მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: შოთა მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 43. ბათუმი 6010
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 09/05/1952
ტელეფონი: (+99599) 35 21 20 ; 7 79 09
ელ-ფოსტა: nenia 1952@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
არქეოლოგია, საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან შუა საუკუნეების ჩათვლით).
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
20.07.2010 წლიდან20.07.2014 წლამდე.
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 03.07.1975
განათლების მიმართულება, დარგი: დარგი:ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: Я № 165155
გაცემის თარიღი: 15.07.1975
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (07.00.06)
სადისერტაციო თემა: თემა:აჭარისწყლის ხეობა განვითარებულ შუასაუკუნეებში (არქეოლოგიური მასალებისა და წერილობითი წყაროების მიხედვით)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 10.12.1991
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: КД № 051878
გაცემის თარიღი: 29.01.1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (07.00.06)
სადისერტაციო თემა: თემა:აჭარისწყლის ხეობა უძველესი დროიდან გვიან შუასაუკუნეებამდე (არქეოლოგიური მასალებისა და წერილობითი წყაროების მიხედვით)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 09.05.2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (07.00.06)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: № 001131
გაცემის თარიღი: 2002 წლის სექტემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
20.07.2010 წლიდან 2014 წლამდე რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი

16.09.2009 წლიდან რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტისა ასოცირებული პროფესორი

01.09.2006-დან 16.09.2009-მდე რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა დაეთნილოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი

16.01.2006-დან 01.09.2006-მდე რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი

12.06.2004-დან 16.01.2006-მდე არქეოლოგია-ეთნოლოგიის კათედრის გამგე

03.06.2004-დან16.01.2006-მდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არქეოლოგია, ეთნოლოგიის კათედრის პროფესორი

29.10.1992-დან 08.06.2004-მდე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი

18.02.1988-დან 29.10.1992-მდე ბათუმის სახელმწიფი პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

31.01.1980-დან 18.02.1988-მდე ბათუმის სახელმწიფი პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრის ასისტენტი

15.09.1975-დან 31.01.1980-მდე ბათუმის სახელმწიფი პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრის ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
(ბოლო 8 წლის განმავლობაში):
1. Mamuladze SH. Recent archaelogical finds in Gonio-Apsarus. Actes du ix Sumposium de Vani. Pont-Euxsin et commerce, Presses Universitaires Franc-Contoises, 2004,p.251-262 (თანაავტორი)
2 მამულაძე შ. სამხრეთ კარიბჭისა და აბანოთუბნის ტერიტორიაზე 1995-1999 წლებში წარმოებული კვლევა-ძიების უმთავრესი შედეგები, გონიო-აფსაროსი IV, გამ-ბა ,,აჭარა”, ბათუმი,2004, გვ. 4-73, სურ.1-55, ტაბ. I-XLIII(თანაავტორი)
3 მამულაძე შ. ზვარეს ციხე-კოშკი, საისტორიო მაცნე, XIII, გამ-ბა ,,ბათუმის უნი-ვერსიტეტი’’, ბათუმი, 2004, გვ. 125-133, სურ.1-4(თანაავტორი)
4 Mamuladze SH. Apsarus in the First Half of the 1st Millenium B.C. Pont-Euxin et Polis. Actes du Xe Symposium de Vani, Paris, Presses Universitaires Franche-Comte. 2005, p.271-276 (თანაავტორი)
5 მამულაძე შ. მევენახეობ–მეღვინეობა განვითარებული შუა საუკუნეების აჭარისწყლის ხეობაში, საისტორიო მაცნე XV, გამ-ბა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2005, გვ.279-285
6 მამულაძე შ. რომაული ხანის ჭრაქები გონიო-აფსაროსიდან, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა შრომები VIII, გამ-ბა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2005, გვ. 45-56(თანაავტორი)
7 მამულაძე შ. აფსაროსი ძვ.წ. I ათასწლეულის მეორე ნახევარში, ვანის XI საერ. სიმპოზიუმი თემაზე:შავიზღვისპირეთი ელინისტური სამყაროს სისტემაში ,,ძიებანი”. დამატებანი XIII. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, თბილისი, 2005, გვ. 39,94(თა-ნაავტორი)
8 მამულაძე შ. აჭარის მთისა და ბარის მოსახლეობის ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი ნეოლითის ხანაში, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა შრომები VIII გამ-ბა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’, ბათუმი , 2005, გვ.89-105 (თანაავტორი)
9 მამულაძე შ. გონიო-აფსაროსი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).– მუდმივი კავშირის სამყარო, №4(32), 2006, გვ. 34-39, 5 ფერადი ილუსტრაცია.
10 მამულაძე შ. კალოთის ეკლესია და მისი სამაროვანი.–ბამ-ის შრომები, ტ. 4, ბათუმი, 2007, გვ. 78-85, 89, ტაბ. XXXI-XXXIX, (რეზ. ინგლ. ენაზე).
11 მამულაძე შ. ხელოსნობა განვითარებული შუა საუკუნეების აჭარაში. –ბსუ სამეცნიერო ცენტრის კრებული, V, ბათუმი, 2007, გვ. 198-206, (რეზ. ინგლ. ენაზე).
12 მამულაძე შ. მემინდვრეობა, მევენახეობა განვითარებული შუა საუკუნეების აჭარაში. _ სდსის, №2, ბათუმი, 2007, გვ. 63-73, (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე)
13 Мамуладзе Ш.Типы кладбищ в Юго-Западной Грузии эпохи развитого средневековья. - Историко-филологические изыскания, III, ჩанкт-Петербург- Батуми, 2007, с.159-163, (Резюме на английском и грузинском языках).
14 მამულაძე შ. აჭარის მთისწინეთის წინაქრისტიანული ძეგლები.– სდსინ, I, თბი-ლისი,2007, გვ. 227-240, (თანაავტორი).
15 მამულაძე შ. აჭარიწყლის ხეობის საეკლესიო ნაგებობანი.-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით (მოხსენებათა შინაარსები), მიძღვ-ნილი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესი ილია II აღსაყდრების 30 წლისთავისადმი, გამ-ბა საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია, ბათუმი, 2007, გვ. 26-27
16 მამულაძე შ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ძველი ისტორიის საკითხები და აჭარის ენციკლოპედია, ,,აჭარის” მთავარი სამეცნიერო რედაქციის ბიულეტენი, №3, ბათუმი, 2007 გვ. 20-27.
17 მამულაძე შ. გონიო-აფსაროსი, თბილისი, 2007, 70 გვერდი, (ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე, ილუსტრაციებით). (თანაავტორი)
18 მამულაძე შ. აჭარისწყლის ხეობის საეკლესიო ნაგებობანი. _ სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით (მოხსენებათა შინაარსები). ბათუმი, 2007, გვ. 26-27.
19 Мамуладзе Ш. Международная научная конференция «Археология, Этнология , Фольклористика Кавказа», Батуми, 7-8 сентября 2006 г., Сборник кратких содержаний докладов. Тбилиси, 2007, с. 123-124. (თანაავტორი)
20 Мамуладзе Ш. Апсарская крепость в I-III вв н.э.(по данным письменных и археологических источников).- Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа, издательство универсал, Тб,.2007 с. 123-124 (თანაავტორი)
21 Мамуладзе Ш. Гонио-апсар (Краткая история). - Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, (Государственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики). 2008, с.138-164, (Резюме на английском языке). (თანაავტორი)
22 Мамуладзе Ш . Гонийская крепость во времена развитого и позднего Средневековья. - Историко-филологические изыскания, Т. 4, Санкт-Петербург- Батуми, 2008, с. 146-156, (Резюме на английском и грузинском языке). (თანაავტორი)
23 Мамуладзе Ш. Животноводство Юго-Западной Грузии во времена развитого средневековья (по археологическим материалам). - Историко-филологические изыскания, Т. 5, Санкт-Петербург- Батуми, 2008, с. 235-240, (Резюме на английском и грузинском языке).
24 მამულაძე შ. შუა საუკუნეების აჭარის საეკლესიო ნაგებობათა ძირითადი ტიპები.-კრ.სამეცნიერო კონფერენცია ,,წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით” (მასალები), სხალთის ეპარქია, გამ-ბა ,, სეზანი”, თბილისი, 2008, გვ. 35-37
25 მამულაძე შ. თხილვანის აბუსერისძეთა საგვარეულო ეკლესია.-საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის- ,,ტბელობა” მასალები, თბ., 2008,გვ.239-243.
26 მამულაძე შ. ხიხანი-აბუსერისძეთა სარეზიდენციო ციხე-ქალაქი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის- ,,ტბელობა” მასალები, თბ., 2008,გვ.235-238. (თანაავტორი)
27 მამულაძე შ. გონიო-აფსაროსის №20 კოშკის არქეოლოგიური გათხრები.-საქართველოს შუა საუკუნეების არქეოლოგიური ძეგლები, თბილისი 2008, გვ.116-128(რეზ. რუსულ და ინგლ. ენაზე) (თანაავტორი)
28 მამულაძე შ. ჭრაქები გონიო-აფსაროსიდან.-იბერია-კოლხეთი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრის გამოცემის-,,ძიებანი არქეოლოგიაში” დამატება, 4, თბილისი 2008, გვ.32-39 (რეზ. ინგლისურ ენაზე) (თანაავტორი)
29 მამულაძე შ. შუახევი–ისტორიულ-არქეოლოგიური მიმოხილვა, კრებული შუახევი, ბათუმი, 2008,გვ. 128-157
30 მამულაძე შ. აფსაროსი – რომაული კულტურის ცენტრი აღმოსავლეთ შავიზ-ღვისპირეთში. - ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში. თბილისი, 2008, მასალები, ქართულ და ინგლისურ ენებზე, გვ. 36, 50 (თანაავტორი)
31 მამულაძე შ. აბუსერისძეთა საეკლესიო ნაგებობანი სხალთისწყლის ხეობიდან (ვერნები), საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”. მასალები, თბილისი, 2009,გვ.366-369
32 მამულაძე შ. ზენდიდის ციხე, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, საერთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”. მასალები. ხულო-დიდაჭარა, 2009,გვ.370-371
33 Мамуладзе Ш. Остатки языческой религии в ущелье Аджарисцкали- Историко-филологические изыскания, Т. 6, Санкт-Петербург- Батуми, 2009, с. 314-321, (Резюме грузинском языке).
34 მამულაძე შ. პირველი დაზვერვითი და არქეოლოგიური სამუშაოები აჭარის დედა სამშობლოსთან დაბრუნების პირველ პერიოდში.-სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, აჭარის ავტონიმიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2009, გვ. 155-162 (რეზ. ინგლისურ ენაზე)
35 მამულაძე შ. რომაული სამყარო და აკულტურიზაციის პრობლემები სამხრეთ-დასავლეთ შავიზღვისპირეთში.-საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი. 2009, გვ.60-66 (რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენაზე) (თანაავტორი)
36 მამულაძე შ. აფსაროსი ძვ.წ.I ათასწლეულში, გონიო-აფსაროსი VIII, გამ-ბა რსუ, ბათუმი,2009, გვ.107-130(თანაავტორი)
37 მამულაძე შ. სარაპისის ქანდაკება გონიო-აფსაროსიდან’’, გონიო-აფსაროსი VIII, გამ-ბა რსუ, ბათუმი,2009, გვ.131-146
38 მამულაძე შ .გონიო-აფსაროსის №10 კოშკში ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების ძირითადი შედეგები, გონიო-აფსაროსი VIII, გამ-ბა რსუ, ბათუმი, 2009, გვ.25-58(თანაავტორი)
39 მამულაძე შ. აფსაროსი ბიზანტიურ ხანაში. – ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები და ღონისძიებები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2009, გვ. 405-419(რეზ. ინგლ. ენაზე). (თანაავტორი)
40 მამულაძე შ. ბათუმი შუა საუკუნეებში (წერილობითი წყაროებისა და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით), ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, I, ბათუმი, 2009, გვ.158-165(თანაავტორი)
41 მამულაძე შ. აღმოსავლური რომანიზებული ღვთაება გონიო-აფსაროსიდან (სერაპისი).-რსუ შრომები XIII, ბათუმი, 2009, გვ.336-345(თანაავტორი)
42 მამულაძე შ. ბრინჯაოს მცირე პლასტიკის ახლად აღმოჩენილი ნიმუში გონიო-აფსაროსიდან, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტიოლოგია საქართველოში-3”, თბი-სი, 2009, გვ.92-93(თანაავტორი)
43 მამულაძე შ. არქეოლოგიური გათხრები შუახევის რაიონის სოფ.წაბლანაში, საერთა-შორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა” 2010, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, ხულო-დიდაჭარა,2010, გვ.262-268
44 მამულაძე შ. არქეოლოგიური გათხრები შუახევის რაიონის სოფ.წაბლანაში.-ჩვენი სულიერების ბალავარი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, გამ-ბა ,,უნივერსალი”, თბილისი, 2010, გვ.17-23
45 მამულაძე შ. ახალი მასალები საბეჭდავების ფუნქციური დანიშნულების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისათვის.-კულტურულ საისტორიო ძიებანი, გამ-ბა ,,თბილისის უნივერსიტეტი”,თბ., 2010, გვ.91-99
46 მამულაძე შ.სამხრეთ-დასავლეთ საქრთველოს არქეოლოგიური მასალები, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა II, ბათუმი, 2009, გვ.25-32
47 მამულაძე შ. სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა და ხელოსნობა განვითარებულ შუა საუკუნეებში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა II, ბათუმი, 2009, გვ.149-167
48 მამულაძე შ.გზები, საგზაო და საფორტიფიკაციო ნაგებობანი,სამხრეთ-დასავლეთ საქ-ართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა II, ბათუმი, 2009, გვ.171-184
49 მამულაძე შ. სამარხთა ტიპები და დაკრძალვის წესები,სამხრეთ-დასავლეთ საქარ-თველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა II, ბათუმი, 2009, გვ.149-167
50 მამულაძე შ. გონიო-აფსაროსის მუდმივმოქმედი არქეოლოგიური ექსპედიციის 2007 წლის კვლევა-ძიების შედეგები.-ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბ.,2010, გვ.57-61
51 მამულაძე შ.სერაპისი აღმოსავლეთშავიზღვისპირეთში (გვიანანტიკური პერიოდი).-ისტორიანი, სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი როინ მეტრეველის დაბადების 70 წლისთავისადმი, გამ-ბა ,,არტანუჯი”, თბ.,2010, გვ.62-73
52 მამულაძე შ. ბოლო დროს აღმოჩენილი რომაული ეპოქის ძეგლები.-ძველი ხელოვნება დღეს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო, თბ.,2010, გვ.21-29
53 Мамуладзе Ш. Гонио-Апсарос в позднеантичную эпоху, ISBN978-9941-10-211-0 Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа», cборник краткий содержаний докладов, из. «Меридиани», 2010, ც.189-191
54 Мамуладзе Ш. Гонио-Апсарос в позднеантичную эпоху, историко-филологические изыскания VII, Санкт-Петербургий гос. университет, гос. университет Шота Руставели, Санкт-Петербург, Батуми, 2010 , с.161-175
55 Mamuladze Sh. Recent archaelojical finds in Apsarus” 2010, 4th international congress on Black Sea antiquities,Istanbul, 2010, p. 65-66 (Tanaavtori)
56 Mamuladze Sh. The essential components of the colchian bronze age culture, 2 th international congress of Eurasian archaeolojy, East anatolian Caucasian,institute of Anatolia and Eurasia Icea 2010 Tire, p.65-66
57 Mamuladze Sh. The Chorokhi (Coruh) basin- the oldest center of the colchian culture.- Archeology of Caucasus , Georgian national museum №2-3, Tb.,2009–2010. p.187-208
58 Mamuladze Sh. THE ARCHAEOBOTANICAL REMAINS OF ROMAN AGE FROM THE EASTERN BLACK SEA LITTORAL (GONIO-APSAROS, SOUTHWESTERN GEORGIA).-TERRA NOSTRA. 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany; Wilhelmshaven, Germany, 2010,p.114-115 (თანაავტორი)
59 მამულაძე შ. არქეოლოგიური გათხრები შუახევის რაიონის სოფ. წაბლანაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა" 2010, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის  სახელობის უნივერსიტეტი, ხულო- დიდაჭარა, 2010, გვ.262-268
60 მამულაძე შ. არქეოლოგიური გათხრები შუახევის რაიონის სოფ. წაბლანაში.- ჩვენი სულიერების ბალავარი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, გამ-ბა ,,უნივერსალი", თბ., 2010,გვ.17-23
61 მამულაძე შ. ახალი მასალები საბეჭდავების ფუნქციური დანიშნულების ზოგიერთი საკითხის დაზუსტებისათვის.- კულტურულ საისტორიო ძიებანი, გამ-ბა ,,თბილისის უნივერსიტეტი". თბ., 2010,გვ.91-99
62 Mamuladze Shota, Graves Dated Back To Roman Ages along Lower Stream Of River Chorokhi (kapandibi).- Caucasus journal of social sciences, volum 3, issue 1, Tb.,2010 p.56-69 (თანაავტორი)
63 მამულაძე შ. ,, შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი (საზგირეთის ეკლესია).- ჩვენი სულიერების ბალავარი, საერ. სამ. კონფერენციის მასალები III, თბ., 2011, გვ, 62-65 (თანაავტორი)
64 Mamuladze Sh., Archaelogical evidence from the fort og gonio in ottoman period Third international congress of Eurasian archaeology, Icea Demirci 2011 (თანაავტორი), გვ. 60-61 
65 მამულაძე შ. შავშეთი, თბ., 2011 (თანაავტორი)
66 Mamuladze Sh., Fortification buildings in Shavsheti (satleli fortress). Caucasus journal of social sciences., volum 4, issue 1, The university of Georgia, Tb., 2012, p.199-216
67 მამულაძე შ. შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი (დაბაკეთილი, ახალდაბა, ციხისძირი).- ჩვენი სულიერების ბალავარი, IV შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, თბ., 2012 გვ.67-75 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე)
68Mamuladze Sh. The archaeological evidence of the last centure AD from the fort of Apsarus. The romans at the Black Sea during the tame of Augustus: The evidence of literary, archaeological and numismatic sources, Tulcea, Romania, 2012, p.24-25;
69 მამულაძე შ. ჭოროხის აუზი კოლხური კულტურის უძველესი კერა. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები. თბ., 2012, გვ.252-274 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე)
70 მამულაძე შ. გონიო-აფსაროსი ადრებიზანტიურ ხანაში. საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები. თბ., 2012, გვ.237-253 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე)
71 მამულაძე შ. ტაო-კლარჯეთისა და ჭანეთ-ლაზეთის ქვის თაღოვანი  ხიდები. II საერთაშორისო კონფერენცია, ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, თბ., 2012, გვ.149-152
72 მამულაძე შ. ხოფა-მაკრიალის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი. სამხრეთ- დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალებიი, თბ., 2012, გვ.158-167 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე)
73. Mamuladze Sh. Ottoman ceramics from the Gonio Fort. Southwestern Georgia. 1st  international congress of Eurasian Turkish arts. Stambul,  2012, p.53
74. მამულაძე შ. აღმოსავლეთ ჭანეთის საეკლესიო ნაგებობანი (არდაშენი და პირონითი).- ჩვენი სულიერების ბალავარი, V, ბათუმი 2013. 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. 2005 წლის 26.09-29.09. აფსაროსი ძვ.წ. I ათასწლეულის მეორე ნახევარში, ვანის XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი თემაზე:,,შავიზღვისპირეთი ელინისტური სამყაროს სისტემაში, თბილისი, ვანი
2. 2006г. 07.09- 08.09. Апсарская крепость в I-III вв н.э. (по данным письменных и арх-еологических источников). Археология, Этнология, Фольклористика Кавказа, Батуми БГУ
3. 2007г. 16.06-18.06. Гонио-апсар (Краткая история), Иновационные аспекты исследования куль-туры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми,БГУ
4. 2007 წლის 26.10-28.10. გონიო-აფსაროსი ბიზანტიურ ხანაში. ბიზანტიოლოგია საქართველოში-2, ბათუმი-ტრაპიზონი
5. 2007 г. 17.12-18.12. Гонио-Афсарос в античную эпоху, за исторически четения по повод 20-годошнината на специалност ”история. Югозападен университет «Неофит Рилски»- Благоевград
6. 2008 წლის 11.06-12.06. პირველი დაზვერვითი და არქეოლოგიური სამუშაოები აჭარის დედა სამშობლოსთან დაბრუნების პირველ პერიოდში. რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომი და მისი შედეგები, ბათუმი
7. 2008 წლის 21.06-29.06. აფსაროსი.- რომაული კულტურის ცენტრი აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში.ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში. თბილისი-ბათუმი-სიღნაღი0
8. 2008 წლის ნოემბერი. თხილვანის აბუსერისძეთა საგვარეულო ეკლესია, ,,ტბელობა’’ საქართველსოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ხულო
9. 2008 წლის ნოემბერი. ხიხანი- აბუსერისძეთა სარეზიდენციო ციხე-ქალაქი, ,,ტბელობა”, საქართველსოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ხულო
10. 2009 წლის 29.05-30.05. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს უძველესი მოსახლეობის რწმენა-წარმოდგენები და კავკასიურ-აღმოსავლური სამყარო, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, რსუ, ბათუმი
11. 2009 წლის მაისი.ზენდიდის ციხე. ,,დიდაჭარობა’’-საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ხულო
12. 2099 წლის მაისი. აბუსერისძეთა საეკლესიო ნაგებობები სხალთისწყლის ხეობიდან (ვერნები), ,,დიდაჭარობა’’, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, ხულო
13. 2009 г. 25.06-27.06. Гонио-Апсарос в позднеантичную эпоху, «археология, этнология, фолькло-ристика кавказа», Тбилиси
14. 2009 14.09-18.09. 4 th international congress on Black Sea Antiqvittes, Recent archaeological finds in Apsarus, Istambul university, Fakulty of letters Eurasia institute, The university of Melburne school of historical studies centre for classics and arcgaelogy, summaries of papers, istambul
15. 2009 წ 25.09-30.09. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტიოლოგია საქართველოში-3”, ,,ბრინჯაოს მცირე პლასტიკის ახლად აღმოჩენილი ნიმუში გონიო-აფსაროსიდან”, თბილისი, (თანაავტორი)
16. 2009 წ 23.10-24.10. საერთაშორისო სამ. კონფერენცია ,,ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა”, ,,ბათუმი შუა საუკუნეებში (წერილობითი წყაროებისა და არქეოლოგიური მასალების მიხედვით)”, ბათუმი(თანაავტორი)
17. 2010 .01.03-05.03. 2 th international congress of Eurasian archaeolojy, East anatolian Caucasian,institute of Anatolia and Eurasia Icea, მოხსენების თემა:,,The essential com-ponents of the colchian bronze age culture”, Tire.
2010 წელი, მაისი. საერთაშორისო სამ. კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”, ,,არქეოლოგიური გათხრები შუახევის რაიონის სოფ. წაბლანაში”, ხულო-დიდაჭარა
18. 2010 г 27.09-30.09. Международная научная конференция ,,Археология этнология фольклористика Кавказа”, ,,Гонийская крепость в XII-XIX вв”, Тбилиси-Гори-Батуми
19. 2010წ 07.10-08.10. საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი-პრობლემები და პერსპექტივები”, ,,რომაული ხანის სამარხები მდ.ჭოროხის ქვემო დინებიდან (კაპანდიბი)”, თბილისი,საქართველოს უნივერსიტეტი
20. May 31 - June 5, 2010-TERRA NOSTRA. 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany; Wilhelmshaven, Germany. ABSTRACTS, POSTER THE ARCHAEOBOTANICAL REMAINS OF ROMAN AGE FROM THE EASTERN BLACK SEA LITTORAL (GONIO-APSAROS, SOUTHWESTERN GEORGIA)
21. 2011 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი", ,, შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი (საზგირეთის ეკლესია)", რსუ.2011
22. 23rd - 25th   May 2011, Third international congress of Eurasian archaeology. Archaeological evidence from the Fort of Gonio in ottoman period.  Icea Demirci. 2011
23. 20-21 აპრილი 2012. სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი" IV, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, მოხსენება თემაზე ,,შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი" (დაბაკეთილი, ახალდაბა, ციხისძირი) ბათუმი 2012
24. 5-8 სექტემბერი 2012. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, ტაო-კლარჯეთი, მოხსენება თემაზე: ტაო-კლარჯეთისა და ჭანეთ-ლაზეთის ქვის თაღოვანი ხიდები", თბილისი-ბათუმი.
25. 20-21 სექტემბერი 2012, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: ,,ხოფა-მაკრიალის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი", ბათუმი
26. 21-24 November, 2012 International congress of Eurasian Turkish arts: ,,Ottoman ceramics from the Gonio fort, Southwestern Georgia, Stambul. 
27. 19-20 აპრილი 2013, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი" V შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი. მოხსენება თემაზე- აღმოსავლეთ ჭანეთის საეკლესიო ნაგებობანი (არდაშენი და პირონითი).


ეროვნული:
1. 2005 წლის 26.04-03.05. გონიო-აფსაროსის ახალი მონაცემები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის სამეცნიერო სესია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, თბილისი
2. 2007 წლის 11.05-12.05. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში აღმოჩენილი თიხის საბეჭდავები. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი
3. 2007 წლის 14 დეკემბერი. მურღულის ხეობის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი და ხიდები, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VI სამეცნიერო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი
4. 2007 წლის 30.10-31.10. აჭარისწყლის ხეობის საეკლესიო ნაგებობანი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით, საქართველოს საპატრიარქო, სხალთის ეპარქია, ხული
5. 2008 წლის 02.05-04.05. შუასაუკუნეების აჭარის საეკლესიო ნაგებობათა ძირითადი ტიპები, ,,დიდაჭარობა’’, სხალთის ეპარქია, ხულო
6. 2008 წლის 29.04-01.05. გონიო-აფსაროსში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების ძირითადი შედეგები, ოთარ ლორთქიფანიძია არქეოლოგიური ცენტრის 2007 წლის საველე არქეოლოგიური კვლევა-ძიებისადმი მიღვნილი სესია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, თბილისი
7. 2008 წლის 5 დეკემბერი. შავშეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის VII სამეცნიერო კონფერენცია, ,,შავშეთი’’, რსუ, ბათუმი
8. 2008 წლის 27 ოქტომბერი.გონიო-აფსაროსის გლიპტიკური ძეგლები, აკაკი ურუშაძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ, თბილისი
9. 2008 წლის 14,11-15.11. რომაული სამყარო და აკულტურიზაციის პრობლემები სამხრეთ-დასავლეთ შავიზღვისპირეთში.-საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), რსუ, ბათუმი
10. 2008 წლის 23.05-24.05.გონიო-აფსაროსი (2007 წელს წარმოებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ძირითადი შედეგები), პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, რსუ, ბათუმი
11. 2009 წლის 25 მაისი. ელინისტური რომანიზებული ღვთაება გონიო-აფსაროსიდან, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, რსუ, ბათუმი
12. 2009 წლის 23.04-28.04. გონიო-აფსაროსის ტერიტორიაზე წარმოებული არქეოლოგიური კვლევა-ძიების ძირითადი შედეგები, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრის სესია, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, თბილისი

13. 2010 წ 16.04-07.04. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი, ,,აქეოლოგიური გათხრები სოფ. წაბლანის ეკლესიის ტერიტორიაზე”, ბათუმი
14. 2010 წ 27 დეკემბერი. რსუ, ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია, ,,შავშეთის ქვეყნის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი”, ბათუმი, რსუ
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (კარგად); გერმანული და თურქული ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft Excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:

 24-27 აგვისტო 2009. Seminar Learning in Stockholm museums , organized by the Stockholm city museum and the Swedish Institute

გრანტები:
1.გერმანიის აკადემიის გაცვლითი სამსახური (DAAD) გრანტი (1999-2002წ.).
2. საქართველო- ბრიტანეთის ფიჭვნარის ერთობლივი არქეოლოგიური ექსპედიცია (ოქსფორდის უნივერსიტეტის გრანტი) 1998-2010წწ.

3. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, გრანტი ,,შავშეთი–ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა“  (A 39-09), ძირითადი შემსრულებელი.

4. 2007 წლის ივნისი- ივლისი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული თაღოვანი ხიდების სარესტავრაციო-სარეკონსტრუქციო საპროექტო სამუშაოების კვლევით ნაწილში, არქეოლოგიური სამუშაოების ხელმძღვანელი
 5. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი (გრანტის №17/02; ხელშეკრ. №4475,) ,,ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები)" - სამეცნიერო ხელმძღვანელი (2011-2013წწ).
6. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი ,,კლარჯეთი" - ძირითადი შემსრულებელი (2013-2015წწ).
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ისტორია
დარგი:
არქეოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. საგანმანათლებლო პროგრამა – ისტორია, განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, I საფეხური, II კურსი,IIIსემესტრი. სასწავლო კურსი საქართველოს ისტორია (უძველესი დროიდან XII ს). ლექცია 40 სთ, პრაქტიკული 10 სთ.
2. საგანმანათლევბლო პროგრამა – ისტორია, განათლებისა და მ,ეცნიერების ფაკულტეტი, I საფეხური, II კურსი, IIIსე,ესტრი. სასწავლო კურსი ზოგადი არქეოლოგია. ლექცია 40 სთ, პრაქტიკული 10 სთ.
3. საგანმანათლებლო პროგრამა – ისტორია (არქეოლოგია), განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, II საფეხური, II კურსი, III სემესტრი. სასწავლო კურსი საქართველოს სუა საუკუნეების არქეოლოგია, ლექცია 10 სთ, პრაქტიკული 5 სთ.
4. საგანმანათლებლო პროგრამა – ისტორია (არქეოლოგია). განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი,II საფეხური, I კურსი,IIსემესტრი. სასწავლო კურსი საველე არქეოლოგია, ლექცია 10 სთ, პრაქტიკული 5 სთ.
5. საგანმანათლებლო პროგრამა – ისტორია (არქეოლოგია) განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, II საფეხური, IIკურსი, III სემესტრი. სასწავლო კურსი ბუნებრივი გარემო და ადამიანი. ლექცია 10 სთ, პრაქტიკული 5 სთ.
6. საგანმანათ ლებლო პროგრამა – ისტორია (არქეოლოგია). განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, II საფეხური, I კურსი, IIსემესტრი. პროფესიული პრაქტიკა 50 სთ.
7. საგანმანათლებლო პროგრამა – ისტორია (არქეოლოგია). განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი, II საფეხური,II კურსი, III სემესტრი, სამაგისტრო ნაშრომი 40 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ორშაბათი 11 სთ-დან 13 საათამდე, ოთხშაბათი 12 სთ-დან 15 საათამდე, პარასკევი 11 სთ-დან 13 საათამდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა