მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანა მაზმიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: ქალაქი ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ. N 1, ბინა 27
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 05.02.1980
ტელეფონი: 893 56 71 85
ელ-ფოსტა: nana.mazmishvili@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
- კულტურათშორისი კომუნიკაციები
- უცხო ენების სწავლების მეთოდიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013–16.09.2017)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 26.06.2004
განათლების მიმართულება, დარგი: თარგმანმცოდნეობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AB N 0000396
გაცემის თარიღი: 20.11.2004
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: ტრანსლატემის ვერიფიკაცია კომუნიკაციურ სიტუაციაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 11.01.2010
განათლების მიმართულება, დარგი: თარგმანმცოდნეობა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 000062
გაცემის თარიღი: 13.05.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

2009 - დღემდე -ბათუმისშოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანგლისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი

2009-დღემდე-აგრიჯორჯია/ფერერო,პროექტი Get Carbon Credit, თანჯიმანი, მთარგმნელი

2010-დღემდე-MACS Management and Consulting Services, თარჯიმანი

2010თებერვალი-მაისი-Career Service Georgia. ინგლისური ენის მასწავლებელი გერმანიიდანდაბრუნებული ქართველი სტუდენტებისთვის.

2008-2009-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკისდეპარტამენტის მასწავლებელი

2007-2009-MACS Management and Consulting Services, თარჯიმანი

2007მარტი-2007 ივლისი-ფოთის ნიკო ნიკოლაძის სახელმწიფო უნივერიტეტი, ინგლისური ენისადა ლიტერატურის  მასწავლებელი

2006-2007-სკოლა„მასტერკლასი“, ინგლისური ენის მასწავლებელი

2005-2006-ინგლისურიენის მასწავლებელთა ასოციაცია ETAG ბათუმში,  ოფის-მენეჯერი

2004-2007-ბათუმისშოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ანგლისტიკის დეპარტამენტისმასწავლებელი

2002-2007-სკოლა-ლიცეუმი„ევრო-2000“, ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 

1.    Cultural Differences and  Translation. კულტურათშორისი კომუნიკაციები. N 17. თბილისი. 2012;
2.    ისტორიული რეალიები და ავტორეფერატების თარგმანი. კულტურათშორისი კომუნიკაციები. N 17. თბილისი. 2012 ( თანაავტორი-ნინო აროშიძე);
3.    Possibilioties of Adequate Translation of Slang. Homo Loquens. Georgian Multilingual Association. Volume III; ISSN 1987-8761; 2012 (თანაავტორი-ნინო აროშიძე);
4.    Perception of Colors and Translation. “Историко филолог. изыс-ия“.  Санкт-Петербург, Батуми. 2012.
5.    მყარი სიტყვათშეთანხმებიდან თარგმანის ერთეულამდე. სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა. N 5. ISSN 1987-7323;  ქუთაისი. 2011;
6.    სამეცნიერო-ტექნიკური ტექსტების თარგმნის ჩარჩო-მოთხოვნები. სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა. N 6. ISSN 1987-7323; ქუთაისი. 2011;
7.    ფონემა (გრაფემა)/მორფემა-ადეკვატური თარგმანის წინაპირობები. კულტურათშორისი კომუნიკაციები. N16. ISSN 1512-4363; თბილისი. 2011;
8.    სირთულეები თარგმნის პროცესში. კულტურათშორისი კომუნიკაციები. N16. ISSN 1512-4363; თბილისი. 2011; (თანაავტორი-ლილია აგაჯანოვა);
9.    რეალიების თარგმნის პრობლემა ტრანსლატემის თეორიის ჭრილში. კულტურათშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-0-2787-1; თბილისი 2010; (თანა-ავტორი ნინო აროშიძე);  
10.    On-problem of Translating proper names. “Innovative Aspects of Study of the Black sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2010; (თანაავტორი-ნინო აროშიძე);
11.    ტრანსლატემა ფონემიდან ტექსტამდე.  კულტურათშორისი კომუნიკაციები. N 6-7.  ISSN 1512-4363; თბილისი; 2009;
12.    ტრანსლატემის ცვალებადობა სათარგმნი ტექსტის ჟანრისა და ტიპის მიხედვით. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. N 1. ISSN 1987-7625; ბათუმი. 2009;
13.     Рекламные вывески и семиотические проблемы номинации.  Сборник трудов Междун. науч-ой     конференции. МАПРЯЛ  «Рус. язык:  система  и  функцион-ие».  Батуми. ISSN 1987-5541. 2008 (თანაავტორი-ჟალე მამუჭაძე);
14.    Перевод как диалог культур. Журнал “Историко филолог. изыс-ия“.  Санкт-Петербург, Батуми, № 1. ISSN 1512-3162. 2005;
15.    От слова к транслатеме как единице перевода.  Журнал “Историко филолог. изыс-ия“.  Санкт-Петербург, Батуми, N 1. ISSN 1512-3162. 2005; (თანაავტორი მარინე აროშიძე);
16.    Преподавание иностранных языков в новой социально-культурной среде. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია. VII. ISSN 1512-2166. 2005 (თანაავტორი-როლანდ კომახიძე);
17.    რეფერატების, როგორც მეორადი ტექსტების თარგმანის თავისებურებანი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია VII. ISSN 1512-2166. 2005;


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.    II  საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი. მაისი 2012.  მოხსენების სათაური „ონლაინ ინგლისრუ-ქართული სამეტყველო ფრაზარიუმი საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ბუმის პირობებში. თანა-ავტორი ნინო აროშიძე
2.    საერთაშორისო კონფერენცია  კულტურათშორის კომუნიკაციებში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. საქართველო. მაისი 2012
3.    Higher Education System development for Social partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness. University of Bologna.  Italy, Bologna. January 2012;
4.    Higher Education System development for Social partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness. University of Minho, Braga, Portugal. January 2011;
5.    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010;
6.    Second International Conference “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics. Batumi. 2010;
7.    საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. ბათუმი, რსუ, 2009;
8.    Междун. науч-ой   конференции   МАПРЯЛ.  ბათუმი. რსუ, 2008;
ეროვნული:

ეროვნული

2008-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისპროფესორ-მსაწვალებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. რსუ. ბათუმი

2006-შოთა რუსთაველის სახელმწიფოუნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. რსუ. ბათუმი

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული(მშობლიური), რუსული (კარგად) ინგლისური (სპეციალობა), გერმანული (ლექსიკონისდახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MicrosoftWord, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
1.     20 –hour in –service training course Business English. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. December 2011;
2.       Eight hour in-service training course “Communication Didactics and Intercultural communication”. Multilingual Association of Georgia and FIPLV (International Federation of language Teacher Associations). Tbilisi. November 2011;
3.       Importance of Bilingual Lexicography for Teaching Foreign Languages. Ivane Javakhishvili Tbilisi state University. Batumi. September 2011;
4.       „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“. USAID. ბათუმი. აგვისტო, 2011;
5.        15 hour course in English language Teaching, Poetry and Folksongs. British Council. Batumi. June 2011;
6.        15 hour course in English language Teaching, Poetry and Folksongs. British Council. Batumi. June 2010;
7.        TKT Essentials. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. May 2010;
8.        Developing Academic Writing Skills. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. Poti. May 2007;
9.        Language Development for English Language Teachers. English Teachers’ Association of Georgia. Tbilisi. June 2006; 
10.     Modern English Language Teaching. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. January 2006;
11.     More Learning, Less Teaching 2. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. October-December   2004;
12.     Sharing and Developing Connecting Caucasus EFL Teachers. English Teachers’ Association of Georgia. Armenia. Yerevan. February 2004;
13.     More Learning, Less Teaching 1. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. March-May 2003;
14.     English Teacher Training Conference sponsored by ETAG Batumi and Teacher Trainers throughout Georgia. English Teachers’ Association of Georgia. Batumi. March 2003.


გრანტები:

დაფინანსებულისაგრანტო პროექტი

TEMPUS  HESDeSPI (2010-2012)

ResearchHigher Education System Development for Social Partnership

Improvementand Humanity Sciences Competitiveness“

პოზიცია პროექტში: მთარგმნელი-ტექნიკური პერსონალი

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

თარგმანმცოდნეობა, კულტურათშორისი კომუნიკაციები


დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.ინგლისური ენა A 2.1-60სთ
2.ინგლისური ენა A 2.2-105სთ
3.ინგლისური ენა B 1.1-105სთ
4.ინგლისური ენა B 1.2-105სთ
5.პრაქტიკუმი მხატვრულ თარგმანში (მაგისტრატურა)-30სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი-12. 00-14.00

 

ოთხშაბათი-12. 00-14. 00

 

პარასკევი-12. 00-14. 00


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა