მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 























მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: თამაზ ფუტკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მისამართი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, თხილნარის მეურნეობა
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 23. 11. 1961
ტელეფონი: 855 54 75 71
ელ-ფოსტა: txil1968@mail.ru
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
მიგრაციული და ეთნიკური პროცესები საქართველოში; თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა ყოფისა და კულტურის საკითხები.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიისა დაეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობა.
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 04.07.1988
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: NB065562
გაცემის თარიღი: 15.07.1988
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეთნოლოგი,ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,თანამედროვე მიგრაციის სოციალურ-ეკონომიკური და სამეურნეო-კულტურული პრობლემები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში“
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 30.06.1993
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ეთნოლოგია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №000124
გაცემის თარიღი: 21.02.1994
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეთნოლოგი,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
სადისერტაციო თემა: ,,აჭარის მოსახლეობის მიგრაციის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 4.10 2002
განათლების მიმართულება, დარგი: ეთნოლოგი,ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი,
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: №041235;
გაცემის თარიღი: 2004 წ. დეკემბერი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
ისტორიის, არქეოლოგიისა დაეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი (15.09.2009-15.09.2013)
2007-2008 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აბიტურიენტთა მოსამზადებელი პროგრამის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი
2005-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტის დირექტორი”
2004-2005 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პრორექტორი სასწავლო მუშაობის დარგში
1996-1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1997-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
2002-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის, შემდეგ არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის კათედრის პროფესორი
1994-2002 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის კათედრის დოცენტი
1992-1994 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ისტორიის კათედრის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. .ვარდების რევოლუცია აჭარაში და ბათუმის უნივერსიტეტი, საქართველოს სახელმწიფო,უნიტარული თუ ფედერაციული, გაmomcemlobა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათ. 2005;
2. სამეურნეო ყოფასთან დაკავშირებული ზოგიერთი რიტუალის შესახებ აჭარაში ბსუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული - IV, გაmomcemlobა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათ.,2005
3. ტბელ აბუსერისძის ბიოგრაფიისათვის, ,,საისტორიო მაცნე’’-XV, გაmomcemlobა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათ., 2005
4. ეკოლოგიური მიგრაციები, პროგნოზირება და პერსპექტივები. სტიქია და ეკომიგრანტებi აჭარაში, კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2005,
5. 17.2003 წლის ხულოს ეთნოგრაფიული ექსპედიციის ანგარიში, ბსუ შრომები - VIII, გაmomcemlobა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათ. 2005
6. К вопросу о политической борьбе в Греции в 50 – 60 гг. XX века, Историко-филологические изыскания,II, Санкт-Петербург 2005 Батуми.,
7. აჭარის მოსახლეობის მიგრაციის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები, ბათ. 2006
8. ალექსი რობაქიძე და ეთნიკური პრობლემების კვლევა საქართველოში, კულტუროლოგიური და ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები საქართველოში, II, ბათუმი, 2007
9. გველის კულტი და სოციალური ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი აჭარაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, V, ბათუმი, 2007
10. ილია და ქართული ეთნოლოგია, ილია ჭავჭავაძე-170, ბათ., 2007
11. სამეურნეო ყოფის ზოგიერთი საკითხი იმერხევის ხეობაში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები, V, ბათ. 2007
12. ტოპონიმებში გაცოცხლებული ისტორია, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები, II, ბათ. 2007
13. ქართული დიასპორა თურქეთში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის პრობლემები, I, ბათ. 2007
14. 2003 წლის ხულოს ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მოკლე ანგარიში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, კრ.V, ბათ. 2007
15. Конфликти психологических стереотипов, проблемы религиозного и социокультурного сожительства беженцев и местного населения в Грузии, , Историко-филологические изискания, III, Санкт-Петербург 2007 Батуми
16. მარიობის დღესასწაული შავშეთში ფიროსმანი, ნომერი 4, სტამბოლი, 2008
17. ლეფიკი, უძველესი ქართული ხალხური თამაში, ,,ფიროსმანი” ნომერი 5, სტამბოლი, 2008
18. მარცვლეულის გასალეწი და გასანიავებელი იარაღ-მოწყობილობანი შავშეთში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები, VII, ბათ. 2008
19. Из истории движения сопротивления во Франции, Историко-филологические изискания,V, Санкт-Петербург 2008 Батуми
20. ზენდიდი (ეთნოგრაფიული მიმოხილვა), ჭოროხი, ნომერი 4, 2008 წელი, 33. შავშეთის კომპლექსური ექსპედიციის ეთნოგრაფიული სექტორის მოკლე ანგარიში (2005 წლის ივლის-აგვისტო), ეთნოლოგიური კრებული, თბ. 2009
21. გვართა მიგრაციის ზოგიერტი საკითხი აჭარაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის პრობლემები, II, ბათ. 2008
22. შავშური ფარცხი//ფორჩხი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის პრობლემებიII, ბათ. 2008
23. ქორწილი იმერხევში, ბათ. 2009
24. დასახლების სტრუქტურა შავშეთში, საისტორიო მაცნე, XVI-XVII, ბათ. 2008
25. Некоторые вопросы исторических и научно-културных взаимоотношений болгарского и грузинского нарадов. Кавказ, Археология и этнология, Шамкир, 2008
26. ეთნოინტერესთა კონფლიქტი და თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკური დაქუცმაცება, თდასუ, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-16 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, თბ. 2009
27. ეთნიკური პროცესები თურქეთის ქართულ მოსახლეობაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტსი, ბათ. 2009
28. თურქეთში ქართული ლეგიონის ისტორიისათვის, საისტორიო მაცნე, მე-18, ბათ. 2009
29. დემოგრაფიული პროცესების ერთი მაგალითი, მუჰაჯირობის ისტორია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში, საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები, კონრად ადენაუერის ფონდი,თბ. 2009
30. აჭარიდან განსახლებულ მიგრანტთა რელიგიური ადაპტაციის ზოგიერთი საკითხი, მიგრაცია , Migration, ნომერი 3, ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ლტოლვილთა დანიის საბჭო, საჯარო პოლიტიკის კვლევის ცენტრი, თბ. 2009
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1.ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ბაზგირეთის ცეკვები, ბათუმი, 2006 წლის 22-24 სექტემბერი
2.. Грузинская диаспора в Турции, VII конгресс этнографов и антропологлв России, Саранск, 2007, стр.12 (соовтор Заза Буркадзе)
3.. Women s Rights and the Conflict on Psycholigical Stereotypes in the Isolated Communities of Georgian Coastlines. International University seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University ,,Neofit-Rilski” XVII INTERNATIONAL ROUND TABLE.Blagoevgrad, 15-17 february-2008.
4.. Georgian Civilization in the Process of European integration, International conference ,,National tradition and eurointegration,, -Sofia (guietchiza)-Bolgaria, 16-19 oqtober, 2008

ეროვნული:
1.ბსუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მოხსენება: ,,სამეურნეო ყოფასთან დაკავშირებული ზოგიერთი რიტუალის შესახებ აჭარაში, ბათუმი,2005;
2. საქართველოს სახელმწიფო-უნიტარული თუ ფედერაციული , (რესპუბლიკური კონფერენცია), მოხსენება: ,,ვარდების რევოლუცია და ბათუმის უნივერსიტეტი’’ ბსუ, 2005 წ.4-5 მაისი
3. სტიქია და ეკომიგრანტები აჭარაში (რესპუბლიკური კონფერენცია), მოხსენება: ,,ეკოლოგიური მიგრაციები: პროგნოზირება და პერსპექტივები’’ბათუმი, 2005 წ.8-9 დეკემბერი.
4. თდასუ, პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია, საცხოვრებელი ნაგებობანი იმერხევში, 2007 წ. 2 ივნისი
5.ბსუ, თდასუ, ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია. ლეფიკი-უძველესი ქართული ხალხური თამაში შავშეთში, ბათუმი, 2006 წ. 15-17 ოქტომბერი
6. ილია ჭავჭავაძის 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - ილიას ცხოვრება და ღვაწლი. ილია და ქართული ეთნოგრაფია, ბათუმი, 2007 წ. 6-7 დეკემბერი
7. ეთნიკური პროცესები ტაო-კლარჯეთში, აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 წწ. ომი და მისი შედეგები. ბათუმი, 2008 წლის 11-12 ივნისი
8. ლოკალური და გლობალური ცივილიზაციების ურთიერთმიმართების საკითხი გლობალიზაციის პირობებში. საქართველო და მსოფლიო, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2008 წლის 14-15 ნოემბერი
9. შავშელთა ყოფა, რსუ, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია ,,შავშეთი”, ბათუმი, 2008 წლის 5 დეკემბერი
10. განსხვავებული გეოპოლიტიკური ორიენტირები და რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები კავკასიურ სივრცეში, ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა”, თბ. 2009 წლის 25-27 ივნისი
უცხო ენების ცოდნა:
გერმანული(საშუალოდ), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer
სტაჟირება, ტრენინგები:

 

 

 

"კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელშ" (კაასუს კურსები)

გრაცის (ავსტრია) უნივერსიტეტი (2012 წლის აპრილი–ივნისი).

ბლაგოევგრადის (ბულგარეთი) უნივერსიტეტი (2013 წლის მარტი–მაისი).

 

გრანტები:

1. რუსთაველის ფონდი, გრანტი #180-08-1-030, შავშეთი, ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა (2009 წელი)
2. მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი, ნომერი 03–tr3–09, 091.04.09) სეგედში (უნგრეთი) სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად.

პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
დარგი:
ეთნოლოგია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:

მხარეთმცოდნეობა, ტურიზმის სპეციალობის I კ, ბაკალავტიატი, 5 კრედიტი, (30 სთ. ლექცია, 30 სთ. ჯგუფში მუშაობა) (სალექციო ჯგ. 2, სასემინარო 3 ჯგ.).
რელიგიის ისტორია , ისტორიის II,  თურქეთისმცოდნეობის IIკბაკალავრი 5 კრედიტი( 30 სთ. ლექცია; 15 სთ სემინარი)
საქართველოს ისტორია, (ზოგადი კურსი), ბაკალავრიატი, (15 სთ. ლექცია, 15 სთ. ჯგუფში მუშაობა) 3 სალექციო ჯგუფი, 2 სასემინარო ჯგუფი.
ზოგადი ეთნოლოგია (minor) ბაკალავრიატი, (ლექცია – 15 სთ, ჯგუფში მუშაობა – 30 სთ).

სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:

სამშაბათი 14 0 – 15 00; ; ხუთშაბათი 14 0 – 15 00 (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი №19 ოთახი)


     «««



 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა