მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ემზარ მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: მელიქიშვილის ქუჩა №4. ბ. 14.
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 24.01.1971
ტელეფონი: (+995) 77 179745
ელ-ფოსტა: makaradze@hotmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თანამედროვე თურქეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა; ახლო აღმოსავლეთის პრობლემები; კულტურული ტურიზმის საკითხები საქართველოში; საექსკურსიო საქმე და გიდების მომზადება.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
(16.09.2013-16.09.2019)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 07.07.1992
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, მსოფლიო ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ШВ. # 705206
გაცემის თარიღი: 1992 წლის 9 ივლისი.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 07.00.03 (დოქტორთან გათანაბრებული)
სადისერტაციო თემა: „კვიპროსი და ნატო საბერძნეთ–თურქეთის ურთიერთობაში XX საუკუნის 60–80–იან წლებში.“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 25.02.1998; (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ოქმი №3. H.07.03ჩ.№2 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება №34).
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია; აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; თურქეთის ისტორია.
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ~ 001682
გაცემის თარიღი: 1998 წლის მაისი.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო.
სამუშაო გამოცდილება:
2013 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნილოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.
2009–2013 წ.წ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებილი პროფესორი.
2006-2009 წწ. სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
2000-2005 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ–აღმზრდელობითი მუშაობის განყოფილების გამგე.
1999-2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის დოცენტი.
1999-2000 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1994-1998 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი.
1992-1994 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მსოფლიო ისტორიის კათედრის ლაბორანტი.
1998-1992 წწ. ბათუმის მე–18 საბავშვო ბაგა–ბაღის დარაჯი.
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 

1.     ე.მაკარაძე, ,,თურანიზმის საკითხი თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში პოსტსაბჭოთა მუსლიმურ ქვეყნებთან მიმართებით.’’საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი, ინტელექტუალი, 22,თბილისი, 2013.

2.     . მაკარაძე, იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში. III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.,, მდგრადი ტურიზმი:  ეკონომიკა და ბიზნესი.ბათუმი,2012.

3.  Э. Макарадзе, Геополитические векторы современного южного  Кавказа, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში– ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა.’’ ახალციხე, 2012.

4.  .მაკარაძე, კულტურული ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში, მესამე საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია, „ბათუმი– წარსული და თანამედროვეობა.“ ბათუმი, 2012

5.  .მაკარაძე, თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში,  I საერთაშორისო სიმპოზიუმში, ,,კავკასია და გლობალიზაცია:პრობლემები და პერსპექტივები.’’ კახეთი, 2012.

6.  .მაკარაძე, თურქეთის საშინაო პოლიტიკა 1980–2011 წლებში,თბილისი, 2011(სახელმძღვანელო)

7.     . მაკარაძე, თურქეთის სამხრეთ კავკასიური პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე,ბსუ.სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები, III. თბილისი, 2011.

8.     . მაკარაძე, რელიგიური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში, II საერთაშორისოსამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი, 2011.

9.     . მაკარაძე, რეგიონალური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,კულტურათაშორისი დიალოგები.’’ 2011.

10.  Э.Макарадзе,“Вопрос истории сельджуков Малой Азии в грузинской историографии.”. 1Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Türkiye, Kayseri,2010.

11.  .მაკარაძე, ,,კულტურული ტურიზმის განვითარების ტენდენციები საქართველოში.” I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010.

12.  . მაკარაძე, ,,საქართველოს საკითხი რუსეთ-თურქეთის 1921 წლის ხელშეკრულებაში.’’ ,,რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი. ბრძოლა ბათუმისათვის.’’ სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010.

13.  .მაკარაძე, ,,სამხრეთ კავკასიის საკითხი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში თანამედროვე ეტაპზე.’’ სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.  III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.,, მდგრადი ტურიზმი:  ეკონომიკა და ბიზნესი.ბათუმი,2012. (თემა:  იუნესკოს როლი კულტურული ტურიზმის განვითარებაში.)

2. საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენციაში– ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა.’’ ახალციხე, 2012. (თემა: Геополитическиевекторы современного южного  Кавказа.)

3. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ ბათუმი – წარსული და თანამედროვეობა.“  ბათუმი,2012. ( თემა: კულტურული ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში.)

4. I საერთაშორისო სიმპოზიუმში, ,,კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები.’’კახეთი, 2012. ( თემა:თურქეთის საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში.) 

5   II საერთაშორისოსამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი, 2011. ( თემა:  რელიგიურიტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში.)

6   I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისიდიალოგები.’’ 2011. (თემა: რეგიონალური ტურიზმის განვითარების ღონისძიებები ბათუმში).

7   2010 წლის 3-6 დეკემბერი(ბათუმი). საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელობით ჩატარდა საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: “ბათუმიგიდების ფორუმი2010.”(ფორუმის დელეგატი.)

8     2010 წლის 28-30 მარტი(ყირგიზეთი, ბიშკეკი). ყირგიზეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს და საერთაშორისო პლათფორმა ,,დიალოგ ევრაზიისინიციატივით ჩატარდა საეთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,Центральная Азия – региондиалога и сотрудничества.” (მომხსენებელი. თემა: “Грузия в глобальном мире этноконфессиональныхвзаимопониманий.»

9      2010 წლის 27-30 სექტემბერი(თურქეთის რესპუბლიკა.კაისერი). კაისერის ერჯიეს უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე: ,,სელჩუკები ისტორიულ სარკეში.”(მომხსენებელი.თემა: ,,Вопрос истории сельджуков Малой Азии в грузинскойисториографии.”).

10    2010 წლის 5-6 ივნისი(ბათუმი-ტრაპიზონი). ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ტრაპიზონის შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა I საერთაშორისო სამეცნიერო-<="" body="">


ეროვნული:
1. 2010 წლის 26 თებერვალი(თბილისი). საქართველოს პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ უმცირესობების საკითხი საქართველოში.” (თანამომხსენებელი. თემა: ,,აფხაზები თურქეთში”).
2. 2010 წლის 20 მარტი(ბათუმი). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ მარტის ომი. ბრძოლა ბათუმისათვის.” (მომხსენებელი. თემა: ,,საქართველოს საკითხი რუსეთ-თურქეთის 1921 წლის ხელშეკრულებაში”).
3. 2010 წლის 27 აპრილი (თბილისი). საქართველოს პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ შავი და კასპიის ზღვების რეგიონის გეოპოლიტიკა”). (მომხსენებელი. თემა: ,,თურქეთის გეოპოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში”).
4. 2010 წლის 16 ნოემბერი(ბათუმი). ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები.”(მომხსენებელი. თემა: ,,სამხრეთ კავკასიის საკითხი რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობაში თანამედროვე ეტაპზე.”)
5. 2010 წლის 26 ნოემბერი(ბათუმი). ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები.”(მომხსენებელი. თემა: ,,კულტურათაშორისი დიალოგის საკითხი საქართველოში.”)
6. 2010 წლის 29 ნოემბერი(ბათუმი). ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ფილოსოფია და თანამედროვეობა.”(მომხსენებელი. თემა: ,,თანამედროვე თურქი თეოლოგი ფეთჰულაჰ გიულენი.”)
7. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 11–12 მაისი 2007.
8. 2009 წლის 11 დეკემბერი(ბათუმი). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “სამხრეთ კავკასიის ახალი გეოპოლიტიკური კონტურები.” (მომხსენებელი. თემა: “თურანიზმის საკითხი თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში პოსტსაბჭოთა მუსლიმურ ქვეყნებთან მიმართებაში”).
9. 2009 წლის 22 დეკემბერი(თბილისი). საქართველოს პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობით ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “ თანამედროვე რუსეთი: პრობლემები, გამოწვევები, პერსპექტივები). (მომხსენებელი. თემა: “რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობების პერსპექტივები თანამედროვე ეტაპზე”).
10. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 24 მაისი 2008.
11. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 11–12 მაისი 2007.
უცხო ენების ცოდნა:
თურქული ენა (კარგად), რუსული ენა(კარგად), ინგლისური ენა(საშუალოდ).
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer.
სტაჟირება, ტრენინგები:

1.     ,, ჩაღლარის საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებათა მეთოდურსასწავლო სემინარი (ჰუმანიტარული მეცნიერება), თბილისი, 2007 წლის 20–22 ივნისი.

2.     გიდების თეორიული და პრაქტიკულ სწავლების კურსი. 2008 წლის 10ივლისი– 10 აგვისტო.

3.     კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი. 2008 წელი.

4.      ტურიზმის მენეჯმენტიბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა, 2008 წელი.

5.      ტრენინგი სასტუმროს ადმინისტრატორებისა და მენეჯერებისათვის.2009 წლის 10–14 ივლისსი.

6.     2010 წლის 22 იანვარი- 9 მაისი. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება.” მწვრთნელების მოსამზადებელი ტრენინგი.

7.     2010 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი, აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი მოკლევადიანი კურსები(Beginner/Starter).

8.      2010 წლის 1 მაისი – 15 ივნისი, თურქული ენის შემსწავლელი კურსები, (B2–Orta Seviye 2) დონე.

9.     2012 წელს საქართველოში გიდის პროფესიისპოპულარიზაციაში შეტანილი წვლილისათვის, დასახელებულია 2012 წლის ყველაზეაკადემიურ გიდად.

10. 2013 წლის 21 თებერვლიდან, საქართველოს გიდებისასოციაციის სერტიფიცირებული პროფესიული გიდი. უნიკალური კოდი A8047.

 

გრანტები:

  Public Policy Faculty Retreat, Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia
(G-PAC),USAID, EWMI.  მოწვეული პროფესორი.

ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს #03 (16.01.–2012), წარმომადგენლობითი საბჭოს #1 (31.01.2012) დადგენილების საფუძველზე, საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა. "მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში". მოწვეული სპეციალისტი. 2013.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
მსოფლიო ისტორია; თურქეთის ისტორია; ტურიზმი.
დარგი:
მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; თურქეთის ისტორია; კულტურული ტურიზმი; საექსკურსიო საქმე.
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

თურქეთის ისტორიაXI-XV საუკუნეებში.  თურქეთისმცოდნეობის სპეციალობის II . ბაკალავრიატი. 5 კრედიტი(30 სთ. ლექცია, 30 სთ. ჯგ. მუშაობა);

კულტურულიტურიზმი თურქეთში.  თურქეთისმცოდნეობის სპეციალობის  II . ბაკალავრიატი. 5 კრედიტი(30 სთ. ლექცია, 15 სთ. ჯგ. მუშაობა);

თანამედროვეთურქეთი საერთაშორისო ურთიერთობატა სისტემაში.  თურქეთისმცოდნეობის სპეციალობის  IV . ბაკალავრიატი. 10 კრედიტი(60 სთ. ლექცია, 30 სთ. ჯგ.მუშაობა);

თანამედროვეთურქეთის ისტორია.  ისტორიის სპეციალობის III . ბაკალავრიატი. 5 კრედიტი(30 სთ. ლექცია, 15 სთ. ჯგ. მუშაობა.

თურქეთის ისტორია 1918–2011 წლებში, თურქეთისმცოდნეობის IV კ, ბაკალავრიატი, 5 კრედიტი (30 ლექცია, 30 ჯგუფში მუშაობა.

 
თურქეთის ისტორიის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზემაგისტრატურა. ისტორია (თურქეთის ისტორიის ჯგუფი), 5 კრედიტი (30 სთ. ლექცია, 30 სთ. ჯგ. მუშაობა);
სამაგისტრო ნაშრომიისტორია (თურქეთის ისტორიის ჯგუფი) 1 სტუდენტი.

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი – 1300 – 1500 – თურქოლოგიის კაბინეტი № 52.
ოთხშაბათი – 1300 – 1500 – თურქოლოგიის კაბინეტი № 52.
პარასკევი – 1300 – 1500 – ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი, № 47.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა