მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მერაბ ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: რუსთაველის 61 ბინა 45
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 15.08.1956
ტელეფონი: 555952863
ელ-ფოსტა: merabi-kh@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- რუსული ფილოლოგია;
-შეპირისპირებითი კვლევა რუსულ და ქართულ ფილოლოგიაში;
-თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
-კულტურათშორისი კომუნიკაციები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2010 წლის 22 თებერვლიდან 2014 წლის 22 თებერვლამდე

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა „რუსული ენა და ლიტერატურა“. საშუალო სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1978 წელი 30 ივნისი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ენა და ლიტერატურა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: დიპლომი (წარჩინებით) Г-1 №1701104
გაცემის თარიღი: 22.09.1978
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ქართული ლექსიკა მე-20 საუკუნის რუსული პოეზიის ენაში (სესხებისა და ადაპტაციის პრობლემები)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 9.06.1993
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 000249
გაცემის თარიღი: 27.04.1994
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოცენტი (სლავური ენები)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 21.01.1996
განათლების მიმართულება, დარგი: დოცენტი (სლავური ენები)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №000267
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
2010/II-დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი.
2009/X-2010/II - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის მოწვეული პედაგოგი.
2006/VIII –2009/VIII - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
1994/V-2006/VIII - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი.
1988/IV-1994/V - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი, კათედრის გამგის მოადგილე.
1981/I-1988/IV - ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე (1984-1985).
1978/VIII-1983/VIII - ქობულეთის რაიონის ზედა ულიანოვკის საშუალო სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Грамматика русского языка. Морфология. Учебник для студентов вузов. Батуми, 2012 (Соавтор Дж.Абашидзе).
«Грамматика русского языка» (Морфология) представляет собой учебник для студентов специальностей «Русская филология» и «Русский язык и литература» высших учебных заведений Грузии. Она может быть использована также абитуриентами и всеми лицами, занимающимися изучением и преподаванием русского языка как иностранного.
Данный учебник освещает программные вопросы курса «Современный русский язык. Морфология». Студенты и абитуриенты могут найти в нём практически все интересующие их вопросы, касающиеся данного раздела грамматики.
Для закрепления теоретических положений после каждого раздела предлагаются разные по сложности практические упражнения и задания. Более сложные упражнения рассчитаны на студентов вузов, менее сложные составлены для абитуриентов.
В учебнике даётся перевод на грузинский язык почти всех лингвистических терминов, трудных слов и конструкций. Всё это должно облегчить студентам изучение морфологических категорий русского языка.
В книге имеются таблицы и схемы, представляющие собой справочный материал. В качестве приложения даются образцы тестовых заданий для абитуриентов.

2. Заимствование и адаптирование поэтической лексики (на материале русских поэтических произведений и переводов грузинской поэзии XX века).
Монография. Издательство «Универсал», Тбилиси, 2011 (160 страниц).
Монография посвящена анализу процесса заимствования грузинских слов современным русским поэтическим языком, изучению закономерностей степени адаптации грузинских слов в новой языковой среде и определению их смысловой, стилистической и эстетической функции.
Книга может быть полезна в практике перевода. Она может заинтересовать студентов вузов, преподавателей и вообще любителей поэзии и поэтического перевода.

3. Грузинская лексика в творчестве русских поэтов послевоенного поколения.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 9. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა -
გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2012

4. „ყოველთა ქართველთა მასპინძელი“ ბულგარეთში («Покровитель всех грузин» в Болгарии). (თანაავტორი შ.ფუტკარაძე)
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველო - ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები)“ მასალები. ბათუმი, 2012 (გადაცემულია დასაბეჭდად).

5. გევონდ ალიშანი - სტამბულის ქართული სავანის მოამაგე (Гевонда Алишан - попечитель Стамбульской грузинской обители). (თანაავტორი შ.ფუტკარაძე).
სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველო - სომხეთის ურთიერთობები (წარსული და თანამედროვეობა.)“ მასალები. ბათუმი, 2012 (გადაცემულია დასაბეჭდად).

6. Грузинская лексика в «Путевых заметках» графини Уваровой.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 8. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა -
გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2012

7. Грузинская обитель в Родопском нагорье.
Журнал «Межкультурные коммуникации», Тбилиси, №17, 2012.

8. Инновационные аспекты проблемы заимствования иноязычной лексики.
Материалы второй международной конференции «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна». II. Благоевград-Батуми, 2011.

9. История фамилии, зафиксированной в османских документальных источниках (соавторН.Ахвледиани)
მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა“. თბილისი - გორი - ბათუმი. 27-30 სექტემბერი 2010 წ.

10. Грузинская лексика в языке русских поэтических переводов.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 7. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2010 წ.

11. Лингвостилистические проблемы адаптации грузинской лексики в русском языке.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2“ მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2010.

12. Ещё раз к вопросу о топонимах «Грузия» и «Аджария.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 6. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“.სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2009 წ.

13. Грузинские топонимы в современном русском поэтическом языке (проблемы заимствования и адаптации).
საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ მასალების კრებული. ბათუმი, 2009

14. Грузинская лексика в толковых словарях русского языка.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 4. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2008 წ.
15. К вопросу о передаче грузинской антропонимической лексики на русский язык.
Русский язык: система и функционирование (Сборник статей международной научной конференции МАПРЯЛ). Издательство «Государственный университет Шота Руставели», 2008.

16. Грузинские личные имена в языке русской поэзии.
ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 3. სანკტ- პეტერბურგის გამომცემლობა. გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2007 წ.

17. О тюркских лексических заимствованиях в русском языке.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები. X. 2007 წ. (ჰუმანიტარული სერია)
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. FIPLV-ის ეგიდით ჩატარებული საერთაშორისო შეხვედრა. «Антропоцентрическая лингвистическая парадигма в современной коммуникологии», 8-9.11.2012. Грузия, Батуми.

2. Грузинская лексика в творчестве русских поэтов послевоенного поколения.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 28/05-2012.
3. М.Ахвледиани. (Соавтор Ш.Путкарадзе) «Покровитель всех грузин» в Болгарии.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო - ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები)“. ბათუმი -2011.

4. Инновационные аспекты проблемы заимствования иноязычной лексики.
Доклад на второй международной конференции «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна». Батуми, 1-3. 07. 2010.

5. История фамилии, зафиксированной в османских документальных источниках (соавтор Н.Ахвледиани).
მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა“. თბილისი - გორი - ბათუმი. 27-30 სექტემბერი 2010 წ.

6. Лингвостилистические проблемы адаптации грузинской лексики в русском языке.
მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 21-22. 10. 2010

7. ქართული ტოპონიმები თანამედროვე რუსულ პოეტურ ენაში.
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ ჭრილში,“ ბათუმი, 2009.

8. К вопросу о передаче грузинской антропонимической лексики на русский язык. საერთაშორისო კონფერენცია „რუსული ენა: სისტემა და ფუნქციონირება.“ (Конференция МАПРЯЛ). Батуми, 2007.

ეროვნული:
1. М.Ахвледиани. (Соавтор Ш.Путкарадзе). Вклад Гевонда Алишана в создание Стамбульской грузинской обители (გევონდ ალიშანი - სტამბულის ქართული სავანის მოამაგე).
სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო - სომხეთის ურთიერთობები (წარსული და თანამედროვეობა.)“. ბათუმი - 14-11. 2011.

2. К вопросу о происхождении топонима «Грузия». ადგილობრივი კონფერენცია. ბათუმი, 2008.

3. К вопросу о передаче грузинских фамилий на русский язык. ადგილობრივი კონფერენცია. ბათუმი, 2007
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft word, Excel, PowerPoint.
სტაჟირება, ტრენინგები:
მივიღე მონაწილეობა fIPLV-სა და MAG-ის მიერ ჩატარებულ ტრენინგში “Languages in globalization era and foreign language online teaching moduls” .
ბათუმი, 9-10.XI.2012.
გრანტები:
მივიღე მონაწილეობა საგრანტო განაცხადის მომზადებაში და წარდგენაში.
გრანტი ფინანსდებოდა რუსთაველის ფონდისა და აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ.
საგრანტო თემაა: საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა (სტამბულის ქართულ სავანეში შენახული ეპისტოლარული მემკვიდრეობის შესწავლა).
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
2008 - 2010 მოდულის „თანამედროვე რუსული ენა“ ხელმძღვანელი

2005 - 2008 - მოდულის „რუსული ენის ფუნქციონირების კომუნიკაციური მექანიზმები“
ხელმძღვანელი

2010 - 2011 ტუტორი

2006 - 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;

2007 - 2008 სარედაქციო კოლეგიის წევრი ( შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები. ფილოლოგიურ მეცნიერებათა სერია. ბათუმი)

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
თანამედროვე რუსული ენა. რთული წინადადების სინტაქსი . მე-7 სემესტრი, 25 სთ.
თანამედროვე რუსული ენა მორფოლოგია . მე -6 სემესტრი, 30სთ
წერითი მეტყველება. მე-7 სემესტრი, 60სთ
რუსული ენის პრაქტიკული გრამატიკა. მე-6 სემესტრი, 60 სთ
რუსული ენის პრაქტიკული კურსი (ინგლისური ფილოლოგია, I- კურსი )მე-2 სემესტრი, 60 სთ.
რუსული ენის პრაქტიკული კურსი (ინგლისური ფილოლოგია, I-კურსი ) მე-3 და მე-4 სემესტრი, 120 სთ.
რუსული ენის პრაქტიკული კურსი (საერთაშორისო ურითიერთობები ) მე-4 სემესტრი, 30 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა