მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ანზორ აბუსერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი, გენერალ აბაშიძის 1/26
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 02.10.2059
ტელეფონი: (+995) 599 557682
ელ-ფოსტა: anzor@abuseridze.net
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

-    გერმანული ლიტერატურის ისტორია;
-    გერმანული ლიტერატურის პოეტიკა;
-    ქვეყანათმცოდნეობა, კულტურათშორისი კომუნიკაცია;
-    თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2018)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გერმანული და ინგლისური ენის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 22.06.1983
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЗВ № 051347
გაცემის თარიღი: 25.06.1983
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ილია ჭავჭავაძის სხელობის თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.01.05 მეცნიერებათა კანდიდატი.
სადისერტაციო თემა: ტრაგიკულის განცდა გერმანელ რომანტიკოსთა ლირიკაში
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 17.12.1999
განათლების მიმართულება, დარგი: ევროპისა და ამერიკის ხალხთა ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ~გა 0000161
გაცემის თარიღი: 06.12.2000
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2006- დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
1996-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის კათედრის გამგე
1990-1996 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გერმანული ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;
1987-1990 შუხევის რაიონის, ბარათაულის საშულო სკოლის დირექტორი
1983-1987 შუახევის რაიონის, ახალდაბის არასრული საშუალო სკოლის
გერმანული ენის მასწავლებელი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
und etymologischen Voraussetzungen. Историко-филологические изыскания, №   Санкт-Петербург-Батуми, 2013.
2.    Toleranz als interkulturelle Kompetenz. Eine  Zeitschrift der Multilingualen Assoziation von Georgien. FIPLV  #3 2012.
3.    პოლისემანტურობიდან  მონოსემანტურობისაკენ  სწრაფვა ადრეულ  ახალ
4.      ზემოგერმანულისა   და ახალ ზემოგერმანული ლექსიკონების   ფონზე. ჟურნ. „საენათმეცნიერებო ძიებანი“.# XXXIVარნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტი.  ISSN 1987-6653. თბილისი,
5.     2012თეზისები: საერთაშორისო კოლოქვიუმი “Tous     les  chemins mènent   à Paris Diderot”    Die parömiologischen Textsorten als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht“. საფრანგეთი, პარიზი, დენი დიდროს უნივერსიტეტი. 29.06–2.07.2011.

6.    გერმანულ-ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის სტრუქტურულ-სემანტიკური მიმოხილვა.”საენათმეცნიერებო ძიებანი”. # 31, თბილისი, 2010
7.    სოციალ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლი ენის ათვისებისა და  გამოყენების პროცესში. საენათმეცნიერებო ძიებანი. # 31, თბილისი, 2010
8.    Toleranz als interkulturelle Kompetenz. Eine  Zeitschrift der Multilingualen Assoziation von Georgien. FIPLV N 2, 2012
9.    ენა როგორც ისტორიული და როგორც სოციალური ფენომენი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’.მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 2009
10.    Sophie von Kühn und die Romantische Weltanschaung in Novalis’s Hymnen an die Nacht, Deutsche Romantik, IUDICIUM Verlag GmbH München 2008. SS.64-74
11.    Kriegsvergangenheit und Zukunftsbestimmung in Wolfgang Borcherts Erzählung  “Die drei dunklen Könige”.    Историко-филологические изыскания.  Санкт-Петербург – Батуми, ISSN, 2005, № 1, (с. 5-9.).
12.    სამშობლოს ხვედრის ტრაგიკული განცდა გერმანულ რომანტიკულ პოეზიაში. ჟურნალი   ,,კლდეკარი” 1999 (გვ.)
13.     „სამყაროს რომანტიკული აღქმა ნოვალისის ლირიკის ტრაგიკული საფუძველი“ ჟურნალი „ლიტერატურული აჭარა“, N 10, 1999 წ. (გვ. 101-107).
14.    „პირადი განცდა ნოვალისის შემოქმედების ტრაგიკულის საფუძველი“. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია ტ. III 1999 წ. (გვ. 158-167)
15.    „ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანელ რომანტიკოსთა ლირიკაში“ ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანი. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“ – ბათუმი, 1999 წ.  (გვ. 54-65)
16.    სამშობლოს ხვედრის ტრაგიკული განცდა ჰ. ჰაინეს პოეზიაში“. ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანი. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“ – ბათუმი, 1999 წ. (გვ. 66-81
17.    „ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანელ რომანტიკოსთა ნააზრევში“. ლიტერატურა და ხელოვნება. N 2 თბილისი, 1999  (გვ. 31-44)


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში„ ბათუმი 2009
2. სოფიო ფონ კუინი და რომანტიკული მსოფლმხედველობა ნოვალისის შემოქმდებაში. ქუთაისისა და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტების მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია. ქუთაისი, 2006 წელი.
3.საერთაშორისო კოლოქვიუმი “Tous     les  chemins mènent   à Paris Diderot”    ’მოხსენაბა:Die parömiologischen Textsorten als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht“.საფრანგეთი. პარიზი.დიდროს უნივერსიტეტი. 29.06–2.07.2011.

.2011 წლიდან დღემდე ევროპის ფრაზეოლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.
 2009 წლიდან FIPLV მრავალენოვანი საერთაშორისო ასოციაციის წევრიეროვნული:
1. ფრ. კაფკას შემოქმედების გაგებისათვის. 
      ბსუ-პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო   სესია.
2. ტრაგიკულის გაგებისათვის ნოვალისი შემოქმედებაში. 
     ბსუ-პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო  სესია 1999.წ
უცხო ენების ცოდნა:
გერმანული (C), რუსული (C), ინგლისური (B);
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, PowerPoint, Internet
სტაჟირება, ტრენინგები:
2008- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ნორდრაინ ვესტფალია, დიუსელდორფი, ჰაინრიხ ჰაინეს
უნივერსიტეტი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების
მეთოდიკა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
2005- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენის კულტურის სამინისტრო,
ქ. ჰოფგაისმარი, გერმანული ლიტერატურა–ფოტოისტორია, კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი კურსები
2005- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენის კულტურის სამინისტრო,
ქ. ბად კარლსჰაფენი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა,
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
2005- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის უცხოეთის სკოლების ფედერალური
სამსახური, ქ. ბათუმი გერმანული ენის სწავლების მეთოდიკა კვალიფიკაციის
ასამაღლების კურსები
2004-ასოციაცია `სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება~ კრიტიკული აზროვნება და სწავლა
უმაღლეს სასწავლებელში უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა   კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, # 0026

2000- გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური. DAAD. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა, უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
1998-გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენი, კასელის პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტი გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა
ქვეყანათმცოდნეობა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
1998- გერმანიის ფედერეაციული რესპუბლიკა, ქ. შვერინი. მეკლენბურგ-წინაპომერანიის კულტურის სამინისტრო, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა,

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებები
დარგი:
გერმანული ენა და ლიტერატურა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. გერმანული ლიტერატურის ისტორია- (3 და 4 კურსები) 150სთ
2. ქვეყანათმცოდნეობა- 30 სთ
3. გერმანული რომანის პოეტიკა- 30 სთ (მაგისტრატურა0
4.გერმანულ–ქართული ლიტერატურული ურთიერთობები-30სთ (მაგისტრატურა)
5.ინტერკულტურული გერმანისტიკა-30სთ (მაგისტრატურა)
6.გერმანული ენა C1.3-30სთ
7.გერმანული ენა A2.1-30სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
პარასკევი, 12.00-14.00

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა