მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ევროპეისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ვიქტორია დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: შ.ხიმშიაშვილის ქ.21, ბ. 27. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: (16/03/1950):
ტელეფონი: 558 351 782
ელ-ფოსტა: victoria_dias777@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ტექსტის ლინგვისტიკა და ფრანგული ფილოლოგია;
- შეპირისპირებითი კვლევა ფრანგული და ესპანური ფილოლოგიაში;
- ლინგვოკულტუროლოგია;
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
- ფრანგული ენის ლექსიკოლოგია;
- რომანის პოეტიკა და თანამედროვე ფრანგული;
- რომანის პოეტიკა და თანამედროვე ფრანგული რომანი;
- ნეოლოგიის პროცესები თანამედროვე რომანულ ენებზე.
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (16.09.2013-16.09.2018)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული).
სადისერტაციო თემა: Словообразовательные модели имени существительного в современном французском и испанском языках.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29.03.1989
განათლების მიმართულება, დარგი: რომანული ფილოლოგია 10.02.05
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ФЛ 012909;
გაცემის თარიღი: 16.08.1989
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ВАК, Санкт-Петербург, авг. 1989
სამუშაო გამოცდილება:
2008-დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2006-2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2004-2006 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1996-2004 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი, ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის გამგე
1977-1996 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენების და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის უფრ. მასწავლებელი, დოცენტი.
1974-1977 სანკტ-პეტერბურგის (ლენინგრადის) გერცენის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, რომანული ფილოლოგიის კათედრის ასპირანტი.
1.ბათემის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიეროსაბჭოს წევრი 1996 -დან 2004 - მდე.
2.11 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძვანელი იყავით.
3. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს კომისიის წევრი.


გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. L’image spatiale de la nouvelle fantastique “Une seule journée” de l’écrivain géorgien contemporain Djémal Kartchkhadzé, (на французском языке). Homo Loquens (Georgian Multilingual Association). Volume IV, p. 23-33.
2. Роман Ж.Сименона о Батуми и роль в нем метафоры. Материалы международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии – III» Грузинского технического университета. Тбилиси. С. 100-105.
3. Молодежная субкультура в современном обществе глобализации и урбанизации. Сборник  № 8 научных работ Батумского университета им. Шота Руставели. Батуми – Санкт-Петербург, 2013. 
4. Молодежная субкультура в современном обществе: защита детей. Сборник  № 8 научных работ Батумского университета им. Шота Руставели. Батуми – Санкт-Петербург, 2013. 
5.Синхронный анализ продуктивных девербальных словообразовательных моделей, восходящих к латинскому этимону Сборник  № 7 научных работ Батумского университета им. Шота Руставели. Батуми – Санкт-Петербург, 2012.
6. Néologismes en français et en espagnol modernes. Généralités. // Homo Loquens (Georgian Multilingual Association). Volume IV.
 7.Константы и инновации словообразовательных систем современных французского и испанского языков. Материалы Международной конференции International  Conference . “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2011.
8. Самое просветительное образование. В соавт. с Г.Шервашидзе. В сборнике «Материалы международной конференции: “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2011. С. 291-293.
9.Словообразовательные модели имени существительного в современном французском и испанском языках. В сб.: Историко-филологические изыскания. Т. 7. Изд-во «Универсал». Санкт-Петербург, 2010.
10.Проблемы сопоставительно-типологического исследования системы словообразования современных французского и испанского языков. В сб.: Материалы первой международной конференции «Язык и культура». Кутаиси. КГУ им. Акакия Церетели. 2010.
11.Метафоризация в социально-психологическом романе Ж. Сименона о Батуми. В сб.: Материалы между¬народной конференции: Гуманитарные науки в инфор¬мационном обществе. 29-30 мая 2009 г. Батуми. Изд. ун-та Ш. Руставели, 2010.
12.Современный французский роман и гуманитарная парадигма. В сб.: Труды Государственного университета Шота Руставели. Т.13. Батуми, 2009.
13.Песнь Батумских дождей Сименона. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(34), თბილისი, 2009.
14.К вопросу о роли литературы в гуманитарной парадигме. შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. ტ. 13, 2009.
15.Интертекстуальная полифония «Нехороших мыслей» Сексика. Историко-филологические изыскания, т.6, СПб-Батуми, 2009.
16.Четвёртый астероид Амели Нотомб по роману “Stupeur et tremblement”. Историко-филологические изыскания, т.5, Санкт-Петербург, 2008.
17.В соавторстве. Бродячий сюжет № 333 и его метаморфозы. Историко-филологические изыскания, т.5, Санкт-Петербург, 2008.
18.О новом понятии технологемы и его отражении в современном французском романе. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № 6 (26), თბილისი, 2007.
19.Проблема антигероя в романе современной французской писательницы М. Дюрас. Историко-филологические изыскания, т. 3,  Санкт-Петербург, 2007.
21.Французская Алёнушка в романе М. Даррьесек “ Truismes”. Историко-филологические изыскания, т. 3,  Санкт-Петербург, 2007.
 20.ლეკლეზიო და მისი რომანი „ოქროს თევზი“.  საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № (21), თბილისი, 2005.
21. კრისტიან ბობენი და მისი რომანი „უაზრო მოქმქდება“. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № 1 (21), თბილისი, 2005.
22.  უელბეკის პირველი საკულტო რომანი „ბრძოლის არის გაფართოება“. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(22), თბილისი, 2005.
23. Французский роман на рубеже столетий. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შრომები,
ტომი V (ჰუმანიტარულ მეცნი-ერებათა სერია). ბათუმი, 2003.
24. Актуальные проблемы современного французского романа. ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შრომები, ტომი V (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია).
ბათუმი, 2003.
25. К вопросу о соотношении продуктивности с другими важными характеристиками словообразовательной модели (на материале современного французского и испанского языков).
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შრომები, ტომი II  (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
სერია). ბათუმი, 1998. 
26. О количественной типологии близкородственных языков. // Материалы 45-ой научной конференции проф.-преп. состава  БГПИ им. Ш.Руставели. Батуми, БГПИ, 1988, с.88-90.
27. Семантическая характеристика мотивирующих основ французских и испанских девербальных производных. В сб.: Сравнительно-типологический анализ грамматических форм языка. Тбилиси, ТГПИ, 1985, с.167-180.
28. О причинах стурктурно-материального изоморфизма лексических составов близкородственных языков (на материале современных французского и испанского языков). В сб.: Сравнительно-типологический анализ грамматических форм языка. Тбилиси, ТГПИ, 1985, с.160-166.
29. Опыт стурктурно-типологического анализа близкородственных языков. В сб.: морфолого-семасиологические исследования. Ростов-на-Дону, РГПИ, 1977, с.132-141.
30. К вопросу о словообразовательной модели. В сб.: В сб.: морфолого-семасиологические исследования. Ростов-на-Дону, РГПИ, 1977, с. 127-132.
31. К вопросу о системе словообразования. В сб.: Лингвистика и проблемы стиля. Ленинград, ЛГПИ, 197, с. 106-112.

Сданы в печать монография, учебное пособие и перевод книги:
1. Неологизмы в современном французском и испанском языках (в печати).
2. Словообразовательные модели имени существительного в современном французском и испанском языках (в печати).
3. Очерки о современной французской литературе (в печати).
4. Histoire de la littérature française  (IXe-XVIIe-XVIIIe-XIXe siècles).
Методическое учебное пособие по французской литературе для студентов III курса. Составлено согласно силабусу, утвержденному департаментом европеистики (получен сигнальный экземпляр).
5. Ж.Сименон. Люди напротив (роман).სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. საერთაშორისო კონფერენცია ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები საინფორმაციო საზოგადოებაში“, 2009, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა, როგორც კულტურათშორისი მედიატორი”. ქუთაისი. 2010.
3. International Conference . “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2010
4. Languages in Globalization ERA and Foreign Language Online Teaching Moduls. Held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). Batumi, 9-10 November, 2012 (с получением Сертификата). 
5. Международная научная конференция «Вербальные коммуникативные технологии – III» Грузинского технического университета. Тбилиси, ноябрь 2012.
  


ეროვნული:
1. როფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2006; ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2007; ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
3. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2008; ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, უკრაინული, ფრანგული, გერმანული, ესპანური, ლათინური, ინგლისური.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. ფრანგული ენა და ლიტერატურა, ფრანკოფონური ცივილიზაცია, ფრანგული ენის მასწავლებლის
კვალიფიკაციის ამალება, ჟ. პრევერის ინსტიტუტი, ქ. ანტიბი, საფრანგეთი, 2000
2. ფრანგული ენის მასწავლებლის კვალიფიკაციის ამაღლება, ა. დიუმას სახელობის ფრანგული ენის
ცენტრი, თბილისი 2001
3. ფრანგული ენა და ტესტირების მეთოდიკა, ბათუმის შოთა რეუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი 2005
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ფრანგული ფილოლოგია
დარგი:
რომანისტიკა
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.ფრანგული ენის ლექსიკოლოგია-45სთ
2.ფრანგულენოვანი მხატვრული ტექსტის სტილისტიკური ანალიზი-45სთ
3.ქვეყანათმცოდნეობა-45სთ
4.ფრანგული ლიტარატურა 9-18სს.-19ს.-75სთ
5.ფრანგული ენა A2.1-120სთ
6.ტექსტის ლინგვისტიკა (ფრანგული)-30სთ
7.ფრანკოფონული ლიტერატურა-30სთ
8.ფრანგული დრამის პოეტიკა-30სთ
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ხუთშაბათს 16-18 სთ და პარასკევს 16-18 სთ( შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 63–ე კაბინეტი)

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა