მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: მანუჩარ ლორია
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №92 /36
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 12/04/1977
ტელეფონი: (+995 577) 94 09 94
ელ-ფოსტა: mloria@bsu.edu.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური და კულტურული, ვიზუალური, პოლიტიკური და პედაგოგიური ანთროპოლოგია. ძველი აღმოსავლეთის ცივილიზაციები და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობები

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ასოცირებული პროფესორი, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი 06.06.2011 – 13.09.2013
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი:
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: AA #0005030
გაცემის თარიღი: 10/11/1999
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ებრაული დიასპორა საქართველოს შავიზღვისპირეთში: აჭარა (ეთნოკულტურული პროცესები და ისტორიულ-ეთნოლოგიური ასპექტები)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 28/10/2005
განათლების მიმართულება, დარგი: მიმართულებათშორისი , ჰუმანიტარული, 07.00.07 ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 004920
გაცემის თარიღი: 2006 იანვარი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს გადწყვეტილების საფუძველზე დიპლომი გასცა საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭომ.
სამუშაო გამოცდილება:
2002 წლიდან  2005 წ. 17. 08–მდე - ტელეკომპანია „ტელეარხი 25“ - რეჟისორი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ტელეკომპანია „ტელეარხი 25“
2004 წ. 20.09 – 2011 წ. 06.06–მდე - რსუ ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
2005 წ. 17. 08 -დან   2007 წ. 19. 09–მდე - რსუ საინფორმაციო ცენტრის უფროსი
2007 წ. 19. 09–დან დღემდე – საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი
2011 წ. 06.06 –დან დღემდე - რსუ ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
წიგნი
1. საქართველო შავიზღვისპირეთის ებრაელები:ისტორია, ეთნოგრაფია, კულტურა, ბათუმი, 2009.
2. ანთროპოლოგიური ფილმი, თბილისი, 2009 (თანაავტორი თ. ვადაჭკორია).    
სტატია
1. ტრადიციული კულტურის ვიდეომონიტორინგი და ეთნოგრაფიული ტურიზმი: ნიგაზეული.– ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი (საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები), II, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
2. ანთროპოლოგიური ფილმის ველზე გადაღების თავისებურებანი.–ანთროპოლოგიური კვლევანი, საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია, თბილისი, 2010 
3. ანთროპოლოგიური ფილმის რეჟისურა.–ეთნოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2010
4. Этнографическая фотография.- Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2010 (თანაავტორი ნ. ნენოვი)
5. თანამედროვე რელიგიური პროცესები აჭარის ალპური დასახლების ზონაში: გოდერძის უღელტეხილი – ბეშუმი (ეთნოლოგიური მონიტორინგის შედეგები).– კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2010
6. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი (კათოლიკეები, გრიგორიანელები, მუსლიმები, იუდეველები, მართმადიდებელი ბერძნები).– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი ნ. მგელაძე).
7. აჭარაში ებრაელთა რელიგიური ცხოვრების ზოგიერთი თავისებურებანი.- დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები, V, თბილისი, 2010
8. იცხაკ დავიდი აჭარაში მცხოვრებ ებრაელთა შესახებ - სამეცნიერო კონფერენ-ციის მასალები „აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, აჭარის ავტონომიური რესპუბ-ლიკის მთავრობის საქვეუწყებლო დაწესებულება–საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2010
9. ისტორიული ინფორმატიკა და ვიზუალურ ანთროპოლოგია ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში.- რსუ, საისტორიო მაცნე, XIX, ბათ., 2010
10. დოკუმენტურ ფილმში „მრავალეთნიკური საქართველო” ასახული ისტორიული და ეთნოკულტურული ასპექტები (ბერძნები).- ჩვენი სულიერების ბალავარი, II (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათუმი, 2010 
11. Некоторые особенности общественно-политического и религиозного положении Юго-Западной Грузии.- Балканистичен Форум, Благоевград,  2010 (თანაავტორი ი. მანველიძე)
12. Визуальная антропология и документальный кинематограф.- Историко-филологические изыскания.– Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, VII, Санкт – Петербург / Батуми, 2010
13. ქართული ეთნოგრაფიული ფილმი - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, ნბი, III, ბათუმი,  2009-2010. 
14. ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოლოგიის ზოგიერთი პრობლემა ბიზან-ტიელი მწერლების ცნობების მიხედვით.– ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2, თბილისი, 2009 (თანაავტორი ვ. შამილაძე)
15. ანთროპოლოგიური ფილმის კომპიუტერული მონტაჟი.-ხელოვნებათმცოდნეო-ბითი ეტიუდები, II, ბათუმი, 2009, (თანაავტორი თ. ვადაჭკორია)
16. დოკუმენტურ ფილმში „მრავალეთნიკური საქართველო” ასახული ეთნრელიგიური ასპექტები.- ჩვენი სულიერების ბალავარი (სამეცნიერო კონფერენციიის მასალები), ბათუმი, 2009
17. საქართველო და გარესამყარო ეთნოლოგიური მონაცემების შუქზე.– საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ვ. შამილაძე)
18. ეთნოპოლიტიკური სიტუაცია აჭარაში XIX საუკუნის მეორე ნახევარსა და XX საუკუნის დასაწყისში.- სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ვ. შამილაძე, ნ. მგელაძე)
19. NATO და საქართველო. – საქართველო - ევრაზიულ სივრცეში - ახალი გამოწვევები (კრებულ „საისტორიო მაცნეს” დამატება), ბათუმი, 2009
20. Визуальная антропология и грузинское этнографическое кино (60-е годы XX  века).- Археология и Этнология Кавказа,  Баку, 2009
21. Устные рассказы как источник отражения процессов феминизации (По биографи-ческим и этнографическим материалам Аджарии).- Балканистичен Форум, Благоев-град, Година XV, 2008 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე), 2008.
22. Видео мониторинг альпийского поселение в Аджарии.- I Всероссийская научно-практическая конференция «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология», Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Уральское отделение Союза кинематографистов России, Свердловский областной дом фольклора, Российский фестиваль антропологических фильмов, Этнографическое бюро, Екатеринбург, 2008 (თანაავტორი ნ. კახიძე). 
23. Этнографические зарисовки и их значение в визуальной антропологии.- Аудиовизуальная антропология: теория и практика, Москва, 2008
24. Отражение древнейшых религиозных веровании в культовой лексике на при-мере грузинских народных игр.- Проблемы современной  лингвистики (языковые контакты), Бакинский славянский университет, Баку, 2007  (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
25. Полевые исследования и принципы визуально-антропологического монито-ринга.– Инновационые  аспекты исследевания културы, археологии, етнологии и лингвистики стран Черноморского бассейна, Батуми, 2008 (თანაავტორი ვ. შამილაძე). 
26. Информационная структура художественного текста и проблема компьютерного перевода.- Тезисы докладов IV международного конференции - «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет», Варшава, 2008 (თანაავტორი დ. გოცირიძე).
27. Внучатые тексты, теория перевода и этнокультурная медиация.- Тезисы докладов I Международного научно-практического конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода», Салоники, 2008 (თანაავტორი მ. ბურჯანაძე)
28. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისათვის.– თსუ..., ანთროპოლოგია – მომავლის მეცნიერება?!, თბილისი, 2008 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
29. ეთნოგრაფიული ფილმის მოდელირება ვიზუალურ ანთროპოლოგიაში.-ხელოვ-ნებათმცოდნეობითი ეტიუდები, I ,ბათუმი, 2008
30. ილია ჭავჭავაძე ცხოვრების წესის ეროვნულ თავისებურებათა შესახებ.- სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, II, ბათუმი,  2008 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
31. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შესწავლის ისტორიიდან.- სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები,II, ბათუმი,  2008
32. ებრაელთა საცხოვრებელი და საქართველოში მათი ადაპტაციის ზოგიერთი ას-პექტი.- დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ–ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები, V, თბილისი, 2008 (თანაავტორი თ. ტუნაძე).
33. ქართველ ებრაელთა საცხოვრისი ვიზუალური ანთროპოლოგიის თვალსაზ-რისით.- ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VI, ბათუმი, 2008
34. Материалы загса о браках и фамилиях как этнологический источник.- Архе-ология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2007
35. Отражение этнографического аспекта в грузинском документальном кино (30 годы XX  века).- Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа, Махачкала, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
36. Юридическая антропология в постсоветской образовательной системе.- Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа, Махачкала, 2007 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
37. ზაქარია ჭიჭინაძე - საქართველოს ებრაელთა მკვლევარი.- ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, V, ბათუმი,  2007
38. ევროპელ ებრაელთა სათვისტომო აჭარაში.- ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, V, ბათუმი, 2007
39. საქართველოს შავიზღვისპირეთში მცხოვრებ ებრაელთა ეთნორელიგიური მოზაიკა.– ნბი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები,I, ბათუმი,  2007
40. Некоторые аспекты традиционного быта евреев (По этнографическим мате-риалам Аджарии).- Балканистичен Форум, Благоевград, Година XV, 2006


სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. ANTHROPOLOGY AT GEORGIAN UNIVERSITIES.– Workshop, WESTERN PERCEPTIONS OF ANTHROPOLOGY:Georgia – Bulgaria, Batumi, 2011(თანაავტორი ნ. მგელაძე).
2. Prospects of cooperation between the scientists  from the Black Sea countries.– Workshop, Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics, III, Batumi, 2011(თანაავტორი მ. აროშიძე, მ. პიშკოვა, ნ. მურატოვა).
3. ბათუმისა და რუსეს რელიგიური პორტრეტის ისტორიული თანხვედრილობა.- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო - ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები), ბათუმი, 2011 (თანაავტორი ნ. მგელაძე).
4. ტრადიციული კულტურის ვიდეომონიტორინგი და ეთნოგრაფიული ტურიზმი: ნიგაზეული.– II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი, 2011(თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
5. კურორტი ბეშუმი (ვიდეო მონიტორინგი).– I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010
6. Исторические и этнокультурные аспекты   в документальном фильме «многонациональная Грузия» (Азербайджанцы).- Международная  научная конференция – «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы  и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, II, 2010.
7. Безопасность Кавказа и современный международный правопорядок.- Международная  научная  конференция – «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, II, 2010 (თანაავტორი ლ. ჯაყელი).
8. Советская власть, ислам и аджарская женшина (По архивным видеоматериалам).- V Московский Международный фестиваль и конференция визуальной антропологии ««КАМЕРА ПОСРЕДНИК», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. МиклухоМаклая,  2010, Москве. 
9. Этнографический фильм «Альпийское поселение в Аджарии (Годердзский перевал – Бешуми)».-Международная  научная конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Тбилиси –Гори-Батуми, 2010.
10. Роль Педагогической антропологии в формирование будущего учителя.- Меж-дународная  научная конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Тбилиси-Гори-Батуми, 2010 (თანაავტორი ლ. თავდირიძე). 
11. ურბანული ანთროპოლოგია: ბათუმი (კონტაქტები და სტერეოტიპები).– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, II,  2010 (თანაავტორი ნ. მგელაძე).
12. Ethno - conflicts in Georgia and international Community - International University Seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University "Neofit Rilski", XVIII international round table, «FREEDOM AND SUPERVISION ON THE BALKANS», Blagoevgrad, 2009, www.bf.swu.bg/Programm 2009 _ ang.do
13. Etnographic museums in the Georgian Net.- XI Spring Scientific Readings, Rousse Regional Museum of History, Association of Anthropology, Ethnology and Folklore Study „Ongal“, Rousse, 2009.
14. Этнографическая фотография.- Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2009 (ნ. ნენოვი)
15. Этнографические очерки, отображенные в кинофильме «Элисо».- VIII конгресса этнографов и антропологов России, Ассоциация этнографов и антропологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН…, Оренбург, 2009
16. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი.– საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ნ. მგელაძე).
17. ი. დავიდი აჭარის შესახებ.– სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებლო დაწესებუ-ლება–საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2009.
18. Этнографический фильм «Альпийское поселение в Аджарии» (Годердзский перевал – Бешуми).- IV Московский международный фестиваль визуальной антропологии «КАМЕРА-ПОСРЕДНИК, Российский институт культурологи, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Национальная ассоциация аудиовизуальных архивов, 2008, Москва (რეჟისორი მ. ლორია).
19. Этнографические зарисовки и их значение в визуальной антропологии.- Международный научно-практический конференция «Аудиовизуальная антропология: теория и практика», Российский институт культурологи, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Национальная ассоциация аудиовизуальных архивов, 2008, Москве. 
20. Коммуникация художественного перевода в когнитивном аспекте.- V Международная конференция «Диалог культур в многоязычной Европе», Печcкий университет, Печ (Венгрия), 2008  (თანაავტორი მ. ბურჯანაძე).
21. Видеомониторинг, как способ изучения изменении в этнических и религиозных конструкциях общества  (По матерялов полевых исследовании Юго-Западной Грузии).- Четвертая  конференция  «Полевая этнография», кафедра этнографии и антропологии исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, 2008 (თანაავტორი ე. დანელკო, თ. ლომთათიძე)
22. Визуальная антропология и грузинское этнографическое кино (60-е годы XX  века).- Международная  научная  конференция «Археология и Этнология Кавказа», Институт ар-хеологии и этнографии НАНА, Шамкир, 2008.
23. Turning back to the Sources – the Problem of Ethnic Consciousness.- International University Seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University "Neofit Rilski", XVII international round table, «MEMORY AND FORGETFULNESS», Blagoevgrad, 2008, http://www.history.swu.bg/Programm2008.pdf (თანაავტორი მ. აროშიძე).
24. Видео мониторинг альпийского поселение в Аджарии.- I Всероссийская научно-практическая конференция «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология», Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Уральское отделение Союза кинематографистов России, Свердловский областной дом фольклора, Российский фестиваль антропологических фильмов, Этнографическое бюро, Екатеринбург, 2008 (თანაავტორი ნ. კახიძე).http://rfaf.ru/rus/news_b1037_view_p1.
25. Информационная структура художественного текста и проблема компьютерного перевода.- Четвертая международная конференция - «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет», Варшавский университет, Варшава (Польша), 2008 (თანაავტორი დ. გოცირიძე).
26. Внучатые тексты, теория перевода и этнокультурная медиация.- I Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода», Университет Македония, Фракийский университет имени Демокрита, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,  Салоники (Греция), 2008 (თანაავტორი მ. ბურჯანაძე) http://www.esti.msu.ru/index.php?option=com_-content&task=view&id=136&Itemid=121.
27. Ареальные нюансы этнолингвистического портрета духоборов Грузии и Азербайджана.- Международный симпозиум «Изучения славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных», Белградский Университет, Белград, 2008 (თანაავტორი დ. გოცირიძე, რ. კომახიძე) http://www.-slavistickodrustvo.org.yu/!Program_MAPRJAL_08.htm.
28. რუსეთ თურქეთის ომის შედეგები და ეთნოპოლიტიკური სიტუაცია აჭარაში.–  საერთაშორისო კონფერენცია „რუსეთ–თურქეთის 1877–1878 წლების ომი და მისი შედეგები”, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება–საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2008 (ვ. შამილაძე, ნ. მგელაძე).
29. NATO და საქართველო.– საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო - ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები), ბათუმი, 2008.http://bsu.edu.ge/ge/upload/saqar-tvelo_da_msoflio.pdf
30. Полевые исследования и принципы визуально-антропологического мониторинга.– Международная  научная  конференция – «инновационые  аспекты исследевания културы, археологии, етнологии и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
31. Иурдическая антропология в образовании.- Международная научная  конференция – «Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа», Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук, Махачкала, 2007 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
32. Отражение этнографического аспекта в грузинском документальном кино (30 годы XX  века).- Международная  научная  конференция – «Археология, Этнография и Фол-ьклористика Кавказа», Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук, Махачкала, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
33. Отражение древнейшых религиозных веровании в культовой лексике на примере грузинских народных  игр.- II Международная  научная  конференция  - «Проблемы современной  лингвистики» (языковые контакты), Министерство образования  Азербайджанской республики, Бакинский славянский университет, Баку, 2007 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
34. Некоторые особенности общественно-политического и религиозного положении Юго-Западной Грузии.- Международная  научная  конференция  - «За исторические чтения » (По поводу 20 – годишнината на специальность «История»), Югозападен уни-верситет  «Неофит Рилски», Благоевград,  2007 (თანაავტორი ი. მანველიძე).
35. ვიზუალური ანთროპოლოგიის სამეცნიერო დარგად ჩამოყალიბების წინა-პირობები: ამერიკელი რეჟისორის რობერტ ფლაერტის ცხოვრება და მოღვა-წეობა.- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამე-რიკის შესწავლის ცენტრის ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია – „ამერიკულ–ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა”, თბილისი, 2007.
36. ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოლოგიის ზოგიერთი პრობლემა ბიზან-ტიელი მწერლების ცნობების მიხედვით.– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2", ბათუმი, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
37. Материалы загса о браках и фамилиях как этнологический   источник.- Меж-дународная  научная  конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кав-каза», Министерство просвещения и науки Грузии, национальная академия наук Грузии, Государственный университет Шота Руставели, Институт истории и Этнологии Иване Джавахишвили, Институт археологии Отара Лорткифанидзе, Музей истории евреев Грузии Давида Баазова ...,  Батуми, 2006.
38. ქართველ ებრაელთა საცხოვრისი ვიზუალური ანთროპოლოგიის თვალსაზრი-სით (შალომ კობიაშვილის ნახატების მიხედვით) .- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ბათუმი, 2006.


ეროვნული:
1. Ethnology or Anthropology?.- Workshop- Contemporary Anthropology: Problems and Perspectives, University of Georgia , Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi , 2010.
2. ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში: სწავლების პერსპექტივები და ფაკულტეტთაშორისო ინტეგრაციის პრობლემები.– შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია – ანთროპოლოგიური კვლევები და განათლება: ტრადიცია და პერსპექტივები, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბათუმი, 2010.
3. ვიზუალური ანთროპოლოგიის განვითარების ტენდენციები საქართველოში.– შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია – ანთროპოლოგიური კვლევები და განათლება: ტრადიცია და პერსპექტივები, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბათუმი, 2010.
4. დოკუმენტურ ფილმში „მრავალეთნიკური საქართველო” ასახული ეთნოკულტურული და რელიგიური ასპექტები (ბერძნები).- ჩვენი სულიერების ბალავარი, II , რსუ, ბათუმი, 2010.
5. 2007 წლის ეთნოგრაფიული ექსპედიოცია აჭარის ალპური დასახლების ზონაში.- გიორგი ჩიტაიას 120 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი, 2010.
6. საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და გამოყენება ბიბლიოთეკაში.–რსუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010.
7. კავკასიის უსაფრთხოების ძირითადი პოლიტიკური და სამართლებლივი ასპექტები.–სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასია:რეგიონალური თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი ლ. ჯაყელი).
8. საქართველოს პოლიეთნიკური საზოგადოება: მართლშეგნება და კულტურათშორისი დიალოგი.–სამეცნიერო კონფერენცია „იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი ლ. ჯაყელი).
9. პედაგოგიური ანთროპოლოგია და ინტერკულტურული განათლება.–სამეცნიერო კონფერენცია „იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010 (თანაავტორი ლ. თავდგირიძე).
10. დოკუმენტური ფილმების ანთროპოლოგიური ინტერპრეტაცია (ქისტები).–რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფია და თანამედროვეობა”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010.
11. ანთროპოლოგია: ინტერდისციპლინური კვლევები.–რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფია და თანამედროვეობა”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010.
12. დოკუმენტური ფილმი „სამი საქართველო: ტაო–კლარჯეთი, ფერეიდანი, საინგილო”.– სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი რ. ბერიძე).
13. დოკუმენტურ ფილმში „მრავალეთნიკური საქართველო” ასახული ეთნოკულტურული და რელიგიური  ასპექტები (ოსები).– სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბათუმი, 2009 
14. ანთროპოლოგიური ფილმის ველზე გადაღების თავისებურებანი.- შრსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია (ისტორიის, არქეოლოგიის. და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი), ბათუმი, 2009(თანაავტორი ნ. მგელაძე).
15. ქართველთა რწმენა–წარმოდგენების ანარეკლი მუსიკალურ ფოლკლორში (აჭარის ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით).– ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის III ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2008 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
16. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული დოკუმენტური ფილმი „ალპური დასახლება აჭარაში (გოდერძის  უღელტეხილი - ბეშუმი)”.– ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის III ფესტივალი და სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი,  2008.
17. საქართველო და გარესამყარო ეთნოლოგიური მონაცემების შუქზე.– რესპუბლიკური კონფერენცია „საქართველო და გარესამყარო (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2008 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
18. ეთნოლოგია და ინტერნეტი.- შრსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამარ-თალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია (სოციალურ მეცნიერებათა ბლოკი), ბათუმი, 2007.
19. იურიდიული ანთროპოლოგია: ქართული რეალობა და უცხოური გამოცდილება.-შრსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია (იურდიულ მეცნი-ერებათა დეპარტამენტი), ბათუმი, 2007 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
20. ანთროპოლოგიური ფილმის მომზადების პრინციპები.- შრსუ ხელოვნების ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2007
21. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისთვის.– თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთნოლოგიის დეპარტამენტის, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის საქართველოსა და კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილების ერთობლივი კონფერენცია – “ანთროპოლოგია – მომავლის მეც-ნიერება?!”, თბილისი, 2007 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
22. ილია ჭავჭავაძე ცხოვრების წესის ეროვნულ თავისებურებათა შესახებ.- შრსუ, სამეცნიერო კონფერენცია „ილიას ცხოვრება და ღვაწლი”, თბილისი, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
23. ვიზუალური ანთროპოლოგიის სამეცნიერო დარგად ჩამოყალიბება (გ. ბეიტსონი, მ. მიდი).- ბსუ სამხრეთ - დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, VI, ბათუმი, 2007.

უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (ძალიან კარგად), ინგლისური და ბულგარული (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Ms-Windows, Ms-Word, Ms- Excel, Poverprint, Internetexsplorer, Adobe-photoshop, Adobe Pre-miere.
სტაჟირება, ტრენინგები:
სტიპენდია და სტაჟირება 
 1. საერთაშორისო აკადემიური სტიპენდია (სტაჟირება)-Academic staff mobility of European Project «ERASMUS MUNDUS External Cooperation Window for Georgia, Armenia and Azerbaijan».-Rousse University «Angel Kanchev», 2009 (Bulgaria).
PS. სტიპენდიის ფარგლებში წაკითხული იქნა ლექციები რუსეს უნივერსიტეტში. ასევე, მოხდა ქალაქ რუსეს ეთნოლოგიური მინიტორინგი და მომზადდა ნაშრომი - The Model of Ethnological Monitoring: Rousse
2. NATO-ს მიერ გამოცხადებულ სამეცნიერო კონკურსებში გამარჯვებულ საქართველოს მეცნიერთათვის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია,  2009 - № GNSF/ NATO-09/030
 

ტრეინინგი
Sertifikate - „introduction to e-learning methods  and technology” at shota rustaveli state university (Batumi), February 23-24, Talinn university, 2011  
Sertifikate – Quality assurance for higher education degrees, Batumi, june 7-10, institute for european studies, university pierre mendes

გრანტები:
1. Improvement of Security and Development of Infrastructure of the GRENA Network PROGRAMM (NETWORKING INFRASTRCTURE
GRANT), NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMM, 2009-2011.
Higher
2. education system development for social partnership improvement and humanity sciences
competitiveness,European Commission - TEMPUS, 2010-2012
3. Public Policy Faculty Retreat, Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia
(G-PAC),USAID, EWMI
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
მიმართულებათაშორისი, ჰუმანიტარული
დარგი:
ისტორია, აღმოსავლეთმცოდნეობა, ეთნოლოგია/ანთროპოლოგია 
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
პარასკევი – 1300 – 1500 – ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი, № 47.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა