მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ქეთევან სვანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ფიროსმანის ქ.7, ბ.31 6010, ბათუმი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 16/01/1971
ტელეფონი: (+99577) 141094
ელ-ფოსტა: ksvanidze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

რუსული ფილოლოგია;
ტექსტის ლინგვისტიკა;
ლინგვოკულტუროლოგია;
თარგმანმცოდნეობის პრობლემები;
ერის ენობრივი ცნობიერება;
კულტურათშორისი კომუნიკაცია.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

09.2006 – დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.01.02 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული).
სადისერტაციო თემა: „სოციალური იმპერატივების ლინგვისტური ბუნება“;
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 23.03.2002; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P10.02 №1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვე¬ტი¬ლე¬ბა¬ №14).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია (სლავური ენები)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ~ 003132;
გაცემის თარიღი: 2002 წლის ივნისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
09.2006 – დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
12.2004 – 09.2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის (სლავისტიკის დეპარტამენტის) დოცენტი.
10.2000 – 12.2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი (ძირითადი შტატი).
12.1998 – 10.2000 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებით.
12.1996 – 07.1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით.
01.1995 – 12.1995 საინფორმაციო სააგენტი “აჭარა”, კომპიუტერის ოპერატორი.
01.1993 – 12.1995 ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ეკონომიკის კათედრის ლაბორანტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Пословичные формулы в межкультурной коммуникации. Международная конференция МАПРЯЛ "Сопоставление как метод исследования и обучения";. ISSBN,"; Тбилиси, 2005. C.389-395.
2. Культурологическая специфика употребления пословичных формул. Историко- филологические изыскания, I, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2005. (В соавторстве с Р.Комахидзе). С.54-59.
3. Миграция онимов в в разных культурах. Историко-филологические изыскания, II, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2005. (В соавторстве с Р.Комахидзе). С.27-30.
4. Национально-культурные концепты в межкультурной коммуникации. МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. ISBN 978-954-350-026-1. Велико-Тырново, 2006. (В соавторстве с Р.Комахидзе). С.420-422.
5.Языковой механизм мотивации пословичных запретов. Русский язык и Литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. Сборник научных работ. Киев, 2006. (В соавторстве с Р.Комахидзе). С.55-59.
6. Формирование культурных этностереотипов в пословичных запретах. В журн.: Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 12. Одесса, 2007. С.23-27.
7. Авто- и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. Мир русского слова и русское слово в мире. Том 4. Язык, сознание, личность. Коммуникация  на русском языке в межкультурной среде. ISBN 978-954-580-216-4. Heros Press. Sofia. 2007. С.582-587.
8."Свое" и "чужое" в межкультурном общении. Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. Гранада (Испания). 2007. Tом I. C.765-770.
9.Культурные этностереотипы в фольклорных текстах (на материале пословичных запретов). Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). Баку, 2007. c. 696-698
10.Прямые и переносные стереотипы в грузинском и болгарском обществах. "Русский язык: система и функционирование". Батуми, 2008. (В соавторстве с Д.Георгиевым). C.68-73.
11.Сходства и различия стереотипного мышления грузин и болгар. "Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна. Батуми, 2008.(В соавторстве с Д.Георгиевым).
12.Этнический стереотип как феномен культуры. Историко-филологические изыскания, IV, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2008. c.47- 53.
13.Взаимодействие понятий "национальный характер" и "стереотип". Историко-филологические изыскания, V, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2008.С.74-78.
14.Лакунарные зоны в межкультурном общении. "Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного в переводе. Материалы международной научно-практической конференции. Москва - Салоники, 2009. С.535-538.
15. К определению понятия "стереотип". Историко-филологические изыскания, VI, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2008. С.66-71.
16.Невербальные лакуны в интра- и интеркультурной коммуникации. Межкультурные коммуникации. №6-7, Тбилиси. 2009. С.27-30. (В соавторстве с Т.Диасамидзе).
17.ლევ ტოლსტოის რომანის "ანა კარენინას"თარგმნის ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემები - ქუთაისი (В соавторстве с А.Ардзенадзе).
18.ქალის სტერეოტიპული ხატი.Межкультурные коммуникации, №9, Тбилиси, 2009. С.57-63. (В соавторстве с М.Болквадзе).
19.ინგლისური ეროვნული ხასიათი ხუმრობებსა და ანეკდოტებში. Межкультурные коммуникации, №9, Тбилиси. 2009. С.14-20. (В соавторстве с С.Джинчарадзе).
20.Система образования в Грузии в условиях глобализациии. Ценность и глобализация. Благоевград, 2007; (В соавторстве с Р.Комахидзе)
21. Текстуальная специфика автобиографических работ. "Автобиографични траектории на Балканите". Благоевград. 2007 (В соавторстве с М.Арошидзе).
22. Этническое; "Я". "Памет и забрава". Благоевград. 2008.
23.Проблеми на етническата идентичност в межкултурного общуване. Благоевград. 2009.
24.Non-verbal gap in the intra-and intercultural communication. Intercultural Communications. № 6-7, Tbilisi. 2009.27-30.
25. Gap area in intercultural communication. "The Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language in translation." Proceedings of the international scientific conference. Moscow -Thessaloniki, 2009. 535-538.
26.Synonyms and antonyms of proverbs (cross-cultural analysis). "Humanitarian sciences in informational society". Batumi (Georgia). , 2009. 427-430.27.
27. The semantic and structural features of verbs rotation. Historical and Philological Research, VIII, ISSN Sankt-Petersburg - Batumi, 2010.
28. Pragmatics of copyright transfer. Proceedings of 13th International Conference "Russian philology and modern." Riga (Latvia), 2010.
29.Авторский перевод - перевод или оригинал?  Theoretical and methodological problems of Russian as a foreign language in the traditional and corpus linguistics. Veliko Tirnovo (Bulgaria), 2010.
30. Social imperatives for an intercultural context. "The innovative aspects of the study of culture, history, anthropology, literature and linguistics in the Black Sea basin." Batumi, 2011. 84-87.
31.    Cultural gaps in the model of intercultural communication. Historical and Philological Research, Part VII, Batumi, 2010. 213-218.
32.    Current status and prospects of machine translation. "Verbal communication technology." Tbilisi, 2010. 289-294.
33.    Pragmatic transfer clichéd phrases, Intercultural Dialogue and Language contacts ". Tbilisi, 2010. 146-150.
34.    Stereotyping of female images in different cultures. "The Russian language and literature in the international educational space: current status and perspectives" to the 55th anniversary of Russian language teaching in Spain. Granada (Spain), 2010. 967-972.
35.   Problems of Cultural Difference in Intercultural Dialogue. "Batumi - Spring - 2010" International Conference and Exhibition. May 7 - 9, Batumi, Georgia, 2010.P.74.
36.    Ethnic Stereotypes and the Peculiarities of their Reflection through Georgian Students. Homo Locuens. Georgian Multilingual Association. Volume I.P.
37. Verbal communication as a form of verbal etiquette. Intercultural Communications, #11, Tbilisi. 2010. P.15-22.
38. Ethnic "I". "Balkanistic  Forum 10. "Neophyte Rilski", Blagoevgrad (Bulgaria). 2010. P.230-234.
39. Social imperatives in cross-cultural context - the Russian language in a multicultural world: IV International Scientific conference (7-10  June 2010, city of Yalta (Ukraine): Sat scientific. Tr. K., 2011. 116-117.
40. Changing stereotypes in contemporary Georgian society. "Balkans and periphery." Blagoevgrad (Bulgaria), 2011.
41. In the beginning was a gesture or a history of non-verbal communication."Balkans and technical periphery." Blagoevgrad (Bulgaria), 2011.
42. National-cultural specificity and mechanism of the language of motivation proverbs.Proceedings of the II International Conference "Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language or in translation," 24-29/04/2011 Thessaloniki (Greece).
43.    The poetic adaptation of copyright transfers. - Proceedings of the II International Conference "Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language or in translation," 24-29/04/2011. Thessaloniki (Greece)
44.    The image of a creative bilingual person in a work of art. - Communicator, an application to the scientific journal ACADEMIC LIBRARY. Riga (Latvia), 2011
45.    The semantics of verbs of rotation in the Georgian language. Historical and Philological Research, VIII, Sankt-Petersburg - Batumi, 2011. 85-91.
46.    The specificity of semantics, verb formation and functioning of the rotation in the Georgian language. - Intercultural Communications, # 14, Tbilisi (Georgia), 2011.
47.    The specificity of semantics, verb formation and functioning of the rotation in the Georgian language. - Intercultural Communications, # 15, Tbilisi (Georgia), 2011.
48.    Author and bilingual perception of the world and the structure of copyright in the translation. - Proceedings of XII Congress of the International Association of Teachers of Russian Language and Literature "Russian language and literature across time and space. Volume 4, Shanghai (China), 2011. 127-130.
49.    Issues of Word-Building and Forms of the verbs Denoting Rotation in the Georgian Language.  Intercultural Communications. # 17, Tbilisi. , 2012. 44-47.
50.    Functional Meaning of Verbal and Nonverbal Sings in Cross-Cultural Communication. Homo Loquens. Georgian Multilingual Association. Volume III. 2012.
51.Some parameters of the verbs of rotation in Georgian language. Cuadernos de rusistica Espanola. CRE, #8. Granada, Spain. (Publishing).
52.    Direction, the orientation of the rotating object in space and changing of  the direction of rotation (on the example of Georgian verbs of rotation). Proceedings of the round table "anthropocentric linguistic paradigm in modern Communicology".  Batumi, 2012. (Publishing).
53.    National Stereotypes – History and Formation.  Scientific conference "Old Town and Duzdag". Nakhchevan State University (Nakhchevan, Azerbaijan). (Publishing).
54.    Georgian verbs of rotation in comparative context. ISSN 512-4364. Intercultural Communications,  #21. Tbilisi. 2012. (Publishing).


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Direction, the orientation of the rotating object in space and changing of  the direction of rotation (on the example of Georgian verbs of rotation). The round table "Anthropocentric linguistic paradigm in modern Communicology".  Batumi, 8-9.11.2012. 
2. Comparative Context of the Verbs of Rotation in Georgian Language.  Scientific conference. Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia). May 28, 2012.
3. National Stereotypes – History and Formation.  Scientific conference “Old Town and Duzdag”. Nakhchevan  State University (Nakhchevan, Azerbaijan). Jule 27-28, 2012.
4. “В начале был жест” -  International University Seminar for Balkan Studies and Specialization organizes Eighteenth International Round Table The Balkans and Their Peripheries «The Balkans and Their Peripheries».24-27.02.2011. Blagoevgrad (Bulgaria). 
5. “Мена этнических стереотипов в современном грузинском обществе” -  International University Seminar for Balkan Studies and Specialization organizes Eighteenth International Round Table The Balkans and Their Peripheries «The Balkans and Their Peripheries».24-27.02.2011. Blagoevgrad (Bulgaria). 
6. “ Национально-культурная специфика и языковой механизм мотивации  пословиц” - II международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». 24.04.2011 – 29.04.2011. Saloniki (Greece). 
7. “Поэтическая адаптация в авторских переводах” - - II международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». 24.04.2011 – 29.04.2011. Saloniki (Greece). 
8. “Автор-билингв и структура авторского мировосприятия в переводе.”- XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ «Русский язык и литература во времени и пространстве».  10-15.05. 2011. Shanghai (China).
9. XIII International Scientific conference «Russian Studies Today», 7-9.10.2010. Riga.
10. International Scientific conference «Intercultural Dialogue and Language Contacts». Verbal and Nonverbal technologies. Tbilisi. 2010. 
11. “Russian Language and Literature in Modern Education Space” Granada. Spain. 09.2010. 
12. Theoretical and Methodological Problems of Russian Language as Foreign  in Traditional Corpus Linguistic. Veliko Tirnovo, Bulgaria,  8-10.04.2010. 
13. International University Seminar for Balkan Studies and Specializations. XVII International Round Table Bulgaria and Georgia: Policy to Muslims. «Neophit Rilsky», Blagoevgrad, Bulgaria. 2010.  
14. International conference and exposition  “Batumi - Spring - 2010”. Batumi,  6-9.05.2010.
15. International Scientific conference «Intercultural dialogue and language contacts». Kutaisi.  2010.
16. International conference «Innovation Aspects of Learning of Cultures, History, Anthropology, Literatures and Linguistic of Bleak See Countries». Batumi, 1-3.07.2010. 
17. FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes - XIII International  congress «Challenges within the Multicultural and Multilingual World in the XXI Century». 2-4 07, 2009. Moscow, Russia.
18. IV International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) «Modern Russian Stidies in  formation Современная единого  культурного и информационного пространства Европы». 7-1.06, 2009.  Warsaw, Poland,  
19. International Scientific conference«Humanitarian sciences in informational society”. Batumi,  29-30. 05.2009. 
20. XVIII International Scientific conference «Свобода и надзор на Балканите. Blagoevgrad, Bulgaria, 27-28. 02.2009.
21. II International Scientific conference «Russian Language in Modern World: Traditions and Innovations  in Teaching  Russian as Foreign Language». 1-5.02, 2009. Thessaloniki, Greece.
22. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) Russian Language in Lingual and Cultural  Space Europe and World: Human, Mind, Communication, Internet. 7-1.06, 2009.  Warsaw, Poland,  
23. International  conference  «Dialogue of Cultures in Multilingual Europe». 21-22.11, 2008. Pech, Hungary. 
24. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language and Culture в зеркале перевода». 14-18.05, 2008. Thessaloniki, Greece.
25. International Scientific conference«Memory and Forgotten”. Blagoevgrad, Bulgaria, 15-17. 02.2008. 
26. II International Scientific conference«Problems of Modern Linguistic (language contacts)” Baku, Azerbaijan. 22-23. 11, 2007.  
27. XI International congress of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «The world of Russian Word and  Russian word in the World». Varna, Bulgaria. 17-23.09.2007.  
28. International  conference «Innovative Aspects in Study of Culture, Archaeology, Ethnology and Linguistics of the Black Sea Countries». Batumi, 16-18.06.2007. 
29. IX International  conference  of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language: System and Functioning». Tbilisi-Batumi, 6-7.06.2007. 
30. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language: System and Functioning ». Batumi, 8-9.06.2007. 
31. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) « Russian Language and Literature: Modern State and Perspectives».Granada, Spain. 7-9.05.2007. 
32. International University Seminar for Balkan Studies and Specializations. XVI International Round Table “Autobiographical Trajectories on the Balkans” 26-28 February, 2007. Blagoevgrad, Bulgaria.
33. International Scientific conference “Values and Globalization». Blagoevgrad, Bulgaria 28-30.11.2006.
34. International  conference conference  of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) ”Russian Studies Today». Odessa, Ukraine, 4-7.10, 2006. 
35. IV International conference of International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) « Russian Language and Literature:  Problems of Learning and Teaching in schools and Universities». Kiev, Ukraine, 27-30.09.2006.
36. International  symposium of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) «Theoretical and Methodological problems Russian as Foreign language: New Information Technologies in Linguistic and Methodological Sciences». Veliko Tirnovo, Bulgaria, 2006. 
37. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა  საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) IV საერთაშორისო  კონფერენცია «Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавание в школах и вузах». კიევი, (უკრაინა), 27-30.09.2006.
38. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა  საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო  კონფერენცია «Русистика и современность». ოდესა (უკრაინა), 4-7.10, 2006. 
39. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "Ценности и глобализация». ბლაგოევგრადი (ბულგარეთი), 28-30.11.2006.
40. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა  საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო  კონფერენცია «Сопоставление как метод исследования и обучения». თბილისი, 2005.


ეროვნული:
1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2008.

2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2007.


უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური, ესპანური, ბულგარული, ფრანგული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer.

სტაჟირება, ტრენინგები:
1. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა”, საწყისი კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 5-28 თებერვალი, 2007 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი;

2. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა” , გაფართოებული კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 6-28 თებერვალი, 2008 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი.

3. ისტორიის მასწავლებელთა ევროპის ასოციაციის საერთაშორისო სემინარი “Tolerance Building through History Education in Georgia”. - ისტორიის მასწავლებელთა ევროპის ასოციაციის საერთაშორისო სემინარი, 19-21 ივნისი, 2009 წ., ჩაქვი, საქართველო.

4. ტრენინგი “ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები” - 25-26 აპრილი, 2009 წ., ბათუმი.

5. „ხარისხის ამაღლება და პროგრამის დიზაინის მეთოდოლოგია” - ტრენინგის განმხ. პერ მენდესის უნივერსიტეტი. 8-9 ივნისი, 2009 წ., ბათუმი.

6.  სემინარი «Seminario didactico para profesores de lengua rusa» - ფონდი «Русский мир», მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო განათლების ცენტრი. 19-20 ნოემბერი, 2009. გრანადა (ესპანეთი).
გრანტები:
1. Title of the project: "Memory and Forgetfulness".
Organizations:  Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO); South-West University "Neofit Rilski";
Subject of research: Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the Information Society;
Duration of the project: 1 year (2008);
Project director: PhD Kristina Popova;
Information: Tel.: +359-888 134 896,  e-mail: bforum@swu.bg.

2.    Title of the project:  "Sociolinguistic Studies of Caucasian Minority Languages";
Organization:  Granada State University (Spain)
Object of learning: "Sociolinguistic Studies of Georgian Minority Languages";
Duration of the project: 3 years (/09/2006- 31/12/2009);
Project director: Professor Rafael Guzman Tirado;
Information: Tel.: 34-958246393, Fax: 34-958800190, e-mail:rguzman@ugr.es

3.    Title of the project: "The Semantics of Verbs of Rotation in Typological Perspective";
Organization:  Granada State University (Spain)
Object of learning: Semantic and Typology of verbs of Rotation;
Duration of the project: 3 years  (1/09/2009- 31/12/2012.);
Project director: Professor Rafael Guzman Tirado;
Information: Tel.: 34-958246393, Fax: 34-958800190, e-mail:rguzman@ugr.es

4.    Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 6) – Staff Mobility (for the academic year 2010/11)
Object of learning: Comparative analyze of Georgian and Flemish education system
Duration of the project: 1 month (November, 2011);
Host Institution: Vtije University Brussel (Brussels, Belgium);
Information: Maria Panidou, Tel.:+302310013816, Fax:+302310791487; E-mail: panidou.maria@teithe.gr
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა და თარგმანმცოდნეობა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიტი,  საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგია"  სასწავლო კურსი "თანამედროვე რუსული ენის ფონეტიკა, ლექსიკოლოგია, მორფემიკა და სიტყვაწარმოქმნა" (15 ლექცია, 15 ჯგ.მუშაობა);

2.განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიტი,  საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგია"  სასწავლო კურსი "თანამედროვე რუსული ენის სინტაქსი" (5 ლექცია, 15 ჯგ.მუშაობა);

3. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიტი,  საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგია"  სასწავლო კურსი "წერითი მეტყველება" (15 ლექცია, 45 ჯგ.მუშაობა);

4. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიტი,  საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგია"  სასწავლო კურსი "ტექსტის აღქმა და ინტერპრეტაცია" (15 ლექცია, 30 ჯგ.მუშაობა);

5. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიტი,  საგანმანათლებლო პროგრამა „ინგლისური ფილოლოგია"  სასწავლო კურსი "უცხო ენა (რუსული)" (120 ჯგ.მუშაობა);

6. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგი” , სასწავლო კურსი "რუსული ენა და მენტალობა" (15 ლექცია, 15 პრაქტიკული);

7. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ფილოლოგი” , სასწავლო კურსი "ტექსტის სტილისტიკა" (15 ლექცია);

8. საგანმანათლებლო პროგრამა ”თარგმანმცოდნეობა” - დოქტორანტურა, სემინარი გარგში "უცხოკულტურული მკითხველის მიერ ტექსტის აღქმის პრობლემები" (40 სთ)";

9.საგანმანათლებლო პროგრამა ”თარგმანმცოდნეობა” - დოქტორანტურა, დოქტორანტების ხელმძღვანელობა (120 საათი).
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი, ოთხშაბათი - 12.00 - 13.00.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, № 22 ოთახი.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა