მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: სოფიკო თავართქილაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: 6010 ბათუმი, გამსახურდიას გამზ, 2
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 26.10.1977
ტელეფონი: +99597 80 05 05; +99577 72 72 08
ელ-ფოსტა: sofiko-sofo@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

-ტექსტის ლინგვისტიკა და რუსული ფილოლოგია;
-თანამედროვე სლავური ენები;
-სლავური ენების შედარებითი გრამატიკა;
-მულტიკულტურიზმი და უცხო ენების სწავლისა და სწავლების მეთოდიკა;
-მედია ტექსტების პრესქრიფციული ფუნქცია.
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „მედია-ტექსტები კულტურულ-სემიოტიკურ სივრცეში და პრესკრიფციული ენობრივი ფუნქცია“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 21.03.2009; (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №7).
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ენა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: RSU № 000018
გაცემის თარიღი: 28.01.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:
2003 – 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი
2009 – დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Тексты масс-медиа в свете культуры речи. Русский язык: система и функционирование. Батуми. с.87-90. 2008.
2. Актуализация текстовой информации в творчестве Л.Н.Толстого. Лингвистика в инонациональной среде. №2. Выпуск посвящен 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого (в соавторстве с М. Арошидзе). Кутаиси. 2009
3. Аграмматизмы в современном публицистическом дискурсе. Материалы международной конференции «Гуманитарные науки в информационном обществе». Батуми. 2009.
4. Проблемы конденсации смысла в публицистических текстах. Материалы второй международной конференции «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии и лингвистики стран Черноморского бассейна». Батуми. 2010.
5. Прескриптивная функция публицистических текстов. Межкультурные коммуникации. Тбилиси. 2010.
6.Роль славянских языков в образовании филолога-европейца. XX международна кръгламасса «Балканите и техните периферии». Благоевград, 2011.
7.
Роль средств массовой информации в обществе.Межкультурные коммуникации. Тбилиси. 2011
8.Прескриптивная функция СМИ в общественно-политической жизни. Вербальные коммуникативные технологии.Тбилиси. 2012.
9.Аппелятивно-воздействующая функция рекламных текстов.
Историко-филологические изыскания.Батуми-Санкт-Петербург. 2012,    № 8.
10. Событие - медиа-событие - медиа-текст. 
Историко-филологические изыскания.Батуми-Санкт-Петербург. 2012, № 9

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Международная научная конференция МАПРЯЛ «Русский язык: система и функционирование». Батуми. 2008.
2. Международная научная конференция «Гуманитарные науки в информационном обществе». Батуми. 2009
3. Международный научный семинар «Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве». Кутаиси. 2009.
4. Международная научная конференция МАПРЯЛ «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». Батуми. 2010.
5.XXмеждународна кръгла масса «Балканите и техните периферии». Благоевград,  24-26.02.2011.
6.
საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო-ბულგარეთი: ისტორიული პარალელები“. ბათუმი. 2011 წ. 30-31 მაისი.
7.
სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია „უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორებისმხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის“.ბათუმი. 2011 წ. 27.06-22.07.
8.Прескриптивная функция СМИ вобщественно-политической жизни. Вербальные коммуникативные технологии. Тбилиси.2012.
9.Comparative Context of the Verbsof Rotation in GeorgianLanguage.  Scientificconference. Sokhumi State University (Tbilisi, Georgia). May 28, 2012.
10.
Прескриптивнаяфункция в рекламном тексте. Круглый стол «Антропоцентрическая лингвистическая парадигма всовременной   коммуникологии»,8-9.11.2012,Батуми.
ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური, პოლონური
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explore
სტაჟირება, ტრენინგები:
1. “Communication Didactics andIntercultural Communication” – MAG (Multilingual Association of feorfia andFIPLV (International Federation of Language Teacher Associations/FederationInternationale des Professeurs de Langues Vivantes).
გრანტები:

პროექტის დასახელება: ერაზმუს მუნდუსის    (Erasmus Mundus ALRAKIS 2nd cohort) – Staff Mobility (for the academic year 2012/13) – tailor-made staff program .

დამფინანსებელიორგანიზაცია: Erasmus Mundus;

კვლევის ობიექტი: საქართველოსაშესვლა ევროპის ერთიან საგანმანათლებლო

სივრცეშიდა  შვედეთისსაგანმანათლებლო პროგრამების შესწავლა შეპირისპირებით ასპაქტში;

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თვე(2012–2013 სასწ.წლის განმავლობაში);

პროექტის მიმღები ორგანიზაცია: Royal Institute ofTechnology - KTH (შვედეთი);

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.რუსული ენის პრაქტიკული კურსი A2(ჰუმ.ფ) – ბაკალავრიატი (IIსემესტრი)                         (60 პრაქტიკული)
2.რუსული ენის პრაქტიკული კურსი B1.2(ჰუმ.ფ) – ბაკალავრიატი (IVსემესტრი)                    (60 პრაქტიკული)
3.თანამედროვე სლავური ენა (პოლონური) – ბაკალავრიატი(სემესტრი)                 (30ლექცია, 30 პრაქტიკული)
4. ისტორიული გრამატიკა – ბაკალავრიატი (VIსემესტრი) ( 25 პრაქტიკული)
5.პრაქტიკული გრამატიკა – minor (IV სემესტრი) (45 პრაქტიკული)
6. აქტიური ლექ. და ფრაზეოლოგია A1-minor (III სემესტრი) (45 პრაქტიკული)
7. აქტიური ლექ. და ფრაზეოლოგია A2-mino-მინორი (IV სემესტრი) (45 პრაქტიკული)
8.პოლონური ენა. - მაგისტრატურა ( III სემესტრი) (30 პრაქტიკული)
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი–სამშაბათი – 9.00. – 15.00. 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №22 ოთახი)

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა