მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნანა ქაჯაია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: გენ. ასლან აბაშიძის ქ. # 21 ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 25/08/1970
ტელეფონი: 577 145424
ელ-ფოსტა: nana.kajaia@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ლიტერატურის ისტორია და თეორია
- ქართულ-რუსული ლიტერატურული ურთიერთობანი
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა


 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „ზოგადსაკაცობრიო მოტივები ვ. შუკშინისა და ნ. დუმბაძის შემოქმედებაში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 31.05.2002; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P10.02 №1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვე¬ტი¬ლე¬ბა #18¬).
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, სლავური ლიტერატურა, ლიტერატურის თეორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003295;
გაცემის თარიღი: 2002 წლის სექტემბერი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2004-2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
2004 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1998-2004 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
1992-1998 - აჭარის კოოპერაციული ინსტიტუტი, რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.   О временной организации художественного текста //Историко-филологические изыскания, ISSN 1512-3162, III,  Санкт-Петербург– Батуми, 2007, c. 88-91.

2.        Peculiaritiesin Transmitting the Author’s Viewpoint in Translation. Translation Studies:Retrospective and Prospective Views. ISSN 2065-3514, published by GalatiUniversity Press, Year I, Issue 3, pp. 120-124. October 9th–11th, 2008 “Dunăreade Jos” University, Galaţi, ROMANIA, 2008

3.     Особенности временной организации произведений Н.Думбадзе и В. Шукшина // Русский язык: система и функционирование. Сборникматериалов международной конференции МАПРЯЛ. Батуми, 2008, с. 125-131.

4.      О переводе рассказа В. Шукшина «Чудик» // Инновационныеаспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморскогобассейна. ISSN1987-5827,  Батуми, 2008, с. 58-67.

5.       Хронотоп как часть авторской позиции //Историко-филологические изыскания, ISSN 1512-3162, IV, Батуми-Санкт-Петербург, 2008, с. 103-107.

6.    Чеховские традиции в русской и грузинской прозеХХ века // Историко-филологическиеизыскания, ISSN 1512-3162, V,Батуми-Санкт-Петербург, 2008, с. 147-151

7.       О повествовательной структуре романа Н Думбадзе «Не бойся,мама!» // Материалы международной научной конференции «Вербальныекоммуникативные технологии». Изд. Дом «Технический университет», ISBN978-9941-14-161-4. Тбилиси, 2008, с. 116-120.

8.        «Странная болезнь» героев В.Тендрякова //Историко-филологические изыскания, ISSN 1512-3162, VI, Батуми-Санкт-Петербург, 2009, с. 109-112.

9.  О преемственности литературных принципов  // Международное научное периодическоеиздание «Межкультурные коммуникации». ISSN 1512-4363. №6-7, Тбилиси, 2009, с.65-68 (в соавторстве).

10.   Женские истории Л. Петрушевской и В. Токаревой //Международное научное периодическое издание «Межкультурные коммуникации». ISSN 1512-4363.№8, Тбилиси, 2009, с.92-94.

11.         Образ человека в кавказских рассказах Толстого //Международный научный семинар «Лев Николаевич Толстой в поликультурномпространстве», Кутаиси, 2009.

12.    Некоторые особенности прозы Токаревой // Международнаянаучная конференция «Гуманитарные науки в информационном обществе», Батуми,2009.

13.    Феномен Кавказа в русской литературе // Труды факультетасоциальных наук БГУ, I, Батуми,2009 (в соавторстве).

14.     Петербургские рассказы Замятина (Тематика, образы) //Труды факультета социальных наук БГУ, I, Батуми, 2009.

15.  ვიქტორია ტოკარევა და მისი შემოქმედება // შესავალი წერილი წიგნისათანამედროვე რუსული პროზა. თარგმანი“ (ავტორი მ. ცეცხლაძე). გამომცემლობალაზარე“, ბათუმი, 2009.

16.     სამყაროს სურათი ზამიატინის პეტერბურგულ მოთხრობებში //Международное научное периодическое издание «Межкультурные коммуникации». ISSN 1512-4363.№11, Тбилиси, 2010.

17.    Об аспектах изображения грузина в русской литературе // VIIСургучевские чтения «Культура провинции: локальный и глобальный контекст»,Ставрополь, 2010. (В соавторстве). C. 226-229.

18. «Московские» повести Ю. Трифонова  (Система образов) // Историко-филологическиеизыскания, ISSN 1512-3162, VII, Батуми-Санкт-Петербург,2010.

19.   О грузинских переводах рассказов Шукшина // Межкультурныйдиалог и языковые контакты, Кутаиси, 2010.

20.     Correlationof Images of Eagle in Vazha-Pshavela and Pushkin (АрхетипорлауВажи-Пшавелы иПушкина)  // Skriptamanent, 2010. (в соавторстве).

21. О воссоздании временной структуры текста в переводе // ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისენა და კულტურა მასალები, 2010 წელი.

22. Проблема читателя в новой социокультурной ситуации // МатериалыII Международнойконференции «Инновационные аспекты исследования культуры, истории,антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми,Грузия, 2010.

23.   Фактор читателя в литературной коммуникации //«Вербальные коммуникативные технологии», Тбилиси,  2010.

24.    «Об осознании иноэтнической ментальности в русскойлитературе» //  Материалы Международнойконференции „Русский язык в современном мире: традиции и новации в преподаваниирусского языка как иностранного и в переводе“. Салоники, Греция, 2011.

25.   О чеховских принципах в творчестве Н. Думбадзе //Международная конференция "Творчество А.П. Чехова: текст, контекст,интертекст. 150 лет со дня рождения писателя". Южный федеральныйуниверситет, Ростов-на-Дону, Россия. 2011.

26.        ბათუმი მანდელშტამის ნარკვევებში. II საერთაშორისო კონფერენციის  ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა  მასალები. ბათუმი, საქართველო, 2012.

27.     Onthe Archetipical Image of Homeland in the Prose of N. Dumbadze // “HomoLoquens”, Georgian Multilingual Association. VolumeIII.2012.

28.   Творчество М. Ю. Лермонтова и Н. Бараташвили вкросс-культурном аспекте // Материалы всероссийской научно-практическойконференции  «Лермонтов и Кавказ», 18-19сентября 2012 года, Ставрополь, Россия.

29.   ბათუმი მე–20 საუკუნის დასაწყისის რუსულ ლიტერატურაში //  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ბათუმი - თანამედროვეობა და წარსულიმასალები. ბათუმი, საქართველო, 2013. 

30.      Батуми в очерках Мандельштама // «Историко-филологическиеизыскания», №8. Санкт-Петербург-Батуми,ISSN 1512-3162,  2013.

31. Современная массовая литература и уровень читательскойкомптенции // «Историко-филологические изыскания», № 9.  Санкт-Петербург-Батуми, ISSN 1512-3162, 2013.სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.                 Всероссийская научно-практическаяконференция «Лермонтов и Кавказ». 18-19 сентября 2012 года, Ставрополь, Россия. Доклад: Творчество М. Ю. Лермонтова и Н. Бараташвили в кросс-культурномаспекте.

2.                 მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაბათუმიწარსულიდა თანამედროვეობა“.  2012 წლის 7-8 სექტემბერი. მოხსენება: ბათუმიმე–20 საუკუნის დასაწყისის რუსულ ლიტერატურაში.

3.                 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სოხუმისსახელმწიფო უნივერსიტეტი,თბილისი,28/05-2012.

4.                 Круглый стол «Антропоцентрическая лингвистическаяпарадигма в современной коммуникологии», 8-9.11.2012. Доклад: Бинарныеоппозиции в лирике  Пушкина о Грузии.

5.                 Вторая Международная конференция „Русский язык всовременном мире: традиции и новации в преподавании русского языка какиностранного и в переводе“.  Салоники,Греция. 24-29 апреля 2011 г. Доклад: Об осознании иноэтнической ментальности врусской литературе.

6.                 «BalkanistikForum»  - 10. Bulgaria and Georgia: PolicietoMuslims.«Неофит Рилски», Благоевград. 2011. 

7.                 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციასაქართველო-ბულგარეთი: ისტორიული პარალელები“. ბათუმი. 2011 . 30-31 მაისი.

8.                 Вторая Международная конференция „Русский язык всовременном мире: традиции и новации в преподавании русского языка какиностранного и в переводе“.  Салоники,Греция. 24-29 апреля 2011 г.

9.                 Международная научная конференция  «Вербальные коммуникативныетехнологии»,  Тбилиси,  2010. Доклад: Фактор читателя влитературной коммуникации.

10.             Международная конференция «Батуми – современность ипрошлое»,  Батуми, Грузия, 30-31 октября2010 г.Доклад: Батуми  в очеркахМандельштама.

11.             II საერთაშორისო კონფერენცია «Инновационные аспекты исследования культуры, истории,антропологии, литературы и  лингвистикистран Черноморского бассейна». ბათუმი, 1-3.07.2010. Доклад: Проблема читателя вновой социокультурной ситуации.

12.             საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაენა და კულტურა“, ქუთაისი, 23-24-25  სექტემბერი,2010 წელი.მოხსენება:О воссоздании временной структуры текста в переводе

13.             Международная конференция «Батуми – современностьи прошлое»,  Батуми, Грузия, 30-31октября 2010 г.

14.             Международная научная конференция «VIIСургучевские чтения», Россия, Ставрополь, 2010. Доклад: Об аспектах изображения грузина в русской литературе.

15.              Международная научная конференция«Сравнительное литературоведение и культура: Архетипы в литературах икультурах», Баку, Азербайджан, 22-23 октября 2010 г.

16.             Международная научная конференция «ТворчествоА.П. Чехова: текст, контекст, интертекст. 150 лет со дня рождения писателя», 1-3 октября 2010 года. Россия, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет. Доклад: Очеховских принципах в творчестве Н. Думбадзе.

17.             Международная научная конференция  «Лермонтовские чтения на Кавминводах - 2010»,Пятигорск, Россия, 2010.

18.             Международная конференция «Межкультурный диалог иязыковые контакты», Кутаиси, Грузия, 30 сентября-1 октября 2010 г.Доклад: О грузинских переводах рассказов Шукшина.

19.             II международная научная конференция «Вербальные коммуникативные технологии». Изд.Дом «Технический университет», ISBN 978-9941-14-161-4. Тбилиси, 16-19 октября2008. Доклад:О повествовательной структуре романа Н Думбадзе«Не бойся, мама!»

20.             Международная конференция «Гуманитарные науки винформационном обществе».  29-30 мая 2009г., Батуми, Грузия.

21.             Международный научный семинар «Лев НиколаевичТолстой в поликультурном пространстве», Кутаиси, Грузия, 2009. Доклад:            Образ человека в кавказских рассказахТолстого.

22.             Международная конференция МАПРЯЛ «Русский язык:система и функционирование». 7-9 июня 2007 г., Батуми, Грузия.

23.             საერთაშორისო კონფერენცია «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии,этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». ბათუმი,16-18.06.2007.

 

ეროვნული:
1.რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია “ფილოსოფია და თანამედროვეობა”, ბათუმი, საქართველო, 29 ნოემბერი, 2010.
2. Научная конференция государственного университета Шота Руставели. 23-24 мая 2008г., Батуми.
3. Научная конференция государственного университета Шота Руставели. 12-15 мая 2007г., Батуми.
4.Научная конференция государственного университета Шота Руставели. 2-3 мая 2006 г., Батуми.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, გერმანული, ინგლისური, თურქული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, PowerPoint, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

1.                  მივიღემონაწილეობა fIPLV-სადა MAG-ისმიერჩატარებულტრენინგში “Languages in globalization era and foreignlanguage online teaching moduls”. 10/11/2012.

2.                  Communication  Didactics and  Intercultural  Communication. ჩატარდა  FIPLV- ისეგიდით (სერტიფიკატი). 2011.

გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 10 0 – 14 00; ; ოთხშაბათი 10 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №22 ოთახი)

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა