მთავარი საიტის რუქა კონტაქტი
  
 
 
 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
 მთავარი >> დეპარტამენტები >> ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი >> აკადემიური პერსონალი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი
სახელი და გვარი: ჯემალი კარალიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი
მისამართი: მაზნიაშვილის ქ. #5, ბ.2
მოქალაქეობა: საქართველოს
დაბადების თარიღი: 14.01.1965
ტელეფონი: (+99599) 11 93 35
ელ-ფოსტა: karalidzejemal@yahoo.com
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა ისტორია, გეოპოლიტიკა.
უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა(თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა):
ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2010 წლიდან 2014 წლამდე
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 03.07.1990
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: HB #065428
გაცემის თარიღი: 14.07. 1990
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: -შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სადისერტაციო თემა: ,,ბათუმის ოლქი (აჭარა) პირველი მსოფლიო ომის წინ”
კვალიფიკაციის/აკადემიური ხარისხის მოპოვების თარიღი: 29/10/1999
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, საქართველოს ისტორია
დიპლომის რეკვიზიტები:
ნომერი: #002438
გაცემის თარიღი: - 05.02.2000
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭო
სამუშაო გამოცდილება:
2010.22.02 - დღემდე რსუისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2009–2010 – რსუსოცოალურ მეც., ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკ-ის დეკანის მოიადგილე
2006–2009 –რსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულიპროფესორი
2006 ბსუ საქართველოსა და მსოფლიოისტორიის კათედრის დოცენტი
2000–2005 – ბსუ ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი
1997–2000 – ბსუჰუმანიტარულ-აღმზრდელობითი მუშაობის განყოფილების გამგე
2001–2006 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისდოცენტი
1994–2001 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისმასწავლებელი
1992–1994 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისასისტენტი
1991– ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისლაბორანტი
1990– ქობულეთის რ-ნის სოფ. აჭის ა/სსაშუალო სკოლის  ისტორიის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 5 წლის განმავლობაში):
1. 1877-1978 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ქართული პრესა (გაზეთების „ივერიისა“ და „დროების“ მიხედვით) 2005 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XIV,
2. აჭარის მუჰაჯირთა ისტორიის ზოგიერთი საკითხისათვის 2005 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XIV,
3. მუშათა მოძრაობა ბათუმში XX საუკუნის დასაწყისში 2005 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”,
4.Из истории Чаквского Удельного имения 2005 Историко-филологические изыскания, II , გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
5. ნავთობის ექსპორტი ბათუმიდან XIX-XX სს. მიჯნაზე 2006 კლიო 29
6. 1902 წლის 9 მარტი ბათუმში 2007 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”, IV,
7.Роль торговли в преврашении Батуми в одинь из крупнейшых торгово-экономических центров Российской империи 2007 Историко-филологические изыскания, III, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
8. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ბათუმის საკითხი 2007 ქართული დიპლომატია 13, თბ., გამომც. „არტანუჯი".
9.ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან XII საუკუნეში 2008 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“,
10.ბათუმის ოლქის აღდგენა 2008 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XVI-XVII,
11. Экономическое положение Аджарии в период предшествующий присоединению к России 2008 инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистика стран Черноморского бассейна გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
12. Развитие промышленности в Аджарии в конце XIX-в начале XX века 2008 Историко-филологические изыскания, IV,
13. Введение городского самоуправления в Батуми 2008 Историко-филологические изыскания, V ,
14. საქართველო-ჩეჩნეთის ურთიერთობა პოსტსაბჭოთა პერიოდში (XX ს. 90-იანი წლები) 2008 საქართველო დემოკრატიული განვითარების პრობლემები და თანამედროვე გამოწვევები
თბ., გამომც.
15.1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ქართველი საზოგადოება სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპო-ლიტიკურ ინტერესების კონტექსტში (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები) გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
16. საქარტველო-დაღესტანის ურთიერთობების ისტორიიდან (XVIII საუკუნე) 2009 საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა) გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი
17. კათალიკოსი ანტონ I 2009 რსუ ” საისტორიო მაცნე”,XVIII, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
18. რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესები კავკასიაში XVIII საუკუნის II ნახევარში 2009 რსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, I, გამომც. „უნივერსალი
19.Промышленное развитие в субтропических культур в Аджарии 2009 Историко-филологические изыскания, VI, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
20.საქართველოს სახელმწიფოს საეკლესიო პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიაში XI-XIII სს-ში. 2009 ჩვენი სულიერების ბალავარი გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
21.ბათუმის საქალაქო თვითმმართველობა 1888-1900 წლებში 2009 სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები IV, საქ. განათლების სამინისტრო. ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
22. სოციალური განვითარების ისტორიიდან აჭარაში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში 2009 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, XIII, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
23.პორტო-ფრანკოს როლი ბათუმის ეკონომიკურ განვითარებაში 2009 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”, VI,
24.შავშეთის ისტორიისათვის 2009 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”, VI,
25.საქართველო პოსტსაბჭოთა ეპოქის გეოპოლიტიკურ სისტემაში 2009 რსუ საერთ. კონფერენციის მასალები „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                               
26.ბრძოლაქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის XX საუკუნისდასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობის“ მასალები, 2009
27. დავითIIIდა ტაოს სამეფოს საერთაშორისო ავტორიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ტბელობის“ მასალები 2009
28. ივანეანდრონიკაშვილი – ბათუმის ქალაქის თავი, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I, ბათუმი,2009
29. ტაო-კლარჯეთი- ქართული ეროვნული ცნობიერების ფოემირების უძველესი ცენტრი, საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“ მასალები 2010
30. განათლებისპრობლემა აჭარაში XIXს. ბოლოს და XXს. დასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“მასალები, 2010
31. ა.ფრენკელის თხზულება „ნარკვევი ჩურუქ-სესა და ბათუ,ის შესახებ“ XIX საუკუნისაჭარის ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში,ბათუმი 2010
32. გეოპოლიტიკურიპროცესები XVIII ს-ისმეორე ნახევარში და საქართველო, საისტორიო მაცნე, XIX, თბილისი2010
33. შავშეთი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, შავშეთი, თბილისი 2011.
34. ჟლობას დივიზიის მისია, ბრძოლა ბათუმისათვის 1921 წლის 18–20 მარტი, თბილისი 2011.
35. საერთაშორისო ურთიერთობები XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისში და საქართველო, ქართული დიპლომატია, 14, თბილისი 2011.
36. ბათუმი XX საუკუნის 10–იან წლებში (საარქივო სამმართველოში დაცული მასალების მიხედვით), სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის მასალები, II თბილისი 2012.
37. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია XIX საუკუნის პირველ ათწლეულებში, ჩვენი სულიერების ბალავარი, IV, თბილისი 2012.
38. "ბათუმის გაზეთი" – ბათუმის ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათუმი 2012.
39. Российская геополитика и Кавказ в XVI веке иновационные аспекты исследования культури, истории, антропологии литературы и лингвистики стран Черноморского бассеина, Благоевград-Батуми 2011.
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
საერთაშორისო
:
1. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისა-დმი მიძღვნილი საერთაშორი-სო კონფერენცია “რუსეთ-თუ-რქეთის 1877-1878 წლების ომი და მისი შედეგები” 2008 11-12.06
2.ტბელ აბუსერისძის ხსენების დღისადმი მიზღვნილი საერთშორისო კონფერენცია “ტბელობა” 20088.11
3.რსუ სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედრო-ვეობა) 2008 14-15.11
4. პროფ. Aბელ სურგულაძის და-ბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველო ევრაზიულ სი-ვრცეში (ახალი გამოწვევები) 2008 24.12
5. საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოე-ბაში” 2009 29-30.05
6.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბათუმი – წარ-სული და თანამედროვეობა”, 2009 23-24.10
7.(საერთშორისო) Иновационный аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского Бассейна, Батуми, 1-3 июля 2010
8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათ., 30-31 ოქტომბერი 2010
9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო, (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), II,ბათუმი 2012–20–21 სექტემბერი.
10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III,ბათუმი 2012 7–8 სექტემბერი.
 

ეროვნული:
1. პროფ. შოთა მესხიას დაბადე-ბის 90 წლისთავისადმი მიძ-ღვნილი სამეცნიერო სესია 2006 24.12
2. რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცო-დნეობის ფაკულტეტის პრო-ფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2007 11-12.05
3.რსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქა-რთველოს სამეცნიერო-კვლე-ვითი ცენტრის VI სამეცნიერო კონფერენცია 2007 13-14.12
4. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 170 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 2007 24.12 ბათუმი
5. ჩვენი სულიერების ბალავარი, IV,2012 20–21 აპრილი.
5.საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 90-ე წლისთავი-სადმი მიზღვნილი სამეცნი-ერო სესია 2008 23.05
6. რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერე-ბათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2008 24.05
7. რსუ, სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონ-ფერენცია “საქართველოს დე-მოკრატიული განვითარების პრობლემები და თანამედროვე გამოწვევები” 2008 28.11
8. რსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქა-რთველოს სამეცნიერო-კვლე-ვითი ცენტრის VI სამეცნიერო კონფერენცია 2008 5.12
9. სამეცნიერო კონფერენცია “ჩვე-ნი სულიერების ბალავარი” 2009 22-24.04
10. საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი სამეც-ნიერო კონფერენცია 2009 25.05
11. რსუ ისტორიის, არქეოლოგი-ისა და ეთნოლოგიის დეპარ-ტამენტის პროფესორ-მასწავ-ლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 2009 23.05
12. აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში 2009 3.07
13. ქართველოლოგიის ინსტიტუტის IX სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 27 დეკემბერი 2010
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word,
სტაჟირება, ტრენინგები:
გრანტები:
პედაგოგიური მოღვაწეობა
მიმართულება
:
ჰუმანიტარული მეცნიერება
დარგი:
საქართველოს ისტორია
მიმდინარე სასწავლო წლის პედაგოგიური დატვირთვა:
1.კავკასიის ხალხთა ისტორია ისტორიის სპეც.(ბაკალავრიატი) III კურსი 5 კრედიტი, ლექცია – 40 სთ; სემინარი –10 სთ;
2. თურქეთისა და კავკასიის ხალხთა ურთიერთობების პრობლემები(მაგისტრატურა) ისტორია (თურქეთის ისტ. ჯგ.) 2 კრედიტი; ლექცია – 10სთ;  სემინარი – 5 სთ;
3. თურქეთის გეოპოლიტიკა )მაგისტრატურა) ისტორია (თურქეთის ისტ. ჯგ.); 2 კრედიტი, ლექცია – 10 სთ; სემინარი – 5 სთ;
4. საქართველოს ისტორია (XIII-XVIIIსს) ისტორიის სპეციალობის IIკურსი (ბაკალავრიატი) 5 კრედიტი; ლექცია – 40 სთ; სემინარი – 10 სთ;
5. საქართველოს ისტორია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ.(ბაკალავრიატი) I კ. მე–2 ჯგ. კრედიტი 5; ლექცია – 40 სთ;
6. საქართველოს ისტორია ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკ. (ბაკალავრიატი) Iკ. მე–2,3,4 ჯგ. კრედიტი 3, სემინარი 0 30 სთ;
7. საქართველოს ისტორია სოციალურ მეცნ. ბიზ. და სამართალმც. ფაკ. (ბაკალავრიატი) Iკ. მე–7,8 ჯგ. კრედიტი 3, სემინარი –20სთ;
8. საქართველოს ისტორია სამკურნალო–სტომატოლოგიური ფაკ. (ბაკალავრიატი) Iკ. კრედიტი 3; სემინარი – 20 სთ;
9. საქართველოს ისტორია საბუნებისმეტყველო მეცნ. ფაკ. (ბაკალავრიატი) Iკ. 1,2 ჯგ; კრედიტი 3; სემინარი–20სთ;
10. ევროპა–ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია ისტორიის სპეც. IVკ. (ბაკალავრიატი) კრედიტი 1; სემინარი 5სთ;
11. ევროპა–ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია ისტორია (დამატებითი სპეც.) (ბაკალავრიატი); კრედიტი 1; სემინარი – 5 სთ;
12. რუსეთისა და კავკასიის ხალხთა ისტორია ისტორია (დამატებითი სპეც.), (ბაკალავრიატი), კრედიტი 2; ლექცია – 10 სთ; სემინარი – 5 სთ;
სტუდენტებთან კონსულტაციების განრიგი:
სამშაბათი 12 საათიდან 15 საათამდე, ხუთშაბათი 11 საათიდან ა6 საათამდე.

     ««« 
 
 
© ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
შექმნის თარიღი: 01.09.2005 | ბოლო განახლება 15.09.2014
გვერდი იხილა