მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: კახაბერ სურგულაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: გ.ბრწყინვალეს 57.
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 06/06/1964
ტელეფონი: 877 96 91 91
ელ-ფოსტა: kakha_surguladze@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
მსოფლიო ისტორია, საქართველოს ისტორია, საერთაშორისო უსაფრთხოება.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
15.09.2009 წლიდან 15.09.2013 წლამდე.
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი., (მაგისტრთან გათანაბრებული);
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 10.09.86
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი და ისტორიკოსი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: МВ #094426
გაცემის თარიღი: - 1986 წლის ივნისი;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „ციცერონი და რომის აზიური პოლიტიკა“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 11.10.1989
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია (07.00.03)
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: UT №014980
გაცემის თარიღი: 1990;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: - სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „ციცერონი და სამოქალაქო ომი რომში“,
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 02.11.2002;
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №001200
გაცემის თარიღი:
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

1. 10.01.10 - დღემდე- აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება -საარქივო სამმართველოს ხელმძღვანელი

2. 10.05.09 -10.01.10 - მასმედიასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი,აჭარის არ.  მთავრობა

3. 18.05.07  - 15.09.10 - ისტორიის, არქეო­ლო­გიის და ეთნო­ლო­გი­ის დეპა­რტა­მენტისხელმ­ძღვა­ნელი, შოთა რუსთაველის  ბათუ­მისსახე­ლმწ­ი­ფო უნივერსიტეტი

 

4. 20.07.04- 02.11.08- დეპუტატი, აჭარის არ.  უმაღლესი საბჭო

5. 01.02.06  - 18.05.07-  საქართველოს და მსო­ფლიო ისტო­რი­ის დე­პარტამენტისხელ­მ­ძ­ღვანელი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

6. 01.09.05 - 01.02.06- საგარეო ურთი­ერ­თო­ბათა სამსა­ხურის უფრო­სი, შოთარუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

7. 15.12.04 -01.02.06 - საქართველოს და მსო­ფლიო ისტო­რიის კა­თედრისპროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

8. 1999 - 2004 - ისტორიის ფაკუ­ლტე­ტის დეკანის მო­ა­დგი­ლე, შოთა რუსთაველისსახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

9. 01.07.97 -1999 - ისტორიის და ფი­ლო­ლოგიის ფაკუ­ლტე­ტის დეკანის მოა­დგი­­­ლე,შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10. 29.12.92 -20.11.02 - საქართველოს ისტო­რიის კათე­დრის დოცენტი, შოთარუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11. 29.05.91- 29.12.92 - საქართველოს ისტო­­­რიის კათე­დ­რის მა­ს­წა­ვ­ლე­ბე­­­­ლი,შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

12. 22.02.90 -29.05.91 -საქართველოს ის­ტ­ო­­­რიის მასწა­­­ვ­ლე­ბე­ლი,შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუ­მის სახელმწიფო პედინსტიტუტის მოსამზადებელი გა­ნყოფილება

13. 20.08.86  - 18.11.87- ისტორიისმასწავლებელი, აჭარის არ. ხელ­ვა­ჩა­ურის რაიონის სოფ. ერგეს საშუ­ალო სკოლა

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1.ციცერონი და რომი,თბ. ,  2009

2.Challenges to the Repa­tri­ation Process of Muslim Georgians (Turk-Meskhs) to Georgia, Балканистичен форум, 3, Благоевград (M.Itriashvili), 2010

3. ფარსალოსის ბრძოლა და ციცერონი , ბსუ-ს შრომები, ტ.VIII., 2005,

4.იულიანე II , ,,საისტორიო მაცნე“, ბსუ სა­ქა­რთვე­ლოს ისტორიის კა­თე­­დ­რის შრო­მე­ბი, ტ. XV (გ.ჭი­ღვა­რია),2005,  

5.Встреча в Луках,Историко-филологические и

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:

1. საქართველო-რომის ურთი­­­ერთო­ბის ისტო­რი­იდან, ქართველი ხალხის სოციო-კუ­ლ­ტუ­­რუ­ლი ან­თრ­­ო­­პო­ლო­­გი­ისადა ეთნო­­ლი­ნგვი­სტუ­რი კვლე­ვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ცენ­ტრის სიმპო­ზი­უმი(22-24.09), 2006,შოთა რუსთა­ვე­ლის  ბათუ­მის სა­­ხე­ლმწი­ფოუნი­­ვე­რსიტეტი

2.„ნიკეს“ აჯანყება და დე­დოფალი თეოდორა, საერთაშორისო კო­ნფე­რე­ნ­ცია „ბიზა­ნტინოლოგიასა­ქა­­რ­თ­ვე­ლოში-2“  (26-28.10), 2007,შრსუ-ს ჰუმა­ნი­ტა­­რულ მე­ც­ნი­­ე­რე­ბ­ა­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

3. Из истории грузино-Бо­­­л­ь­га­р­ских отношении,Меж­дународная  научная  ко­­нфе­­ре­н­ция - «Инова­ци­о­н­ные аспектииссле­до­вания ку­льту­ры, архео­ло­гии, лин­гви­стики стран Че­рно­мо­рс­ко­гобассе­йна» (16-18.07), 2007, Государственный уни­верситет Шота Ру­ста­ве­ли

4. Challenges to the Repa­tri­ation Process of  Muslim Georgians (Turk-Meskhs) to Georgia, Югозападный университет «Неофит Рильски»(17-18.12), 2007,Благоевград

5. საერთაშორისო ტე­რო­რი­ზმ­ი – საქართველოს ახალიგამოწვევა,„საქართველო – ევრაზიულ სი­ვ­რცე­ში (ახალიგამოწვევები)“,2008, შრსუ-ს ჰუმა­ნი­ტა­რულ მე­ც­ნი­­ე­რებ­ა­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

6. ტერორისტის ფსი­ქო­ლო­გია, ჰუმანიტარული მეცნი­ერ­ე­ბე­ბი ინფორმაციულ სა­ზო­გა­დოებაში, 2009, შრსუ-ს ჰუმა­ნი­ტა­­რულ მე­ც­ნი­­ე­რე­ბ­ა­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

7. საქართველო მსოფლიო ანტი­ტერორისტულ სი­ვ­რცე­ში, „საქართველო და მსო­ფლ­იო“­ (14-15.11), 2008, შოთარუსთა­ვე­ლის  ბათუ­მის სა­­ხე­ლმწი­ფო უნი­­­ვე­რსიტეტი

8. კრასუსის აღმო­სა­ვლუ­რი კა­მპანიის ახალი გა­­­­რემ­ოე­ბა­ნი, „წა­რ­მა­­რთობიდან ქრი­სტი­ანო­ბამდე“ (17-18.11), 2008,ივანე ჯავა­ხი­შ­ვ­ი­­ლის თბი­ლ­ი­სის სა­ხე­ლ­მწ­ი­ფო უნი­­­ვე­რსი­ტე­ტი


ეროვნული:

1. რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წწ. ომის სა­ე­რ­თა­შო­რი­სოასპექტები და მისი შე­დეგები, რუსეთ-თურქეთის1877-1878 წლების ომი და მისი შედეგები, 2008, აჭარის არ მთა­ვ­რობის სა­ქვე­უწ­ყე­ბო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა- საარქივო სამმართველო

2. მსოფლიო გავლენის სფე­­­რო­­­ებისათვის ბრძო­ლა თა­ნა­მედროვეეტა­პზე, „საქართველო: დემო­კრა­ტი­ული განვითარების პრო­ბ­ლ­ე­­მებიდა თანამედროვე გამოწვევები“, 2008, შრსუ-ს სოცი­ა­ლურ მე­ცნი­ერ­ე­ბათა, ბი­ზ­ნე­სისადა სამა­რთა­ლმ­ც­ო­­დნე­ობის ფა­კუ­ლტეტი

3. კიბერტერორიზმი, პროფესორ-მასწავლებელთა სა­­­­მეცნიერო კონფერენცია

(11-12.05), 2007, შრსუ-სსოცი­ა­ლ­ურ მე­ცნი­ერ­ე­ბა­თა, ბი­ზ­ნე­სისა და სამა­რთა­ლ­მც­ო­­დნე­ობის ფა­კუ­ლტეტი

4. ილიაჭავჭავაძე და სა­ბე­­რძ­ნ­ეთ-ოსმალეთის ომი,  ილიაჭავჭავაძის 170 წლი­ს­თა­­­ვისადმი მიძღვნილი სა­მე­ცნი­ერო კო­ნფერენცია „ილი­ასცხოვრება და ღვა­წლი“ (6-7.12), 2007, შრსუ-ს ჰუმა­ნი­ტ­ა­­რულ მე­ც­ნი­­ერე­ბ­ა­­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

5. ილია ჭავჭავაძე და საქა­რთ­ველოს ისტორიის პრობ­ლე­მე­ბი, 2007, ილიაჭავჭავაძის 170 წლი­ს­თა­ვი­სადმი მიძღვნილი საი­უბი­ლე­ო საღამო (24.12), შრსუ-ს განა­თ­ლ­ე­­ბის ფა­კუ­ლტე­ტი

6. ატომური ტერორიზმი, პროფესორ-მასწავლე­ბე­ლთა სა­­­­­მეცნიერო კონფე­რე­ნ­ცია

(11-12.05), 2008, შრსუ-სჰუმა­ნი­ტ­ა­­რულ მე­ც­ნი­­ე­რ­ე­ბ­ა­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

7. შაჰიდი, ისტორიის,არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტა­მე­ნტის პროფესორ-მასწა­ვლე­ბე­ლთა სა­­­­მეცნიეროკონფე­რე­ნცია (25.05), 2009, შრსუ-ს ჰუმა­ნი­ტა­­რულ მე­ც­ნი­­ე­რე­ბ­ა­თა ფაკუ­ლ­ტე­ტი

8. სახელმწიფო ტე­რო­რი­ზმის ფენომენი, პროფესორ-მასწავლებელთა სა­­­­მეცნიეროკონფერენცია(8–10.06), 2009, შრსუ-ს სოცი­ა­ლ­ურ მე­ცნი­ერ­ე­ბა­თა, ბი­ზ­ნე­სისადა სამა­რთა­ლ­მ­ცო­­დნე­ობის ფა­კუ­­ლტეტი

9. ბურგუნდია-სა­ქა­რ­თვ­ე­ლ­ოსურთიერთობის ისტორიიდან, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში,2009,აჭარის არ მთა­ვ­რობისსა­ქვე­უწ­ყე­ბო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა - საარქივო სამმართველო

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (ძალიან კარგად),ინგლისური (საშუალოდ).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, InternetExplorer

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული
დარგი:
საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია, პოლიტიკური მეცნიერებები.
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. ძველი მსოფლიოს ისტორია (ანტიკური ხანა), (ბაკალავრიატი), ჰუმანიტარული ბლოკი I კ. კრედიტი 5; ლექცია – 35; სემინარი – 15;
2. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკ. I კ. კრედიტი 4, ლექცია – 40 სთ;
3. მსოფლიოს ისტორია (ანტიკური ხანა) (ბაკალავრიატი), საერთაშორისო ურთიერთობის სპეც. კრედიტი 5; ლექცია –30სთ, სემინარი –15;
4. ისლამური ტერორიზმი (მაგისტრატურა), ისტორია (თურქეთის ისტორიის ჯგ.), კრედიტი 2; ლექცია –10 სთ; სემინარი –5 სთ;
5. საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემები (მაგისტრატურა), ისტორია (ევროპა–ამერიკის ჯგ.), კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ; სემინარი – 5 სთ;
6. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), საექთნო საქმე Iკ., კრედიტი 2; ლექცია – 20 სთ.
7. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), ფარმაციის სპეც. I კ. კრედიტი 2; ლექცია – 20 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
ოთხშაბათი და პარასკევი 13 საათიადნ 15 საათამდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა