მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ემზარი კახიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი. 26 მაისის ქ.~ 40. ბინა 30
მოქალაქეობა: საქართველო მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 05. 09. 1969
ტელეფონი: 599 137969
ელ-ფოსტა: e.kakhidze@bsu.edu.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, მსოფლიოს ისტორია

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

 

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1992 წლის 7 ივლისი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: MB #094494
გაცემის თარიღი: 1992 წლის 10 ივლისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: რომის იმპერია და სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი ახ.წ. 1-5 სს“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი:
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
სამუშაო გამოცდილება:

1993-2006 წწ.  ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

     

 2005-2013 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის თანაშემწე უცხოეთთან ურთიერთობის საკითხებში, რექტორის აპარატის უფროსი, ასოც. პროფესორი

    2006-2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელვწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი

   1994-დღემდე გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალის მეცნიერ-თანამშრომელი


 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

Кахидзе Э. Гонио-апсар (Краткая история). - Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, (Госу­дарственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики).  2008, с.138-164, (Резюме на английском языке). (Соавторы: Мамуладзе Ш., Халваши М., Эбралидзе Т.).

Кахидзе Э. Гонийская крепость во времена развитого и позднего Средневековья. - Историко-филологические изыскания, Т. 4, 2008, с. 146-156,  (Резюме на английском и грузинском языках). (Соавтор: Мамуладзе Ш.).

Кахидзе Э. Некоторые соображения об исторической перспективе Южного Кавказа. – Актуальная политика, № 3 (8), 2008, Ереван, с. 13-17 (Резюме на английском языке).    

kaxiZe e. შავიზღვისპირეთის ბერძნული კოლონიზაციის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები. - იბერია-კოლხეთი, 4, გვ. 54-60;

kaxiZe e. saqarTvelo: ori dapirispirebuli Zalis maradiuli brZolis obieqti?. – SoTa rusTavelis saxelmwifo univesitetis socialur mecnierebaTa, biznesisa da samarTalmcodneobis fakultetis socialur mecnierebaTa Sromebi, I, baTumi, 2008, gv. 235-244.

Kakhidze E. Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia, Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence, Black Sea Studies 8, Aarhus, 2008, pp. 303-332.

Kachidze E. Die Romer in Sudwestgeorgien. - Georgica. Zeitschrift fur Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens. Heft 24. Konstanz.Universitatverlag Konstanz. 2001, S. 35-46, Abb. 1-2. (co-authors: Mamuladze Sch., Chalwaschi M.).

Kakhidze E. Apsarus. - Eirene XLIII, Studia Graeca et Latina (Archaeologica), Praha, 2007, pp. 176-185.

      Кахидзе Э. Перспективы Кавказа в условьях глобализации исходя из исторического опыта. – Материалы международного конгресса: «Кавказ и Центральная Азия в процессе глобализации», кн. 3, Баку, 2007, cc. 1289-1293 (Резюме на английском языке).

Кахидзе Э. Гонио-апсар (Краткая история). - Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна, (Госу­дарственный университет Шота Руставели. Департамент Славистики).  2008, с.138-164, (Резюме на английском языке). (Соавторы: Мамуладзе Ш., Халваши М., Эбралидзе Т.).

Кахидзе Э. Гонийская крепость во времена развитого и позднего Средневековья. - Историко-филологические изыскания, Т. 4, 2008, с. 146-156,  (Резюме на английском и грузинском языках). (Соавтор: Мамуладзе Ш.).

Кахидзе Э. Некоторые соображения об исторической перспективе Южного Кавказа. – Актуальная политика, № 3 (8), 2008, Ереван, с. 13-17 (Резюме на английском языке).    

Кахидзе Э. Гонио-Апсар (Краткая история). – Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии лингвистики стран Черноморского бассейна, Батуми, 2008, cc. 138-164;

Кахидзе Э. Гонийская крепость во времена развитого и позднего Средневековья. – Историко-Филологические изыскания, Батуми, 2008, pp. 146-155;

Kakhidze E. Apsaros: A Roman Fort in Southwestern Georgia, Meetings of Cultures in the Black Sea Region: Between Conflict and Coexistence, Black Sea Studies 8, Aarhus, 2008, pp. 303-332.

მამულაძე შ., კახიძე ე. გონიოს ციხე განვითარებულ და გვიან შუა საუკუნეებში. - ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, 6, 2009, გვ. 161-166;

მამულაძე შ., კახიძე ე. რომაული სამყარო და აკულტურიზაციის პრობლემები სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში. - საქართველო და მსოფლიო, ათუმი, 2009, გვ. 60-66;

გოგიტიძე ს., კახიძე ე. ბათუმი ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. - ბათუმი:

გოგიტიძე ს., კახიძე ე. ბათუმი ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. - ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, 1, 2009, ბათუმი, გვ.  5-12;

Shalikadze T. and Kakhidze E. Early Byzantine glass vessels from the southwestern littoral of Georgia. LateAntique/Early Byzantine glass in the eastern Mediterranean, Izmir, 2009, pp. 369-377;

Mamuladze S. and Kakhidze E. Apsarus: the Roman acculturation center in the eastern Black Sea area: Georgian art in the context of European and Asian cultures, Tbilisi, 2009, pp. 89-93.

Kakhidze A. and Kakhidze E.  Burial customs of Greek and local population of Pichvnari. Ancient Sacral Monuments and the Black Sea, Thessaloniki, 2010, pp. 441-454.

Kakhidze E. and Mamuladze S. Specimens related to cult from the fort of Apsarus. Ancient Sacral Monuments and the Black Sea, Thessaloniki, 2010, pp. 454-464.

Kakhidze E. Common and distinguishing features of Greek colonization in the Black Sea area. Recent research on the northern and eastern Black Sea in ancient times, BAR International Series 2240, 2011, pp. 175-178.

Kakhidze A. and Kakhidze E.  The 4th-century BC Greek cemetery at Pichvnari. The Caucasus: Georgia on the crossroads. Cultural exchanges across the Europe and beyond. Tbilisi, 2011, pp. 78-81.

მამულაძე შ., კახიძე ე., ხალვაში მ., გონი-აფსაროსი ადრებიზანტიურ ხანაში. - საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისა და არქეოლოგიის საკითხები, თბილისი, 2012, გვ. 237-253;

ვარშანიძე ნ., კახიძე ე. ბათუმის დემოგრაფიული ვითარების იმპერიული ხედვა მე-19 ს ბოლო მეოთხედში და მისი თანამედროვე ანალოგიები. -  ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, 2, 2012, ბათუმი, გვ.  287-292;

მამულაძე შ., კახიძე ე. ხოფა-მაკრიალის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 2, 2012, გვ. 158-168;

Kakhidze E. and Varshanidze N. Western Georgia in the 5th-6th centuries AD: a choice between Byzantium and Persia. The Bosporus: Gateway between the ancient West and East (1st millennium BC – 5th century AD), 2013, pp. 275-277.

მამულაძე შ., ყიფიანი გ., კახიძე ე. აღმოსავლეთ ჭანეთის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი (ათინას ციხე - კიზ-კალე). - არხეიონი, 5, 2013, გვ. 52-58.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 21–29 ივნისი თბილისი/ბათუმი, 2008: აფსაროსი – რომაული კულტურის ცენტრი აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთი;

Pontika 2008: Recent research on the northern and eastern Black Sea in ancient times, Krakow, Poland, 21st-26th April, 2008; Common and distinguishing features of Greek colonization in the Black Sea area - saerTaSoriso koloqviumi: SavizRvispireTis berZnuli koloniebis bolodroindeli kvlevebi 21-26 aprili, 2008, krakovi (poloneTi), SavizRvispireTis berZnuli kolonizaciis saerTo da ganmasxvavebeli niSnebi;

The 9th Annual General Assembly: Common Seas, Common shores: the new maritime community, San Francisco, October 19-22, 2008;

 ვახტანგ ბერიძის სახელობის ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელოვნება ევროპისა და აზიის კულტურათა კონტექსტში, 21-29 ივნისი, თბილისი-ბათუმი-სიღნაღი, 2008; აფსაროსი - რომაული კულტურის ცენტრი აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში;

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, 23-24 ოქტომბერი, ბათუმი, 2009; ბათუმი ანტიკური ეპოქის წერილობით წყაროებში;

Fourth International Congress on Black Sea Antiquities, Istanbul, 14th-18th September, 2009;

ქართული ხელოვნების მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი კავკასია-საქართველო კულტურათა გზაჯვარედინზე, ფლორენცია, 2-9 ნოემბერი, 2009; ფიჭვნარის ძვ.წ. მე-4 ფიჭვნარის ბერძნული ნეკროპოლი: ინტერკულტურული ურთიერთობების ასპეკტები;

 International round table at IAMU AGA 10. Seafarers: quality, quantity and career development. Approach to unified world maritime higher education area – the proper answer to the globalization challenge in 21th century, Saint Petersburg, Russia, 21 September, 2009;

 International colloquium Late Antique glass in Anatolia (4th to 8th century AD), Izmir, Turkey, October 25-28, 2009;

 2nd International congress of Eurasian archaeology, 1-5 March, Tire-Izmir, Turkey, 2010; The essential components of the Colchian bronze Age culture;

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, თბილისი, 2009 წ 25-27 ივნისი; გონიო-აფსაროსი გვიანანტიკურ ხანაში;

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, 30-31 ოქტომბერი, ბათუმი, 2010; ბათუმის დემოგრაფიული ვითარების იმპერიული ხედვა მე-19 ს ბოლო მეოთხედში და მისი თანამედროვე ანალოგიები;

ბიზანტიოლოგოა საქართველოში, 3, თბილისი-ახალციხე, 25-30 სექტემბერი, 2011. ჭანეთის ინკორპორაცია ბიზანტიის იმპერიაში;

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, თბილისი-გორი-ბათუმი, 2010 წ 27-30 სექტემბერი; გონიოს ციხე მე-12-19 სს;

First International Congress of Eurasian Turkish Arts, 21-24 November, 2012, Istanbul; Ottoman ceramics from the Gonio fort, southwestern Georgia;

Archaeology and Linguistics in the modern world Exchange of knowledge in the history of mankind, Simferopol-Yalta, Ukraine, 20-23 September, 2012; Archaeological artifacts discovered in the fort of Gonio-Apsarus in 1995-2011;

The Romans at the Black Sea during the time of Augustus: the evidence of literary, archaeological and numismatic sources, Tulcea, Romania 4-9 June, 2012; Pecularities of Roman domination in the eastern Black Sea area in the 1st century BC and 1st century AD;

Third International Congress of Eurasian archaeology: Ethno cultural history of the Turkic speaking people of Eurasia, 23rd-25th May, 2011, Demirci, Manisa, Turkey; Archaeological evidence from the fort of Gonio in Ottoman period;

მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), ბათუმი, 2012 ; ხოფა-მაკრიალის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი;  

შავიზღვისპირეთის ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა: შესწავლა და გამოყენება განათლებასა და ტურიზმში, იალტა, უკრაინა, 25-26 აპრილი, 2013; Apsarus: Roman architectural and complex in the southern Georgia.

ბიზანტიოლოგიის მე-5 კონფერენცია, თბილისი-ბათუმი, 24-27 სექტემბერი, 2013 წ. 


ეროვნული:
უცხო ენების ცოდნა:

თურქული (საშუალოდ), ინგლისური (კარგად) რუსული (ძალიან კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer


 

სტაჟირება, ტრენინგები:

1. მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა თანამედროვე სწავლებათა მთოდოლოგიებში  (Community Colleges for International Development, Inc. და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი) - 2008;

2. 8-საათიანი ტრენინგ-კურსები უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 2009;

3. პერ მენდესის უნივერსიტეტის (გრენობლი, საფრანგეთი) სპეციალისტების ვორკშოპი ხარისხის მართვასა და მაგისტრანტების მომზადების მეთოდოლოგიაში - 2009;

4. პერ მენდესის უნივერსიტეტის (გრენობლი, საფრანგეთი) სპეციალისტების ვორკშოპი: „ხარისხის მართვა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის“ - 2009;

5. ტრეინინგი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის უფლებებში (USAID-Georgia; Economic Prosperity Initiative) - 2011;

6. ესტონეთის განვითარების თანამშრომლობის ფონდისა და ტალინის უნივერსიტეტის კურსები: Supporting the improvement of the quality of teaching at the social faculties of Tbilisi and Batumi Universities, raise the qualification of the lecturers and implenet the effective e-learning system” - 2011-2012;

7. ტრენინგი სწავლების ინტეგრაციაში (TIRI-Making Integrity Work, Eastern Europe/Central Asia Integrity Education Network) - 2012;

გრანტები:

1. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი: ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი  N E – 57- 09, 23.10.09;

2. ელექტრონული სწავლების ქსელი ტურიზმში კადრების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით(ბელორუსი,საქართველო,უკრაინა) - 2009-2012;

3. რკინის მეტალურგია და საქართველო: ოქსფორდის უნივერსიტეტის არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის კვლევითი ლაბორატორია - 2011-2013;

4. ისტორიული ჭანეთისაღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო ნაგებობები, ეკლესიები, საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები: რუსთაველის ფონდი(რეგისტრაციის №4475) - 2011-2013;

5. შავიზღვისპირეთი: რომაული ხანის ერთიანი და განმასხვავებელი ნიშნები: ევროკავშირის შავიზღვისპირეთის საზღვართშორისი კოოპერაცია, App. ref. 2.3.1.72695.212, MIS-ETC, Contr. no. 41901/28.05.2013 - 2013-2015.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

მსოფლიო ისტორია.


დარგი:

ძველი მსოფლიოს ისტორია,მსოფლიო ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია.

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

მსოფლიო ისტორიის წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია 5 კრედიტი ,  ძველი მსოფლიოს ისტორია 5 კრედიტი, საველე არქეოლოგიური პრაქტიკა  5 კრრედიტი, მხარეთმცოდნეობა ტურიზმის 1კ–4კ 10 კრედიტი, შავიზღვისპირეთის კოლონიზაციის მსგავსი და განსხვავებული ნიშნები (მ) – 5 კრედიტი, დასავლეთ და ჩრდილოეთ შავიზღვისპირეთის ანტიკური ხანის ქალაქები (მ) 5 კრედიტი, აღმოსავლეთშავიზღვისპირეთის ანტიკური ხანის ქალაქები (მ) – 5 კრედიტი, საქართველო და ანტიკური სამყარო (მ) – 5 კრედიტი.

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი 14 სთ–18 სთ;  ხუთშაბათი 14 სთ – 18 სთ; პარასკევი 14 სთ – 18 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა