მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ნუგზარი მგელაძე
აკადემიური თანამდებობა: სრული პროფესორი
მისამართი: 26 მაისის, 17/28
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 29.04/1958
ტელეფონი: (+995 77) 509292; (822) 70585
ელ-ფოსტა: mgeladzen@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საქართველოს ისტორია, სოციოკულტურული ანთროპოლოგია და ეთნოლოგია.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
15.09.2009 წლიდან 15.09.2013 წლამდე.
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30/06/1979
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ЖВ №173111
გაცემის თარიღი: 05/07/1979
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: „სისხლის ნათესაობის სისტემა აჭარაში (ისტორიულ–ეთნოგრაფიული გამოკვლევა)
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 16/12/1986
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ეთნოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ИT ~ 011740
გაცემის თარიღი: 29/07/1987;
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ნ. მარის სახელობის არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
სადისერტაციო თემა: Формы социальной организации и система терминов родства в традиционной культуре грузинского народа (этнокультурные аспекты, историческая и локально-региональная специфика)».-«Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук»
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: თარიღი: 09/10/19992
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: ДТ № 016489
გაცემის თარიღი: 21/05/1992
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: (სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული უმაღლესი საატესტაციო კომისია)
სამუშაო გამოცდილება:
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

 1. О некоторых теоретических и методологических проблемах современной этнологии, «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Сборник кратких содержаний докладов,  аку, 2005, (В. М. Шамиладзе),
 2. რიტუალური პურის საცხობი ყალიბი ოლადაურის თემიდან, `კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული’’,^ IX,^ თბილისი, 2005, (. ლევიძე,  . ტუნაძე)
 3. ჰემშინთა ისტორიისათვის აღმოსავლეთ თურქეთსა და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, `საისტორიო მაცნე’’, XV, ბათუმი, 2005, (. ტუნაძე),
 4. აჭარა, მაჭახელი, ჭოროხი _ ეტიმოლოგიის ცდა, 2005,. შოთა რუსთაველის საელმწიფო უნივერსიტეტის `შრომები’’, VII, (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ერია), ბათუმი, (. ფაღავა),
 5. აჭარის მატერიალური კულტურის ძეგლებში ასახული უძველესი რელიგიური წარმოდგენები, `საისტორიო მაცნე’’, XIV, ბათუმი, 2005,  (. ხახუტაიშვილ)
 6. ლაზური ოფუტე, ბათუმის ნიკო ბერძენიშვილის სახ. ამეცნ.–კვლევ. ინსტიტუტის `შრომები’’, IV, ბათუმი, 2005
 7. აჭარული სახლის შიდა საკომუნიკაციო სისტემა, `ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები’’, X, თბილისი, 2006,  (. ტუნაძე)
 8. ალექსი რობაქიძის ცხოვრება და მოღვაწეობა, 2007, 'კულტუროლოგიური და ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი საქართველოში’’, II, ბათუმი, (12-30)
 9.  А. И. Робакидзе и грузинское кавказоведение (к 100-летию со дня рождение), «Археология, этнология, фолклористика Кавказа (новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе)», Махачкала, , 2007 (В. М. Шамиладзе)
 10. ანთროპოლოგიური ბიოგრაფიები: 1. ფრანც ბოასი - თანამედროვე ანთროპოლოგიის ფუძემდებელი - 1 (სალექციო ჩანაწერები).-"ანთროპოლოგიური კვლევანი', თბილისი, 2010.
 11. მათემატიკური მოდელირების მეთოდოლოგიური პრობლემები ეთნოლოგიასა და სოციოკულტურულ ანთროპოლოგიაში.-"კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული', XII, თბილისი, 2010.
 12. Проблема этнической идентификации и иновационные процессы в традиционном быту грузинских мусульманю-Международная научная конференция - "Археология, этнология, фольклористика Кавказа", Тбилиси-Гори-Батуми.
 13. ქორწინება და საქორწინო ტრადიციები თურქეთის შავიზღვისპირეთის ქართველ მუჰაჯირებში (ორდუს ვილაეთი).-მუჰაჯირები (პირველი სამეცნიერო კონფერენცია), შოთა ღუსტაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2013.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
 1. Железный колхидский топор из с. Зоти,  «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Сборник кратких содержаний докладов,  изд-во «некери», Тбилиси., 2004 ( Т.Х. Тунадзе),
 2. О некоторых теоретических и методологических проблемах современной этнологии, «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Баку,2005 ( В. Шамиладзе)
 3. Батуми, «Каменный гроб из села Вашловани (Алме)». Международная научная конференция – «Археология, этнология, фолклористика Кавказа», 2006  (Т.Х. Тунадзе)
 4. 4 ქართველი ხალხის ტრადიციული საზოგადოების სოციალური აგებულებისათვის- რსუ–ს, ქართველი ხალხის სოცი–ოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგ–ვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, 2006 22-24. , ბათუმი
 5. აჭარული სახლის შიდა საკომუნიკაციო სისტემა-. მარის 140 წლის–თავისადმი მიძღვ–ნილი საიუბილეო საერთაშორისო კონფერენცია , 2006, 28–30, 04 , თბილისი, (თ. ტუნაძე)
 6. სოციოკულტურული ანთროპოლოგიის საგნობრივი პრობლემები -თსუ–სდა ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნ.  კონფერენცია „ანთროპოლოგია – მომავლის მეცნიერება“, 2007 7-10. 04 (ვახტანგ შამილაძე)
 7. Cultural Pluralism in Modern American National Politics - American-Georgian Relations: History and Present Time, 2007 3-5. 04 (ვახტანგ შამილაძე)
 8. А. И. Робакидзе и грузинское кавказоведение (к 100-летию со дня рождение), Международная научная конференция – «Археология, этнология, фолклористика Кавказа», 2007, 20–25, 10, მახაჩკალა, დაღესტნის სამეცნიერო ცენტრი (ვახტანგ შამილაძე)
 9. ალექსი რობაქიძე და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიური ძიებანი-აქ. ეცნ. აკადემიის, ისტ.–ის, ეთნოლ–სა და რელიგიის კვლევისა და პროპაგანდის ცენტრი, ექვ. თაყა–იშვილის სახ. აქ–ოს საისტორიო საზოგადოების გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, 2007 10–13, 10, თბილისი (ვახტანგ შამილაძე)
 10. Процесс интеграции в области гуманитарной науки и предметная сфера социальной антропологии- Международная научная конференция – «Археология, этнология Кавказа», 2008 10-11. 09 (ვახტანგ შამილაძე)
 11. Методы Формального моделирования в этнологии и социокультурной антропологии-«Археология, этнология, фолклористика Кавказа”, 2009 25-27

ეროვნული:
 1. სოფელ ვაშლოვნის ქვის კუბო-ბსუ–ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კოფერენცია, 200711-12 მაისი, ბათუმი,(თემურ ტუნაძე),
 2. ანდრია პირველ-წოდებული და პირველი სამოცი-ქულო ეკლესიის მშენებლობის ისტორია საქ-ში- სხალთის ეპარქია: სამეცნ. კონფერენციაწმიდა ანდრია პირველწოდებუ–ლის გზით’’,2008. 7–8, 05, ხულო  (მ. ქურდიანი)
 3. რუსეთ-თურქეთის ომის შედეგები და ეთნოპოლიტიკუ–რი სიტუაცია აჭარაში -აჭარის დედასამშობ-ლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშო-რისო სამეცნიერო კონფერენცია `რუსეთ-თურქეთის’1877-1878 .. ომი და მისი შედეგები”, 2008,27–28. 05, ბათუმი, არქივი, (ვახტანგ შამილაძე, მანუჩარ ლორია)
 4. ისლამი და ქართული სოციოკულტურული ტერმინოლოგია ევრაზიის ეთნორელიგიურ სივრცეში - პროფესორ აბელ სურგულაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `საქართველო ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები)”, 2008,12–13, 09, ბათუმი, (რუსლან ბარამიძე)
 5. დარბაზული ტიპის საცხოვრებელი სამცხეში-აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2009,26-27ივნისი, ხალციხის უნივერსიტეტი (თემურ ტუნაძე)
 6. აჭარის სახელმწიფო არქივი, არტურ ფონ ზუტნერის რომანი `აჭარლებიდა XIX საუკუნის II ნახევრის სამხრეთ-დასავლეთ საქ-ლოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის პრობლემები -სამეცნიერო კონფერენცია `აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”,2009, 18-20, 10, ბათუმი, (თემურ ტუნაძე)
 7. XX საუკუნისღირსეული მოქალაქე – დავით ხახუტაიშვილი (ბიოგრაფიული შტრიხები)- საქ. მეცნ. აკად-ის წევრ–კორესპოდენტ, პროფესორდავით ხახუტაიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისოკონფერენცია, 2009 20–21 თებერვალი
 8. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი -საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“,2009.23-24. 10, ბათუმი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი (მანუჩარ ლორია)
 9. ანთროპოლოგიურიფილმის ველზე გადაღების მეთოდიკის საკითხისათვის- რსუ–ს ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიისდეპარტამენტის პროფ. მასწ. სამეცნიერო კონფერენცია, 2009, 7–8,11, ბათუმი(მანუჩარ ლორია)
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ),რუსული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word– ის საოფისეპროგრამები

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული
დარგი:
ეთნოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. თურქეთისა და აღმოსავლეთის ქვ. არქეოლოგია და ეთნოლოგია (ბაკალავრიატი), აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეც.II კ. კრედიტი 3, ლექცია – 20 სთ; სემინარი – 5 სთ;
2. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია (ბაკალავრიატი), აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეც. II კ. კრედიტი 3; ლექცია – 25 სთ; სემინარი – 5 სთ;
3. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია (ბაკალავრიატი), აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეც. III კ. კრედიტი 5 სთ; ლექცია –40 სთ; სემინარი– 10 სთ;
4. მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია (ბაკალავრიატი), ისტორიის სპეც. IV კ. კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ; სემინარი –5 სთ;
5. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), სამკურნალო–სტომატოლოგიური სპეც. I კ. კრედიტი 2; ლექცია –20 სთ;
6. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), საბუნებისმეტყველო მეცნ. ფაკ. II კ. კრედიტი 3; ლექცია 30 სთ;
7. საქართველოს ისტორია (ბაკალავრიატი), საინჟინრო–ტექნ. ფაკ. კრედიტი 3; ლექცია 20 სთ; სემინარი 10 სთ. 
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა