მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ხათუნა დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №102
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 04.05.1974
ტელეფონი: 577 42 71 30
ელ-ფოსტა: khatuna_d@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ასისტენტ პროფესორი (16.09.2013-16.9.2017. აკადემიური საბჭოს დადგენილება №94, 26.08.2013)

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1996
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ №042300
გაცემის თარიღი: 07.10.1996
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 14.02.2007
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: BSU №000646
გაცემის თარიღი: 03.10.2007
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის დოქტორი
სადისერტაციო თემა: საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკა მეორე მსოფლიო ომის წინ (1938 წლის სექტემბერი - 1939 წლის აგვისტო)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 01.05.2009
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: RSU №000070
გაცემის თარიღი: 11.03.2010
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამუშაო გამოცდილება:

16.10.1996 - 26.09.1999 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მსოფლიო ისტორიის კათედრის პრეპარატორი
26.09.1999 - 25.08.2006
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიის დეპარტამენტის მასწავლებელი
28.10.2009 - 12.02.2010
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკარი
12.02.2010 - 01.04.2011
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
01.04.2011 - 16.09.2013 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მაგისტრატურის, რეზიდენტურის და დოქტორანტურის მართვის სამსახურის უფროსი 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. ცივი ომის ისტორიოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, შრომები I, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2010;

2. Холодная война. Проблемы хронологии и причин войны. Историко-филологические изыскания VII. Санкт-Петербург-Батуми. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2010;

3. From Soviet Education System to European Values. Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies, International Conference (co-author - Full Professor Otar Gogolishvili). Batumi Shota Rustaveli State University. 28-29 of June, 2010; 

4. Холодная война: К вопросу об ее инициаторах. Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countires Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics II. Сборник  материалов конференции. Юго-западный университет им. Неофита Рыльского, Правно-исторический факультет - Батумский государственный университет Шота Руставели, Факультет гуманитарных наук. Благоевград-Батуми,“Shota Rustaveli State University”, 2011;

5. „ბათუმის საკითხისადმი“ სომეხთა დამოკიდებულების ისტორიიდან. ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა II, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თანაავტორი - ისტორიის დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ბათუმი, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2011; 

6. ბათუმში მცხოვრებ კათოლიკე სომეხთა ისტორიიდან. ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თანაავტორი - ისტორიის დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ბათუმი, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2012;

7. საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი საკითხი მეორე მსოფლიო ომის წინ (სსრკ მოკავშირის ძიებაში) 1938 წლის სექტემბერი -1939 წლის აგვისტო. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2013.

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, რუსული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე და გამოყენებითი გრაფიკული პროგრამები (Word, Exell, Power Point, Photo Shop) 

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სარესურსო ცენტრის და საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ ადმინისტრირებული კონკურსის გამარჯვებული და  სესიის “Teaching Comparative History in Eastern Europe: Theory, Methods and Case Studies” (შედარებითი ისტორიის სწავლება აღმოსავლეთ ევროპაში) მონაწილე (უნგრეთი, ბუდაპეშტი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი; 2009 წლის 9-13 მარტი);

2. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის საქმეთა ბიუროს მიერ ორგანიზებული “International Visitor Leadership” პროგრამის მონაწილე (აშშ, 2009 წლის 18 მაისი - 7 ივნისი);

3. “University’s Strategy Development” (უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარება) - სემინარის მონაწილე. სემინარის ორგანიზატორები - ტარტუს უნივერსიტეტი და საქართველოს ტემპუსის ეროვნული ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 29-30 სექტემბერი);

4. “Development and Implementation of Structured PhD Programmes” (სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამების განვითარება და განხორციელება) - სემინარის მონაწილე. სემინარის ორგანიზატორები - მიუნხენის უნივერსიტეტი და საქართველოს ტემპუსის ეროვნული ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 6-7 ოქტომბერი);

5. Microteaching (მიკროსწავლება) - მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი, ტალინი, 2012 წლის 1 ივნისი) - პროექტის ფარგლებში;

6. “Assesment and Teaching at University” (სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში) - აკადემიური კურსის მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (საქართველო, ბათუმი, 2012 წლის 30 ივლისი) - პროექტის ფარგლებში; ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 6-7 ოქტომბერი);

7. „Creating E-courses in Moodle” (ელექტრონული კურსების შექმნა მუდლში) - აკადემიური კურსის მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (საქართველო, ბათუმი, 2012 წლის 31 ივლისი) - პროექტის ფარგლებში;

8. “Managening Quality of Learning at a HEI Including Gender and Diversity Aspects” (სწავლების ხარისხის მართვა უმაღლეს სასწავლებლებში გენდერული და მრავალფეროვანი ასპექტების ჩათვლით) - სემინარის მონაწილე. ორგანიზატორი - მიუნხენის უნივერსიტეტი (გერმანია, მიუნხენი, 2012 წლის 23-30 მარტი) - პროექტის ფარგლებში;

9. „Mechanisms to Enhance the Quality of Education Process and Learning Outcomes at a HEI” (საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის და სწავლის შედეგების  გაძლიერების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) - სემინარის მონაწილე. ორგანიზატორი: როტერდამის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია, როტერდამი, 2013 წლის 26-27 ივნისი) - პროექტის ფარგლებში.

გრანტები:

1. Cooperation and Exchanging Best Practices in the Fields of Innovation and E-Learning in Higher Education of Estonia and GeoorgiaTallin University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2010;

2. Advancing the Three Cycle System in Social Work Education in Six European Countries Project (ACES), Regionalization Component. Tbilisi State University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2010-2011;

3. Supporting the Improvement of the Quality of Teaching at the Social Faculties of Tbilisi and Batumi Universities, Raise the Qualification of the Lecturers and Impliment the Effective e-learning System Tallin University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2011-2012;

4. Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assuarance in Higher Education PICQA. BSU-as a Partner University - მონაწილე. 2011-2012.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

მსოფლიო ისტორია


დარგი:
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (1) - ისტორიის მე-3 კურსი (45 სთ.) - B;

2. ევროპის და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (2) - ისტორიის მე-4 კურსი (45 სთ.) - B;  

3. რუსეთის ისტორია - ისტორიის მე-4 კურსი (45 სთ.) - B;  

4.მსოფლიო ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია - ისტორიის მე-3 კურსი (30 სთ.) - B;

5. აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (1) - თურქეთისმცოდნეობის მე-3 კურსი (15 სთ.) - B;

6. აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (1) - ისტორიის მე-4 კურსი (15 სთ.) - B;

7. აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია (1) - თურქეთისმცოდნეობის მე-2 კურსი (15 სთ.) - B;

8. თურქეთის ისტორია - თურქული ფილოლოგიის მე-4 კურსი (30 სთ.) - B;

9. საქართველოს ისტორია (ზოგადი კურსი) - ტურიზმის პირველი კურსი (30 სთ.) - B;

10. საქართველოს ისტორია (ზოგადი კურსი) - საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის პირველი კურსი (15 სთ.) - B.  

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი - 12/00-13/00 სთ.

ოთხშაბათი - 12/00-13/00 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა