მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: დალი დობორჯგინიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: რუსთაველის 59/5, ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 04.10.69
ტელეფონი: 877 58 65 58
ელ-ფოსტა: dalidanieli@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- თარგმანმცოდნეობის თეორია და ისტორია,ლიტერატურული ურთიერთობები;
- უცხო ენის სწავლების თანამედროვე ინტერაქტიული მეთოდები;
- ლიტერატურის თეორია და ისტორია;
- ტექსტის ლინგვისტიკა; 

- კულტურათშორისი კომუნიკაცია;   
 
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

2009 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „ოფიციალური და საქმიანი ტექსტები თარგმანის თეორიის შუქზე“.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28.11.2003; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის P 10.02. №1 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №10).
განათლების მიმართულება, დარგი: თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა თეორია და ისტორია 10.01.12.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: -003942
გაცემის თარიღი: 2004 წლის თებერვალი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
1993 – 1996 - მრავალდარგობრივი კოლეჯი – რუსული ენის მასწავლებელი
1996 – 1997 - სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი ჰუმანიტარული დისციპლინების კათედრის ეთიკისა და ესთეტიკის ასისტენტი 
1997- 2000 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – რექტორის მდივანი
2000 – 2003 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
2003 – 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
2009 – დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. Набоков - одинокий король. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербург - Батуми. с. 84-87. Т. III. 2007.
2. Этностереотип закавказца в современном фольклоре. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси. с.252-254. 2007.
3. Функционирование художественного текста в межкультурной среде. Русский язык: система и функционирование. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Батуми. с.154-157. 2008.
4. Современные модели грузинских деловых документов. Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია с.53-57. 2008.
5. Лирико-сатирическое освещение действительности в романе Платонова «Чевенгур». Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербург - Батуми. с. 98-102. Т. IV. 2008.
6. Неореалистический роман-миф «Мы» - роман-антиутопия. Историко-филологические изыскания. № V, Санкт-Петербург-Батуми. с.142-147. 2008.
7. Смех – орудие сатиры. Историко-филологические изыскания. № VI, Санкт-Петербург-Батуми. с.99-102. 2008.
8. Становление русскоязычной рок-поэзии. Межкультурные коммуникации. №6-7. Тбилиси. с. 91-93. 2009.
9. Русский национальный характер в романе Толстого «Война и мир». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве. Кутаиси. 2009.
10. Культурное переключение кодов в речи билингвов. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Гуманитарные науки в информативном обществе. Батуми. 2009.
11. В пространстве восточно-западных мотивов. Материалы II Международной научной конференции: Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). Азербайджан, Баку. 2009.
12. Культурные и языковые параметры этностереотипа. Сборник докладов Международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
13. «Бумажное царство» в произведениях Булгакова. Межкультурные коммуникации. Тбилиси.2010.
14. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. № VII, Санкт-Петербург-Батуми. 2010.
15. Диалогическое единство как единица перевода. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2010.
16. Интерактивные методы преподавания. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”. 2010
17. Semantic and pragmatic piculiarities of the theory presupposition. (co-authors Natia Katamadze). FIPLV. HOMO LOGUENS. Georgian multilingual association. Volume II. Tbilisi. 2010.
18. Трудности речи билингвов при переключении языковых кодов. II Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода». Высшая школа перевода МГУ. Россия, Москва. Греция, Cалоники. 2010.
19. Инновации в преподавании русского языка в грузиноязычной аудитории. Балканистический форум (памяти проф. Р.Комахидзе). Болгария, Благоевград. 2010.
20. Фольклорные мотивы в творчестве Достоевского. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Тбилиси. 2010. 

21. Картина мира в  поэзии русских и болгарских символистов. Балканистический форум. Болгария, Благоевград. 2011.

22. Языковые культурные особенности  общения. Жизнь языка  в культуре  и социуме -  Москва. 2012.

23. Особенности русско-грузинских сказок. V Международная конференция. Русский  язык в  языковом и культурном пространстве  Европы  и мира. Человек. Сознание. Коммуникация.Интернет.  Варшава. 2012.

24. Использование Интернет ресурсов в учебных целях. Международная конференция Тбилиси. 2012.

25. Роль фольклорных текстов в межкультурной коммуникации Археология, этнология,фольклористика  Кавказа. Тбилиси. 2012.                       

26. Методика преподавания литературы. Вербальные коммуникативные технологии. Тбилиси. 2012.

27. Профессиональная образовательная программа программа «Переводчик-гид»      Историко-филологические изыскания.. № VIII.Санкт-Петербург-Батуми. 2012.

28. Фольклор  как вторичная знаковая система. Историко-филологические изыскания.. № IХ.Санкт-Петербург-Батуми. 2012

29.«Кашатоба»(помотивам легенды большого потопа). Конференция «Культура народов Кавказа иЦентральной Азии». Санкт-Петербург. 2013.

30.Tрансформация  вкуса  читателя. საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია. Тбилиси 2013.

31. Communicativemisfortunes as a problem of interaction of different culture communities(Коммуникативные  неудачи  как  проблемавзаимодействия  культурразличных  общностей).(в  соавторстве).FIPLV.2013.


 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო კონფერენცია «Сопоставление как метод исследования и обучения». თბილისი, 2005.
2. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის (МАПРЯЛ) საერთაშორისო კონფერენცია «Русский язык: система и функционирование». ბათუმი, 6-9.06.2007. 
3. საერთაშორისო კონფერენცია «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». ბათუმი, 16-18.06.2007. 
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში». ბათუმი, 29-30. 05.2009.
5. საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი «Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве». ქუთაისი. 2009.
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
7. II Международная научная конференция: Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). აზერბაიჯანი, ბაქო. 2009.
8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” თბილისი. 2010.
9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენა, როგორც კულტურათშორისი მედიატორი”. მასალები. ქუთაისი. 2010.
10. Международная научно-практическая конференция «РЯ и культура в зеркале перевода». საბერძნეთი,სალონიკი. 2010.
11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2010.

12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Балканистический форум. ბულგარეთი, ბლაგოევგრადი.2012.

13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Жизнь языка  в культуре  и социуме. რუსეთი, მოსკოვი.  2012.

14. V  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Русский  язык в  языковом и культурном пространстве  Европы  и мира. Человек. Сознание. Коммуникация.Интернет.  პოლონეთი,ვარშვა. 2012.

15. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"Межкультурные коммуникации".თბილისი. 2012.

16. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  Археология, этнология,фольклористика  Кавказа. თბილისი. 2012.                       

17. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Вербальные коммуникативные технологии. თბილისი. 2012.

18. Профессиональная образовательная программа программа «Переводчик-гид».ბათუმი. 2012      

 19.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "Межкультурные коммуникации". თბილისი2013.

20..საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "«Культура народов Кавказа и Центральной Азии». Санкт-Петербург. 2013.

 21. საერთაშორისო კონფერენცია«Поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ» აზერბაიჯანიბაქო; 2013

 22.საერთაშორისო კონფერენცია«Актуальные проблемы русской филологии в поликультурном пространстве». თურქეთი, ერზრუმი.2013ეროვნული:
1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2008.
2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი. ბათუმი, 12-15.05.2007.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური,თურქული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:
  1. ტრენინგი განმანათლებლებისთვის თემაზე: „დავძლიოთ გენდერული ძალადობა საქართველოში“.(სერტიფიკატი). 2009.
  2. 7 კრედიტიანი ტრენინგი ტრენერებისთვის, ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. (სერტიფიკატი). 2010.
  3. Communication  Didactics  and  Intercultural  Communication. ჩატარდა  FIPLV- ის ეგიდით (სერტიფიკატი). 2011.
  4. 5 კრედიტიანი ტრენინგი „განათლების ადმინისტირების ბათუმის საზაფხულო  სკოლა“. 2011.
  5. languages   in globalization era and foreign  language   online  teaching moduls. ჩატარდა  FIPLV- ის ეგიდით (სერტიფიკატი). 2012.
  6. პარალელური ელექტრონული  კორპუსი,  როგორც  სასწავლო  მეთოდური და კვლევის  ტექნოლოგია.2012.
გრანტები:

დაფინანსებულისაგრანტო პროექტი  TEMPUS  HESDESPI  (2010-2013)

ResearchHigher Education SystemDevelopment for Social Partnership

Improvement and Humanity SciencesCompetitiveness“

პოზიციაპროექტში: მოწვეული სპეციალისტი-მკვლევარი

წარდგენილი გრანტები

 ქართული დიასპორა ევროპასა და პოსტაბჭოთა სივრცეში სამშობლოსთან  პოლიტიკური კონტაქტების კონტექსტში ( XX-XXIსაუკუნეები)

პროექტის  FR 289/2-153/12. 2013.

პოზიცია პროექტში - დამხმარე პერსონალი - თარჯიმანი

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა და თარგმანმცოდნეობა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია,  ბაკალავრიატი  (VIIIსემესტრი); სასწავლო კურსი „რუსული ლიტერატურა 3“ (15ლექცია, 15 პრაქტიკული );
2. საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია,  ბაკალავრიატი ( IIIსემესტრი); სასწავლო კურსი „ტექსტის აღქმა და ინტერპრეტაცია“ (15ლექცია, 30 პრაქტიკული );
3. საგანმანათლებლო პროგრამა,  რუსული ფილოლოგია, ბაკალავრიატი (VII -VIIIსემესტრი); სასწავლო კურსი „ტექსტის კითხვა და ინტერპრეტაცია“ (45 პრაქტიკული);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია, ბაკალავრიატი (VII -VIII ს.);  სასწავლო კურსი „ აქტიური ლექსიკა და ფრაზეოლოგია ტიპიურ სიტუაციებში“ (45 პრაქტიკული);
5. საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია, ბაკალავრიატი (IVსემესტრი); სასწავლო კურსი „რუსული ენის პრაქტიკლი  კურსი” (60 პრაქტიკული);
6.საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია,  ბაკალავრიატი (V -VIსემესტრი); რუსულილიტერატურა და მსოფლიო ლიტერატურული პროცესი. ( 15ლექცია/30 პრაქტიკული).
7.  საგანმანათლებლო პროგრამა, რუსული ფილოლოგია,  ბაკალავრიატი 1 კურსის კურატორი
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 13.00.- 15.00
ოთშაბათი 13.00.- 15.00
პარასკევი 13.00. -15.00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №22 ოთახი)


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა