მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ირაკლი ბარამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ახმეტელის ქ.№3, ბ.№48
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 14.12.1974
ტელეფონი: 577304020
ელ-ფოსტა: erekle1770@hotmail.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის პრობლემების კვლევა

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1996
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №042299
გაცემის თარიღი: 16.10.1996
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა XIX საუკუნის 70-80-იან წლებში (საადგილმამულო ურთიერთობები)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 10.02.2000
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №002658
გაცემის თარიღი: 2000
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი
სამუშაო გამოცდილება:

2010-დან დღემდე -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში;

2008-2010 - აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი მოადგილე;

2006-2009 - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2005-2007 - ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2002-2006 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი;

2000-2002 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის უ/მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. საქართველოს დამოუკი­დებ­ლობის გამოცხადება (ქარ­თულ-თურქული ურთიერ­თო­ბების ფონზე), საერთა­შო­რისო სამეც­ნიე­რო კონფერენ­ციის მასა­ლები (ბათუმი, წარ­სული და თანამედრო­ვეობა), ბათუმი, III,2013;

2. ზენდიდის ციხისა და მისი მფლობელი ბეჟანიძეების გვა­რის ისტორიისათვის, სამხ­რეთ-დასავლეთ საქართვე­ლოს ისტორიის საკითხები, IV, ბათუმი,2009; 

3. სეპარატიზმის პრობლემა გა­ზეთ ”სამუსლიმანო საქარ­თ­ვე­ლოს” ფურცლებზე, კრ. „სა­ქართვე­ლო და მსოფ­ლიო“, ბსუ, ბათუმი,2009;

4. სამხრეთ ოსეთის ეროვნული საბჭო და ქართული საზოგა­დოებრივი აზრი საქართვე­ლოს დემოკრატიულ რეს­პუბ­ლიკაში, „საისტორიო ვერტი­კალები“, 18, თბილისი, 2009; 

5. ფათიჰ ეფენდი შირვანე­ლის ცნობე­ბი საქართვე­ლო­სა და კავკასიის შე­სახებ, ”საისტო­რიო მაცნე”, XVI, ბათუმი, 2008;

6. საქართველოს დამოუკი­დებ­ლობის გამოცხადება (ქარ­თულ-თურქული ურთიერ­თო­ბების ფონზე). საერთაშორისო კონფერენცია - ბათუმი, წარსული, თანამედროვეობა. ბათუმი, 2012.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. Development of Tourism in Georgia on the Model of the Auto­nomous Republic of Adjara and Shota Rustaveli State University.Eurasian Silk Road Universities Consortium, “Collaborative Projects on Tourism, Sports, Bio-Diversity and Global Changes”.ერზრუმი, თურქეთის რესპუბლიკა, 2012.http://esruc.atauni.edu.tr

2. Batumi Shota Rustaveli State University: New Outlooks for Development. Eurasian Silk Road Universities Consortium,„Building Bridges in Higher Education: Seeking for a Eurasian Model and Developing ESRUC consortium”.ერზრუმი, თურქეთის რესპუბლიკა," 2011. http://esruc.atauni.edu.tr


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა, თურქული ენა, ინგლისური ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე და გამოყენებითი გრაფიკული პროგრამები (Word, Exell, Power Point, Photo Shop)

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. Tempus-ის პროექტი Cap4com.  უმაღლესი განათლების სისტემაში არსებუ­ლი გამოცდილების გაზიარება. გერმანია (აალენის უნი­ვერსიტეტი) და ბელგია (გენტის უნივერსიტეტი). 2013;

2. კავკასიის უნივერსიტეტების თურქოლოგთა სამუშაო შეხვედრა, ქ. ესქიშეჰირი, თურქეთი. 2013;

3. თურქეთის რესპუბლიკის სტამბოლის უნივერსიტეტი. დოქტორანტურა. 2004-2005;

4. თურქული ენის 9 თვიანი კურსი (TÖMER). ანკარის უნივერსიტეტის სამსუნის ფილიალი. 2003-2004.

გრანტები:

1. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი. პროექტი - ძველი ბათუმი.2008-2009.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

საქართველოს ისტორია (ზოგადი კურსი) – 105  + 45 სთსთ;

საქართველოს ისტორიის პრობლემები  (მაგისტრატურა) 20 სთ;

თურქეთ–საქართველოს ურთიერთობები (მაგისტრატურა) – 30 სთ.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 10 სთ– 12 სთ; ოთხშაბათი 10 სთ – 12 სთ; პარასკევი 10 სთ – 12 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა