 2012, ISSN 1512-4363// EAN 9771512 43 6007.
 16. სტატია – Художественные особенности и поэтика «Божественной комедии» Данте Алигьери. // Сборник  Историко-филологические  изыскания. Издательство ,,Государственный университет Шота Руставели”,  Батуми – Санкт Петербург 2011,  ISSN 1512-3162.
 17. სტატია – Фразеологизмы с лексемой "Dieu" во французском и русском языках. // Сборник  Историко-филологические  изыскания. Издательство ,,Государственный университет Шота Руставели”,  Батуми – Санкт Петербург 2011,  ISSN 1512-3162.
 18. სტატია – "Alain Robbe-Grillet`s ’Chosisme“ // International scientific periodical edition Intercultural communications“ №12, Tbilisi, 2010, ISSN1512-4363//EAN977151243 6007.
 19. სტატია –"მიშელ ბიუტორის “მოდიფიკაციები“ და მისი ზოგადი სტილური თავისებურებები" // კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, XXXI, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გამომცემლობა ,,ქართული ენა”, თბილისი 2010, ISSN 1987-6653.
 20. სტატია – "The Old French "Chansons de geste" // International scientific periodical edition „Intercultural communications“, № 12, Tbilisi 2010, ISSN 1512-4363// EAN 9771512 43 6007.
 21. მონოგრაფია – “უნივერსალური ლინგვოკულტურული კონცეპტები ფრანგულ და იტალიურ ენებში“ //  გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  409-72-1, ბათუმი 2009,  ISBN 978-9941.
 22. დამხმარე სახელმძღვანელო  – ,,ფრანგული ლიტერატურის ისტორია დასაბამიდან დღემდე“ (ფრანგულ ენაზე) // გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის    სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი 2009,  ISBN 978-9941-409-76-9.
 23. ლექსიკონი – ,,თანამედროვე ფრანგული ენის ჟარგონისა და ვერლანის ლექსიკონი“. // გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი 2009, ISBN 978-9941-409-74-5.
 24. სტატია – ,,მეტაფორა და სიტყვათა თამაში გიიომ აპოლინერთან“// კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, XXIX, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გამომცემლობა ,,ქართული ენა”,  თბილისი 2009, ISSN 1987-6653.
 25. სტატია – ,,ქვედიალოგები’’ (,,Sous-conversation’’) ნატალი საროტთან“ // არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, კრებული საენათმაცნიერო  ძიებანი, XXIX,. გამომცემლობა ,,ქართული ენა”,  თბილისი 2009, ISSN 1987-6653.
 26. სტატია – ,,Проблематика абсурда и бунта в творчестве Альбера Камю“ // Международное научно-периодическое издание «Межкультурные коммуникации» № 8 Тбилиси 2009, ISSN 1512-4363 // EAN 9771512 43 6007.
 27. სტატია –  ,,К вопросу об особенностях психоанализа в творчестве Марселя Пруста“ // Международное научно-периодическое издание «Межкультурные коммуникации» № 9  Тбилиси 2009, ISSN 1512-4363// EAN 9771512 43 6007.
 28. სტატია –  ,,ენობრივი მოვლენები (ანდაზები და აფორიზმები) უნივერსალურ გამონათქვამთა  სისტემაში“. // კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაცულ საზოგადოებაში“  (საერთაშორისო კონფრენციის მასალები) ბსუ 2009, ISBN  1987-7625// ISBN 978-9941-409-91-2.
 29. სტატია –  ,,ნაციონალური ხასიათისა და ნაციონალური მენტალიტეტის კულტუროლოგიური  ასპექტები’’. // შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული,  ბათუმი 2009.
 30. სტატია – ,,ენობრივი სიმბოლიკა როგორც ფრაზეოლოგიზმების კულტურულ-ნაციონალური ინტერპრეტაციის წყარო ფრანგულსა და იტალიურში“ //კრებული საენათმაცნიერო ძიებანი, XXX, არნ. ჩიქობავას  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გამომცემლობა ,,ქართული ენა”,  თბილისი 2009, ISSN 1987-6653.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - Colloque international d’EUROPHRAS: La phraséologie : ressources, descriptions et traitements informatique. Université Paris Sorbonne. France, Paris, 10-12 septembre 2014.
 2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები“. მოხსენება: „ფრანგული ლიტერატურული ზღაპრის ენობრივი  და სტილისტური თავისებურებები“ 10-12 ოქტომბერი, 2013.
 3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „კულტურათაშორისი კომუნიკაციები“. მოხსენება:  „რემონ კენოს მხატვრული ტექსტის სტილის თავისებურება“. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 20–22 ივნისი, 2013.
 4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია –  Conferenza Internazionale  „Studi danteschi –  Dante nel Rinascimento e oggi“. „L’enigma e il simbolo medievale in „Inferno” di Dante”. იტალია, რომი, 21-27 აგვისტო 2012.
 5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „კულტურათაშორისი დისკურსი“.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება:  ″იდიომების ეთნოკულტურული სპეციფიკა ფრანგულ და იტალიურ ლიტერატურულ დისკურსში″. თბილისი, 28 მაისი, 2012.
 6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - XI Congresso AItLA: “Comunicare le discipline attraverso le lingue: Prospettive traduttiva, didattica, socioculturale”. მაჩერატა, იტალია, 12-15 ივლისი,  2011.
 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. მოხსენება:  ,,ენობრივი მოვლენები (ანდაზები და აფორიზმები) უნივერსალურ გამონათქვამთა სისტემაში’’,  შრსუ,  29–30 მაისი, 2009.
 8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ,,ფრანკოფონია როგორც კულტურათა დიალოგი’’. მოხსენება –,,ფრანგული ნაციონალური მენტალობის კულტუროლოგიური ასპექტები ‘’, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 28 მარტი, 2008.

 


ეროვნული:
 1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა კონფერენცია. მოხსენება – ,,ენობრივ მოვლენათა (ანეკდოტები, ეროვნული ლიტერატურა, ფოლკლორი) და მენტალიტეტის   კორელაცია“ // შრსუ  14 მაისი, 2008.
 2. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა კონფერენცია. მოხსენება –,,ახალგაზრდული  სლენგი  როგორც ყოფიერების ვერბალიზაციის თავისებური ხერხი’’ // შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა კონფერენცია, 12 მაისი, 2007.
 3. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა კონფერენცია. მოხსენება – ,,ფრაზეოლოგიზმების კონოტაციურ–კულტუროლოგიური ფუნქცია და მათი კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები’’.  შრსუ, 2 მაისი, 2006.
უცხო ენების ცოდნა:
ქართული(მშობლიური), ფრანგული (კარგად), იტალიური(კარგად), რუსული (კარგად), ინგლისური და ესპანური საშუალოდ.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MicrosoftWord; Microsoft Excel; Microcoft PowerPoint; Microcoft Picture manager;Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
 1.  საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი ''ლინგვა პლიუსი''.   მთარგმნელობითი მასტერკლასი უნივერსიტეტის მასწავლებელთათვის. ბათუმი, 29.05-01.06, 2014
 2.   Campus Européen d’été: Les langues et traductions. Université de Poitiers, Faculté des Lettres et Langues. France, Poitiers, 21juin-5 juillet 2014.
 3.    International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). Training -  “Languages in globalization era and foreign language online teaching moduls”. Batumi, 9-10 november 2012.
 4.     CLA-ს (Association Comte-Baltique-Amour) – Rencontres pedagogiques: Les cours FLE du centre de Linguistique Appliquée et les conférences dispensées par les organismes institutionnels, France, Besançon, Université de Franche-Comté, 25–29 juillet 2012.
 5.     MAG (Multilingual Association of Georgia) and FIPLV (International Federation of Language Teacher Association). Workshop: «Communication Didactics and Intercultural Communcation». Tbilisi, 2011. 
 6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტრენინგი: ორენოვანი ლექსიკონის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის. ბათუმი, 2011.  
 7. საფრანგეთის საელჩო საქართველოში. პედაგოგიური სემინარი:  ახალი მეთოდოლოგია ეროვნული გამოცდების მომზადებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლება, ენის სწავლების ახალი მეთოდების დაუფლება. ბათუმი,  2010.
 8. Institute for European Studies (IES);University Pierre Mendès-France (upmf). Workshop: Quality Assurance for Higher Education Degrees. Batumi, RSU, 2009.
 9. InWEnt - Capacity Building International. Programme: “Institution Building and Human Resource Development for eLearning in the Caucasus”. Workshop: face-to-face and online learning phase. Bonn-Tbilisi, November 2009.
 10. InWEnt - Capacity Building International. Programme: “Institution Building and Human Resource Development for E-Learning 2008-2010”. Workshop: Development of e-learning strategy for institutions. Bonn-Tblisi, June 2009.
 11. InWEnt - Capacity Building International. Programme: “Institution Building and Human Resource Development for E-Learning 2008-2010”. Workshop: Development of e-learning methodology, Bonn-Tbilisi, December 2008.
 12. Ambassade de France en Géorgie. Séminaire: ″Ateliers pédagogiques suivis: 1.Examen de certification des professeurs de français; 2.Test de français à l’examen national; 3.Méthode de français ’’Bien joué! 4″. Batumi, RSU, 2009.
 13. სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, ბათუმი, 2009
 14. PLIDA-PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI; DA-SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI. Corso di aggiornamento e formazione per docenti di Lingua italiana come Lingua seconda. Italia, Università di Roma “SAPIENZA”, 2007.   
 15. ასოციაცია  “სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება”  ტრეინინგი:  “კრიტიკული აზროვნება და აქტიური   სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში” (45 საათიანი კურსი). პროგრამა: “კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“.  ბათუმი, 2004.
 16. საფრანგეთის საელჩოს დაფინანსებით და საფრანგეთის ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (GREF) მიწვევით  სტაჟირება პარიზის სხვადასხვა უმაღლეს და საშუალო სასწავლო დაწესებულებაში. საფრანგეთი, პარიზი, 1999.

 

 

 

 

გრანტები:
1. 2013  წელი: მკვლევარის/მასწავლებლის პოზიციით ვმონაწილეობ TEMPUS-ის გრანტზე წარდგენილ  პროექტში „Development of  Master Program  “Cultures Littéraires Européennes [CLE]”. 
2. 2012 წელი:  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთობლივი 530124-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR  „Approche interdisciplinaire dans les programmes de Master et de Doctorat“ საგრანტო პროექტის (რსუ–ს ბენეფიციარი) მონაწილე.
3. 2008 წელი:  183_08_1-010   –   „საქართველო-ვატიკანის ურთიერთობა XIX-XX საუკუნეებში (ისტორიული,  კულტურული და პოლიტიკური ასპექტები)“, ძირითადი შემსრულებელი, (84 ქულა).
4. 2008 წელი: 179_08_02-030 – „ენობრივი გარემოს კომპენსატორული მოდელირება კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ვიზუალიზაციის მეთოდის გამოყენებით“, ძირითადი შემსრულებელი, (75 ქულა).
 
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებები


დარგი:

მიმართულება - ჰუმანიტარული მეცნიერებები

დარგი  - ფილოლოგია, ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა

 

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1)დასავლთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორია;

2)თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურა;

3)თანამედროვე ფრანგული რომანი.

4)თარგმანის თეორია და პრაქტიკა; 

5)პრაქტიკუმი მხატვრულ თარგმანში.

6)კომუნიკაციური ლინგვისტიკა;

7)დისკურსის ანალიზი;

8))პრაგმალინგვისტიკა;

9)გრამატიკა1

10)გრამატიკა2

11)გრამატიკა3

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი    13.00 – 14.00 (კაბინეტი  №63)
ოთხშაბათი 14.00 – 15.00  (კაბინეტი  №63)
 

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა