მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> სლავისტიკის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

სლავისტიკის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მარინე აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: მაზნიაშვილის ქ.9, ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 07.08.1958
ტელეფონი: 877 14 10 30
ელ-ფოსტა: marina.aroshidze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ტექსტის ლინგვისტიკა და რუსული ფილოლოგია;
- შეპირისპირებითი კვლევა სლავურ და ქართულ ფილოლოგიაში;
- ლინგვოკულტუროლოგია და სემიოტიკა;
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
- მულტიკულტურიზმი და უცხო ენების სწავლისა და სწავლების მეთოდიკა.
 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

2009 - დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის
სრული პროფესორი
2010 - დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის
დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.02.08 მეცნიერებათა კანდიდატი (სლავური ენები)
სადისერტაციო თემა: საზღვაო კომუნიკაციის ფრაზარიუმის სტრუქტურა და მისი ტექსტლინგვისტური სტატუსი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 5.05.95. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია, რუსისტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ~ 000 785
გაცემის თარიღი: 25.07.95.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.02.08 მეცნიერებათა დოქტორი (სლავური ენები)
სადისერტაციო თემა: ტექსტური ინფორმაციის კოდირების ლინგვოსემიოტიკური მექანიზმი და მისი დეკოდირების პრობლემები
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 05.04
განათლების მიმართულება, დარგი: არული მეცნიერებები, ფილოლოგია, რუსისტიკა
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი: 20.02.04.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2008 - 2010 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
2006 - 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სლავისტიკის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
2004 -2006 ლიცეუმის „ევრო–2000“ დირექტორი;
2004 -2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის პროფესორი;
1997-2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რუსული ენის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგის მოადგილე;
1993-1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი;
1980-1993 ბათუმის № 4 საშუალო სკოლა
რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
1979-1980 ბათუმის № 17 საშუალო სკოლა
რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
2013
1. Болгария глазами грузин (этнолингвистический экскурс) (в соавторстве с Т.Путкарадзе). 115 стр. Тбилиси, 2013.
2. Cемантическое поле «дом-хозяйство» в болгарской, русской и грузинской языковых картинах мира. Третий Международный конгресс по болгаристике. Болгария, София. 2013 (в печати).
3. Языковые маркеры культурной памяти. Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации». Тбилиси, 2013 (в печати).
4. Роль языковых средств в мемориализации событий.  HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume V.  Tbilisi. 2013 (в печати).

2012
1.Важнейшие стратегии последовательного (консекутивного) и синхронного переводов. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербургский государственный университет. Батумский государственный университет. Издательство «Универсал», Тбилиси, 2012.
2. Сопоставительный анализ ментальных полей русского и греческого языков (в соавторстве с Д.Гоциридзе). V Международная научная конференция «РЯ в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. Варшава, 2012.
3. Проблемы перевода художественных тропов в поэтическом тексте. Тбилиси, журнал «Межкультурные коммуникации», №17, 2012.
4. Культурное пространство Владимира Высоцкого в коллективной культурной памяти HOMO  SOVIETICUS. HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume IV.  Tbilisi. 2012.
5. Georgian ethnical mentality and language carriers (თანაავტორობით: დ.გოცირიძე, ნ.გაფრინდაშვილი). HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume III.  Tbilisi. 2012.
6. Лексико-семантические поля как отражение специфики языковой картины мира (в соавторстве С.Шамоглы). Материалы Международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии». Тбилиси, 2012.
7. К проблеме создания грузинских монолингвальных словарей. Filologia secolului al XXI-lea Editia a V-a Creativitatea lingvala: de la semn la text. ბელცი. 2012.
8.  Формирование языковой личности в Грузии и феномен межкультурного общения. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербургский государственный университет. Батумский государственный университет. VIII. Издательство «Универсал», Тбилиси, 2012.

2011
1. Динамика ассоциативных коннотаций в языковом сознании  грузин на рубеже XX-XXI веков.  “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2011.
2. Языковая ситуация и языковая политика в условиях глобализации. Тбилиси, журнал «Межкультурные коммуникации», №15, 2011.
3. Associative thesaurus in Georgian ethnical mentality (D.Gotsiridze). HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume II.  Tbilisi. 2011.
4. Проблемы перевода юмористического дискурса. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის II კონგრესი «Русский язык и литература во времени и пространстве». ტომი 4, 2011.

2010
1. Функционирование прецедентных феноменов в межкультурной коммуникации (в соавторстве с Н.Чхаидзе). Секция - Перевод и межкультурная коммуникация.  Международная конференция  «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное  состояние и перспективы».  Том II. Испания, Гранада. 2010.
2. Перевод и археология языкового сознания (в соавторстве с Д.Гоциридзе). Международная конференция МАПРЯЛ «Русский язык в культурной столице Европы - 2010». Венгрия, Печ.  2010.
3.Русские прецедентные феномены в грузинском культурном пространстве. X международный симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике».  Болгария, Велико-Тырново. 2010.
4. Проблемы перевода сатирических рассказов Чехова. II Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода».  Высшая школа перевода МГУ.  Россия, Москва. Греция, Cалоники. 2010.
5. Новая жизнь гоголевских метафор в современном  публицистическом  дискурсе. Балканистический форум (памяти проф. Р.Комахидзе). Болгария, Благоевград. 2010.
11. Precedent names as Lingual and Cultural Signs (co-authors N.Chkhaidze). FIPLV.  HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume I.  Tbilisi. 2010.
6. Dynamics of the Language Environment in Adjara and Formation of the Multi-Cultural Persona. International Conference “Batumi-Spring-2010” (co-authors D.Gotsiridze, N.Aroshidze). Georgia. Batumi. 2010. 
7. Structure Lingua-Cultural Dictionary “The Georgian Cultural Space”. International Conference “Batumi-Spring-2010” (co-authors M.Giorgadze, D.Gotsiridze, N.Aroshidze, M.Pagava, T.Shioshvili). Georgia. Batumi. 2010.
8. Особенности мультикультуризма в Грузии (в соавторстве с И.Дзагания). saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi “verbaluri komunikaciuri teqnologiebi”. Tbilisi. 2010.
9. Этноментальная характеристика семантического поля «свой/чужой» в русской и грузинской языковых картинах мира (в соавторстве с Д.Гоциридзе). saerTaSoriso samecniero konferencia “ena, rogorc kulturaTSorisi mediatori” masalebi. quTaisi. 2010.
10. Интертекстуальность как критерий эстетической ценности текста. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербург. Батуми. № 7. 2010.
11. Монолингвальные словари и корпусная лингвистика. Международная научная конференция «Межкультурный диалог и языковые контакты». Кутаиси. 2010.
12. Towards the Question of Making Lingua-Cultural Dictionary (Georgian Cultural Space) (co-authors N.Aroshidze). International Symposium in Lexicography. lingvokulturologiuri leqsikonis Seqmnis საკითხვისათის (ნინო აროშიძე). I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. baTumi. 2010.
14. Языковые картины мира в условиях всеобщей глобализации. Научные  известия на ПИФ.  Болгария, Благоевград.2010.

2009
1. Макроуниверсальные и национальные прецеденты. საერთაშორისო კონფერენციის “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. რსუ–ს გამომცემლობა. ბათუმი. 2009.
2. Мультикультурная личность в современной Грузии. I Международная научно-практическая конференция «Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы». Варшава-Люблин. 7-10 июня 2009.
3. Актуализация текстовой информации в творчестве Л.Н.Толстого (Таварткиладзе С.). Славистика в инонациональной среде. №2. Выпуск посвящен 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого 
(в соавторстве с С.Таварткиладзе). Кутаиси. 2009.
4. Лингвосемиотический механизм свертывания текстовой информации и проблемы ее декодирования. Тбилиси. 2009 (монография).
5. Информативность ключевых слов в контексте художественного произведения. Материалы Международной научно-практической конференции «Русский язык в современном мире». Греция, Салоники. Россия, Москва.  2009.
6. Оппозиция «свой-чужой» в русской и грузинской этноментальностях//MHEMOЗИНО (Язык и культура в мире русофонии). Юбилейный сборник, посвященный 70-летию президента Американской ассоциации МАПРЯЛ проф. Д.Дэвидсона. Москва. 2009. 
7. 27. Проблемы  перевода метафорических заголовков. Журнал «Межкультурные коммуникации». Тбилиси. №6-7. 2009.
8. Языковая картина мира детей би-/мультилингвов. Журнал «Историко-филологические изыскания».  Санкт-Петербург. Батуми. № 6. 2009.
9. Культурные и языковые параметры этностереотипа (в соавторстве с Д.Доборджгинидзе). Сборник докладов Международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
10. Формирование мультикультурной личности в условиях современной глобализации. XVI Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Институт языкознания РАН. Москва. 2009.
11. Лингвокультурологический комментарий текста в процессе преподавания РКИ. Сборник статей I Международной научно-методической конференции. Российский университет Дружбы народов. Россия. Москва. 2009.

2008
1. Речевой этикет как отражение специфического видения мира (Диасамидзе Т.). Журнал «Историко-филологические изыскания» Санкт-Петербург. Батуми. № 5. 2008.
2. Национальные стереотипы в текстах анекдотов. Тезисы докладов Международной научной Конференции: «Русский язык в языковом пространстве Европы и мира». Польша, Варшава. 2008.
3. Культурная адаптация переводного текста. Материалы Международной научно-практической конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2008.
4. Metaphoric Images in Modeling Linguistic Image of the World. Book of Abstracts 
The Annual International conference “Translation Studies: Retrospective et perspectives”. Galati, Romania. 2008.
5. Прескриптивная  функция  медиа-текстов. Сборник трудов Международной научной     конференции      МАПРЯЛ  «Русский  язык:  система  и  функционирование».  Батуми. 2008.
6. Агнонимичность культурно-исторических реалий. Материалы Международной научной     конференции    «Инновационные  аспекты исследования  культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна» (П.Воденичаров). Батуми. 2008. 
7. Лингвокультурологический феномен пословиц и прагматические аспекты перевода пословичных текстов (С.Шамоглы). Журнал «Историко-филологические  изыскания». Санкт-Петербург. Батуми. № 4. 2008.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Международная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». Секция Перевод и межкультурная коммуникация. Испания, Гранада. 8-10.09.2010.
2. Международная конференция МАПРЯЛ. Украина, Ялта, 2010.
3. Международная конференция МАПРЯЛ «Русский язык в культурной столице Европы-2010». Венгрия, Печ. 2010.
4. X международный симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике». Болгария, Велико-Тырново, 8-11 апреля. 2010.
5. «Balkanistik Forum’ - 10. Bulgaria and Georgia: Policies to Muslims. «Неофит Рилски», Благоевград. 2010.
6. International Conference “Batumi-Spring-2010”. Batumi. 2010.
7.saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi “verbaluri komunikaciuri teqnologiebi” Tbilisi. 2010.
8. saerTaSoriso samecniero konferencia “ena, rogorc kulturaTSorisi mediatori”. masalebi. quTaisi. 2010.
9. International Symposium in Lexicography. Batumi. 2010.
10. Международная научная конференция «Межкультурный диалог и языковые контакты». Кутаиси. 2010.
11. International Conference . “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2010.
12. Международная научно-практическая конференция «РЯ и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2010.
13. I Международная научно-практическая конференция «Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы». Польша, Варшава-Люблин. 7-10.06.2009.
14.საერთაშორისო კონფერენციის “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. ბათუმი. 2009.
15. Международный научный семинар «Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве». Кутаиси. 2009.
16. III Ассамблея Русского мира: «Мир Русского мира». Москва. 2009.
17. Международная научно-практическая конференция «РЯ в современном мире». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2009.
18. Международная научная конференция «Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти». Благоевград. Болгария. 2009.
19. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
20. XVI Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Институт языкознания РАН. Москва. 2009.
21. I Международная научно-методическая конференция. Российский университет Дружбы народов. Россия. Москва. 2008.
22. IV Международная научная конференция: «РЯ в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет». Польша, Варшава. 8-11.05.2008.
23. Международная научно-практическая конференции «РЯ и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2008.
24. The Annual International conference “Translation Studies: Retrospective et perspectives”. Romania,Galati. 2008.
25. Международная научная конференция «Памет и забрава». Болгария, Благоевград. 15-17. 02.2008.
26. Международная научная конференция «Диалог культур в многоязычной Европе». Венгрия, Печ. 21-22.2008.
27. Международная научная конференция МАПРЯЛ «Русский язык: система и функционирование». Батуми. 2008.
28. Международная научная конференция МАПРЯЛ «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». Батуми. 2008.
29. XI конгресс МАПРЯЛ: Мир русского слова и русское слово в мире. Болгария, София. 2007.
30. II Международная научная конференция: Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). Азербайджан, Баку. 2007.
31. Международная научная конференция МАПРЯЛ: Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. Испания, Гранада. 2007.
32. Балканистический форум «Автобиографични траектории на балканите». Болгария, Благоевград. 2007.
33. Международная научная конференция «Археология, этнология,фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2007.
34. I Международная конференция «Проблемы создания новых учебников по русскому языку для стран СНГ». Россия, Санкт-Петербург. 2007.
35. IX Международный симпозиум: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Болгария. Велико-Тырново. 2006.
36. IV Международная научно-практическая конференция: «Русский язык и лит-ра: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе». Украина, Киев. 2006.
37. IX Международная научная конференция: «Русистика и современность». Украина, Одесса. 2006.
38. Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми.
7-8.09.2006.


ეროვნული:
1.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნევერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. რსუ. 2008.
2.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნევერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. რსუ. 2007.
3.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნევერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. რსუ. 2006.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული, ინგლისური, ბულგარული, თურქული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Word, Excel, Power Point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
1. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი ”ბულგარული ენა და კულტურა”, საწყისი კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ.
2. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი ”ბულგარული ენა და კულტურა”, გაფართოებული კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ.
გრანტები:
1. საგრანტო პროექტი TEMPUS HESDeSPI
Research “Higher Education System Development for Social Partnership
Improvement and Humanity Sciences Competitiveness“
pozicia proeqtSi: მენეჯერის მოადგილე, mwvrTneli-mkvlevari;
პროექტის ხანგრძლივობა: 3 წელი (2010-2012);
პროექტის მიმღები ორგანიზაცია: სოხუუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საკონტაქტო პირი: პროფ. ინდირა ძაგანია
საკონტაქტო ინფორმაცია: Tel.: +359-888 134 896, e-mail: bforum@swu.bg.

2. საგრანტო პროექტი: «Memory and Forgetfulness».
დამფინანსებელი ორგანიზაცია: Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO)
კვლევის ობიექტი: Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the Information Society;
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 წელი (2008);
პროექტის მიმღები ორგანიზაცია: South-West University “Neofit Rilski”;
საკონტაქტო პირი: დოც. Kristina Popova;
საკონტაქტო ინფორმაცია: Tel.: +359-888 134 896, e-mail: bforum@swu.bg.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
სლავისტიკა და თარგმანმცოდნეობა
დარგი:
ფილოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა“, - ბაკალავრიატი (IV სემესტრი), სასწავლო კურსი „ძველი სლავური ენა“ (15 ლექცია, 15 პრაქტიკული);
2. საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა“, - ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „თანამ.რუს. ენა (ლექსიკა, ფრაზეოლოგია)“ (20 ლექცია, 20 პრაქტიკული);
3. საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა“, - ბაკალავრიატი (III სემესტრი), სასწავლო კურსი „თანამ.რუს. ენა (ფონეტიკა, ორთოლოგია)“ (15 ლექცია, 15 პრაქტიკული);
4. საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა“, - ბაკალავრიატი (V-VI სემესტრი), სასწავლო კურსი “ისტორიული გრამატიკა“ (30 ლექცია);
5. საგანმანათლებლო პროგრამა „რუსული ენა და ლიტერატურა“ (მინორი), - ბაკალავრიატი (V- VI სემესტრი), სასწავლო კურსი „რუს. ლექსიკური მარაგი და პრაქტიკული გრამატიკა“ (50 პრაქტიკული);
6. საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანი და კულტურათშორისი კომუნიკაცია“ – მაგისტრატურა (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „პრეცედენტულობის ფენომენი კულტურათშორის კომუნიკაციაში“ (20 ლექცია);
7. საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანი და კულტურათშორისი კომუნიკაცია“, - მაგისტრატურა (I სემესტრი), სასწავლო კურსი „თანამედროვე კვლევის მეთოდოლოგია (მთარგმნელობითი ასპექტი)“ (10 ლექცია, 5 პრაქტიკული).
8. საგანმანათლებლო პროგრამა „თარგმანი და კულტურათშორისი კომუნიკაცია“, - მაგისტრატურა (II სემესტრი), სასწავლო კურსი „თარგმანის თეორია“ (15 ლექცია).
9. სადოქტორო დიპლომი – 2 ნაშრომი
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი 14 0 – 15 00; ; ხუთშაბათი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ოთახი № 23)

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა