მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ასმათ არძენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: 26 მაისის ქ. 40, ბ.38
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 14/09/1971
ტელეფონი: (+99577) 141084
ელ-ფოსტა: asmat-ardzenadze@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- კულტურათშორისი კომუნიკაცია;
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
- კულტურათა დიალოგი;
- რუსული ფილოლოგია;
- უცხო ენის სწავლების მეთოდიკა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.01.02 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „კითხვის გამოხატვის სტრატეგია და ტაქტიკა რუსულ დისკურსში“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 05.12.2003; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P10.02..№1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №11).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია (სლავური ენები)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: - 003943;
გაცემის თარიღი: 2004 წლის მარტი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2006 – დღემდე შოთა რუსთაველის სახელწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2004 – 2006 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის (სლავისტიკის დეპარტამენტის) უფროსი მასწავლებელი;
2004- 2006 ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1998–2004 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი;
1993-1997 ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის უცხო ენების კათედრის ლაბორანტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1.Формирование межкультурных лексических компетенций  в преподавании русского языка как иностранного //ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 9. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა - გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. //სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2012.
2. Партитуры общения вопросно-ответных конструкций в межкультурной коммуникации. //Нахичевань, 2012.//.
3. Лингвокультурологические единицы в формировании коммуникативной компетенции // ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. № 8. სანკტ-პეტერბურგის გამომცემლობა - გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“. სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2012.
4. Парадоксы в межкультурной коммуникации // «Инновационные    аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, Грузия, 2011.
5. Языковая специфика семантического поля внутрисемейных отношений. – Материалы XII конгресса  Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русский язык и литература во времени и пространстве. Том 2., Шанхай, 2011. 
6. Проблема косвенных речевых актов.– Материалы II Международной   конференции “Русский язык в современном мире: традиции и    инновации в преподавании  русского языка как иностранного и в переводе” 24-29�42011 Салоники. 
7. კულტურათა სხვაობა–როგორ გავუგოთ ერთმანეთს. კულტურათშორისი კომუნიკაციები №15, Тбилиси. 2011. 
8. კულტურათშორისი კომუნიკაციები, №16, Тбилиси. 2011. უცხო კულტურის ათვისების  როლი უცხო ენის სწავლებაში.
9. გენდერის, ენისა და მეტყველების თავისებურებანი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. თბილისი, 2010. 
10. Роль изучения менталитета в преподавании иностранного языка. Историко-филологические изыскания, ტომი VII, გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2010. 
11. Функционирование вопросительных конструкции в русском и грузинском языках. «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы» к 55-летию преподавания русского языка в Испании. Гранада, Испания, 2010. 
12. Специфика перевода косвенных вопросов в  художественных  текстах. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико Тырново (Болгария),  2010. 
13. Этноментальные стереотипы в межкультурном общении «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и  лингвистики стран Черноморского бассейна». ბათუმი, 1-3.07.2010 - იბეჭდება.
14. გენდერი და ენობრივი მანიპულირება. Межкультурные коммуникации, №11, Тбилиси. 2010.  
15. Сопоставление косвенных речевых актов в разносистемных языках. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. გამომცემლობა ”შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. ბათუმი, 2009.
16. ლევ ტოლსტოის რომანის ”ანა კარენინას”  თარგმნის  ლინგვოკულტუროლოგიური  პრობლემები. «Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве», ქუთაისი, 2009. (В соавторстве с К. Сванидзе).
17. Вопросительные конструкции с двумя иллокутивныи целями. საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა ”Межкультурные коммуникации”. №9. თბილისი, 2009.
18. Гендерный стереотип в средствах массовой информации. საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა ”Межкультурные коммуникации”. №6-7, თბილისი, 2009. 
19. Косвенный вопрос в художественном тексте. Историко-филологические изыскания, ტომი VI, გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009. 
20. Вопросно-ответные диалогические единства в межкультурной коммуникации. «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». თბილისი 2008. 
21. Лингвокультурологическая детерминированность вопросительных этикетных формул. «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного в переводе». Материалы международной научно-практической конференции. მოსკოვი - სალონიკი. Weli?
22. Вопросно-ответные диалогические единства в убеждении адресата. Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова. Высшая школа перевода. Международная конференция-«»русский язык и культура в зеркале перевода.Салоники.Порто Карас.
23. Асиметрия вопроса в дискурсе. Историко-филологические изыскания, V, ISSN. Санкт-Петербург - Батуми, 2008.  
24. Роль адресата в убеждении в косвенных речевых актах. «Русский язык: система и функционирование». Батуми, 2008.  
25. Стратегия вопроса в условиях межкультурной коммуникации. Проблемы современной лингвистики (языковые контакты)». Баку, 2007. 
26. Стратегия и тактика речевого поведения в условиях межкультурной коммуникации. Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. Гранада. 2007. Tом I. 
27. Различия языковых картин мира в клишированных образах. Мир русского слова и русское слово в мире. Том 4. Язык, сознание, личность. Коммуникация на русском языке в межкультурной среде. ISBN 978-954-580-216-4. Heros Press. Sofia. 2007. (В соавторстве с Н.Арошидзе).

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Формирование межкультурных лексических компетенций. სოხუმის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 28.05.2012.
2. Партитуры общения вопросно-ответных конструкций в межкультурной коммуникации. //Нахичевань, 2012.// Scientific conference “Old Town and Duzdag”. Nakhchevan  State University (Nakhchevan, Azerbaijan). 
3. Языковая специфика семантического поля внутрисемейных отношений. – Материалы XII конгресса  Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы «Русский язык и литература во времени и пространстве. Том 2., Шанхай, 2011. 7-12   52011.
4. Проблема косвенных речевых актов.– Материалы II Международной   конференции “Русский язык в современном мире: традиции и    инновации в преподавании  русского языка как иностранного и в переводе” 24-29   04    2011 Салоники. 
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო-ბულგარეთი: ისტორიული პარალელები“. ბათუმი. 2011 წ. 30-31 მაისი. 
8. «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике. Велико Тырново (Болгария),  8-10.04.2010.
9. Международная конференция  «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное  состояние и перспективы».  Секция Перевод и межкультурная коммуникация.  Испания, Гранада. 8-10 сентября. 2010.
10. II საერთაშორისო კონფერენცია «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и  лингвистики стран Черноморского бассейна». ბათუმი, 1-3.07.2010
11. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა  საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) IV საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდური კონფერენცია  «Современная русистика в формировании единого  культурного и информационного пространства Европы: Обучение русскому языку ятудентов филологических и нефилологических факультетов вузов». 7-11.06.2009. (ვარშავა, პოლონეთი).
12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში». ბათუმი. 29-30.05.2009.
13. ლევ ტოლსტოის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო    სემინარი «ლევ ტოლსტოი პოლიკულტურულ საზოგადოებაში». ქუთაისი,  24.04.2009.
14. საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია  «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе».1-5.02.2009.
15. საერთაშორისო  კონფერენცია  «Диалог культур в многоязычной Европе».    (უნგრეთი, პეჩი), 21-20.11 2009.
17. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა  საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია  «Русский язык и культура в зеркале перевода». 14-18 მაისი, 2008. სალონიკი (საბერძნეთი). 
18. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «Проблемы современной лингвистики (языковые контакты)». ბაქო, 22-23 ნოემბერი, 2007. 
12. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) XI საერთაშორისო კონგრესი «Мир русского слова и русское слово в мире». ვარნა (ბულგარეთი), 17-23.09.2007. 
13. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) IX საერთაშორისო კონფერენცია «Русский язык: система и функционирование». თბილისი-ბათუმი, 6-9.06.2007.
14. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო კონფერენცია «Русский язык: система и функционирование». ბათუმი, 6-9.06.2007. 
15. II საერთაშორისო კონფერენცია «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна». ბათუმი, 1-3.07.2010.
16. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო კონფერენცია «Русский язык и литература: современное состояние и перспективы». გრანადა (ესპანეთი), 7-9.05.2007. ეროვნული:
1.კულტურათა სხვაობა–როგორ გავუგოთ ერთმანეთს. თბილისი 2011 6-7ივნისი
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2008. 
3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2007.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური, ფრანგული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
1.ტრენინგი ”ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები” 25-26/04 2009. ბათუმი.

გრანტები:
დაფინანსებული საგრანტო პროექტი TEMPUS HESDeSPI (2010-2012)
Research “Higher Education System Development for Social Partnership
Improvement and Humanity Sciences Competitiveness“
პოზიცია პროექტში: მოწვეული მწვრთნელი-მკვლევარი
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა და თარგმანმცოდნეობა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

ბაკალავრიატი
 1. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი. რუსული ფილოლოგია (Iსემესტრი), კურსი II  სასწავლო კურსი- კულტურათა დიალოგი 45 სთ (15ლ-30პრ.)
 2.განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი. რუსული ფილოლოგია (I სემესტრი), III კურსი,  სასწავლო კურსი-თანამედროვე რუსული ენა (ფონეტიკა, ლექსიკა, ფრაზეოლოგია)-(30-15/15 ლ-პრ.)
 3. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი. რუსული ფილოლოგია (II სემესტრი), კურსი II,  სასწავლო კურსი- საუბრის ხელოვნება 45 სთ (15ლ-30პრ.).  
3.  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი. რუსული ფილოლოგია (II სემესტრი), კურსი IV,  სასწავლო კურსი- თარგმანის  თეორიული საფუძვლები და პრაქტიკა 30 სთ (30ლ.). 
4. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ინგლისური ფილოლოგია (I-II სემესტრი), კურსი II,  სასწავლო კურსი- რუსული ენის პრაქტიკული კურსი 120  (60-60=120პრ.).  
მაგისტრატურა
1.სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანი და კულტურათშორისი კომუნიკაცია” - (I    სემესტრი), სასწავლო კურსი „თანამედროვე რუსული ენის დისკურსი“-30 სთ (15ლ-15პრ.)
5. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა” – ტუტორი (10 სთ);
 დოქტორანტურა,
1. საგანმანათლებლო პროგრამა ”თარგმანმცოდნეობა” - დოქტორანტურა, დოქტორანტის ხელმძღვანელობა (20 საათი);

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სლავისტიკის დეპარტამენტი №22
სამშაბათი- 14.00-15.00
ხუთშაბათი-14.00-15.00

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა