მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ზაზა შაშიკაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: შერიფ ხიმშიაშვილის ქ. #9, ბინა #45.
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 21/09/1973
ტელეფონი: (+99577) 999767
ელ-ფოსტა: shashikadze@sca.ge
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საქართველო–ოსმალეთის ურთიერთობები.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2010 წლიდან 2014 წლამდე

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნე ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი, თარჯიმანი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 19.06.1995.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: აუ #028202
გაცემის თარიღი: 26/10/1995
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: 26/10/1995
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
სადისერტაციო თემა: „აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა XVI-XVII სს-ში (ოსმალური წყაროების მიხედვით)”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 12.03.2003. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის H 07.03. №4 სადისერტაციო საბჭოს
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, წყაროთმცოდნეობა, 07.00.04;
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: 003588
გაცემის თარიღი: IV. 2003
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:

2000 წლის ოქტომბრიდან 2001 წლის ივნისამდე –თურქეთ-საქართველოს მეგობრობისა და თანადგომის ფონდი, ქართული ენის მასწავლებელი;

16.12.2000 წლიდან –ბათუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი, ისტორიისსექტორის მეცნიერ-მუშაკი

20.09.2004-01.10.2004წლებში – ბათუმისსახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;

01.10.2004-06.2005წლებში – ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის უფროსიმასწავლებელი;

09. 2005–09.2006 წლებში – ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსიმასწავლებელი;

09. 2006წლიდან – ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოსა და მსოფლიო ისტორიისდეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

23.12.2008წლიდან – აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი;

09.2009წლიდან – შოთა რუსთაველის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):

1. Macahelı Bölgesi Tarihi Hakkında, – ჟურნალი ,,ჩვენებური" №52-53,სტამბოლი, 2003 (თურქულად) გვ. 14-17;

2. Acara Tahrir Defterıne Göre Acara’da AlınanOsmanlı Vergılerı XIV TTK kongresıne sunulan bildiriler, II cilt, II kısım,Ankara, 2005, გვ. 123-124;

3. მურახხასიესგადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ პროვინციებში, –           ბსუ სამეცნიერო კვლევითიცენტრის კრებული IV, ბათუმი, 2005, გვ. 60-64;

4. მაჭახლისხეობის ისტორიისათვის   თსუაღმოსავლეთმცოდნეობისფაკულტეტის შრომები, 361, თბილისი, 2005, გვ. 417-427;

5. გაზეთ,,სადაი მილეთისდა ,,სამუსლიმანო საქართ-ველოსთურქეთის ბიბ-ლიოთეკებში მოპოვებულიუცნობი ნომრების შესახებ, –     ბსუ საისტორიომაცნე, ბათუმი, 2005, გვ. 115-118;

6. აჭარისწყლის ხეობის სოფლებიდა მათი მოსახლეობა XVI ს-ის მეორე ნახევარში, თსუსამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული ,,არტანიჯი“, №12, თბილისი 2006. აგრეთვე:www.chveneburi.net,www.mamuli.com

7.აჭარისწყლის ხეობის სოფლები და მათი მოსახლეობაXVI -ის მეორე ნახევარშითსუ სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის კრებული ,,არტანუჯი“, №12, თბილისი, 2006. გამოქვეყნებულია ჟურნალ ჩვენებურის ვებ გვერდზეც. მისამართი:www.chveneburi.net

8.არზრუმის მეჩეთის ქართული სავაყუფო მიწები, კავკასია და აღმოსავლეთი, №4, თბილისი, 2007;

9.ტესტები საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში, – სახელმძღვანელო, ბილისი 2007, 290 გვ. (თანაავტორობით – .გურული, .ზოსიძე, .ფუტკარაძე);

10. Два важных документа для историиЮго-восточной  Грузии XVI в., – ВестникИнститута Востоковедения МГУ, Москва 2007.

11. აჭარა XVI- XVIII სს-ში, ენციკლოპედია,,აჭარა“, ბიულეტენი 3,ბათუმი 2007

 

12. საქართველო–ოსმალეთის ურთიერთობები XVI ს–ის30–60–იან წლებში, ნოდარ შენგელიას 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი2008

13. ბათუმი XVI ს–ში, ნიკო ბერძენიშვილისინსტიტუტის პირველი საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ბათუმი წარსული დათანამედროვეობა“ მასალები, ბათუმი 2010

14. ხალხისაღწერის დავთრები, როგორც საისტორიო წყარო, აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო,საერთაშორისო სამ კონფრერენციის მასალები, ბათუმი 2009

15. ,,წითელიაჭრისტანის სალ–ნამე“, აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, აჭარა უცხოელ ავტორთაშრომებში, საერთშორისო კონფრერენციის მასალები, ბათუმი  2010

16. ეტიმოლოგიურიცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარულიფაკულტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისოკონფერენცის მასალები, ბათუმი 2009

 სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. Erzrumda”ki Lala Mustafa Camiinin Gürcü Vakıfları, საერთაშორისო კონფერენცია: XV Türk Tarih Kongresi, ანკარა (თურქეთი), 11–15/09. 2006
2. კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, საერთაშორისო კონფერენცია: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი 29–30/05.2009

ეროვნული:
1. ოსმალური ხალხის აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეო-პოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, საერთაშორისო კონფერენცია: აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, ბათუმი 24.12.2008
2. ბათუმი XVI საუკუნის მეორე ნახევარში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“, სსიპ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2009
3. შავშეთ-იმერხევის ოსმალეთისადმი დაქვემდებარების ქრონოლოგიის საკითხები, რსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი 13.12.2007
4. შავშეთის ისტორიისათვის, რსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. პროექტ ,,შავშეთის“ პრეზენტაცია, რსუ, ბათუმი 05.12. 2008, თანაავტორი: ჯემალ კარალიძე
5. არზრუმის არქივში დაცული ,,წითელი აჭარის სალნამე”, ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში” , აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, ბათუმი 03.06. 2009
6. ოსმალთა მიერ ტაოს დაპყრობა, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი, ბათუმი 2009
7. არზრუმის მეჩეთის ვაყუფები, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი 29.12. 2009

უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (ლექსიკონით), რუსული (კარგად), თურქული (კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MicrosoftWord, Microsoft Excel, Internet Explorer.

სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:

1.                 202 ოსმალური ფირმანი სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოსშესახებ და აჭარის მცირე და ვრცელი დავთარი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიეროფონდის გრანტი, 2009–2011 წწ. მენეჯერი.

2.                 შავშეთი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიეროფონდის გრანტი, 2009–2010 წწ. მონაწილე.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
წყაროთმცოდნეობა, 

საქართველო-ოსმალეთისურთიერთობები

მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1. თურქეთ–საქართველოს ურთიერთობები, მაგისტრატურა, ისტორია (თურქეთის ისტ. ჯგ. III სემ. კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ, სემინარი – 5 სთ;
2. საქართველო და აღმოსავლეთი, მაგისტრატურა, ისტორია (საქართველოს ისტორიის ჯგ. III სემ. კრედიტი 2, ლექცია –10 სთ, სემინარი – 5 სთ;
3. ოსმალური პალეოგრაფია, ბაკალავრიატი, აღმოსავლეთმცდნეობის III კ. კრედიტი 2, ლექცია – 15 სთ, სემინარი – 15 სთ;
4. საქართველოსა და აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიული ურთიერთობები, ბაკალავრიატი, აღმოსავლეთმცოდნეობის სპეც. II კ. კრედიტი 3, ლექცია – 20 სთ, აემინარი – 10 სთ.
5. თურქეთის ისტორია, ბაკალავრიატი, თურქული ენა და ლიტერატურის სპეც. II კ. კრედიტი 5, ლექცია 50 სთ, სემინარი – 10სთ;
6. ოსმალური პალეოგრაფია, ბაკალავრიატი, თურქული ენა და ლიტერატურის სპეც. III კ. ლექცია – 20 სთ, სემინარი 10 სთ.
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი 13 საათიდან 15 საათამდე,    პარასკევი 13 საათიდან 14 საათამდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა