მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ციური ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ბათუმი. ზ.გორგილაძის ქ.~68-ა. ბინა 31.
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
დაბადების თარიღი: 18. 07. 1966
ტელეფონი: 577 179787
ელ-ფოსტა:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, საქართველოს ისტორია

გვიანფეოდალური ხანის საქართველოს, სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის  საკითხები; ქართული სამეფო–სამთავროების ურთიერთობები უცხოეთში არსებულ ქართული კულტურის ცენტრებთან; საქართველოს  ეკლესიის ისტორია, სამონასტრო მიწისმფლობელობა, ქართული კულტურისა და სულიერების გამოჩენილი მოღვაწეები.

 

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):

ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 1991
განათლების მიმართულება, დარგი:
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 094461
გაცემის თარიღი: 15.07.1991
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობა იერუსალიმთან (მე-16-18 სს.)“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 18.10.2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, საქართველოს ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003406
გაცემის თარიღი: იიანვარი 2003 წელი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წელი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის,   

                     არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2009–2013 წლები–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის არქეოლოგიისა                    

                            და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი.

2006–2009 წლები–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის   

                                ასოცირებული პროფესორი.

2004–2006 წლები –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    

                                 ისტორიის კათედრის დოცენტი.

2001–2006 წლები –საქ.მეცნ.აკადემიის ბათუმის ნ.ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო–  

                                კვლევითი ინსტიტუტი, ისტორიის განყოფილების მეცნიერ–თანამშრომელი.

1998–2000 წლები –აჭარის ა.რ. საარქივო სახელმწიფო დეპარტამენტი, ცსა–ის მთავარი                        

                                  არქივისტი.

1996–2004 წლები– ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    

                                 საქართველოს ისტორიის კათედრა, მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.

1992–1995 წლები– ოზურგეთის რაიონის ნასაკირალის საშუალო სკოლა, ქართული ენისა და     

                                  ლიტერატურის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფია   სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობა     

                               იერუსალიმის ქართულ კოლონიასთან  თბ., 2013.

1.  იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მეტოქი სამხრეთ–დასავლეთ     

                     საქართველოში, ჩვენი სულიერების ბალავარი (კონფერენციის მასალები)     

                      ტ.V.ბათუმი 2013

2.  ჯვარის მამა მარკოზ აჭარელი, არხეიონი  ტ. V.თბ., 2013

3.  ნობელების კომპანია ბათუმში აჭარის საარქივო სამმართველოში დაცული   

     მასალების მიხედვით კრ.ბათუმი №3, ბათუმი 2013.

4. იური სიხარულიძე – საქართველოს ეთნოლოგიის მკვლევარი (თანაავტორი),     

    საიუბილეო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2011.

5.  იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მამულები აჭარაში, სამხრეთ-დასავლეთ   

     საქართველოს ისტორიის ნარკვევები- აჭარა, ტ.II. ბათუმი 2009.

6.  რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წლების ომი და ქართული საზოგადოებრივი    

      აზრი, კრებ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელომწიფოთა    

      გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში(თანაავტორი), ბათუმი, 2009.

7. იერუსალიმის ბერძნულ საპატრიარქოსთან სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან, კრებ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის     საკითხები, III, ბათუმი 2008

8.  ზენდიდი (ეთნოგრაფიული მიმოხილვა), ჭოროხი, IV.(თანაავტორი), ბათუმი 2008

9. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობა იერუსალიმის ბერძნულ საპატრიარქოსთან მე-17 ს. 10-იან წლებში,  სამეცნიერო კონფერენციის -წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით-(მასალები), სხალთის ეპარქია, ბათუმი, 2008.

 

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1.  2013 წ. – იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მეტოქი სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოში.

                   ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“ ბათუმი.

2. 2012 წ. – ჯვარის მამა მარკოზ აჭარელი        

                   სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია,არქეოლოგია,ეთნოლოგია)–II. ბათუმი.

3.  2012 წ.– ნობელების კომპანია ბათუმში (თანაავტორი)                 

                     ბათუმი ,,წარსული და თანამედროვეობა“– III. ბათუმი.

4. 2008 წ.– ქართული ცივილიზაცია ევროინტეგრაციის პროცესების კონტექსტში     

                  ,,საქართველო მსოფლიო ისტორიულ პროცესებში“ ბათუმი

5. 2008 წ.–  რუსეთ–თურქეთის 1877–1878 წლების ომი და საზოგადოებრივ– პოლიტიკური           

                    ვითარება აჭარაში (თაანავტორი)

                    რუსეთ–თურქეთის 1877–1878 წლების ომი და მისი შედეგები. ბათუმი. 

 

 

 


ეროვნული:

.  2011 წ. იური სიხარულიძე-საქართველოს ეთნოლოგიის მკვლევარი, პროფესორ      

                  ი. სიხარულიძის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო      

                  სამეცნიერო სესია, ბათუმი.

2.  2009 წ. მე-16-17  სს. ევროპელი ავტორები აჭარის შესახებ, აჭარის არ მთავრობის     

                  საქვეუწყებო  დაწესებულება-საარქივო სამმართველო, სამეცნიერო         

                  კონფერენცია-,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში“ ბათუმი.

3. 2009 წ. ქართული სამეფო-სამთავროების საგარეო-პოლიტიკურ ურთიერთობათა     

                 ისტორიიდან, რსუ-ს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-  

                 მასწავლებელთა კონფერენცია, ბათუმი.

4. 2008 წ. იერუსალიმთან  ოდიშის სამთავროს ურთიერთობის ისტორიიდან, რსუ-ს    

                ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია,        

                ბათუმი.

5. 2008 წ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს  ურთიერთობა იერუსალიმის ბერძნულ   

                 საპატრიარქოსთან მე-17 ს. 10-იან წწ.  რესპუბლიკური კონფერენცია-,,წმიდა          

                ანდრია პირველწოდებულის  გზით“,  სხალთის  ეპარქია-

 

უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:

ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
 


დარგი:

- საქართველოს ისტორია

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

1. ისტორიის შესავალი –4 კრედიტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბლოკი –I კურსი (75 სთ.)

2. საქართველოს იტორია–5 კრედიტი. ისტორიის სპეციალობა–II კურსი (60 სთ.).

3. საარქივო სამუზეუმო საქმე–ისტორიის სპეციალობის III კურსი (30 სთ.).

4. მხარეთმცოდნეობა ტურიზმის I კურსი (30 სთ).

5. საქართველოს ისტორია ზოგადი კურსი  3 კრედიტი– ფინანსები, ბუღალტერია, მარკეტინგი– I             

    კურსი (15 სთ.)

6. საქართველოს ისტორია ზოგადი კურსი   3 კრედიტი– ბიოლოგია, ეკოლოგია, ქიმია I კურსი     

    (15 სთ.)

7. საქართველოს ისტორია 5 კრედიტი (ისტორიის მაინორი) –45 სთ.

8. საარქივო სამუზეუმო საქმე 5 კრედიტი– 45 სთ.

 

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

ორშაბათი 14–18 სთ; სამშაბათი 14–18 სთ; ოთხშაბათი 14–18 სთ;; ხითშაბათი 14–18 სთ.


     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა